Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Digitale nieuwsbrief Zee-mail over Noordzee

Datum nieuwsfeit: 11-05-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
ZEEMAIL

Voor u ligt de eerste editie van de ZEEMAIL. Tijdens onze actie tegen een vliegveld in zee gaven veel mensen aan zeer geïnteresseerd te zijn in wat er op de Noordzee speelt. Nu is het dan zover dat wij u via deze digitale nieuwsbrief op de hoogte kunnen houden van actuele Noordzeezaken. Zeemail zal 4x per jaar gaan verschijnen.

Deze ZEEMAIL beschrijft kort tien actuele onderwerpen waar Stichting De Noordzee actief bij betrokken is. We geven weer waar het om gaat en wat onze positie en/of standpunt is. Verder verwijzen we voor meer achtergrondinformatie waar mogelijk naar onze eigen Noordzeesite en andere sites.

De site van De Noordzee wordt bijna dagelijks ge-update, dus voor recente informatie over bijvoorbeeld lekkende CFK's en de grote Natuur- en Milieu Manifestatie van VARA's Vroege Vogels op 28 mei zie www.noordzee.nl.

Wilt u meedenken over een bepaald onderwerp (inhoudelijk of anderszins) stuur dan een mailtje naar (info@noordzee.nl). Suggesties voor de opzet van ZEEMAIL zijn hier ook welkom.

Stuur deze ZEEMAIL gerust door naar anderen. Geïnteresseerden kunnen zich via (info@noordzee.nl) aanmelden. Afmelden kan op hetzelfde adres.

In ZEEMAIL I komen aan de orde:


1. Vliegveld in zee afgeblazen

2. Scheepsrampen: de Erika en de Iugo

3. Aangroeiwerende verf in de scheepvaart

4. Zwerfvuil op de Nederlandse kust. Eeuwig probleem?
5. Schol uit de schappen van Albert Heijn

6. Verschraling van het Noordzeemilieu door boomkorvisserij
7. Openstelling van het Haringvliet

8. Een zendmast voor de kust van Zeeland?

9. Windenergie op zee?

10. CFK's lekken uit zeeschepen


1. Vliegveld in zee afgeblazen
Stichting De Noordzee heeft in 1999 een grote campagne gevoerd tegen de eilandvariant met een emailpetitie, ansichtkaarten en politieke lobby. In drie weken tijd werden ruim 3300 emailpetities ondertekend en kaartjes teruggestuurd. Iedereen die reageerde: bedankt! In december 1999 overhandigde De Noordzee de petities, gesymboliseerd door een groot vouwvliegtuig, aan Minister Netelenbos. Vrijdag 17 december 1999 heeft het kabinet besloten om de plannen voor een luchthaven in zee te staken en het eilandalternatief uit de PKB/MER procedure te halen.
Meer weten over hoe de actie tegen een vliegveld in zee is verlopen en wat nu precies de bezwaren waren volgens Stichting De Noordzee? Ga dan naar www.noordzee.nl/vliegveld.


2. Scheepsrampen: de Erika en de Iugo
December 1999 brak de Maltese Erika voor de kust van Bretagne in tweeën, een spoor van olie achterlatend op zee en op de kust van Frankrijk en België. Op 4 maart 2000 verongelukte het Roemeense vrachtschip 'Iugo' voor de Nederlandse kust ter hoogte van Katwijk. Volgens Stichting De Noordzee laat met name het Erika-incident duidelijk zien dat er nog steeds voor mens en milieu onveilige schepen gebruikt worden voor het transport van olie en andere grondstoffen. Handhaving van internationale regelgeving met betrekking tot scheepsveiligheid is een probleem. Bovendien ontbreken voor de industrie impulsen om hun grondstoffen en produkten veilig te transporteren. Stichting De Noordzee volgt de ontwikkelingen naar aanleiding van 'de Erika' op de voet.

Een uitgebreid dossier over de Erika-ramp (inclusief verwijzingen naar andere sites) vindt u op www.noordzee.nl/scheepvaart. Contactpersonen scheepsveiligheid zijn Edo Donkers en Eelco Leemans.


3. Aangroeiwerende verf in de scheepvaart
Aangroei van planten en dieren op de scheepswand zorgt ervoor dat een schip meer energie (en dus ook meer brandstof) nodig heeft om van A naar B te varen. Om dit te voorkomen wordt aangroeiwerende verf gebruikt, ook wel antifouling genoemd. Tot voor kort was de meest gangbare verf TBT(tributyltin)-houdend. TBT is echter zeer schadelijk voor het zeemilieu en verstoort de hormoonhuishouding van verschillende zeedieren. Op dit moment is de verf al verboden voor de pleziervaart. Vanaf 2003 is de verf ook verboden voor de professionele scheepvaart. Het huidige alternatief is koperhoudende verf, maar ook deze bevat giftige stoffen. Waterpakt* en De Noordzee zoeken samen met de scheepvaart- en verfindustrie naar biocide- en gifvrije alternatieven. Gedacht wordt aan harde coatings die geborsteld kunnen worden of zeer gladde coatings waarop niets kan hechten. Een eerste test met een alternatieve coating zal binnenkort (waarschijnlijk in juni) plaatsvinden bij Rederij Wagenborg.

Meer informatie over aangroeiwerende verven in de scheepvaart vindt u op www.noordzee.nl/scheepvaart. Projectleider Antifouling is Eelco Leemans.


* Waterpakt is het samenwerkingsverband van vier waterorganisaties; Stichting Reinwater, Stichting De Noordzee, Vereniging tot het Behoud van het IJsselmeer en de Waddenvereniging.


4. Zwerfvuil op de Nederlandse kust. Eeuwig probleem? Eind februari maakte Stichting De Noordzee de onderzoeksresultaten van het landelijke zwerfvuilonderzoek Coastwatch bekend. Voor het vierde opeenvolgende jaar bleek de vervuiling van onze kust niet te zijn afgenomen. Een paar voorbeelden van de dingen die werden gevonden: schoonmaakflessen, viskisten, jerrycans met of zonder inhoud, PET-flessen, plastic handschoenen, plastic zakken en houten pallets. Ook de bronnen van vervuiling bleken nagenoeg hetzelfde als voorgaande jaren: 42% uit zee aangespoeld, 15% van toeristen, 1% vanaf land gestort en 42% met onbekende herkomst.

Meer informatie over de resultaten Coastwatch en het project zelf vindt u op www.noordzee.nl/coastwatch-online. Contactpersoon Coastwatch is Ike Span.


5. Schol uit de schappen van Albert Heijn
In de maanden februari en maart was er bij Albert Heijn geen schol te koop. Reden: het was paaitijd voor deze vis. Stichting De Noordzee feliciteerde AH met deze voor de natuur belangrijke beslissing en hoopt dat andere supermarkten en de visdetailhandel hun voorbeeld volgen. Er zijn drie redenen om de schol in deze periode met rust te laten:
1. de kans op nakomelingen wordt kleiner door de zogenaamde kuitzieke schol te vangen en daarmee komt de soort nog meer onder druk te staan;
2. vissers krijgen een relatief lage prijs vanwege de matige kwaliteit, terwijl de vangst wel van het quotum wordt afgetrokken en
3. de schol is een stuk minder lekker dan in de rest van het jaar. Eigenlijk kun je dus ook bij schol spreken van een seizoensprodukt vergelijkbaar met mosselen of asperges.

Projectleider Visserij van Stichting De Noordzee is Christien Absil. Meer weten over (milieuvriendelijke) visserij ga dan naar www.noordzee.nl/visserij. Ook voor links naar andere 'vis'sites.


6. Verschraling van het Noordzeemilieu door boomkorvisserij Recent onderzoek van het NIOZ heeft aangetoond dat het omwoelen van de bodem door de boomkorvisserij zorgt voor een vermindering van de biodiversiteit in de Noordzee. Door het omwoelen ontstaat een soort visakker, waarop alleen schol en tong het goed doen doordat veel wormen en andere kleine beesten er voor het grijpen liggen. Stichting De Noordzee dringt aan op het terugdringen van de visserij-inspanning (het aantal vissersboten), het introduceren van milieuvriendelijke visserijmethoden en het aanwijzen van zogenaamde gesloten gebieden. Door deze maatregelen zou de Noordzee weer een natuurlijker en gezonder ecosysteem kunnen worden. Onlangs voerden het NIOZ, het RIVO en Stichting De Noordzee in Trouw de discussie over voors- en tegens van gesloten gebieden.
Projectleider Visserij van Stichting De Noordzee is Christien Absil. Meer informatie over de effecten van boomkorvisserij, de alternatieven, het artikel in Trouw en een brief die wij recentelijk schreven aan staatssecretaris mevrouw Faber vindt u via www.noordzee.nl/visserij. Zie ook: www.rivo.dlo.nl/bo/BE_welcome.html (news).


7. Openstelling van het Haringvliet
Dinsdag 18 april besprak de Tweede Kamer het voornemen om de Haringvlietsluizen vanaf 1 januari 2005 beperkt open te stellen (10%). Dat zou betekenen dat de zee weer meer invloed krijgt en de scheiding tussen zout en zoet water minder strak wordt: een brakwater zone zal ontstaan. Het uiteindelijke doel is 2/3 openstelling, de zogenaamde 'gedempt tij'-variant. Het is ook nog mogelijk dat besloten wordt tot de variant 'stormvloedkering', waarbij de sluizen alleen worden gesloten in geval van extreem hoge waterstanden. Door de gedeeltelijke openstelling krijgen planten en dieren die specifiek zijn voor het brakke milieu een kans en kan de vistrek van de rivier naar zee en omgekeerd weer plaatsvinden. Na vijf jaar zal gekeken worden wat de effecten zijn van de beperkte openstelling. Stichting De Noordzee heeft zich in een brede coalitie van milieuorganisaties en sportvissers actief ingezet voor openstelling en zal de komende tijd blijven vragen om een snelle invoering van de gedempt-tij- of de stormvloed-variant.

Contactpersoon Haringvliet is Erik-jan Malta.


8. Een zendmast voor de kust van Zeeland?
Voor de kust van Domburg wil het bedrijf Delta Radio een 400 meter hoge zendmast plaatsen om daarmee lange golf radio richting Engeland uit te zenden. Stichting De Noordzee heeft grote bezwaren tegen het plaatsen van de mast vanwege de verschillende verstorende effecten van de installatie op natuur en veiligheid. Bovendien ontbreekt het maatschappelijk nut voor de mast. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft inmiddels de eerste van drie benodigde vergunningen afgegeven. Stichting De Noordzee heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Deze kwestie wordt nauwlettend door De Noordzee gevolgd en wij beraden ons op mogelijke verdere stappen.
Contactpersoon voor de zendmast is Michel Langendijk. Meer informatie over de bezwaren tegen de zendmast via www.noordzee.nl/ruimtelijkeordening.


9. Windenergie op zee
'Windmolenparken op zee voor duurzame energie.' Je hoort het steeds vaker uit de mond van mensen van het energiebedrijf, ambtenaren, politici en vanuit milieuorganisaties. Een proefproject (Near Shore Windmolenpark) voor de winning van windenergie op zee is gepland nabij Egmond aan Zee. Stichting De Noordzee is kritisch over bouwen in zee. Maar vanwege het belang van duurzame energie hebben we besloten om actief met de overheid te overleggen over de inspraakprocedures rondom de MER (milieu effect rapportage) voor één demonstratieproject. In nauw overleg met de andere milieuorganisaties denken we mee over voors en tegens, voorwaarden en alternatieven. De discussie over windenergie op zee zal de komende tijd gevoerd moeten worden. Zeker nu een initiatiefnemer 7 windparken dieper op zee heeft aangekondigd. Heeft u een uitgesproken mening over het plaatsten van windmolens dicht bij de kust (near shore) of ver op zee (off shore), mail ons.

Informeer uzelf via o.a. www.noordzee.nl/ruimtelijkeordening. Contactpersoon Windenergie op zee is Michel Langendijk.


10. CFK's lekken uit zeeschepen
Uit recent onderzoek van het ministerie van VROM blijkt dat koelinstallaties van zeeschepen (zowel van koopvaardij als visserij) enorme hoeveelheden CFK's naar de lucht lekken. Dezelfde CFK's die niet meer in spuitbussen, koelkasten e.d. mogen worden gebruikt, omdat ze zeer schadelijk zijn voor de ozonlaag. Gemiddeld lekt per jaar ruim de helft van de CFK's uit de koelinstallaties. De Noordzee roept reders en vissers op hun verantwoordelijkheid te nemen en maatregelen te treffen tegen deze enorme uitstoot. Op aandringen van Stichting De Noordzee heeft de Tweede Kamer op woensdag 10 mei besloten dat er een speciaal CFK-overleg moet komen, nog voor het zomerreces.

Via www.noordzee.nl houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de uitstoot van CFK's door de scheepvaart

Stichting De Noordzee / North Sea Foundation
Drieharingstraat 25

3511 BH Utrecht
tel: 030 - 2340016 fax: 030 - 2302830

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie