Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen prive-klinieken cosmetische chirurgie

Datum nieuwsfeit: 11-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over prive-klinieken voor cosmetische chirurgie
Gemaakt: 12-5-2000 tijd: 15:25

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


11 mei 2000

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Kant (SP) over privé-klinieken voor cosmetische chirurgie (2990009090).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers


5

Antwoorden op kamervragen van Kant over privé-klinieken voor cosmetische chirurgie.

(2990009090)


1.

Heeft u kennis genomen van de uitzending over privé-klinieken voor cosmetische chirurgie en de uitspraken van de heer Wijthoff van de Vereniging van plastische chirurgie tijdens dit programma? 1)


1.

Ja.


2.

Wat is uw reactie van zijn zorgen over de grote toename van dit soort privé-klinieken en over het feit dat hier te weinig controle naar medisch handelen plaatsvindt?


2.

Ik heb geen indicaties dat er per saldo een substantiële toename van dit soort klinieken is. Bovendien blijf ik bij mijn nog recent aan u verwoorde standpunt - antwoorden van 13 december 1999 op door u gestelde vragen over cosmetische chirurgie nr. 2990003240 - dat het hier gaat om ingrepen die beperkt van omvang zijn en tevens niet zeer risicovol, zodat de inspectie geen eerste prioriteit legt bij het preventieve toezicht op dergelijke klinieken.


3.

Kunt u zijn stelling ontkrachten dat deze klinieken ook gebruik maken van basisartsen of ongekwalificeerde artsen om operaties te verrichten en zich cosmetisch chirurg kunnen noemen omdat dit geen beschermde titel is? Zo neen, bent u bereid de inspectie hiernaar onderzoek te laten doen en, indien nodig, op te treden?


3.

Ook voor de beantwoording van deze vraag moge ik u verwijzen naar mijn antwoord op vraag nr. 3 uwerzijds (= beantwoord dd. 13-12-1999) van gelijke strekking. Indien zich een dergelijke situatie voordoet dan zal de daarvoor gebruikelijke procedure worden gevolgd.


4.

Herinnert u zich uw antwoord op eerdere kamervragen dat, omdat het in deze klinieken om gezonde mensen gaat, het preventieve toezicht voor de inspectie geen eerste prioriteit heeft? Zo ja, erkent u dat ook hier operaties met risico's plaatsvinden? Is het feit dat er ook commerciële belangen spelen juist geen reden voor de inspectie om extra alert te zijn?


4.

Ja ik herinner mij dit antwoord nog goed en er zijn bij de inspectie sindsdien geen signalen ontvangen die tot een andere prioritering van toezicht noden.


5.

Hoe staat het met het specifieke onderzoek naar de relatie tussen het overlijden van een 27-jarige vrouw en de ingreep in de Rotterdamse privé-kliniek? 2)


5.

Zoals ik u eerder op uw verzoek heb bericht heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een onderzoek naar dit voorval ingesteld. Zij heeft daarvoor een externe deskundige vanuit de Vereniging voor plastische chirurgie ingeschakeld. Deze zal op korte termijn rapporteren. Ik verwacht dan ook u voor het zomerreces een verslag van het onderzoek te kunnen doen toekomen.


6.

Klopt het dat u niet kunt optreden tegen de soms indringende reclame-uitingen van de cosmetische chirurgie omdat cosmetische chirurgen niet altijd lid zijn van de beroepsorganisatie en zich daardoor niet gebonden voelen aan ethische gedragsregels? Zo ja, vindt u deze reclamepraktijken ongewenst en, zo ja, waarom gaat u dan niet over tot een wettelijk verbod?


6.

De reclamecode van de KNMG is een heel goede zaak, echter een sluitend systeem om artsen aan deze reclamecode te binden is niet voorhanden. Dat is niet essentieel: ik acht het vooral van belang dat de patiënt inzicht heeft in de mogelijkheden om zich tot een vertrouwd adres te wenden, een arts dus die zich bijvoorbeeld ook houdt aan de code. Aldus heeft de cliënt zelf de mogelijkheid tot een afgewogen keuze te komen wat betreft de cosmetische plastische chirurgie. Een systeem van visitatie, accreditatie of certificatie kan daartoe een goed instrument zijn. Met een dergelijk instrument zijn beroepsbeoefenaren c.q. instellingen in staat aan hun kwaliteitsbeleid verdere invulling te geven gericht op een verantwoorde zorgverlening. Ik heb dit punt inmiddels aangekaart bij de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Deze vereniging voert thans een actief visitatiebeleid en de plastisch chirurgen die zijn gevisiteerd, doen daar met goedvinden van de vereniging naar buiten toe mededeling van.


7.

Welke mogelijkheden zijn er om kosten van opgelopen medische schade in privé-klinieken te verhalen op de betrokken klinieken?


7.

Geneeskundige behandeling vindt -ook in zelfstandige behandelcentra- plaats op grond van een overeenkomst tussen hulpverlener en patiënt als bedoeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (een onderdeel van het Burgerlijk Wetboek). Bij wanprestatie is een schadevergoedingsactie mogelijk via een beroep op de burgerlijke rechter .


8.

Erkent u dat u met een vergunningstelsel meer mogelijkheden heeft om voorwaarden te stellen en eisen te stellen aan de kwaliteit mede omdat u indien hier niet aan voldaan wordt de vergunning kunt intrekken? Zo ja, bent u bereid zo'n vergunningstelsel te overwegen, zeker nu ook vanuit de vereniging van plastische chirurgie hierom wordt verzocht?


8.

Daartoe dient de Kwaliteitswet zorginstellingen (Wet van 18 januari
1996, Stb. 1996/80), die in werking is getreden op 1 april 1996. Deze wet legt de primaire verantwoordelijkheid voor verantwoorde zorg bij het veld. Het is daarom eerst aan de sector om te bezien hoe zij haar kwaliteitsbeleid wil vormgeven. In dat kader wijs ik u op het antwoord bij vraag 6 met betrekking op accreditatie of certificering.
Die wet biedt mij voldoende instrumenten om op te treden wanneer gehandeld wordt in strijd met de eis dat de zorgaanbieder zorg verleent die verantwoord is.

Een vergunningstelsel kan zo worden ingericht dat het mogelijkheden biedt om bij het niet voldoen aan de daarbij gestelde eisen, de vergunning in te trekken. Op dit moment beschik ik niet over zo'n stelsel voor de hier bedoelde 3e- compartimentszorg. Onder het vergunningstelsel van de Wet ziekenhuisvoorzieningen zijn alleen de behandelcentra gebracht die 2e-compartimentszorg verlenen. De onderhavige zorg (2e compartiment) is evenmin onder het vergunningstelsel van de Wet op bijzondere medische verrichtingen gebracht. Ik zie daar ook geen enkele reden voor, gezien de aard van de betrokken verrichtingen.

Ik zie gezien het vorenstaande dan ook geen aanleiding een dergelijk vergunningstelsel voor 3e compartimentszorg te overwegen.


9.

Wilt u nog voor de zomer een wetsvoorstel aan de Kamer aanbieden om op te kunnen treden tegen alternatieve genezers die zich aan malafide praktijken schuldig maken? Zo ja, wat gaat dit wetsvoorstel inhouden/ Is zoiets ook mogelijk voor ongewenste praktijken in privé-klinieken zoals artsen die cosmetische chirurgie verrichten zonder opleiding tot plastisch chirurg te hebben doorlopen?


9.

Ik bereid een wijziging van de Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) voor om te bewerkstelligen dat van overheidswege beter kan worden opgetreden tegen beoefenaren van niet in de Wet BIG gereguleerde beroepen in die gevallen waarin die beroepsbeoefenaren ernstige gezondheidsschade dreigen te veroorzaken. Omdat het beroep van arts een wel in de Wet BIG geregeld beroep is, is deze voorgenomen wetswijziging niet van betekenis voor de door u omschreven situatie waarin artsen cosmetische chirurgie verrichten zonder de opleiding tot plastisch chirurg te hebben doorlopen.

Voor het beoordelen van een dergelijke situatie biedt genoemde Wet BIG het kader. Hierin is uitdrukkelijk opgenomen in hoofdstuk IV, "voorbehouden handelingen", artikel 36 m.n. lid 14, dat de persoon (arts) de voorbehouden handeling (heelkundige handeling) uitsluitend bevoegd is te verrichten voor zover hij redelijkerwijs beschikt over de bekwaamheid die vereist is voor het behoorlijk verrichten van die handeling. Voor het zelfstandig uitvoeren van de voorbehouden handeling wordt het vereiste van bekwaamheid gesteld. Onbekwaam handelen is onbevoegd handelen. Men dient binnen de grenzen van zijn bekwaamheid te blijven. Plastisch chirurgen staan in een specialistenregister ingeschreven. Om de titel plastisch chirurg te mogen voeren dient men in het register ingeschreven te staan. Artikel
96 e.v. Wet BIG bevat de strafbepalingen die gelden voor diegene die buiten noodzaak, kennelijk tredende buiten de grenzen van hetgeen volgens hoofdstuk III (Wet BIG) tot zijn deskundigheid wordt gerekend.
RTL 5, Over mijn lijk, 24 maart jl

Vragen van 23 november 1999 (vergaderjaar 1999-2000, aanhangsel blz.
1013-1015)

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...