Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VenWs inzake schippersinternaten

Datum nieuwsfeit: 15-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenWs inzake schippersinternaten

Gemaakt: 18-5-2000 tijd: 9:33


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 mei 2000

Zoals toegezegd in mijn brief aan U van 16 december 1999 (DBO-U-2029982) zend ik U hierbij een afschrift van de ondertekende overeenkomst die ik met de sector van de schippersinternaten over de subsidieverlening voor de jaren 1999 en 2000 heb afgesloten.

Bovendien zend ik U hierbij het eindrapport van de Adviescommissie Schippersinternaten (Commissie De Jong), dat mij op 30 maart jl. is aangeboden (Rapport «de schippers, het kind en de rekening»).

In goed overleg met de sector is een planning opgesteld voor de totstandkoming van het kabinetsstandpunt over dit advies en voor het daarvoor noodzakelijke overleg met deze sector. De planning is erop gericht dat de besluitvorming naar aanleiding van het advies vóór


1 juli 2000 kan zijn afgerond. Direct daarna zal ik U daarvan in kennis stellen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart

OVEREENKOMST INZAKE SUBSIDIËRING SCHIPPERSINTERNATEN 1999 - 2000

De ondergetekenden:

de Staat der Nederlanden,

zetelend te 's-Gravenhage, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verder te noemen: VWS;

en

de Nederlandse Vereniging van Internaatsbesturen Schippersjeugd, zetelend te Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. K.E. Abbing;

de Stichting Financiering Voorzieningen Schippersjeugd, zetelend te Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer S. Veninga;

de Stichting Hervormde Internaten voor Schippersjeugd, zetelend te Amsterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. W. Bezuijen;

de Protestants Christelijke Stichting Internaten Dordrecht - Capelle, zetelend te Dordrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer mr. H. Harmsen;

de Stichting Christelijk Nationaal Comité voor Huisvesting, Verzorging en Opvoeding van Schippersjeugd, zetelend te Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. Langerveld;

de Stichting Katholieke Instellingen voor Kinderen van Binnenschippers en Kermisexploitanten, zetelend te Nijmegen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.M. Guelen;

de Stichting tot vestiging van internaten voor schipperskinderen, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten, zetelend te Dordrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Nieuwland;

de Stichting Protestants Christelijke Internaten op Reformatorische Grondslag voor Schipperskinderen De Driemaster, zetelend te Krimpen aan den IJssel, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer N. de Vries;

de Vereniging Christelijk Internaat voor Schipperskinderen, zetelend te Werkendam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer W.J. Ippel;

de Stichting Jaap Augustijn, zetelend te Etten-Leur, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A.M. Broekhoven;

hierna gezamenlijk 'de Sector'

Overwegende dat:

voor de jaren 1994 - 1998 middels een convenant een vast subsidiebedrag van maximaal f 57.314.293,-- exclusief de jaarlijkse loon- en prijsstelling, ten behoeve van maximaal 2100 kinderen was afgesproken;

in dat convenant tevens was afgesproken dat uiterlijk eind 1998 de werking van het convenant en afspraken die daarmee samenhingen zouden worden geëvalueerd aan de hand van tussen partijen vast te stellen criteria;

die evaluatie niet heeft plaatsgevonden, waardoor een bestuurlijke impasse ontstond en VWS aangaande de voortzetting van de subsidiëring terugviel op de subsidieregeling welzijnsbeleid;

op 22 december 1998 een subsidiebeschikking voor 1999 is genomen waarin de subsidie is bepaald op f 44.938.815,-- ten behoeve van 1673 pupillen;

dit heeft geleid tot meerdere gerechtelijke en jurdische procedures, en een uitspraak van de President van de Rechtbank Amsterdam (voorlopige voorziening) waarin is bepaald dat de subsidiebeschikking van 22 december 1998 werd geschorst en dat VWS tot een nieuwe (voorschot)berekening diende over te gaan, waarbij als uitgangspunt gold dat de subsidiëring op de voet van de subsidiëring over het jaar
1998 diende te worden voortgezet;

dit voorts heeft geleid tot (1) een (onherroepelijk) bevoorschottingsbesluit, meegedeeld bij brief van 20 april 1999, overeenkomstig de rechterlijke uitspraak gebaseerd op de subsidiëring over 1998, te weten f 62.902.860,-- en (2) een nieuwe subsidiebeschikking van 29 april 1999 waarin een subsidie is genoemd van f 50.714.033,--, waartegen (opnieuw) bezwaar is gemaakt;

inmiddels de Adviescommissie Schippersinternaten werd ingesteld (KB 17 juli 1999, Stb. 1999, 371) - de zogenaamde Commissie-De Jong - die tot taak kreeg onder meer te adviseren over een structurele wijze van financiering en de organisatie van huisvesting, verzorging en opvoeding van de schipperskinderen en over de hoogte van het daartoe benodigde bedrag per kind;

deze Commissie-De Jong ernaar streefde eind oktober 1999 haar advies gereed te hebben maar aan het einde van de zomer duidelijk werd dat zulks niet haalbaar was;

vervolgens door de Sector is gevraagd om buiten de gerechtelijke en juridische procedures om, en ter beëindiging daarvan, tot een vergelijk te komen omtrent de subsidiëring voor de jaren 1999 en 2000, op welk verzoek door VWS positief is gereageerd;

een bestuurlijke overeenstemming over de subsidiebeschikking en de subsidievaststelling 1999 en 2000 ook wenselijk was met het oog op de advisering door de Commissie-De Jong, het overleg en de besluitvorming over dat advies, en de zorgvuldige implementatie van dat besluit;

een dergelijke bestuurlijke overeenstemming partijen op geen enkele wijze bindt met betrekking tot hun opstelling ten aanzien van de advisering van de Commissie-De Jong, noch ten aanzien van de subsidiëring voor de jaren 2001 en volgende;

de Sector geconfronteerd is met een dalend aantal pupillen en mede daarom binnen de Sector een herbezinning nodig is aangaande de organisatie en de wijze van taakuitoefening;

het wenselijk is het volume aan wachtgelden waarmee de Sector wordt geconfronteerd door daarop gericht personeelsbeleid zoveel mogelijk terug te dringen;

de Sector bereid is daartoe een inspanningsverplichting aan te gaan;

VWS bereid is hulp en ondersteuning te bieden bij een dergelijk gericht personeelsbeleid;

VWS ook bereid is een dergelijk gericht personeelsbeleid te faciliteren;

in de convenantsperiode bij de STIFVOS een reserve van f 4,2 mln. is gevormd;

deze schikking bijdraagt aan het creëren van een klimaat waarin overleg over het advies van de Commissie-De Jong op rustige en evenwichtige wijze kan plaatsvinden, alsmede de rust herstelt binnen de sector, aangezien door middel van deze overeenkomst vaststaat wat het subsidiebedrag is voor 1999 en 2000 zonder dat daarover verder behoeft te worden geprocedeerd.

Komen als volgt overeen:

Voor het jaar 1999 is een subsidie verleend van f 54.942.425,-- (prijspeil 1999; brief van 24 december 1999, kenmerk DJB/APJB-2031772). Behoudens de in het kader van wet- en regelgeving noodzakelijke toetsing op de naleving van de subsidievoorwaarden zal vaststelling van de subsidie ongewijzigd plaatsvinden.

Voor het jaar 2000 is een subsidie verleend van f 47.548.255,-- (prijspeil 1999; brief van 24 december 1999, kenmerk DJB/APJB-2031843). Behoudens de in het kader van wet- en regelgeving noodzakelijke toetsing op de naleving van de subsidievoorwaarden zal vaststelling van de subsidie ongewijzigd plaatsvinden.

Het intermediaire orgaan Stifvos kan de reserves ad f 4.177.011,-- inzetten voor het dekken van de exploitatielasten in 2000; zonodig worden daarvoor ook de reserves van de afzonderlijke internaten ingezet. Daarmee heeft de Sector in 2000 de beschikking over een bedrag van f 51.725.266 ter bestrijding van de exploitatielasten.

VWS faciliteert het door de Sector te voeren gericht personeelsbeleid
1999-2000 dat beoogt het herplaatsen te stimuleren van het in verband met de autonome terugloop van het kindertal afvloeiende personeel naar verwante sectoren, zoals de jeugdzorg, zodat daarmee het beroep op wachtgeldverplichtingen voor de internaten en voor VWS kan worden geminimaliseerd. Deze inspanningsverplichting voor de sector wordt nader uitgewerkt in een kleine gezamenlijke werkgroep die in onderling overleg wordt samengesteld.

De financiële component van bedoelde facilitering is begrepen in de subsidiebedragen voor 1999 en 2000, en wordt niet nader benoemd.

Op basis van het gerichte personeelsbeleid als bedoeld onder 4 garandeert VWS de betalingen vanaf 2001 van wachtgeldverplichtingen die desondanks in 1999 en 2000 in de sector ontstaan.

De garantie zijdens VWS voor de betaling van wachtgeldverplichtingen vanaf 2001 voor zover ontstaan in de jaren 1999 en 2000 vervalt zodra naar aanleiding van het advies van de Commissie-De Jong een andere oplossing is gevonden die voor partijen aanvaardbaar is. De Sector heeft voor wachtgeldverplichtingen f 1,2 mln. gereserveerd.

De criteria die door VWS zijn gesteld voor het toekennen van wachtgeld zijn verwoord in de brief van VWS van 24 september 1999 (onontkoombaarheid, niet verwijtbaarheid, causaliteit en aantoonbaarheid). Teneinde enig zicht te kunnen houden, en teneinde te stimuleren dat wachtgelden wordt teruggedrongen, zal een marginale toets door een gezamenlijk aan te wijzen externe instantie worden uitgevoerd op de (potentiële) wachtgeldaanvragen. Met de uitwerking van het voorgaande wordt de kleine gezamenlijke werkgroep als bedoeld onder 4) belast.

Vervreemding en bezwaring van onroerend goed of aanwending van verzekeringsuitkeringen verkregen in verband met onroerend goed na afloop van de convenantsperiode is vanaf 16 december 1999 alleen toegestaan na goedkeuring van VWS. Goedkeuring wordt slechts verleend als de vervreemding of bezwaring of de aanwending van de verzekeringsuitkering voor aankoop of bouw van onroerend goed noodzakelijk is voor herhuisvesting indien herhuisvesting niet uitstelbaar is. De kleine gezamenlijke werkgroep als bedoeld onder 4) zal een procedureafspraak voor de beoordeling van aanvragen ontwikkelen en een verdere concretisering van het criterium «uitstelbaarheid» ter hand nemen.

Stifvos zal in 1999 en in 2000 fungeren als intermediaire organisatie voor de subsidiëring van de schippersinternaten, alsook voor het gemengde internaat (in 2000).

Stifvos zal uiterlijk in april 2000 het verschil tussen de op basis van artikel 1 van deze overeenkomst verleende subsidie en het bevoorschotte bedrag ad f 7.960.194,-- over het jaar 1999 terugbetalen aan VWS.

Alle bezwaren en beroepen die niet betrekking hebbend op de ouderbijdrage, worden na ondertekening van deze overeenkomst onmiddellijk ingetrokken.

de Nederlandse Vereniging van Internaatsbesturen Schippersjeugd, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. K.E. Abbing;

plaats datum handtekening

de Stichting Financiering Voorzieningen Schippersjeugd, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer S. Veninga;

plaats datum handtekening

de Stichting Hervormde Internaten voor Schippersjeugd, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door M. W. Bezuijen;

plaats datum handtekening

de Protestants Christelijke Stichting Internaten Dordrecht - Capelle, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer mr. H. Harmsen;

plaats datum handtekening

de Stichting Christelijk Nationaal Comité voor Huisvesting, Verzorging en Opvoeding van Schippersjeugd, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. Langerveld;

plaats datum handtekening

de Stichting Katholieke Instellingen voor Kinderen van Binnenschippers en Kermisexploitanten, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.M. Guelen;

plaats datum handtekening

de Stichting tot vestiging van internaten voor schipperskinderen, uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Nieuwland;

plaats datum handtekening

de Stichting Protestants Christelijke Internaten op Reformatorische Grondslag voor Schipperskinderen De Driemaster, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer N. de Vries;

plaats datum handtekening

de Vereniging Christelijk Internaat voor Schipperskinderen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer W.J. Ippel;

plaats datum handtekening

de Stichting Jaap Augustijn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A.M. Broekhoven;

plaats datum handtekening

de Staat, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Margo Vliegenthart

plaats datum handtekening

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...