Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VenW inzake aanpak wachtlijsten gehandicaptenzorg

Datum nieuwsfeit: 12-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenWs aanpak wachtlijsten gehandicaptenzorg
Gemaakt: 16-5-2000 tijd: 15:12


5


24170 Gehandicaptenbeleid

Nr. 54 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 mei 2000


1. Inleiding

In mijn brief van 31 maart 2000 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000,
24 170, nr. 52) over een versnelde aanpak van de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg heb ik uw Kamer toegezegd u begin mei nader te berichten over de actuele wachtlijstgegevens, de resultaten van de Quick Scan wachtlijsten in de gehandicaptenzorg en de verbeterde resultaten van het RIVM onderzoek naar de ontwikkeling van de wachtlijst voor ondersteund wonen. Ik heb van deze gegevens goed gebruik kunnen maken bij het opstellen van het plan van aanpak dat in nauwe betrokkenheid met de MJA-partijen tot stand is gekomen. 1) Het plan van aanpak wordt breed gedragen binnen de gehandicaptensector en biedt een goede basis voor een daadkrachtige aanpak van de wachtlijsten.


2. Wachtlijsten in de zorg voor gehandicapten
De wachtlijsten in de zorg voor verstandelijk gehandicapten worden bijgehouden door het Zorgregistratiesysteem (ZRS). Onlangs zijn de wachtlijstcijfers van 1 januari 2000 door de landelijk houder van het ZRS, het CVZ, aan mij gerapporteerd. Daaruit blijkt dat de wachtlijsten over het jaar 1999 voor urgent wachtenden licht zijn toegenomen. De lichte toename van de wachtlijsten is een tendens die zich, na een aanvankelijk sterke toename in 1997, vanaf 1998 heeft ingezet. Dit geldt zowel voor het aantal wachtenden als voor de wachttijden. Ook de wachttijden zijn in 1999 toegenomen.

Tabel 1. Overzicht aantal urgent wachtenden verstandelijk gehandicapten

Peildatum

Urgent wachtenden

Wonen

Urgent wachtenden

Dagbesteding


1-1-1997


6.410

gem. wachttijd 574 dagen


3.051

gem.wachttijd 316 dagen


1-1-1998


7.072 (+10%)

gem. wachttijd 602 dagen


3.605 (18%)

gem. wachttijd 397 dagen


1-1-1999


7.116 (+0.6%)

gem. wachttijd 622 dagen


3.708 (+3%)

gem.wachttijd 472 dagen


1-7-1999


7.307 (+2.6%)

gem. wachttijd 618 dagen


3.721 (+0%)

gem.wachttijd 472 dagen


1-1-2000


7.707 (+5,5%)

gem. wachttijd 625 dagen


3.856 (+3,6%)

gem. wachttijd 496 dagen

In de cijfers van 1999 (peildatum 1 januari 2000) is de wachtlijst voor dagbesteding ten opzichte van het niveau van 1 juli 1999 licht toegenomen van 3.721 wachtenden tot 3.856 wachtenden, terwijl de wachtlijst voor ondersteund wonen is gestegen met 5,5% van 7.307 wachtenden tot 7.707 wachtenden. Het betreft urgent wachtenden waarvan volgens de indicatie de zorg direct of op korte termijn geleverd moet worden.

De toename van de wachtlijst voor wonen in 1999 kan niet verklaard worden uit een toename van de geïndiceerde vraag. Ten opzichte van
1998 is het aantal indicaties vrijwel gelijk gebleven. De toename van de wachtlijst moet daarom verklaard worden uit een daling van het aantal geregistreerde realisaties in 1999. Het is niet duidelijk in hoeverre dit terug te voeren is op onvolkomenheden in de registratie of dat er werkelijk sprake is van een sterke daling van het aantal cliënten dat geplaatst is. Uit de door Research voor Beleid uitgevoerde quick scan naar de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg blijkt een forse onderrapportage van de realiseerde zorg in het Zorgregistratiesysteem.

Ondanks de onvolkomenheden in de registratie geven de wachtlijstcijfers een dermate hoog niveau te zien, dat een effectieve aanpak van de wachtlijsten de hoogste prioriteit heeft.

De in MJA kader overeengekomen productieafspraken over 1999 blijken overigens grotendeels gerealiseerd te zijn. Voor een aantal maatregelen geldt, dat de feitelijke realisatie de raming overtreft (zie tabel 2). Deze informatie is ook opgenomen in de u toegezegde voorjaarsrapportage MJA.

Tabel 2. Overzicht realisaties productieafspraken 1999

Maatregel


1999

(in mln)

Afgesproken prestatie

Realisatie 1999

(in mln)

Feitelijk resultaat/stand van zaken 1999

PGB verstandelijk gehandicapten


17,0

630 budgethouders

21,3

540 budgethouders
Uitbreiding semimurale zorg


7,9

197 plaatsen

7,9

229 plaatsen
Uitbreiding intramurale zorg


24,4

271 plaatsen

16,3

156 plaatsen
Bijzondere zorgfuncties (SGLVG)


6,0
Ca. 74 plaatsen


7,1

257 plaatsen
SPDen: Begeleid Zelfstandig wonen


2,3

293 clienten

2,8

351 clienten
SPDen: Ambulante hulpverlening: ppg/vroeghulp


3,7

439 clienten

2,4

549 clienten
SPDen: Zorgconsulenten verstandelijk gehandicapten


3,0

600 clienten

5 à 6 mln

1.670 clienten
SPDen: Zorg consulenten lichamelijk gehandicapten


3,0

30 consulenten

3,0

35 fte
Totaal wachtlijsten


67,3

2.534

66,8

3.787

3. Resultaten quick scan wachtlijsten

Zoals toegezegd in het Algemeen Overleg van 2 december 1999 heb ik een quick scan naar de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg laten uitvoeren. Research voor Beleid heeft in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek uitgevoerd naar de situatie van de urgent wachtenden op de wachtlijst en de betrouwbaarheid van de huidige wachtlijstregistratie.

1)

In drie regio's zijn met 82 wachtenden van verschillende wachtlijsten (de wachtlijsten voor verstandelijke gehandicaptenzorg, lichamelijke gehandicaptenzorg en PGB-VG) persoonlijke interviews afgenomen, waarin een aantal wachtlijstgegevens zijn gecontroleerd, de thans aanwezige zorg in kaart is gebracht en een beeld is geschetst van de ernst van de situatie van de wachtenden. Gelet op het korte tijdsbestek waarin het onderzoek uitgevoerd moest worden, is er slechts een beperkt aantal cliënten geïnterviewd. Hierdoor is het niet mogelijk op basis van het onderzoek algemeen geldende uitspraken te doen over de betrouwbaarheid van alle wachtlijstregistraties en de situatie van alle wachtenden in de gehandicaptenzorg.

Uit het onderzoek blijkt wel dat de betrouwbaarheid van de huidige registraties te wensen overlaat. Vijfentwintig procent van de benaderde wachtenden geeft aan dat de geïndiceerde zorg al gerealiseerd is. De belangrijkste reden hiervoor is de inadequate terugkoppeling van de gerealiseerde zorg aan de wachtlijstbeheerders.

In de quick scan is ook de situatie van de wachtenden ingeschat. Voor
11% van de cliënten op de wachtlijst wordt de situatie op dit moment als onhoudbaar getypeerd. Bij deze wachtenden zou de aangevraagde zorg direct geleverd moeten worden. Bij 27% van de wachtenden is de situatie urgent, omdat de mantelzorg en/of alternatieve professionele zorg slechts ten dele de problemen kan oplossen.
Een kleine meerderheid van de wachtenden, 52%, heeft op dit moment voldoende zorg. Volgens deze wachtenden zelf, de bestaande richtlijnen en de inschatting van de onderzoekers is de situatie stabiel.

Echter, de wetenschap dat deze situatie in de nabije toekomst zal veranderen ten nadele van de wachtenden, maakt dat ze op dit moment als urgent op de wachtlijsten geregistreerd staan. Bij de overige 10% van de wachtenden is om uiteenlopende redenen de ernst van de situatie op dit moment moeilijk in te schatten.

Om het reeds bekende probleem van de onderrapportage van de gerealiseerde zorg in het Zorgregistratiesysteem (ZRS) op te lossen, is vorig jaar het traject van de bestuurlijke verankering van de registratie ingezet. Sinds 1 juli 1999 is het CVZ Landelijk Houder geworden, ter voorbereiding van de overdracht van het ZRS naar de zorgkantoren per


1 januari 2001. Doordat de zorgkantoren in de regio verantwoordelijk worden voor het ZRS kunnen de informatieverplichtingen van partijen in de regio, onder andere de melding van gerealiseerde zorg door zorgaanbieders, beter geëffectueerd worden.

De uitkomsten van de quick scan geven aanleiding in versneld tempo te werken aan verbetering van de kwaliteit van het Zorgregistratiesysteem. Er zal een opschoning plaatsvinden van de huidige wachtlijstgegevens. De regionale wachtlijstbeheerders worden landelijk ondersteund in de uitvoering van de opschoning van de wachtlijstregistraties. De opschoning zal voor 1 september 2000 zijn afgerond.

Ten slotte zal het ZRS de komende maanden aangepast worden om registratie van PVB (Persoonsvolgend Budget) en PGB-VG als gerealiseerde zorg mogelijk te maken. Hierbij is ook de integratie van de wachtlijstregistratie voor zorg in natura en PGB-VG aan de orde. Door deze aanpassingen kan het ZRS goed gebruikt worden als monitoringsinstrument voor de aanpak van de wachtlijsten.

Het onderzoek van Research voor Beleid bevestigt de reeds bekende tekortkomingen in de huidige wachtlijstregistraties. Daarnaast blijkt er een harde kern van cliënten op de wachtlijst te zijn, die als zeer urgent kan worden aangemerkt. Het onderzoek is goed bruikbaar geweest voor het opstellen van het plan van aanpak. Over de verbetering van het ZRS en de opschoning van de wachtlijsten zijn afspraken gemaakt met de betrokken partijen. Deze afspraken zijn neergelegd in het plan van aanpak wachtlijsten.


4. RIVM rapportage wachtlijsten

Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de wachtlijsten in de gehandicaptensector heeft het RIVM op verzoek van het ministerie van VWS een model ontwikkeld. Vanwege de beschikbare gegevens kon alleen een model worden ontwikkeld voor ondersteund wonen in de verstandelijk gehandicaptensector. De eerste resultaten zijn door het RIVM in november 1999 gepubliceerd. Onlangs heeft het RIVM aangepaste resultaten gepubliceerd.

1)

Ten opzichte van het eerste rapport van het RIVM van november 1999 zijn een aantal bronnen van onzekerheid nu accurater gedefinieerd. Desondanks kunnen de uitkomsten niet gezien worden als exacte voorspellingen van de ontwikkeling van de wachtlijst.

De conclusie van het eerste rapport van het RIVM blijft gehandhaafd. De komende jaren moet door de sterke vergrijzing in de gehandicaptensector rekening worden gehouden met extra druk op de wachtlijst.

Het RIVM verwacht echter op basis van de nieuwe resultaten bij een scenario 'ongewijzigd beleid', dat wil zeggen zonder rekening te houden met de extra middelen die nu voor de resterende regeerperiode voor de aanpak van de wachtlijsten beschikbaar komen, een aanzienlijk sterkere groei van de wachtlijst dan in de rapportage van november
1999.

Onder het 'demografische groei'-scenario is de groei van de wachtlijst in de periode 2000-2009 gemiddeld 3,2% per jaar. In 2010 is de wachtlijst 77% groter dan in 1996. Na 2013 neemt de wachtlijst in omvang af. De recente RIVM-rapportage benadrukt nog eens de noodzaak om middels een geïntensiveerde aanpak van de wachtlijsten te anticiperen op de komende demografische ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg.


5. Plan van aanpak wachtlijsten in de gehandicaptenzorg
De recente wachtlijstgegevens, de uitkomsten van de quick scan wachtlijsten en de geactualiseerde resultaten van het RIVM, laten zien dat de wachtlijsten in alle sectoren van de gehandicaptenzorg (bestaande uit de sectoren verstandelijk gehandicapten, lichamelijk gehandicapten en zintuiglijk gehandicapten) met voortvarendheid dienen te worden aangepakt.

Om een effectieve aanpak mogelijk te maken is door het ministerie van VWS in nauwe samenwerking met de betrokken partijen een plan van aanpak wachtlijsten in de gehandicaptensector opgesteld. Om ook daadwerkelijk cliënten van de wachtlijst te kunnen bedienen, wordt al in het lopende jaar 2000 ruimte geboden, middels een door het CTG opgestelde beleidsregel voor aanvullende productieafspraken tussen zorgkantoor en zorgaanbieders. Daarnaast is het zorgkantoren mogelijk gemaakt PGB-VG toe te wijzen aan cliënten, die daar een voorkeur voor hebben. In de Voorjaarsbrief Zorg is voor deze aanvullende productie een kasbeslag van 50 mln geraamd.

In overleg met de betrokken partijen zijn in het plan van aanpak een aantal uitgangspunten vastgelegd, waaraan de aanpak van de wachtlijsten in de regio's dient te voldoen. Initiatieven worden alleen gehonoreerd als zij een aantoonbaar wachtlijstverminderend effect hebben. De vraag van de cliënt staat centraal. In de aanpak wordt gestart met de cliënten met de hoogste urgentie in combinatie met de langste wachttijd op de wachtlijst. In een persoonlijke vraagverheldering komen alle aspecten die met de kwaliteit van het leven van de cliënt te maken hebben aan de orde. Op basis van de vraagverheldering wordt in overleg met de zorgaanbieder en de cliënt een persoonlijk dienstverleningsarrangement samengesteld en ontwikkelen zorgaanbieders voorstellen. Voorstellen dienen te voldoen aan de criteria van vraaggestuurde zorg. Op basis van een formele indicatie wordt de zorg zoveel mogelijk geleverd op een door de cliënt gekozen plaats, en door de cliënt aangegeven duur en tijdstip. Leidend principe in de zorg en dienstverlening is het scheiden van wonen en zorg en het bieden van ambulante ondersteuning in de thuissituatie. Met de aanpak van de wachtlijsten wordt derhalve de zorgvernieuwing in de gehandicaptensector krachtig gestimuleerd.

Het plan van aanpak wordt breed in de gehandicaptensector gedragen en biedt een helder raamwerk voor de te verrichten werkzaamheden. De komende tijd zal het op de uitvoering van het plan aankomen. De ambitie is hoog, in komende tijd zal, met als leidend principe de vraag van de cliënt, een groot aantal cliënten van de wachtlijst zorg geboden worden.

Dit zal een extra inspanning vragen van alle betrokken partijen. In het laatste bestuurlijk overleg, dat ik op 27 april j.l. heb gevoerd, bleek dat alle partijen zich sterk zullen inzetten voor het realiseren van een succesvolle aanpak van de wachtlijsten.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

A.M. Vliegenthart


1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie
Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...