Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VenWs inzake schippersinternaten

Datum nieuwsfeit: 15-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenWs inzake schippersinternaten

Gemaakt: 18-5-2000 tijd: 9:33


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 mei 2000

Zoals toegezegd in mijn brief aan U van 16 december 1999 (DBO-U-2029982) zend ik U hierbij een afschrift van de ondertekende overeenkomst die ik met de sector van de schippersinternaten over de subsidieverlening voor de jaren 1999 en 2000 heb afgesloten.

Bovendien zend ik U hierbij het eindrapport van de Adviescommissie Schippersinternaten (Commissie De Jong), dat mij op 30 maart jl. is aangeboden (Rapport «de schippers, het kind en de rekening»).

In goed overleg met de sector is een planning opgesteld voor de totstandkoming van het kabinetsstandpunt over dit advies en voor het daarvoor noodzakelijke overleg met deze sector. De planning is erop gericht dat de besluitvorming naar aanleiding van het advies vóór


1 juli 2000 kan zijn afgerond. Direct daarna zal ik U daarvan in kennis stellen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart

OVEREENKOMST INZAKE SUBSIDIËRING SCHIPPERSINTERNATEN 1999 - 2000

De ondergetekenden:

de Staat der Nederlanden,

zetelend te 's-Gravenhage, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verder te noemen: VWS;

en

de Nederlandse Vereniging van Internaatsbesturen Schippersjeugd, zetelend te Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. K.E. Abbing;

de Stichting Financiering Voorzieningen Schippersjeugd, zetelend te Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer S. Veninga;

de Stichting Hervormde Internaten voor Schippersjeugd, zetelend te Amsterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. W. Bezuijen;

de Protestants Christelijke Stichting Internaten Dordrecht - Capelle, zetelend te Dordrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer mr. H. Harmsen;

de Stichting Christelijk Nationaal Comité voor Huisvesting, Verzorging en Opvoeding van Schippersjeugd, zetelend te Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. Langerveld;

de Stichting Katholieke Instellingen voor Kinderen van Binnenschippers en Kermisexploitanten, zetelend te Nijmegen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.M. Guelen;

de Stichting tot vestiging van internaten voor schipperskinderen, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten, zetelend te Dordrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Nieuwland;

de Stichting Protestants Christelijke Internaten op Reformatorische Grondslag voor Schipperskinderen De Driemaster, zetelend te Krimpen aan den IJssel, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer N. de Vries;

de Vereniging Christelijk Internaat voor Schipperskinderen, zetelend te Werkendam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer W.J. Ippel;

de Stichting Jaap Augustijn, zetelend te Etten-Leur, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A.M. Broekhoven;

hierna gezamenlijk 'de Sector'

Overwegende dat:

voor de jaren 1994 - 1998 middels een convenant een vast subsidiebedrag van maximaal f 57.314.293,-- exclusief de jaarlijkse loon- en prijsstelling, ten behoeve van maximaal 2100 kinderen was afgesproken;

in dat convenant tevens was afgesproken dat uiterlijk eind 1998 de werking van het convenant en afspraken die daarmee samenhingen zouden worden geëvalueerd aan de hand van tussen partijen vast te stellen criteria;

die evaluatie niet heeft plaatsgevonden, waardoor een bestuurlijke impasse ontstond en VWS aangaande de voortzetting van de subsidiëring terugviel op de subsidieregeling welzijnsbeleid;

op 22 december 1998 een subsidiebeschikking voor 1999 is genomen waarin de subsidie is bepaald op f 44.938.815,-- ten behoeve van 1673 pupillen;

dit heeft geleid tot meerdere gerechtelijke en jurdische procedures, en een uitspraak van de President van de Rechtbank Amsterdam (voorlopige voorziening) waarin is bepaald dat de subsidiebeschikking van 22 december 1998 werd geschorst en dat VWS tot een nieuwe (voorschot)berekening diende over te gaan, waarbij als uitgangspunt gold dat de subsidiëring op de voet van de subsidiëring over het jaar
1998 diende te worden voortgezet;

dit voorts heeft geleid tot (1) een (onherroepelijk) bevoorschottingsbesluit, meegedeeld bij brief van 20 april 1999, overeenkomstig de rechterlijke uitspraak gebaseerd op de subsidiëring over 1998, te weten f 62.902.860,-- en (2) een nieuwe subsidiebeschikking van 29 april 1999 waarin een subsidie is genoemd van f 50.714.033,--, waartegen (opnieuw) bezwaar is gemaakt;

inmiddels de Adviescommissie Schippersinternaten werd ingesteld (KB 17 juli 1999, Stb. 1999, 371) - de zogenaamde Commissie-De Jong - die tot taak kreeg onder meer te adviseren over een structurele wijze van financiering en de organisatie van huisvesting, verzorging en opvoeding van de schipperskinderen en over de hoogte van het daartoe benodigde bedrag per kind;

deze Commissie-De Jong ernaar streefde eind oktober 1999 haar advies gereed te hebben maar aan het einde van de zomer duidelijk werd dat zulks niet haalbaar was;

vervolgens door de Sector is gevraagd om buiten de gerechtelijke en juridische procedures om, en ter beëindiging daarvan, tot een vergelijk te komen omtrent de subsidiëring voor de jaren 1999 en 2000, op welk verzoek door VWS positief is gereageerd;

een bestuurlijke overeenstemming over de subsidiebeschikking en de subsidievaststelling 1999 en 2000 ook wenselijk was met het oog op de advisering door de Commissie-De Jong, het overleg en de besluitvorming over dat advies, en de zorgvuldige implementatie van dat besluit;

een dergelijke bestuurlijke overeenstemming partijen op geen enkele wijze bindt met betrekking tot hun opstelling ten aanzien van de advisering van de Commissie-De Jong, noch ten aanzien van de subsidiëring voor de jaren 2001 en volgende;

de Sector geconfronteerd is met een dalend aantal pupillen en mede daarom binnen de Sector een herbezinning nodig is aangaande de organisatie en de wijze van taakuitoefening;

het wenselijk is het volume aan wachtgelden waarmee de Sector wordt geconfronteerd door daarop gericht personeelsbeleid zoveel mogelijk terug te dringen;

de Sector bereid is daartoe een inspanningsverplichting aan te gaan;

VWS bereid is hulp en ondersteuning te bieden bij een dergelijk gericht personeelsbeleid;

VWS ook bereid is een dergelijk gericht personeelsbeleid te faciliteren;

in de convenantsperiode bij de STIFVOS een reserve van f 4,2 mln. is gevormd;

deze schikking bijdraagt aan het creëren van een klimaat waarin overleg over het advies van de Commissie-De Jong op rustige en evenwichtige wijze kan plaatsvinden, alsmede de rust herstelt binnen de sector, aangezien door middel van deze overeenkomst vaststaat wat het subsidiebedrag is voor 1999 en 2000 zonder dat daarover verder behoeft te worden geprocedeerd.

Komen als volgt overeen:

Voor het jaar 1999 is een subsidie verleend van f 54.942.425,-- (prijspeil 1999; brief van 24 december 1999, kenmerk DJB/APJB-2031772). Behoudens de in het kader van wet- en regelgeving noodzakelijke toetsing op de naleving van de subsidievoorwaarden zal vaststelling van de subsidie ongewijzigd plaatsvinden.

Voor het jaar 2000 is een subsidie verleend van f 47.548.255,-- (prijspeil 1999; brief van 24 december 1999, kenmerk DJB/APJB-2031843). Behoudens de in het kader van wet- en regelgeving noodzakelijke toetsing op de naleving van de subsidievoorwaarden zal vaststelling van de subsidie ongewijzigd plaatsvinden.

Het intermediaire orgaan Stifvos kan de reserves ad f 4.177.011,-- inzetten voor het dekken van de exploitatielasten in 2000; zonodig worden daarvoor ook de reserves van de afzonderlijke internaten ingezet. Daarmee heeft de Sector in 2000 de beschikking over een bedrag van f 51.725.266 ter bestrijding van de exploitatielasten.

VWS faciliteert het door de Sector te voeren gericht personeelsbeleid
1999-2000 dat beoogt het herplaatsen te stimuleren van het in verband met de autonome terugloop van het kindertal afvloeiende personeel naar verwante sectoren, zoals de jeugdzorg, zodat daarmee het beroep op wachtgeldverplichtingen voor de internaten en voor VWS kan worden geminimaliseerd. Deze inspanningsverplichting voor de sector wordt nader uitgewerkt in een kleine gezamenlijke werkgroep die in onderling overleg wordt samengesteld.

De financiële component van bedoelde facilitering is begrepen in de subsidiebedragen voor 1999 en 2000, en wordt niet nader benoemd.

Op basis van het gerichte personeelsbeleid als bedoeld onder 4 garandeert VWS de betalingen vanaf 2001 van wachtgeldverplichtingen die desondanks in 1999 en 2000 in de sector ontstaan.

De garantie zijdens VWS voor de betaling van wachtgeldverplichtingen vanaf 2001 voor zover ontstaan in de jaren 1999 en 2000 vervalt zodra naar aanleiding van het advies van de Commissie-De Jong een andere oplossing is gevonden die voor partijen aanvaardbaar is. De Sector heeft voor wachtgeldverplichtingen f 1,2 mln. gereserveerd.

De criteria die door VWS zijn gesteld voor het toekennen van wachtgeld zijn verwoord in de brief van VWS van 24 september 1999 (onontkoombaarheid, niet verwijtbaarheid, causaliteit en aantoonbaarheid). Teneinde enig zicht te kunnen houden, en teneinde te stimuleren dat wachtgelden wordt teruggedrongen, zal een marginale toets door een gezamenlijk aan te wijzen externe instantie worden uitgevoerd op de (potentiële) wachtgeldaanvragen. Met de uitwerking van het voorgaande wordt de kleine gezamenlijke werkgroep als bedoeld onder 4) belast.

Vervreemding en bezwaring van onroerend goed of aanwending van verzekeringsuitkeringen verkregen in verband met onroerend goed na afloop van de convenantsperiode is vanaf 16 december 1999 alleen toegestaan na goedkeuring van VWS. Goedkeuring wordt slechts verleend als de vervreemding of bezwaring of de aanwending van de verzekeringsuitkering voor aankoop of bouw van onroerend goed noodzakelijk is voor herhuisvesting indien herhuisvesting niet uitstelbaar is. De kleine gezamenlijke werkgroep als bedoeld onder 4) zal een procedureafspraak voor de beoordeling van aanvragen ontwikkelen en een verdere concretisering van het criterium «uitstelbaarheid» ter hand nemen.

Stifvos zal in 1999 en in 2000 fungeren als intermediaire organisatie voor de subsidiëring van de schippersinternaten, alsook voor het gemengde internaat (in 2000).

Stifvos zal uiterlijk in april 2000 het verschil tussen de op basis van artikel 1 van deze overeenkomst verleende subsidie en het bevoorschotte bedrag ad f 7.960.194,-- over het jaar 1999 terugbetalen aan VWS.

Alle bezwaren en beroepen die niet betrekking hebbend op de ouderbijdrage, worden na ondertekening van deze overeenkomst onmiddellijk ingetrokken.

de Nederlandse Vereniging van Internaatsbesturen Schippersjeugd, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. K.E. Abbing;

plaats datum handtekening

de Stichting Financiering Voorzieningen Schippersjeugd, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer S. Veninga;

plaats datum handtekening

de Stichting Hervormde Internaten voor Schippersjeugd, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door M. W. Bezuijen;

plaats datum handtekening

de Protestants Christelijke Stichting Internaten Dordrecht - Capelle, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer mr. H. Harmsen;

plaats datum handtekening

de Stichting Christelijk Nationaal Comité voor Huisvesting, Verzorging en Opvoeding van Schippersjeugd, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. Langerveld;

plaats datum handtekening

de Stichting Katholieke Instellingen voor Kinderen van Binnenschippers en Kermisexploitanten, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.M. Guelen;

plaats datum handtekening

de Stichting tot vestiging van internaten voor schipperskinderen, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Nieuwland;

plaats datum handtekening

de Stichting Protestants Christelijke Internaten op Reformatorische Grondslag voor Schipperskinderen De Driemaster, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer N. de Vries;

plaats datum handtekening

de Vereniging Christelijk Internaat voor Schipperskinderen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer W.J. Ippel;

plaats datum handtekening

de Stichting Jaap Augustijn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A.M. Broekhoven;

plaats datum handtekening

de Staat, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Margo Vliegenthart

plaats datum handtekening

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie