Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerpdecreet Geografisch Informatiesysteem Vlaanderen

Datum nieuwsfeit: 12-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 12 MEI 2000

Ontwerpdecreet Geografisch Informatiesysteem Vlaanderen
Op voorstel van Vlaams minister Johan SAUWENS heeft de Vlaamse regering, na advies van de Raad van State, het ontwerpdecreet betreffende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (GIS Vlaanderen) goedgekeurd, zodat het nu kan worden ingediend bij het Vlaams Parlement.

Situering

Een zeer belangrijk gedeelte van de informatie waaraan het beleid, op alle bestuursniveaus, behoefte heeft om behoorlijk te kunnen functioneren, is verbonden aan een bepaalde locatie (ruimtelijk gerefereerd), en is derhalve geografisch gebonden informatie. Denken we maar aan het plannen van een nieuwe woonwijk, het uitstippelen van een optimaal routeplan, het bepalen van de milieu-impact bij belangrijke infrastructuurwerken, en de gezondheidsindi- catoren in een ruimtelijk verband. Het zijn slechts enkele voorbeelden van toepassingen waarbij de beschik- baarheid van accurate en actuele geografische informatie een onmiskenbare schakel vormt bij de ondersteuning van beleidskeuzes.

In moderne overheidsorganisaties neemt de ruimtelijke component van informatie een steeds prominenter rol in, temeer daar de beschikbare ruimte schaarser wordt en steeds meer multifunctioneel benut dient te worden.

Tegen deze achtergrond is het belang van een systema- tische, (digitale) geografische informatievoorziening duidelijk : verantwoorde besluitvorming inzake grond- gebonden materies, slaagt alleen als ze kan steunen op tijdige, volledige, actuele en juiste informatie.

Wat het GIS-Vlaanderen aanbiedt, is niet meer maar ook niet minder dan een digitale landkaart van Vlaanderen, met een groot aantal verdiepingen. Men kan op de digita- le landkaart inzoemen tot op de schaal van individuele persceelsgrenzen. Zij bevat ook thematische kaarten, met gegevens over bijvoorbeeld bevolkingsdichtheid, bodem- verontreiniging, enz. Bedoeling is dat de partners in GIS-Vlaanderen (gemeenten, provincies en Vlaamse over- heid) dit systeem maximaal gebruiken en de informatie ervan permanent up to date houden. Overigens kan ook elke burger de gegevens van GIS-Vlaanderen via het Inter- net raadplegen.

Elk beleidsniveau wordt gestimuleerd om met deze nieuwe technologie te werken, en kan eigen accenten ontwikkelen. Maar het dient ervoor te waken niet in tegenspraak te zijn met de andere beleidsniveaus. Het is daarom aange- wezen dat een minimumset aan randvoorwaarden ontwikkeld worden die erop gericht zijn transparant alle uitwis- seling van geo-informatie tussen de beleidsniveaus te waarborgen. Deze essentiële coördinerende taak lag reeds aan de basis van het Ondersteunend Centrum (OC)-GIS Vlaanderen.

De Vlaamse regering heeft nu na advies van de Raad van State op voorstel van Vlaams minister Johan Sauwens het ontwerpdecreet goedgekeurd dat een belangrijke stap ver- der zet en de verschillende actoren als volwaardige part- ners decretaal aanspreekt.

Historiek

Op 12/6/1995 keurde de Vlaamse regering de oprichting van het samenwerkingsverband GIS-Vlaanderen goed, met het oog op een gecoördineerd beleid en optimaal gebruik van geografische gegevens in Vlaanderen. Dit samenwerkings- verband is enkel bindend voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse openbare instellingen. De snelle groei van GIS-activiteiten op de drie bestuurs- niveaus (Vlaamse overheid, provicies en gemeenten) dwingt tot een decretale verankering van het samenwerkings- verband, waarin provincies en gemeenten volwaardige deel- nemers worden. Om die reden heeft minister Sauwens terza- ke een decretaal initiatief genomen.

Het ontwerpdecreet zet de krijtlijnen uit waarbinnen het samenwerkingsverband werkzaam zal zijn. Het consolideert niet enkel de inspanningen uit een recent verleden, maar biedt een kader waarbinnen GIS-Vlaanderen de uitdagingen inzake aanmaak en beheer van geografische informatie, normgeving en ontwikkeling van hoogtechnologische beleidstoepassingen in een snel evoluerende informatie- maatschappij efficiënt kan aanpakken.

Het decreet

Het ontwerpdecreet is opgevat als een kaderdecreet. Het omschrijft in eerste instantie de globale doelstelling van het samenwerkingsverband GIS-Vlaanderen, de planning, de organisatie en de samenwerking rond geografische informatie.

De doelstelling van het samenwerkingsverband is in essen- tie de uitbouw en exploitatie van een gestructureerd com- municatie- en beheerssysteem van geografische informatie in Vlaanderen.

Belangrijk hierbij zijn de activiteiten die leiden tot het aanmaken en bijhouden van referentiebestanden. Belangrijk is de bijhoudingsplicht en vooral de meldings- plicht waaraan elke partner zich zal houden. Slechts op die wijze kan het GIS-Vlaanderen tot een dynamisch werk- tuig van eenieder uitgroeien. Referentiebestanden zijn geografische basisbestanden die een geometrische, een topografische of een objectreferentie bieden om binnen GIS-Vlaanderen gebruikt te worden, hetzij als ruimtelijk "skelet" om andere gegevens aan te hechten, hetzij als visuele oriënteringsachtergrond, hetzij omwille van de objectstructuur.

GIS-Vlaanderen ontplooit tevens ondersteunende activitei- ten voor het verdere gebruik van die bestanden binnen de overheid.

De deelnemers aan het samenwerkingsverband GIS-Vlaanderen zijn het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, alle Vlaamse openbare instellingen, de provincies en de gemeenten. Derden kunnen via afzonderlijke overeenkomst tot het samenwerkingsverband toetreden.

De wijze waarop een GIS-plan tot stand komt volgt een drietrapsplanning. Centraal hierin staat het bindend GIS-Vlaanderen plan dat vastgesteld wordt door de Vlaamse regering. Op provinciaal niveau wordt vervolgens de mogelijkheid geboden, evenwel zonder verplichting, een provinciaal GIS-plan op te stellen. En ten slotte staat het ook steden en gemeenten vrij een gemeentelijk GIS- plan op te stellen. Eigen accenten op provinciale resp. gemeentelijke beleidsdomeinen zijn hier wenselijk, mits geen tegenstrijdigheden ontstaan ten opzichte van de hiërarchisch hogere planning.

De organisatie van GIS-Vlaanderen wordt voortaan decre- taal vastgelegd, met aanduiding van de rol van elk van de organen in het samenwerkingsverband, alsook de financie- ringsmechanis-men van het samenwerkingsverband, met de stuurgroep als beleidsvoorbereidend orgaan waarin de leden van het samenwerkingsverband zetelen, verder de Geografische Informatieraad (GI-raad) en het Wetenschap- pelijk Comité als adviserende organen, en het Ondersteu- nend Centrum als coördinerend en dienst-verlenend orgaan.

De samenwerking rond geografische informatie wordt in het ontwerpdecreet geconcretiseerd. Belangrijk zijn de norme-rings- en standaardiseringsinitiatieven, in het bijzonder met betrekking tot de geografische referentie- bestanden. Met dergelijke normering staat of valt de vlotte uitwisseling van geografische informatie en de stelselmatige integratie van het gebruik van deze geo- informatie in beslissingsprocedures. De uitbouw van de metadatabank en de aanmaak en het beheer van referentie- bestanden op de verschillende schaalniveaus worden vast- gelegd. Samenwerking rond geografische informatie houdt ook een responsabilisering in van de partners van het samenwerkingsverband: op voorstel van de stuurgroep duidt de Vlaamse regering aan welke instanties verantwoordelijk zijn voor themabestanden of onderdelen van de referentiebestanden. Anderzijds zijn de deelne- mers ertoe gehouden de referentiebestanden te gebruiken als basis bij het aanmaken van themabestanden.

De beschikbaarheid en distributie van geografische infor- matie wordt geregeld via de Gronddatabank. Deze is toe- gankelijk voor alle deelnemers en wordt gecoördineerd door het Ondersteunend Centrum. Bovendien wordt voor het eerst ook drempelverlagend gewerkt aan informatiedoor- stroming die de burger kan interesseren, en dit via de goedkope internettechnologie.

Onverminderd de wettelijke of decretale bepalingen inzake de mededeling van informatie, zijn de deelnemers aan GIS- Vlaanderen ertoe gehouden hun geografische informatie in te brengen in de Gronddatabank. Deze volledige informa- tie is beschikbaar voor alle deelnemers aan GIS- Vlaanderen onder nader te bepalen voorwaarden. Het Ondersteunend Centrum treedt op als distributiecentrum van het samenwerkingsverband.

De financiering van belangrijke projecten die in het kader van dit GIS-Decreet tot stand komen, kan een voor- beeld bij uitstek worden van publiek-private samenwer- king. Zo worden bepaalde piloot-projecten bij de opmaak van het grootschalig referentiebestand nu reeds gefinan- cierd zowel vanuit de overheid op alle niveaus, als vanuit de gemengde energie- en communicatie- intercommunales.

persinfo : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Sauwens - tel. (02) 553 23 11 e-mail: (persdienst.sauwens@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie