Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadsberichten gemeente Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 11-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente RotterdamRaadsvergadering van 11 mei 2000

Vragenhalfuurtje
De deelgemeente Charlois is niet bevoegd om uitkeringen in te trekken. Daarvoor heeft de dienst SoZaWe het mandaat. Op grond van de wet is de dienst wel verplicht een uitkering, eventueel tijdelijk, stop te zetten bij herhaalde werkweigering. Maar de ziektekostenverzekering loopt bij sancties normaal door. Binnenkort volgt een gesprek met de deelgemeentebestuurder van Charlois. Het intrekken van uitkeringen is geen middel om categoriaal te gebruiken; het kan hoogstens in individuele gevallen. Dit heeft wethouder J. van der Tak (o.m. Sociale Zaken) geantwoord op vragen van SP raadslid mw. M.C. Folmer. Zij stelde de vragen naar aanleiding van een artikel in het Rotterdams Dagblad, waarin een dagelijks bestuurder van de deelgemeente Charlois meldde dat men van plan is uitkeringen van uitkeringsgerechtigden stop te zetten na herhaaldelijk werk weigeren.

Personalia
De Gemeenteraad heeft ir. J.W.J. Wolf per 1 juni benoemd tot voorzitter van de commissie voor Welstand en Monumenten. Deze commissie van onafhankelijke deskundigen adviseert het (deel)gemeentebestuur over aanvragen voor bouw- en monumentenvergunningen.

Masterplan Centraal Station
De gemeenteraad heeft het Programma van Uitgangspunten voor het Masterplan Rotterdam Centraal vastgesteld. Voor de herontwikkeling van het gebied rondom Centraal Station Rotterdam gaat de gemeente een startovereenkomst aan met NS Vastgoed B.V., Amvest Kantoren Nova B.V. en ING Vastgoed Belegging B.V. In opdracht van de samenwerkende partijen ontwikkelt stedenbouwkundig bureau Alsop & Störmer op basis van het Programma van Uitgangspunten een Masterplan voor het gebied Voor het project Rotterdam Centraal zijn drie ambities geformuleerd. Het nieuwe station wordt een terminal: een hoogwaardig mobiliteitsknooppunt dat functioneert op het schaalniveau van Europa, Nederland, de Randstad, de regio en de stad. Het gebied rondom het station wordt ruimtelijk en functioneel als een integraal onderdeel van de stad ontwikkeld, zodanig dat een maximale economische spin-off wordt gecreëerd die mede ten goede komt aan de aangrenzende wijken. Tenslotte wordt in het gebied een krachtig stedelijk programma gerealiseerd. De Gemeenteraad nam twee moties van de coalitiepartijen aan: er moeten overeenkomsten komen met de betrokken partijen over een effectief beheer en onderhoud van het openbaar gebied en er moet op de kortst mogelijke termijn, in overleg met de deelgemeente Noord en de Adviesraad voor het Centrum, een uitgewerkt plan voor communicatie met en participatie van betrokkenen komen. Een SP motie om in het gebied sociale woningbouw te realiseren haalde het niet. De Stadspartij stemde tegen het voorstel.

Verhoging bouwkrediet Museum Boijmans Van Beuningen Als gevolg van de vertraging van vijf maanden bij de start van de nieuwbouw van Museum Boijmans Van Beuningen is een bedrag van fl. 400.000,- nodig voor aanvullende prijs-compensatie. De verschuiving van de start van de bouw, en daarmee de oplevering, is veroorzaakt doordat een bewoonster bezwaar en beroep aantekende. De Gemeenteraad heeft ter compensatie van de prijsstijging het bouwkrediet voor de nieuwbouw van Museum Boijmans Van Beuningen verhoogd van fl. 22 miljoen naar fl. 22,4 miljoen. De Stadspartij, de SP en de Unie 55+ stemden tegen het voorstel.

Extra subsidie Jeugdtheater Hofplein na brand
Het Jeugdtheater Hofplein krijgt eenmalig een extra subsidie van fl. 350.000,- in verband met de extra kosten die moesten worden gemaakt na de brand in het theater op 21 juli vorig jaar. Het Jeugdtheater heeft tijdelijk vervangende huisvesting gevonden aan de Westzeedijk en die moeten aanpassen om de theatervoorstellingen zo goed mogelijk te laten doorgaan. Ook zijn er door de brand minder inkomsten. De tijdelijke zaal heeft 100 stoelen minder. Daarnaast kon een productie in het najaar van 1999 niet door gaan omdat decor en kostuums bij de brand verloren waren gegaan.

Brandweer krijgt extra uitrukploeg
De Commandant van de Brandweer krijgt toestemming voor de opbouw van een extra uitrukploeg die in 2000 als proef wordt ingesteld. De brandweer had in het jaarplan 2000 deze ploeg voorgesteld, maar het besluit is aangehouden omdat de brandweer wordt doorgelicht in het kader van het 12e programma (verbetering bedrijfsvoering). De resultaten van de doorlichting zijn echter pas in augustus beschikbaar. Dat zou te laat zijn om dit jaar nog een uitrukploeg op te bouwen. Mocht na evaluatie blijken dat de extra ploeg geen oplossing biedt voor de knelpunten bij de brandweer, dan kan deze worden afgebouwd en kan het aangetrokken personeel naar andere functies bij de brandweer. De Gemeenteraad heeft de verwachte kosten, fl. 787.000, ten laste gebracht van de post 'Onvoorzien' in de gemeentebegroting 2000.

Maatregelen EK 2000
De Gemeenteraad heeft een aantal maatregelen genomen om de openbare orde en veiligheid tijdens de Europese Voetbalkampioenschappen 2000 te handhaven. In een noodverordening wordt onder meer geregeld dat het verboden is voorwerpen of stoffen bij zich te hebben die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, dat de politie supporters naar het stadion kan sturen, dat bivakmutsen en andere middelen om identificatie te voorkomen verboden zijn en dat men in een aantal gebieden geen alcohol bij zich mag hebben of drinken. Een wijziging van de APV maakt het bestuurlijk ophouden van groepen mogelijk. De burgemeester kan op grond van de maatregel bestuurlijk ophouden besluiten om door hem aangewezen groepen maximaal 12 uur te doen ophouden. Tenslotte is de verordening beperking drankverstrekking ingesteld, die het mogelijk maakt het horeca- en alcoholbeleid tijdens EK 2000 uit te voeren. Koffieshops worden aangeschreven om extra alert te zijn bij verkoop aan jongeren. Twee leden van de SP stemden tegen de noodverordening.
Deelname Rotterdam aan ROM Drechtsteden
De Gemeente Rotterdam neemt voor fl.1,25 miljoen aandelen in de Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden (ROM-D). De Gemeenteraad heeft de algemeen directeur van het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam benoemd tot Commissaris voor Rotterdam. ROM-D richt zich op realisatie van nieuwe bedrijfsterreinen en revitalisering van bestaande terreinen op het grondgebied van de Drechtsteden. Gezien het dreigende tekort aan bedrijfsterreinen in de Rotterdamse regio is samenwerking met de Drechtsteden van strategisch belang voor Rotterdam. De steden liggen langs de Noord-Zuid as en er is een grote activiteit over de weg tussen (de havens van) Rotterdam en Antwerpen. De SP stemde tegen het voorstel.

Fl. 157,2 miljoen voor projecten 2000 Stedelijke Visie De Gemeenteraad heeft fl. 157,2 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten uit de Stedelijke Visie, die al in 2000 van start gaan. Het grootste bedrag, fl. 16,6 miljoen, is bestemd voor Kinderopvang. Verder is er onder meer geld voor het Pernisserpark, internationaal onderwijs en het centrum voor Kaapverdianen. In totaal is fl. 875 mln gereserveerd voor gemeentelijke bijdragen van projecten van de Stedelijke visie. Het project De Delft, waarvoor in het voorstel fl. 1,3 miljoen was gereserveerd, komt in een volgende raadsvergadering aan de orde.. De raad heeft ook de z.g. 'RITS' (Rotterdams InvesteringsTijdpad en Strategie) methodiek vastgesteld. Deze methodiek houdt in dat projecten drie fasen doorlopen voor ze van start gaan, waarbij per fase meer toegesneden informatie beschikbaar komt over de inhoud en de budgettaire gevolgen van het project. Het geld voor projecten wordt pas definitief toegekend aan het einde van dit proces.

Gemeenteraadsleden krijgen rechtstreeks bijstand van ambtenaren De Gemeenteraad heeft het initiatiefvoorstel van raadslid J.G.M. Peet aangenomen dat regelt dat raadsleden die informatie of advies willen zich rechtstreeks kunnen wenden tot de betrokken ambtenaren van de gemeente Rotterdam. In de praktijk gebeurt dit al, maar in de officiële regeling stond dat een raadslid zich kan wenden tot de gemeentesecretaris en gemeentelijke hoofden van diensten en bedrijven. Er waren signalen dat in elk geval één van de Rotterdamse diensten/bedrijven de regeling strak wilde gaan toepassen, zodat raadsleden alleen contact konden zoeken met ambtenaren na tussenkomst van het hoofd van dienst. Dit is in strijd met de inmiddels gegroeide praktijk, reden om de officiële regeling zo te wijzigen dat die aansluit bij wat nu al gebruikelijk is. Wel zal de ambtenaar het raadslid vragen eerst te overleggen met het hoofd van dienst als het geven van informatie of advies erg veel tijd gaat kosten.

Participatie GHR in Dirkzwager
Om de verwerking en verspreiding van scheepsinformatie in de Rotterdamse haven te stroomlijnen gaat het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) participeren in de Koninklijke Scheepsagentuur Dirkzwager BV (Dirkzwager) uit Maassluis. De Gemeenteraad heeft ingestemd met de overname door het GHR van een aandelenpakket van 46 procent voor fl. 6,75 miljoen van de familie Dirkzwager. Op dit moment verstrekken beide bedrijven scheepsinformatie; het GHR als havenbeheerder en Dirkzwager als commerciële dienstverlener. Daardoor bestaat onduidelijkheid over de rolverdeling en competenties. Beide bedrijven zien in samenwerking de mogelijkheid de efficiency en effectiviteit van de informatieverspreiding en -verwerking te vergroten in de Rotterdamse haven. Bovendien krijgt het Havenbedrijf via Dirkzwager de mogelijkheid om nautische producten (bijv. SISTER, de databank van gevaarlijke stoffen) commercieel in de internationale markt te zetten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie