Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen prive-klinieken cosmetische chirurgie

Datum nieuwsfeit: 11-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over prive-klinieken voor cosmetische chirurgie
Gemaakt: 12-5-2000 tijd: 15:25

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


11 mei 2000

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Kant (SP) over privé-klinieken voor cosmetische chirurgie (2990009090).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers


5

Antwoorden op kamervragen van Kant over privé-klinieken voor cosmetische chirurgie.

(2990009090)


1.

Heeft u kennis genomen van de uitzending over privé-klinieken voor cosmetische chirurgie en de uitspraken van de heer Wijthoff van de Vereniging van plastische chirurgie tijdens dit programma? 1)


1.

Ja.


2.

Wat is uw reactie van zijn zorgen over de grote toename van dit soort privé-klinieken en over het feit dat hier te weinig controle naar medisch handelen plaatsvindt?


2.

Ik heb geen indicaties dat er per saldo een substantiële toename van dit soort klinieken is. Bovendien blijf ik bij mijn nog recent aan u verwoorde standpunt - antwoorden van 13 december 1999 op door u gestelde vragen over cosmetische chirurgie nr. 2990003240 - dat het hier gaat om ingrepen die beperkt van omvang zijn en tevens niet zeer risicovol, zodat de inspectie geen eerste prioriteit legt bij het preventieve toezicht op dergelijke klinieken.


3.

Kunt u zijn stelling ontkrachten dat deze klinieken ook gebruik maken van basisartsen of ongekwalificeerde artsen om operaties te verrichten en zich cosmetisch chirurg kunnen noemen omdat dit geen beschermde titel is? Zo neen, bent u bereid de inspectie hiernaar onderzoek te laten doen en, indien nodig, op te treden?


3.

Ook voor de beantwoording van deze vraag moge ik u verwijzen naar mijn antwoord op vraag nr. 3 uwerzijds (= beantwoord dd. 13-12-1999) van gelijke strekking. Indien zich een dergelijke situatie voordoet dan zal de daarvoor gebruikelijke procedure worden gevolgd.


4.

Herinnert u zich uw antwoord op eerdere kamervragen dat, omdat het in deze klinieken om gezonde mensen gaat, het preventieve toezicht voor de inspectie geen eerste prioriteit heeft? Zo ja, erkent u dat ook hier operaties met risico's plaatsvinden? Is het feit dat er ook commerciële belangen spelen juist geen reden voor de inspectie om extra alert te zijn?


4.

Ja ik herinner mij dit antwoord nog goed en er zijn bij de inspectie sindsdien geen signalen ontvangen die tot een andere prioritering van toezicht noden.


5.

Hoe staat het met het specifieke onderzoek naar de relatie tussen het overlijden van een 27-jarige vrouw en de ingreep in de Rotterdamse privé-kliniek? 2)


5.

Zoals ik u eerder op uw verzoek heb bericht heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een onderzoek naar dit voorval ingesteld. Zij heeft daarvoor een externe deskundige vanuit de Vereniging voor plastische chirurgie ingeschakeld. Deze zal op korte termijn rapporteren. Ik verwacht dan ook u voor het zomerreces een verslag van het onderzoek te kunnen doen toekomen.


6.

Klopt het dat u niet kunt optreden tegen de soms indringende reclame-uitingen van de cosmetische chirurgie omdat cosmetische chirurgen niet altijd lid zijn van de beroepsorganisatie en zich daardoor niet gebonden voelen aan ethische gedragsregels? Zo ja, vindt u deze reclamepraktijken ongewenst en, zo ja, waarom gaat u dan niet over tot een wettelijk verbod?


6.

De reclamecode van de KNMG is een heel goede zaak, echter een sluitend systeem om artsen aan deze reclamecode te binden is niet voorhanden. Dat is niet essentieel: ik acht het vooral van belang dat de patiënt inzicht heeft in de mogelijkheden om zich tot een vertrouwd adres te wenden, een arts dus die zich bijvoorbeeld ook houdt aan de code. Aldus heeft de cliënt zelf de mogelijkheid tot een afgewogen keuze te komen wat betreft de cosmetische plastische chirurgie. Een systeem van visitatie, accreditatie of certificatie kan daartoe een goed instrument zijn. Met een dergelijk instrument zijn beroepsbeoefenaren c.q. instellingen in staat aan hun kwaliteitsbeleid verdere invulling te geven gericht op een verantwoorde zorgverlening. Ik heb dit punt inmiddels aangekaart bij de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Deze vereniging voert thans een actief visitatiebeleid en de plastisch chirurgen die zijn gevisiteerd, doen daar met goedvinden van de vereniging naar buiten toe mededeling van.


7.

Welke mogelijkheden zijn er om kosten van opgelopen medische schade in privé-klinieken te verhalen op de betrokken klinieken?


7.

Geneeskundige behandeling vindt -ook in zelfstandige behandelcentra- plaats op grond van een overeenkomst tussen hulpverlener en patiënt als bedoeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (een onderdeel van het Burgerlijk Wetboek). Bij wanprestatie is een schadevergoedingsactie mogelijk via een beroep op de burgerlijke rechter .


8.

Erkent u dat u met een vergunningstelsel meer mogelijkheden heeft om voorwaarden te stellen en eisen te stellen aan de kwaliteit mede omdat u indien hier niet aan voldaan wordt de vergunning kunt intrekken? Zo ja, bent u bereid zo'n vergunningstelsel te overwegen, zeker nu ook vanuit de vereniging van plastische chirurgie hierom wordt verzocht?


8.

Daartoe dient de Kwaliteitswet zorginstellingen (Wet van 18 januari
1996, Stb. 1996/80), die in werking is getreden op 1 april 1996. Deze wet legt de primaire verantwoordelijkheid voor verantwoorde zorg bij het veld. Het is daarom eerst aan de sector om te bezien hoe zij haar kwaliteitsbeleid wil vormgeven. In dat kader wijs ik u op het antwoord bij vraag 6 met betrekking op accreditatie of certificering.
Die wet biedt mij voldoende instrumenten om op te treden wanneer gehandeld wordt in strijd met de eis dat de zorgaanbieder zorg verleent die verantwoord is.

Een vergunningstelsel kan zo worden ingericht dat het mogelijkheden biedt om bij het niet voldoen aan de daarbij gestelde eisen, de vergunning in te trekken. Op dit moment beschik ik niet over zo'n stelsel voor de hier bedoelde 3e- compartimentszorg. Onder het vergunningstelsel van de Wet ziekenhuisvoorzieningen zijn alleen de behandelcentra gebracht die 2e-compartimentszorg verlenen. De onderhavige zorg (2e compartiment) is evenmin onder het vergunningstelsel van de Wet op bijzondere medische verrichtingen gebracht. Ik zie daar ook geen enkele reden voor, gezien de aard van de betrokken verrichtingen.

Ik zie gezien het vorenstaande dan ook geen aanleiding een dergelijk vergunningstelsel voor 3e compartimentszorg te overwegen.


9.

Wilt u nog voor de zomer een wetsvoorstel aan de Kamer aanbieden om op te kunnen treden tegen alternatieve genezers die zich aan malafide praktijken schuldig maken? Zo ja, wat gaat dit wetsvoorstel inhouden/ Is zoiets ook mogelijk voor ongewenste praktijken in privé-klinieken zoals artsen die cosmetische chirurgie verrichten zonder opleiding tot plastisch chirurg te hebben doorlopen?


9.

Ik bereid een wijziging van de Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) voor om te bewerkstelligen dat van overheidswege beter kan worden opgetreden tegen beoefenaren van niet in de Wet BIG gereguleerde beroepen in die gevallen waarin die beroepsbeoefenaren ernstige gezondheidsschade dreigen te veroorzaken. Omdat het beroep van arts een wel in de Wet BIG geregeld beroep is, is deze voorgenomen wetswijziging niet van betekenis voor de door u omschreven situatie waarin artsen cosmetische chirurgie verrichten zonder de opleiding tot plastisch chirurg te hebben doorlopen.

Voor het beoordelen van een dergelijke situatie biedt genoemde Wet BIG het kader. Hierin is uitdrukkelijk opgenomen in hoofdstuk IV, "voorbehouden handelingen", artikel 36 m.n. lid 14, dat de persoon (arts) de voorbehouden handeling (heelkundige handeling) uitsluitend bevoegd is te verrichten voor zover hij redelijkerwijs beschikt over de bekwaamheid die vereist is voor het behoorlijk verrichten van die handeling. Voor het zelfstandig uitvoeren van de voorbehouden handeling wordt het vereiste van bekwaamheid gesteld. Onbekwaam handelen is onbevoegd handelen. Men dient binnen de grenzen van zijn bekwaamheid te blijven. Plastisch chirurgen staan in een specialistenregister ingeschreven. Om de titel plastisch chirurg te mogen voeren dient men in het register ingeschreven te staan. Artikel
96 e.v. Wet BIG bevat de strafbepalingen die gelden voor diegene die buiten noodzaak, kennelijk tredende buiten de grenzen van hetgeen volgens hoofdstuk III (Wet BIG) tot zijn deskundigheid wordt gerekend.
RTL 5, Over mijn lijk, 24 maart jl

Vragen van 23 november 1999 (vergaderjaar 1999-2000, aanhangsel blz.
1013-1015)

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie