Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerpdecreet Geografisch Informatiesysteem Vlaanderen

Datum nieuwsfeit: 12-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 12 MEI 2000

Ontwerpdecreet Geografisch Informatiesysteem Vlaanderen
Op voorstel van Vlaams minister Johan SAUWENS heeft de Vlaamse regering, na advies van de Raad van State, het ontwerpdecreet betreffende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (GIS Vlaanderen) goedgekeurd, zodat het nu kan worden ingediend bij het Vlaams Parlement.

Situering

Een zeer belangrijk gedeelte van de informatie waaraan het beleid, op alle bestuursniveaus, behoefte heeft om behoorlijk te kunnen functioneren, is verbonden aan een bepaalde locatie (ruimtelijk gerefereerd), en is derhalve geografisch gebonden informatie. Denken we maar aan het plannen van een nieuwe woonwijk, het uitstippelen van een optimaal routeplan, het bepalen van de milieu-impact bij belangrijke infrastructuurwerken, en de gezondheidsindi- catoren in een ruimtelijk verband. Het zijn slechts enkele voorbeelden van toepassingen waarbij de beschik- baarheid van accurate en actuele geografische informatie een onmiskenbare schakel vormt bij de ondersteuning van beleidskeuzes.

In moderne overheidsorganisaties neemt de ruimtelijke component van informatie een steeds prominenter rol in, temeer daar de beschikbare ruimte schaarser wordt en steeds meer multifunctioneel benut dient te worden.

Tegen deze achtergrond is het belang van een systema- tische, (digitale) geografische informatievoorziening duidelijk : verantwoorde besluitvorming inzake grond- gebonden materies, slaagt alleen als ze kan steunen op tijdige, volledige, actuele en juiste informatie.

Wat het GIS-Vlaanderen aanbiedt, is niet meer maar ook niet minder dan een digitale landkaart van Vlaanderen, met een groot aantal verdiepingen. Men kan op de digita- le landkaart inzoemen tot op de schaal van individuele persceelsgrenzen. Zij bevat ook thematische kaarten, met gegevens over bijvoorbeeld bevolkingsdichtheid, bodem- verontreiniging, enz. Bedoeling is dat de partners in GIS-Vlaanderen (gemeenten, provincies en Vlaamse over- heid) dit systeem maximaal gebruiken en de informatie ervan permanent up to date houden. Overigens kan ook elke burger de gegevens van GIS-Vlaanderen via het Inter- net raadplegen.

Elk beleidsniveau wordt gestimuleerd om met deze nieuwe technologie te werken, en kan eigen accenten ontwikkelen. Maar het dient ervoor te waken niet in tegenspraak te zijn met de andere beleidsniveaus. Het is daarom aange- wezen dat een minimumset aan randvoorwaarden ontwikkeld worden die erop gericht zijn transparant alle uitwis- seling van geo-informatie tussen de beleidsniveaus te waarborgen. Deze essentiële coördinerende taak lag reeds aan de basis van het Ondersteunend Centrum (OC)-GIS Vlaanderen.

De Vlaamse regering heeft nu na advies van de Raad van State op voorstel van Vlaams minister Johan Sauwens het ontwerpdecreet goedgekeurd dat een belangrijke stap ver- der zet en de verschillende actoren als volwaardige part- ners decretaal aanspreekt.

Historiek

Op 12/6/1995 keurde de Vlaamse regering de oprichting van het samenwerkingsverband GIS-Vlaanderen goed, met het oog op een gecoördineerd beleid en optimaal gebruik van geografische gegevens in Vlaanderen. Dit samenwerkings- verband is enkel bindend voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse openbare instellingen. De snelle groei van GIS-activiteiten op de drie bestuurs- niveaus (Vlaamse overheid, provicies en gemeenten) dwingt tot een decretale verankering van het samenwerkings- verband, waarin provincies en gemeenten volwaardige deel- nemers worden. Om die reden heeft minister Sauwens terza- ke een decretaal initiatief genomen.

Het ontwerpdecreet zet de krijtlijnen uit waarbinnen het samenwerkingsverband werkzaam zal zijn. Het consolideert niet enkel de inspanningen uit een recent verleden, maar biedt een kader waarbinnen GIS-Vlaanderen de uitdagingen inzake aanmaak en beheer van geografische informatie, normgeving en ontwikkeling van hoogtechnologische beleidstoepassingen in een snel evoluerende informatie- maatschappij efficiënt kan aanpakken.

Het decreet

Het ontwerpdecreet is opgevat als een kaderdecreet. Het omschrijft in eerste instantie de globale doelstelling van het samenwerkingsverband GIS-Vlaanderen, de planning, de organisatie en de samenwerking rond geografische informatie.

De doelstelling van het samenwerkingsverband is in essen- tie de uitbouw en exploitatie van een gestructureerd com- municatie- en beheerssysteem van geografische informatie in Vlaanderen.

Belangrijk hierbij zijn de activiteiten die leiden tot het aanmaken en bijhouden van referentiebestanden. Belangrijk is de bijhoudingsplicht en vooral de meldings- plicht waaraan elke partner zich zal houden. Slechts op die wijze kan het GIS-Vlaanderen tot een dynamisch werk- tuig van eenieder uitgroeien. Referentiebestanden zijn geografische basisbestanden die een geometrische, een topografische of een objectreferentie bieden om binnen GIS-Vlaanderen gebruikt te worden, hetzij als ruimtelijk "skelet" om andere gegevens aan te hechten, hetzij als visuele oriënteringsachtergrond, hetzij omwille van de objectstructuur.

GIS-Vlaanderen ontplooit tevens ondersteunende activitei- ten voor het verdere gebruik van die bestanden binnen de overheid.

De deelnemers aan het samenwerkingsverband GIS-Vlaanderen zijn het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, alle Vlaamse openbare instellingen, de provincies en de gemeenten. Derden kunnen via afzonderlijke overeenkomst tot het samenwerkingsverband toetreden.

De wijze waarop een GIS-plan tot stand komt volgt een drietrapsplanning. Centraal hierin staat het bindend GIS-Vlaanderen plan dat vastgesteld wordt door de Vlaamse regering. Op provinciaal niveau wordt vervolgens de mogelijkheid geboden, evenwel zonder verplichting, een provinciaal GIS-plan op te stellen. En ten slotte staat het ook steden en gemeenten vrij een gemeentelijk GIS- plan op te stellen. Eigen accenten op provinciale resp. gemeentelijke beleidsdomeinen zijn hier wenselijk, mits geen tegenstrijdigheden ontstaan ten opzichte van de hiërarchisch hogere planning.

De organisatie van GIS-Vlaanderen wordt voortaan decre- taal vastgelegd, met aanduiding van de rol van elk van de organen in het samenwerkingsverband, alsook de financie- ringsmechanis-men van het samenwerkingsverband, met de stuurgroep als beleidsvoorbereidend orgaan waarin de leden van het samenwerkingsverband zetelen, verder de Geografische Informatieraad (GI-raad) en het Wetenschap- pelijk Comité als adviserende organen, en het Ondersteu- nend Centrum als coördinerend en dienst-verlenend orgaan.

De samenwerking rond geografische informatie wordt in het ontwerpdecreet geconcretiseerd. Belangrijk zijn de norme-rings- en standaardiseringsinitiatieven, in het bijzonder met betrekking tot de geografische referentie- bestanden. Met dergelijke normering staat of valt de vlotte uitwisseling van geografische informatie en de stelselmatige integratie van het gebruik van deze geo- informatie in beslissingsprocedures. De uitbouw van de metadatabank en de aanmaak en het beheer van referentie- bestanden op de verschillende schaalniveaus worden vast- gelegd. Samenwerking rond geografische informatie houdt ook een responsabilisering in van de partners van het samenwerkingsverband: op voorstel van de stuurgroep duidt de Vlaamse regering aan welke instanties verantwoordelijk zijn voor themabestanden of onderdelen van de referentiebestanden. Anderzijds zijn de deelne- mers ertoe gehouden de referentiebestanden te gebruiken als basis bij het aanmaken van themabestanden.

De beschikbaarheid en distributie van geografische infor- matie wordt geregeld via de Gronddatabank. Deze is toe- gankelijk voor alle deelnemers en wordt gecoördineerd door het Ondersteunend Centrum. Bovendien wordt voor het eerst ook drempelverlagend gewerkt aan informatiedoor- stroming die de burger kan interesseren, en dit via de goedkope internettechnologie.

Onverminderd de wettelijke of decretale bepalingen inzake de mededeling van informatie, zijn de deelnemers aan GIS- Vlaanderen ertoe gehouden hun geografische informatie in te brengen in de Gronddatabank. Deze volledige informa- tie is beschikbaar voor alle deelnemers aan GIS- Vlaanderen onder nader te bepalen voorwaarden. Het Ondersteunend Centrum treedt op als distributiecentrum van het samenwerkingsverband.

De financiering van belangrijke projecten die in het kader van dit GIS-Decreet tot stand komen, kan een voor- beeld bij uitstek worden van publiek-private samenwer- king. Zo worden bepaalde piloot-projecten bij de opmaak van het grootschalig referentiebestand nu reeds gefinan- cierd zowel vanuit de overheid op alle niveaus, als vanuit de gemengde energie- en communicatie- intercommunales.

persinfo : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Sauwens - tel. (02) 553 23 11 e-mail: (persdienst.sauwens@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...