Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Heumen

Datum nieuwsfeit: 12-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Heumen


Informatie over de gemeente Heumen
nieuws & actueel

Nieuws en actualiteiten
(voor het laatst bijgewerkt op 12 mei 2000)

Werkzaamheden aan Rijksweg in Malden
In het centrum van Malden vindt een reconstructie van de Rijksweg plaats die ongeveer vier maanden zal duren. Gedurende een groot deel van die tijd wordt het noord-zuidverkeer omgeleid over Droogsestraat, Broekkant en Broeksingel. Het verkeer in noordelijke richting krijgt één rijbaan over de Rijksweg.
deze week
Op zaterdag 13 mei wordt de rotonde Droogsestraat geasfalteerd. In verband daarmee is er op die dag tussen 7 en 12 uur geen verkeer mogelijk. Op die tijd rijden de bussen van en naar Nijmegen dan ook niet.
De Heiweg zal, conform de huidige planning, afgesloten blijven tot week 20 (tegen eind mei).
De aanleg van de rotonde Groesbeekseweg zal duren tot tot week 22 (begin juni). Binnen de huidige afzetting kan de rotonde grotendeels worden gerealiseerd.
Het werk in het centrumdeel is gestart. In de week van 15 tot 19 mei wordt daar aan de riolering gewerkt.
Voor inlichtingen kan elke werkdag tussen 12.00 uur en 12.30 uur worden gebeld met de directie van het werk, tel.: 358 41 32.
Op deze pagina vindt u verder:
>
De tekst van de gemeentepagina De Verbinding van 2 mei > De tekst van de gemeentepagina De Verbinding van 9 mei > De tekst van de gemeentepagina De Verbinding van 16 mei
De Verbinding

De gemeente heeft onder de naam De Verbinding een pagina in het huis-aan-huisblad Regiodiek. De krant verschijnt dinsdags. De berichten worden ook op deze site opgenomen.De meeste daarvan staan hieronder. De openbare bekendmakingen staan in de aparte rubriek Openbare bekendmakingen die u in de knoppenrij links vindt.

De tekst van De Verbinding van 2 mei:

Nieuwe outfit
"Een nieuwe lente en een nieuw geluid", zo begon Gorter zijn lange gedicht "Mei".
Zo vonden wij de nieuwe lente een mooie gelegenheid de pagina De Verbinding eens wat anders aan te kleden. Binnen de beperkingen van de zwart-witdruk wordt vanaf nu door Ten Have D-signs de opmaak verzorgd. De pagina zal er hopelijk wat frisser en herkenbaarder door worden. Zo krijgen de wekelijkse vast opsommingen van vergunningen en afvalberichten en de openbare bekendmakingen een vaste plek en een vaste vormgeving. Ze zijn dan sneller te vinden en hoeven iemand die er niet in geïnteresseerd is niet af te leiden van de meer nieuwsachtige berichten. Die laatste zullen op het middenstuk van de pagina komen staan.
commentaar
Een voordeeltje van de nieuwe aanpak is bovendien dat we iets actueler kunnen zijn als dat nodig is.
Volgens ons is de nieuwe outfit een verbetering, maar we schieten er niets mee op als u als lezer dat niet vindt. We horen dat dan ook graag. Commentaren en suggesties voor verbeteringen kunnen naar het Bureau voorlichting van de gemeente Heumen. Dat kan telefonisch (358 82 25), per e-mail ((heumen@heumen.nl)) of gewoon per post (Postbus 200, 6580 AZ Malden).
Overzicht raadsbesluiten van 20 april
Ontslag en benoeming gemeentesecretaris
Per 1 augustus zal Jan Wijnia uit Nijmegen de nieuwe gemeentesecretaris zijn. De raad benoemde hem op 20 april en besloot in dezelfde vergadering de huidige secretaris, Wim Keurntjes, eervol te ontslaan. Keurntjes gaat met FPU, met pensioen dus. Op 30 juni zal er nog een afscheidsfeest komen.
Maar de raad had op 20 april meer te doen dan zich uit te spreken over de wisseling in de ambtelijke top van Heumen. Er stonden nog 14 andere onderwerpen op de agenda, waaronder de onteigening van het perceel Sweerts.
In volgorde van behandeling:
De raad stelde de notulen van de vergadering van 23 maart ongewijzigd vast en nam de ingekomen stukken voor kennisgeving aan. Voor het Marishuis werd een voorbereidingsbesluit vastgesteld. Dat is nodig om met de restauratie verder te kunnen omdat een gebruik van het pand als museum met een woongedeelte niet past in het geldende bestemmingsplan. Het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied maakt het wel mogelijk, maar dat is nog niet van kracht.
Voor de uitbreiding van de telefooncentrale aan de Zwerfkei werd de bestemmingsplanwijziging "Hoogenhof, herziening 2000-1" vastgesteld. De raad besloot een bezwaar van een inwoner van Heumen aan wie eerder een vergoeding van planschade was geweigerd, ongegrond te verklaren. wegen
Voor het onderhoud van wegen in de gemeente en de verbetering van de Vosseneindseweg stelde de raad f360.000,-- beschikbaar en daarnaast nog eens f5.000,-- voor de aanleg van een eenvoudig fietspad langs de Motteburcht.
Er waren twee besluiten te nemen over educatie. De raad stemde in met de raamovereenkomst voor de educatie in de periode 2000-2003 binnen het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) en stelde een krediet van bijna f9.000,-- beschikbaar voor een onderzoek naar de behoefte aan initiatieven op dat terrein in de gemeente.
De fractie Thonen stemde tegen de onteigening van het perceel Sweerts aan het Kerkplein. Hij was de enige tegenstemmer zodat niettemin tot onteigening werd besloten.
Het Georgiusgilde in Heumen krijgt een subsidie van f1.000,-- voor een gildeweekend ter opluistering van het 555-jarig bestaan en bovendien staat de gemeente nog eens voor f3.000,-- garant. Ook de verkoop van een stukje grond aan Partycentrum Groot Jachthuis riep voor de raad geen problemen op.
intrekking
Dat kon niet worden gezegd van het voorstel van B&W om een voorbereidingsbesluit dat op 23 september van het vorig jaar was genomen weer in te trekken. Het betrof het perceel Scheidingsweg 111. Het voorstel haalde het niet. Negen van de zestien aanwezige raadsleden stemden tegen. Zij willen bij nader inzien niet dat de bouw van woning mogelijk wordt. Intrekking van dat besluit zou die bouw mogelijk maken.
Tenslotte stelde de raad enkele begrotingswijzigingen vast die een uitvloeisel zijn van de beslissingen in deze vergadering. Een uitgebreidere besluitenlijst met enige toelichting op de voorstellen is te vinden op de Website van de gemeente www.heumen.nl. Actie ouderen voor dagopvang in Csorna
De drie ouderenbonden in Heumen hebben het initiatief genomen om hun leeftijdgenoten in Csorna te hulp te schieten. Csorna is de Hongaarse zustergemeente van Heumen. Vorig jaar waren Heumense ouderen daar op bezoek en zagen hoe het daar behelpen was met de dagopvang. Het leidde tot een actie op 1 oktober vorig jaar tijdens de Internationale Dag van de Ouderen, waarop f 1.225,-- werd ingezameld. De gemeente verdubbelde dat bedrag en de Woningbouwvereniging deed er ook nog eens f1.000,-- bij.
Vorige week donderdag overhandigde wethouder Arts het bedrag symbolisch aan ouderen uit Csorna die hier op bezoek waren. Een verslag daarvan staat elders in deze editie van Regiodiek. Spreekuur
Op 8 mei vervalt het spreekuur van de burgemeester. Ook op 15 mei zal hij niet aanwezig kunnen zijn. De waarnemend burgemeester, mevrouw De Graaff, is wel aanwezig.
Commissies
OWV
De commissie Openbare Werken en Verkeersveiligheid (OWV) komt op 8 mei om 19.30 uur bijeen. Op de agenda staan de Notitie wegrandschade (over onderhoud van de bermen) en de uitbreiding van de grens van de bebouwde kom van Overasselt. Het ligt in de bedoeling ook de uitwerking van het verkeersplan te bespreken als de voorbereidingen voor de behandeling daarvan op tijd kunnen worden afgerond. ROV
Op 9 mei om 19.30 uur vergadert de commissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (ROV). Het eerste agendapunt is een gesprek met een vertegenwoordiger van de woningbouwvereniging over haar positie en activiteiten. Verder wordt er gepraat over plannen voor een nieuwe bedrijfsloods aan Vosseneindseweg 16, de glascontainers aan de Raadhuisstraat, de mogelijke bebouwing van Broekstraat 33 en de reactie van de Provinciale Planologische Commissie op het voorontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied.
Welzijn en Educatie
De subsidie voor een ouderenadviseur is een van de agendapunten voor de commissie Welzijn en Educatie op 10 mei. Ook die vergadering begint om 19.30 uur. Andere punten zijn de benoeming van een bestuurslid voor het openbaar onderwijs, de verlenging van de aanstelling van een beheerder van de Sjempot, de fusie van de schooladviesdiensten van Nijmegen, Arnhem en Rivierenland en een subsidie-aanvraag van het Nederasseltse gilde Salvator Mundi.
Herdenken van 4 en 5 mei
De leuze van de herdenkingen op 4 en 5 mei is dit jaar: Vrijheid geef je door.
Dit jaar is de gemeente Heumen op twee manieren bij de herdenkingen betrokken. Inwoners van de gemeente werkten mee aan het jassenproject dat er in uitmondt dat straks met leuzen beschilderde jassen van alle Gelderse gemeenten zullen wapperen op de dijk bij Wageningen. Onder die jassen zijn er 25 uit Heumen.
Op 14 mei zal bovendien een herdenkingsplechtigheid plaatsvinden rond het monument bij de sluis in Heumen. Volgend week meer hierover op deze pagina.
Gunning was niet rechtmatig
In een tweede zitting heeft de Raad van Arbitrage uitgesproken dat de gemeente niet rechtmatig heeft gehandeld door het werk aan de Rijksweg te gunnen aan aannemersbedrijf Jacobs. De tweede zitting was een gevolg van het feit dat de aannemer vroeg de zaak opnieuw te behandelen na de uitspraak van 7 april waarin Braam / Boesewinkel in het gelijk was gesteld. Braam had daarin betoogd dat Jacobs niet voldeed aan één van de eisen uit het bestek dat degene die het werk werd toegewezen voldoende ervaring moest hebben. Strikt genomen betekent dat dat de gunning aan Jacobs ongedaan gemaakt moet worden en dat alsnog Braam aan de slag kan. Maar zover zal het naar verwachting niet komen. De Raad van Arbitrage heeft de gemeente en de aannemerscombinatie ter overweging gegeven door middel van onderhandelen te trachten tot een minnelijke schikking te komen. Verkeersmaatregelen Rijksweg
deze week
De verkeersomleiding Droogsestraat, Broekkant en Broeksingel is intussen op 1 mei in werking getreden. De Droogsestraat kan weer in twee richtingen bereden worden, maar de aansluiting van de Droogsestraat op de Rijksweg blijft afgesloten omdat anders het doorgaande verkeer op de Rijksweg te veel gehinderd wordt. De Heiweg zal, conform de huidige planning, afgesloten blijven tot week 20 (tegen eind mei). De werkzaamheden aan de rotonde op dit kruispunt zullen binnen drie weken helemaal zijn afgerond. De werkzaamheden aan de rotonde bij de Groesbeekseweg zijn in volle gang (zie foto). Ook met deze rotonde zal de aannemer over drie weken grotendeels klaar zijn. Het werk in het centrumdeel van de Rijksweg zal deze week starten. Het oostelijk deel van de Rijksweg wordt dan afgezet. Er wordt begonnen vanaf de Groesbeekseweg en zo verder in noordelijke richting. In het begin zal de kruising Kloosterstraat-Raadhuisstraat daarom vrij kunnen blijven. In een van de volgende berichten zal gemeld worden wanneer deze zal worden afgesloten.
De rotonde Droogsestraat zal op dat moment in zijn geheel bruikbaar zijn, zodat er een redelijke verkeerscirculatie in de kom van Malden mogelijk blijft.
informatie
In De Verbinding vindt u wekelijks berichten over de voortgang van de werkzaamheden aan de Rijksweg in Malden en de daarmee samenhangende stremmingen. Voor de actuele stand van zaken kunt u ook kijken op de Website van de gemeente (www.heumen.nl). In dringende gevallen zal De Gelderlander en de SLOH worden gevraagd mededelingen te doen via de (kabel)krant. Bovendien kan voor inlichtingen op elke werkdag tussen 12.00 uur en 12.30 uur worden gebeld naar 358 41 32. Dat is het nummer van de directiekeet aan de Broeksingel.
Informatie bedrijfsafval
De Website van de provincie Gelderland is uitgebreid met informatie over bedrijfsafval. Onder andere zijn de lijsten van Gelderse inzamelaars- en verwerkers in te zien, de tekst van de provinciale milieuverordening kan worden geraadpleegd en er zijn links naar de afvalstoffencodelijst, de landelijke lijst van vergunninghouders en het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.
De informatie is te vinden op www.gelderland.nl/mw (klikken op bedrijfsafval).
Nog veel wit- en bruingoed bij grof vuil
Tijdens de grof vuilinzameling in de week van 17 tot en met 21 april is door de reinigingswachter extra gecontroleerd. Er waren enkele zaken die bijzonder opvielen:
Er blijkt nog altijd veel klein wit- en bruingoed aangeboden te worden, zoals mixers, föhns, e.d. Sinds 1 januari 2000 mogen deze kleine elektrische apparaten echter niet meer bij restafval of grof vuil aangeboden worden. Net zoals de grote apparaten als koelkasten, wasmachines, televisies, e.d. moeten ze worden afgegeven bij de gemeentewerkplaats. Wie een nieuw apparaat koopt, kan het oude apparaat bovendien ook inleveren bij de winkelier. tijd en plaats
De reinigingswachter constateerde verder dat het grof vuil in een aantal gevallen niet aangeboden werd bij het eigen perceel, waardoor illegale verzamelplaatsen ontstonden.
In de gevallen waarin een straat of groep straten niet goed bereikbaar is voor de vuilniswagen is door de gemeente een verzamelplaats aangewezen. Die is herkenbaar aan de groene tegel. Alleen waar geen groene tegel in de straat ligt kan het grof vuil gewoon voor het eigen perceel worden gelegd.
Vaak werd het grof vuil tenslotte te vroeg aangeboden. De reinigingswachter heeft hierover circa 50 klachten ontvangen. Grof vuil mag pas op de dag van inzameling aan de straat worden gelegd. Deze regel is ingesteld ter voorkoming van het ontstaan van zwerfvuil. Het grof vuil mag op de dag van inzameling vanaf 07.00 uur buiten worden gezet. Zorg wel dat het om 07.30 uur buiten staat, want vanaf dat tijdstip beginnen de vuilniswagens te rijden. Afvalagenda voor week 18
Op woensdag 3, donderdag 4 en vrijdag 5 mei wordt de groene container geleegd. Op de afvalkalender staat op welke dag de ophalers bij u in de straat komen.
oud papier:
Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool de Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a. Deze container staat er niet in de schoolvakanties.
Op zaterdag 6 mei wordt in Malden het oud papier opgehaald (het betreft hier de vervangende dag voor 29 april, toen Koninginnedag werd gevierd.
Vergunningen
A. aanvragen bouwvergunning
Bij B&W zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning binnen gekomen: > bouw garage / berging, Rijksweg 13
> bouw berging, Eindsestraat 9
> plaatsen dakkapel, Randwijksingel 133
> uitbreiden woning, Kerkweg 15
> verbouw woning en bouw garage, Rijksweg 64
> uitbreiden bedrijfsgebouw, Bolder 12
> veranderen woning, Dorpstraat 24A
> uitbreiden woning, Nimrod 5
> bouw garage/berging, Rijksweg 13
De aanvragen kunnen worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis. Het is mogelijk dat de aanvragers hun plannen nog wijzigen.
B. Aanvragen kapvergunning
De volgende aanvragen om een kapvergunning zijn binnen gekomen: Er zijn aanvragen om een kapvergunning binnen voor: > 16 bomen (populieren, lijsterbessen en esdoorns) bij de Graafsebrug > 2 berken en 1 den, Dahliastraat 51
> 25 dennen, Kloosterstraat 16
Wie het met de eventuele verlening van een vergunning niet eens is kan bedenkingen daartegen kenbaar maken bij B&W tot en met 16 mei. C. Verleende kapvergunningen
Op 19 april zijn kapvergunningen verzonden voor 1 zilverspar en 1 acacia aan De Schoren 53 en voor 1 atlasceder aan Merellaan 28. Voor de mogelijkheid om bezwaar te maken, zie onder F. D. Melding bouwplan
In de volgende gevallen hebben B&W naar aanleiding van een melding besloten dat de bouw kan plaatsvinden:
Verzonden op 19 april:
M2000-45: serre, Berkenlaan 57
M2000-39: uitbreiding woning, De Vlier 17
M2000-34: tuinhuisje, Gildeplein 47
M2000-35: uitbreiding woning, Ericastraat 18
Verzonden op 20 april:
M2000-24: serre, Rogge 38
M2000-38: tuinhuisje, Vosseneindseweg 46
M2000-20: serre, Dennenhof 14
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder F. E. Bouwvergunningen
De volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden op 25 april:
14/2000: verbouw woning, Kroonsingel 61
290/99: bouw dakkapellen, Gladiolenstraat 9
Verzonden op 26 april:
250/99: uitbreiding woning, Grootveldschelaan 10 Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder F. F. Sloopvergunning
Op 25 april hebben B&W een sloopvergunning verzonden voor het voormalige postkantoor aan Schoolstraat 12.
Wie het niet eens is met een van de besluiten onder C, D, E of F, kan daartegen binnen zes weken na de verzending van het betreffende besluit een bezwaarschrift indienen bij B&W van Heumen.
De tekst van De Verbinding van 9 mei:

Schikking met Braam
Het omvangrijke reconstructiewerk aan de Rijksweg zal gewoon door aannemer Jacobs worden afgemaakt. Dit ondanks de uitspraak van de Raad van Arbitrage dat de gunning van het werk door B&W aan dat bedrijf onrechtmatig was. Jacobs voldoet volgens de Raad niet aan de eis dat hij voldoende ervaring heeft met werken van deze omvang. Die uitspraak zou in zijn meest verstrekkende vorm tot gevolg hebben dat de gunning ongedaan moest worden gemaakt en dat alsnog Braam / Boezewinkel de Rijksweg zou mogen aanpakken. Na de uitspraak is echter met man en macht getracht een oplossing te vinden waarbij geen vertraging aan het werk zou optreden en toch Braam schadeloos zou kunnen worden gesteld. Het compromis houdt in dat Jacobs door mag gaan en dat Braam een vergelijkbaar werk mag uitvoeren. De Rijksweg deze week
Rotonde halve dag afgesloten
Het werk aan de rotonde Droogsestraat vordert goed. Het ligt in de bedoeling op zaterdag 13 mei asfalt aan te brengen. Daarna zal de rotonde vrijwel gereed zijn. Het betekent wel dat op genoemde zaterdag van 7 tot 12 uur de rotonde afgesloten is voor alle verkeer. De verkeersafzetting daarvoor zal tijdig worden aangebracht. Gedurende genoemde uren zal de busdienst niet kunnen rijden. De rotonde Groesbeekseweg wordt de komende week verder afgebouwd. De verkeersafzetting rondom deze rotonde wordt niet gewijzigd. Eind volgende week zal er een omleiding worden aangebracht voor het fietsverkeer ter hoogte van het winkelcentrum ten behoeve van het werk aan de oostelijke helft van de Rijksweg op deze plaats. Voor het winkelcentrum zullen de bomen en het groen verwijderd worden. Daarna wordt de riolering gelegd. Voor het leggen van deze riolering zullen de parkeerhavens voor het winkelcentrum opgebroken moeten worden. Direct daarna worden deze weer bestraat. Er zal naar worden gestreefd de winkels zo weinig mogelijk te hinderen. riolering
In de week van 15 tot 19 mei wordt de riolering gelegd voor de woningen Rijksweg 141 tot en met 147. De parkeerplaats langs het Chinees restaurant wordt daardoor ontoegankelijk. Het zal tijdig van de andere zijde worden ontsloten.
Aan de oostelijke rijbaan van de Rijksweg zal worden gewerkt om deze gereed te maken voor het aanbrengen van de asfalt. Op ongeveer 15 mei zal er ook begonnen worden met het stellen van de betonbanden langs de nieuwe rijbaan.
informatie
In De Verbinding vindt u wekelijks berichten over de voortgang van de werkzaamheden aan de Rijksweg in Malden en de daarmee samenhangende stremmingen. Voor de actuele stand van zaken kunt u ook kijken op de Website van de gemeente (www.heumen.nl). In dringende gevallen zal De Gelderlander en de SLOH worden gevraagd mededelingen te doen via de (kabel)krant. Bovendien kan voor inlichtingen op elke werkdag tussen 12.00 uur en 12.30 uur worden gebeld naar 358 41 32. Dat is het nummer van de directiekeet aan de Broeksingel.
Herdenking gevallenen
Rond het oorlogsmonument bij de sluis in Heumen (foto) vindt op 14 mei een herdenking plaats ter herinnering aan de strijders die werden gedood bij de verdediging van de brug, in het begin van de Tweede Wereldoorlog.
Om 10.00 uur is er een oecumenische dienst in de R.K. Kerk in Heumen. Daarna zal de stoet rond 11.00 uur vertrekken naar het monument. Sprekers zijn daar mevrouw De Graaff, waarnemend burgemeester van Heumen, en de heer J. Krewinkel namens de oud-militairen.. Leerlingen van de St. Jorisschool in Heumen, die het monument heeft geadopteerd, spreken een overdenking uit. De plechtigheid wordt afgesloten met een defilé langs het monument.
Proefalarm
Op woensdag 7 juni zal om 12.00 uur een proefalarm plaatsvinden van het Nederlandse sirenestelsel. Het is de derde keer dat het nieuwe systeem wordt beproefd. Er is sinds de invoering ervan geen proefalarm meer op elke eerste maandag van de maand, maar nog slechts één keer per half jaar. Het geluid is ook anders dan bij de oude sirenes het geval was.
Tijdens het proefalarm is er niets aan de hand, maar het is goed dat iedereen zich nog eens realiseert wat bij een ramp te doen staat: "Ga naar binnen, sluit deuren en ramen en zet de radio of de televisie aan".
Deze maand zullen op de TV herhaaldelijk spots te zien zijn die die waarschuwing nog eens uiteenzetten. De komende weken besteden we er ook in De Verbinding een paar keer aandacht aan. Een ramp komt altijd onverwacht. Het is daarom goed er af en toe aan herinnerd te worden wat te doen staat in het geval er een groot ongelijk gebeurt.
Commissies
Op 9 mei om 19.30 uur vergadert de commissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en op 10 mei om 19.30 uur de commissie Welzijn en Educatie. De agenda's stonden vorige week in De Verbinding. FEZ en Milieu
Op 15 mei vergadert de commissie Financiën en Economische Zaken (FEZ) om 19.30 uur. Onderwerpen zijn onder andere de financiële verantwoording van de nieuwbouw van het gemeentehuis en het sociaal cultureel centrum, de jaarrekening 1999 van het Knooppunt Arnhem Nijmegen (KAN) en de aanstelling van een ouderenadviseur. Milieu
Op 16 mei komt de commissie Milieu bijeen. Ook die vergadering begint om 19.30 uur, maar de agenda is nog niet bekend. Voor inlichtingen daarover kan worden gebeld met 358 83 63.
Spreekuur
Op 15 mei vervalt het spreekuur van burgemeester Grienberger. Waarnemend burgemeester Mevrouw De Graaff is er wel. Afvalberichten
Op woensdag 10, donderdag 11 en vrijdag 12 mei, worden de huisvuilzakken opgehaald. In de week erna wordt de groene container geleegd.
oud papier:
Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a. Op zaterdag 13 mei staat van 10.00 tot 12.00 uur een papiercontainer bij de St. Jozefschool aan de Raadhuisstraat 1. gereedschap:
Soms is gereedschap dat voor u heeft afgedaan na een opknapbeurt nog goed te gebruiken. U kunt het aan vertegenwoordigers van Milieudefensie afgeven op vrijdag 12 mei tussen 18.30 en 20.30 uur in sociaal-cultureel centrum "Maldensteijn" en bij de heer G. Kerkhoff, Dorpstraat 31c in Heumen. Het gereedschap wordt afgevoerd naar stichting "De Keilbout" in Nijmegen. Daar wordt het weer geschikt gemaakt voor gebruik bij kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Gereedschappen van elk vakgebied zijn welkom, evenals pannen en bestek, naaimachines, brillen, en schone emmers en jerrycans.
Voor informatie kunt u bellen naar Milieudefensie, afdeling Heumen, tel. 358 11 48 / 358 23 76.
chemokar
In de periode van 15 tot en met 24 mei rijdt de chemokar weer door de straten van de gemeente Heumen. De route is als volgt: 15 mei: ochtend Nederasselt; middag Overasselt tot en met Molenkuil Avondstandplaats: Nederasselt, parkeerterrein bij kerk, 18.00 - 19.00 uur
16 mei: ochtend Overasselt restant vanaf Zesakkerlaan; middag Heumen. Avondstandplaats: Overasselt, marktplein Hoogstraat, 18.00 - 19.00 uur 17 mei: ochtend Malden, Jachthuis (Broekkant tot en met Kerkweg); middag Jonckherenhof tot en met Droogsestraat.
Avondstandplaats: Heumen, de Terp, 18.00 - 19.00 uur 18 mei: ochtend Molenwijk (Heiweg tot en met Zoom); middag restant Molenwijk en Randwijk.
Avondstandplaats: Malden, Malderburchstraat, Hubertushof, 18.00 - 19.00 uur
19 mei: ochtend Kroonwijk tot en met Groesbeekseweg, middag niet. Geen avondstandplaats.22 mei: ochtend Maldensveld v.a. Veldsingel tot en met het Vlas; middag vanaf Dravik tot en met Veldsingel. Avondstandplaats Malden, parkeerterrein Winkelcentrum 18.00 - 19.00 uur.
23 mei: ochtend Boskant v.a. Berkenlaan tot en met Eikendreef; middag vanaf Larikshof tot en met Sleedoorn.
Avondstandplaats: Malden, parkeerterrein Winkelcentrum 18.00 - 19.00 uur.
24 mei: ochtend Molenhoek en buitengebied (op afroep); middag Hoogenhof.
Avondstandplaats: Malden, parkeerterrein Winkelcentrum 18.00 - 19.00 uur.
Mensen uit het buitengebied kunnen tot en met 23 mei aanmelden dat ze kca aan willen bieden, tel.3588362 (afdeling milieu) of 3582171 (gemeentewerkplaats).
Wie de chemokar heeft gemist, kan het gevaarlijk afval op zaterdag 27 mei van 10.00 tot 12.00 uur naar de gemeentewerf brengen. Overigens kunt u ook elke maandag van 13.00 tot 16.00 uur en dinsdag van 08.00 tot 12.00 uur op de werf terecht met kca.
Vergunningen
A. aanvragen bouwvergunning
Bij B&W zijn de volgende aanvragen ingediend om bouwvergunning:
* (wijziging) bouwplan 13 woningen, Schappeveld 1 tot en met 25, Overasselt

* bouw berging, Schappeveld 20

* plaatsen dakkapellen, Berkenlaan 44

* plaatsen dakkapellen, Jonckherenhof 48

* bouw dakkapel, Veldsingel 49

* bouw zwembad, Rijksweg 84

* uitbreiden woning, Vogelenzang 14
De bouwplannen kunnen tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvragers hun plan nog wijzigen. B. aanvragen kapvergunning
ER zijn aanvragen om kapvergunning binnen voor 1 den aan De Kruigang 41 en 1 berk aan De Wieken 50.
Wie het met een eventuele verlening van een vergunning niet eens is kan bedenkingen daartegen indienen bij B&W tot uiterlijk 23 mei. C. verleende kapvergunningen
Op 28 april zijn de volgende kapvergunningen verzonden:
* 1 berk en 2 coniferen, Puttershoek 7

* 1 populier, Rijksweg 154

* 1 naaldboom, De Wieken 81

* 1 esdoorn en 1 berk, Rijksweg 10

* 1 eik en 1 esdoorn, Blankenbergseweg 5
Voor de mogelijkheid om bezwaar te maken, zie onder E. D. meldingen
B&W hebben in de volgende gevallen meegedeeld dat de gemelde bouw kan plaatsvinden:
Verzonden op 1 mei:
M2000-27: tuinhuisje, Valkstraat 12A
M2000-54: tuinhuisje, Kreytacker 10
M2000-41: tuinhuisje, Kerkplein 18
Verzonden op 2 mei:
M2000-53: tuinhuisje, Pitrus 25
M2000-48: tuinhuisje, Stalmeesterslaan 54
M2000-55: trafohuisje, De Steiger
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder E. E. bouwvergunningen
Op 27 april zijn de volgende bouwvergunningen verzonden: 28/2000: uitbreiding woning, Klinker 31
12/2000: uitbreiding woning, Kuilstraat 8
40/2000: uitbreiding woning, Kerkweg 6
6/2000: uitbreiding woning Kreytacker 9
83/2000: tuinhuisje, Leegraaf 11
Op 3 mei werden vergunningen verzonden voor:
26/2000: uitbreiding berging, Basalt 10
20/2000: garage, Stalmeesterslaan 50
33/2000: tuinhuisje, De Toom 8.
Verzonden op 4 mei:
322/99: film-, horeca- en appartementencomplex, Kerkplein. Wie het met een van de besluiten onder C, D of E niet eens is kan daartegen binnen zes weken na de verzending van het betreffende besluit een bezwaarschrift indienen bij B&W van Heumen.
De tekst van De Verbinding van 16 mei:

De Rijksweg deze week
Op 13 mei is de asfalt aangebracht op de rotonde Droogsestraat. Op 15 mei is de verkeerslichteninstallatie op die plaats verwijderd. Eind deze week (op 18 of 19 mei) zal een deel van de nieuwe markering op de rotonde worden aangebracht.
Ook zullen in deze week de fietspaden en voetpaden worden afgemaakt. De rotonde is daarmee gereed voor gebruik.
Groesbeekseweg en Kloosterstraat
De rotonde aan de Groesbeekseweg wordt de komende twee weken verder afgebouwd en gereed gemaakt om de asfalt aan te brengen. Dit asfalteren staat nu nog gepland voor begin juni. In het Centrum wordt eerst het sloop- en breekwerk afgemaakt, de riolering wordt gelegd, de nieuwe betonbanden zullen worden gesteld en de wegfundering wordt gereed gemaakt voor het aanbrengen van asfalt. Dat voorbereidende werk neem ca 3 weken in beslag. De Kloosterstraat zal enkele dagen afgesloten moeten worden in de tweede helft van deze week. In deze straat moet een rioolaansluiting worden gemaakt. Daarna gaat de straat weer open. Ten noorden van de Kloosterstraat zal dezer dagen begonnen worden met het opbreken van asfalt en het stellen van betonbanden. De huidige verkeersafzettingen blijven in grote lijnen gehandhaafd. Het werk ligt nog steeds op schema. Het doel is dat de doortocht van de Vierdaagse zal plaats vinden over de nieuwe rijbanen van een gereconstrueerde weg. Het is intussen ook duidelijk dat er erg hard gewerkt zal moeten worden om dit doel te halen. informatie
In De Verbinding vindt u wekelijks berichten over de voortgang van de werkzaamheden aan de Rijksweg in Malden en de daarmee samenhangende stremmingen. Voor de actuele stand van zaken kunt u ook kijken op de Website van de gemeente (www.heumen.nl). In dringende gevallen zal De Gelderlander en de SLOH worden gevraagd mededelingen te doen via de (kabel)krant. Bovendien kan voor inlichtingen op elke werkdag tussen 12.00 uur en 12.30 uur worden gebeld naar 358 41 32. Dat is het nummer van de directiekeet aan de Broeksingel.
Wijzigingen in openbaar vervoer
Op 11 mei heeft het college van bestuur van het Knooppunt Arnhem Nijmegen (KAN) een dienstregeling voor het openbaar vervoer samengesteld voor 2000/2001. De regeling ligt sinds 12 mei zes weken ter inzage in alle gemeentehuizen in het KAN-gebied. In de gemeente Heumen kunt u daarvoor terecht bij de balie van Grondgebiedzaken in het gemeentehuis.
De regeling bevat enkele wijzigingen die voor de gemeente Heumen van belang zijn. Het betreft de lijnen 1 en 21. Lijn 1 (Molenhoek - Beuningen), die door Malden rijdt, gaat in Beuningen verder als lijn 11.
Lijn 21, die Nederasselt passeert, verandert ingrijpender. Een aantal ritten op het traject Grave - Nijmegen had zo weinig passagiers dat besloten is tot het schrappen van ervan. Zo wordt de hafuurdienst op zondag vervangen door een uurdienst. Tevens komt de laatste rit vanuit Nijmegen op zondagavond te vervallen.
Presentatie over duurzame energie
Op initiatief van milieudefensie Heumen en het duurzaamheidsplatform verzorgen Aniek Vennegoor en Henk Janssen van NUON op 17 mei een presentatie over het gebruik van duurzame energie. De presentatie wordt gehouden in de burgerzaal van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur.
De avond bestaat uit twee delen. In het eerste zal in zijn algemeenheid worden ingegaan op het gebruik van duurzame energie. In het tweede deel van de presentatie wordt verduidelijkt wat in een concreet project, de uitbreiding van het winkelcentrum in Malden, aan duurzame maatregelen wordt toegepast. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. Tevens zullen er folders klaar liggen waarin nadere informatie is te vinden over het gebruik van duurzame energie. Na afloop zal tevens schriftelijke informatie te krijgen zijn over de activiteiten van het Heumense duurzaamheidsplatform. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom. Met vragen kan worden gebeld naar de heer J. Jeurissen van de cluster milieu en afval. Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer 358 83 63. Late post
Klachten over trage postbezorging krijgt de gemeente wel vaker. In de praktijk blijkt het bijvoorbeeld nog al eens voor te komen dat met name post die op vrijdag bij de gemeente de deur uit gaat, pas op maandag de geadresseerde bereikt.
Met de agenda voor de commissie Financiën van 23 juni 1999 (geen tikfout!) maakte de post het wel erg bont. Het exemplaar dat op 16 juni 1999 naar de SLOH werd gestuurd, werd daar pas op 9 mei 2000 ontvangen.
Zouden de Cito-toetsen van De Vuurvogel dan toch nog ooit aankomen? Zwerfkattenprobleem aan de Maasstraat
Ze houden zich al jaren op rond de Maasstraat in Heumen: zwerfkatten. Niet iedereen is er blij mee en voor sommigen betekenen ze echt een plaag.
Vier jaar geleden werd het probleem al gesignaleerd, maar de oplossing om de katten te vangen en ze vervolgens te laten inslapen, riep verzet op.
Ditmaal is de Stichting Dierenambulance met een diervriendelijker oplossing gekomen: de katten worden gevangen en gesteriliseerd en daarna weer vrijgelaten. Ze zullen dan herkenbaar zijn aan een oortipje. Op katten die ziek zijn zal euthanasie worden toegepast. De actie zal worden uitgevoerd door de Werkgroep Zwerfkatten. Om te voorkomen dat katten worden opgepakt die geen zwerfkatten zijn, wordt eigenaren van katten in de buurt geadviseerd hun dier een halsbandje met gegevens om te doen, zodat de kattenvangers ze weer vrij kunnen laten.
De gemeente draagt de kosten van de actie.
Duurzaamheidsplatform voor leefbare toekomst.
Alweer een tijd geleden is het duurzaamheidsplatform opgericht. Het platform houdt zich bezig met de uitvoering van de Lokale Agenda 21. De gedachte achter de Lokale Agenda 21 is dat we voorzichtig moeten zijn met onze wereld en er voor moeten zorgen dat generaties na ons ook nog een prettig en gezond bestaan kunnen hebben. Daarbij vormt duurzaamheid het kernbegrip. Wat dit inhoudt is sterk afhankelijk van ieders persoonlijke visie. Vaste elementen zijn echter de verhoging van de kwaliteit van het leven, het veilig stellen van de toekomst, de medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de leefomgeving, het zorgvuldig omgaan met natuurlijke hulpbronnen en normbesef. Om dit te bereiken is samenwerking tussen burgers, maatschappelijke organisaties en de overheid noodzakelijk. Voorbeelden in andere gemeenten laten zien wat je kunt bereiken.
Op dit moment bestaat het platform uit vertegenwoordigers van acht maatschappelijke organisaties, vijf individuele burgers en een vertegenwoordigster van de gemeenteraad. Namens onze gemeente is mevrouw M. de Graaff - Ter Horst voorzitter. Zij is wethouder voor o.a. milieu.
onderwerpen
Het platform vergadert regelmatig en houdt zich bezig met de uitvoering van concrete acties en projecten. Op dit moment worden de volgende onderwerpen nader uitgewerkt:

* het regelmatig uitdelen van een duurzaamheidspluim aan een persoon, vereniging, bedrijf of instantie die zich bijzonder onderscheidt op het gebied van duurzaamheid;

* een project dat laat zien wat de Lokale Agenda 21 inhoudt, zoals het uitbrengen van een fietsboekje, waarin aan de hand van een aantal concrete zaken wordt uitgelegd wat het begrip duurzaamheid inhoudt;
* een project interne milieuzorg bij sport- en buurtverenigingen;
* een project wijkverbetering gecombineerd met een zwerfvuilactie;
* een project rond de landelijke autoloze zondag;
* een project gericht op de bevordering van het gebruik van duurzame energie, duurzaam bouwen en duurzaam waterverbruik. belangstelling
Wie de gedachte achter de Lokale Agenda 21 aanspreekt kan gerust contact opnemen met Jack Jeurissen van de cluster milieu en afval, telefoon 358 83 63. Hij kan meer vertellen over de activiteiten van het duurzaamheidsplatform. Een andere mogelijkheid is dat u eens komt luisteren tijdens een vergadering van het platform om te ervaren of deelname zinvol is. De eerstvolgende bijeenkomst van het platform zal worden gehouden op woensdag 24 mei 2000 in de burgerzaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Vervoer naar school
De gemeente Heumen kent een verordening voor het leerlingenvervoer. Die houdt in dat de gemeente onder bepaalde voorwaarden het vervoer regelt voor leerlingen uit het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.
In principe is de vergoeding gebaseerd op de goedkoopste wijze van vervoer. Meestal is dat het openbaar vervoer of de fiets. Ook aangepast vervoer, d.w.z. met een taxi of taxibusje, is mogelijk. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient aan een van onderstaande voorwaarden te worden voldaan:

* De leerling is op grond van zijn/haar lichamelijk en/of geestelijk handicap niet in staat met het openbaar vervoer te reizen(zelfs niet onder begeleiding).

* De leerling kan onder begeleiding wel met het openbaar vervoer reizen, maar geen van beide ouders of iemand anders is in staat de leerling te begeleiden . Dit moet uiteraard bij de aanvraag duidelijk kunnen worden aangetoond.

* De reisduur met openbaar vervoer is meer dan één uur en kan met aangepast vervoer terug gebracht worden tot 50% of minder.
* Er is geen openbaar vervoer.

* Het aangepast vervoer is goedkoper dan het openbaar vervoer. bijdrage
Door de wetswijziging van verleden jaar, mogen gemeenten eigen beleid maken ten aanzien van de eigen bijdrage. Dit beleid is voor Heumen als volgt:

* Voor het vervoer naar reguliere basisscholen is een bedrag afgesproken, dat gelijk staat aan de kosten voor openbaar vervoer over 6 km. Voor komend schooljaar is dat f 615,--. Ouders met een belastbaar gezinsinkomen van f 41.000,-- of hoger (peiljaar 1998) zijn tot deze bijdrage verplicht.

* Voor het vervoer naar speciale scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en voor andere scholen voor speciaal onderwijs wordt geen drempelbedrag geheven.
Wie in het schooljaar 2000/2001 voor een vergoeding in de vervoerskosten of voor aangepast vervoer in aanmerking denkt te komen en geen aanvraagformulier van de gemeente Heumen heeft ontvangen, kan contact opnemen met de cluster Onderwijs van de gemeente Heumen tel. 358 82 51.
Aanvragen dienen in principe ingediend te zijn voor 1 juni 2000. Commissies
milieu
Op 16 mei om 19.30 uur - de verschijningsdag van deze Regiodiek - vergadert de commissie Milieu. De agenda stond in De Verbinding van vorige week.
ABO

Op 18 mei om 19.30 uur vergadert de commissie Algemene Bestuurlijke en Organisatiezaken (ABO). Op de agenda staan de voortgang van activiteiten, de herbenoeming van de gemeentelijke ombudsman en een wijziging in de samenstelling van de commissie Welzijn en Educatie en Openbare Werken en Verkeersveiligheid.
Afvalberichten
Op woensdag 17, donderdag 18 en vrijdag 19 mei, wordt de groene container geleegd. In de week erna worden de huisvuilzakken opgehaald.
Op de afvalkalender kunt u zien wanneer de huisvuilwagens bij u in de straat komen.
oud papier
Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a. Op zaterdag 20 mei staat van 09.00 tot 12.00 uur een papiercontainer bij Verenigingsgebouw de Terp.
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei staat een papiercontainer op het marktplein. Deze staat er op vrijdag van 09.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.
chemokar
In De Verbinding van vorige week staat de route van de chemokar die momenteel door de gemeente rijdt. Wie de wagen heeft gemist kan in elk geval voor de aflevering van chemisch afval nog terecht op een van de avondstandplaatsen of in de werkplaats van de gemeente. De avondstandplaatsen zijn:
16 mei: marktplein Hoogstraat, Overasselt
17 mei: parkeerplaats Terp Heumen
18 mei: Hubertushof, Malden
22, 23 en 24 mei: parkeerterrein Winkelcentrum Malden. Op al deze avondstandplaatsen staat de wagen van 18.00 tot 19.00 uur. Bewoners van het buitengebied kunnen tot 23 mei doorbellen naar 358 83 62 of 358 21 71 dat ze klein chemisch afval hebben mee te geven. Het wordt dan thuis opgehaald.
De gemeentewerkplaats heeft op zaterdag 27 mei een extra openstelling voor dit chemisch afval van 10.00 tot 12.00 uur. De werkplaats is hiervoor overigens ook elke maandag van 13.00 tot 16.00 uur en elke dinsdag van 8.00 tot 12.00 uur open.
Vergunningen
A. Aanvragen bouwvergunning
Bij B&W zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning binnen gekomen:
* verbouw café, Rijksweg 26

* uitbreiding woning, Vinkenlaan 22

* bouw bedrijfsruimte, Schutkolk

* uitbreiding woning, Zwenkgras 34
De aanvragen kunnen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht.
B. Bouwvergunningen
De volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden op 3 mei:
315/99: uitbreiding school, Zwerfkei 59
Verzonden op 4 mei:
50/2000: herbouw garage / berging, Hamelbergstraat 1 72/2000: uitbreiding loods, Bolder 12
49/2000: dubbele carport, Zwerfkei 22 en 24
19/2000: hobbyruimte, Rijksweg 13
7/2000: woning, De Hoef 60
5/2000: uitbreiding woning, Rijksweg 10
Verzonden op 8 mei:
198/99: bouw woning, Oude Rijksweg
95/2000: bouw opslagloods, Oude Rijksweg
147/99: verbouw tot drukkerij, Rijksweg 112
Verzonden op 10 mei:
43/2000: bouw dakkapellen, Het Halster 14
Verzonden op 11 mei:
48/2000: bouw dakkapel, Klinker 4
279/99: uitbreiding woning en bouw zwembad: Puttershoek 5 49/99: uitbreiding woning, Romeinenstraat 5a
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder C. C. Gedoogbesluit
B&W hebben op 1 mei aan de eigenaar van het perceel Sleeburgsestraat 4 bericht gezonden dat zij de stalling van caravans in de schuur op zijn perceel gedogen tot 1 september a.s. De stalling is in strijd met de bestemming van het perceel.
Wie het niet eens is met één van de besluiten onder B of C kan daartegen binnen zes weken na de datum van verzending van het betreffende besluit een bezwaarschrift indienen bij B&W.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie