Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: verslag sociale raad

Datum nieuwsfeit: 15-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

verslag sociale raad van 8 mei

Gemaakt: 17-5-2000 tijd: 16:28


21501-18 Sociale Raad

Nr.124 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 mei 2000

Bijgaand doe ik u toekomen, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Verstand-Bogaert, het verslag van de Sociale Raad, die op


8 mei 2000 te Brussel heeft plaatsgevonden. Mevrouw Verstand-Bogaert en ik hebben deze Raad bijgewoond.

In aanvulling op dit verslag en op mijn brief van 1 mei jl. informeer ik u met betrekking tot het artikel 13-pakket voorts over de laatste stand van zaken.

Op woensdag 10 mei heeft het Portugese voorzitterschap in de raadswerkgroep sociale vraagstukken (= het orgaan waar de 15 lidstaten op ambtelijk-technisch niveau over dit dossier onderhandelen) te kennen gegeven op de Sociale Raad van 6 juni uitsluitend een akkoord te willen sluiten over de 'richtlijn inzake gelijke behandeling van personen, ongeacht ras of etnische afstemming'. Géén akkoord dus over het volledige

artikel-13-pakket. Wel streeft het voorzitterschap naar een akkoord over de inhoudelijke tekst van die richtlijn. Dus op dit onderdeel méér dan alleen een akkoord op hoofdlijnen.

Politieke besluitvorming over de overige onderdelen van het artikel
13-pakket (i.c. de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep en het actieprogramma anti-discriminatie) zal dus niet meer onder het Portugese voorzitterschap plaatsvinden.
Het Portugese voorzitterschap wil in de komende raadswerkgroepen (18 mei; 23 mei) de inhoud van de genoemde richtlijn zo veel als mogelijk uit-onderhandelen, teneinde op 6 juni de kans op een akkoord over de richtlijn zo groot mogelijk te maken.

Het Europees Parlement zal naar verwachting op 18 mei een advies uitbrengen over de 'richtlijn inzake gelijke behandeling van personen, ongeacht ras of etnische afstamming'. Over de rest van het artikel
13-pakket adviseert het EP pas in de herfst.
De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

W.A. Vermeend3

Verslag van de Sociale Raad van 8 mei jongstleden

Op de agenda van de Sociale Raad van 8 mei te Brussel werden de volgende twee onderwerpen behandeld:


1. De aanbevelingen van de Europese Commissie voor de Globale Richtsnoeren voor het Economisch Beleid 2000.


2. Het pakket van anti-discriminatiemaatregelen volgens artikel 13 van het EG-Verdrag.

Voorstel van de Europese Commissie voor de Globale Richtsnoeren van het Economische Beleid 2000

Doc. 7828/00 UEM 72


7864/00 SOC 142 UEM 73


8098/00 SOC 149 UEM 75

In het oriënterende debat oordeelden de meeste lidstaten waaronder Nederland, positief over de nu voorliggende voorstellen van de Europese Commissie voor de Globale Richtsnoeren voor het Economische Beleid 2000. Men prees het feit dat de Commissie de in Lissabon afgesproken beleidsprioriteiten als uitgangspunten voor het economische beleid in de Globale Richtsnoeren had opgenomen. Een groot aantal landen was evenwel van mening dat de vertaling van deze prioriteiten naar concrete aanbevelingen voor verbetering vatbaar is. Een aantal lidstaten pleitte in dit verband ervoor in de Globale Richtsnoeren meer nadruk te leggen op de bevordering van een actief werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, het stimuleren van 'een leven lang leren' en de investeringen in menselijk kapitaal. De Richtsnoeren kunnen zo nog beter in lijn met de conclusies van de Europese Raad van Lissabon worden gebracht. Overigens complimenteerden alle lidstaten de Voorzitter met de resultaten van de Europese Raad van Lissabon.

Een groot aantal lidstaten wees op het grote belang van consistentie tussen de Globale Richtsnoeren en de Werkgelegenheidsrichtsnoeren. Met name bij de landenspecifieke aanbevelingen betreffende de arbeidsmarkt was de consistentie volgens de meeste lidstaten niet optimaal. De globale Richtsnoeren moeten zich, vonden deze lidstaten, met betrekking tot de arbeidsmarkt concentreren op hoofdlijnen. Gedetailleerde adviezen achtte men op dit terrein niet wenselijk. Een en ander om te voorkomen dat de lidstaten twee keer per jaar aanbevelingen over hun arbeidsmarktbeleid zouden ontvangen.

Een grote meerderheid van lidstaten sprak haar steun uit voor de wijzigingsvoorstellen die het Werkgelegenheidscomité (EMC) in zijn opinie over de Globale Richtsnoeren had opgesteld.

Deze wijzigingsvoorstellen bepleiten aanpassing van het voorstel van de Commissie op de volgende punten:

Een duidelijker pleidooi voor de groei van de investeringen in menselijk kapitaal in het hoofdstuk (3.3) over de kwaliteit en houdbaarheid van de openbare financiën.

Meer aandacht voor 'een leven lang leren' door toevoeging van een nieuwe aanbeveling in hoofdstuk 3.5 over het stimuleren van de kenniseconomie, die de lidstaten oproept bedrijven en sociale partners aan te sporen meer mogelijkheden voor 'een leven lang leren' te creëren.

Een minder eenzijdige concentratie op arbeidsmarkthervormingen. Alvorens in de Globale Richtsnoeren aan te dringen op een versoepeling van de ontslagbescherming zou aangetoond moeten worden dat de nationale wetgeving met betrekking tot ontslag ook werkelijk het scheppen van nieuwe banen belemmert. (pagina 3 van de Globale Richtsnoeren)

Een verheldering van de aanbevelingen over hervorming van belasting- en sociale zekerheidssystemen. De systemen moeten positieve prikkels inbouwen om werklozen aan te sporen aan het werk te gaan en werkgevers om banen te creëren. Duidelijk moet zijn dat de opdracht de systemen meer activerend te maken niet gelijk gesteld moet worden aan beperkingen van hoogte en duur van uitkeringen.

In de arbeidsmarktaanbevelingen moet ook het streefcijfer m.b.t. de verhoging van de arbeidsparticipatie van vrouwen dat de Europese Raad van Lissabon heeft vastgesteld, genoemd worden.

Alle lidstaten besteedden ruime aandacht aan de wijze waarop de Globale Richtsnoeren tot stand komen en in het bijzonder de bijdrage van de Sociale Raad aan de uiteindelijke formulering van de Globale Richtsnoeren. Een groot aantal lidstaten was van mening dat de Sociale Raad voortaan in een vroeger stadium bij de opstelling van de Globale Richtsnoeren betrokken zou moeten worden. Het pleidooi van Nederland om een helder en duidelijk standpunt te formuleren dat ook helder en herkenbaar in de Globale Richtsnoeren zoals die aan de komende Europese Raad in Portugal worden gezonden, moet doorklinken, werd breed ondersteund. Een aantal lidstaten waaronder Nederland pleitte ervoor de opvattingen van de Sociale Raad en het advies van het Werkgelegenheidscomité ter kennis te brengen van de Europese Raad.

Nederland vroeg ook aandacht voor de wijze waarop de Sociale Raad een inbreng zal leveren aan de Europese Raad die elk voorjaar de voortgang van het sociale en economische beleid in de EU zal bespreken. Op grond van zijn verantwoordelijkheid voor de Europese coördinatie van het werkgelegenheidsbeleid en het beleid ten behoeve van de sociale insluiting moet de Sociale Raad een belangrijke rol bij de voorbereidingen van de Europese Raad spelen.

Gehoord de discussie zal de Voorzitter een brief sturen aan de Voorzitter van de EcoFin, waarin het standpunt van de Sociale Raad wordt aangegeven. De opinie van het werkgelegenheidscomité zal worden bijgevoegd. Vervolgens zou dit standpunt verwerkt moeten worden in de ontwerp-tekst van de globale richtsnoeren, die de EcoFin voorbereidt voor de Europese Raad van Feira in juni. Om een constructieve bijdrage van de Sociale Raad te kunnen garanderen was de Portugese Voorzitter overigens met zijn collega van de EcoFin overeengekomen dat de EcoFin, die op dezelfde dag over de Globale Richtsnoeren sprak, hierover geen conclusies zou formuleren alvorens kennis genomen te hebben van de opvattingen van de Sociale Raad.

Voorstellen van de Europese Commissie ter bestrijding van discriminatie in het kader van artikel 13 EU-verdrag

Doc. 13537/99 SOC 432 JAI 109 FIN 450


13540/99 SOC 433 JAI 110


13541/99 SOC 434 JAI 111

De Raad nam kennis van de mededelingen van de Voorzitter over de stand van zaken m.b.t. de voorgestelde richtlijnen en het actieprogramma. Het EP-advies over de richtlijn van de Raad houdende tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming wordt op 18 mei a.s. verwacht. De adviezen over de horizontale richtlijn en het actieprogramma worden door het EP pas in de herfst behandeld. De Voorzitter gaf aan ernaar te streven om in juni tot een politiek akkoord te komen over het gehele pakket. Nederland vroeg als enige lidstaat het woord om de voorzitter in zijn streven naar een politiek akkoord in juni te ondersteunen.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...