Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag van de Ecofin Raad van 8 mei 2000

Datum nieuwsfeit: 15-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Toezending verslag van de Ecofin Raad van 8 mei 2000


DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/00-452m

15 mei 2000

Onderwerp

Toezending verslag van de Ecofin Raad van 8 mei 2000.

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris, het verslag van de vergadering van de Ecofin Raad van 8 mei 2000.

Dit verslag wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste Kamer en Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

MINISTERIE VAN FINANCIËN

Afdeling Europese Unie

Verslag van de Euro-11 en de Ecofin Raad van 8 mei 2000

Op 8 mei vergaderde de Ecofin Raad in Brussel over EU-steun aan Montenegro, de implementatie van het stabiliteits- en groeipact, over de globale richtsnoeren voor economisch beleid, over de prioriteiten voor de EU-begroting 2001 en over de strategie ter verbetering van het functioneren van het BTW-stelsel. Een gemeenschappelijk standpunt over de Richtlijn sanering en liquidatie van kredietinstellingen werd zonder discussie vastgesteld. Voorafgaand aan de Ecofin Raad kwam de Euro-11 groep bijeen.

Euro-11

Markt-en wisselkoerssituatie

Tijdens de Euro-11 werd voornamelijk gesproken over de marktsituatie en de euro. De vice-president

van de ECB gaf aan dat de ruime liquiditeit en de oplopende inflatie in het eurogebied de ECB hadden doen besluiten de rente eind april te verhogen. Men was over de huidige groeivooruitzichten positief, al houden de huidige groeivooruitzichten wel een zeker inflatierisico in. Commissaris Solbes deelde de zorg over de inflatie, maar wees op ontwikkelingen in positieve richting, zoals de voortgang in budgettaire consolidatie en in structurele hervormingen. Met betrekking tot de recente ontwikkelingen rond de euro werd in de vergadering benadrukt dat vastberaden moet worden doorgegaan met het op orde brengen van de overheidsfinanciën en met de structurele hervormingen: dit vormt het juiste signaal richting de markten. Zo werd het idee geopperd de opbrengsten van de verkoop van GSM-licenties aan te wenden voor verdere schuldreductie. Belangrijk werd voorts geacht dat in de communicatie richting de markten met één stem wordt gesproken: door de ECB over het monetair beleid en door het Voorzitterschap over de overige zaken. Ook minister Zalm onderstreepte het belang van voortgaande begrotingsconsolidatie en het doorvoeren van structurele hervormingen. De ministers deelden de zorg over het huidige niveau van de euro, dat geen weerspiegeling vormt van de sterke economische basis van het eurogebied.

Globale richtsnoeren en eurogebied

Commissaris Solbes stelde voor om een aparte passage in de globale richtsnoeren op te nemen over het eurogebied. Er bestond de nodige steun voor dit voorstel, onder meer van de voorzitter Pina Moura en voorzitter Lemierre van het Economisch en Financieel Comité (EFC). Dit onderwerp zal tijdens de volgende Euro-11, 4 juni a.s., opnieuw aan de orde komen. De globale richtsnoeren werden uitgebreid besproken in de Ecofin Raad.

Ecofin Raad

EU-steun aan Montenegro

Secretaris-Generaal Solana wees er op dat de Europese Raad van Lissabon de urgentie van hulp heeft onderstreept. Het voortbestaan van de democratische regering van Montenegro staat op het spel. Hij riep de Raad op akkoord te gaan met de voorstellen voor begrotingssteun en te besluiten tot het instellen van de mogelijkheid om EIB-leningen te verstrekken.

Commissaris Solbes lichtte de Commissievoorstellen toe. Het voorstel om 20 miljoen euro aan uitzonderlijke begrotingssteun te verstrekken kan gerechtvaardigd worden, gelet op de moeilijke economische situatie. De steun zal in tranches verstrekt worden. Er zal een klein team ter plaatse werken, aangezien Montenegro niet in aanmerking kan komen voor programma's van IMF of Wereldbank. De steun kan worden gevonden door herschikking binnen categorie IV van de EU-begroting. Voor de EIB-leningen is al een aantal projecten geïdentificeerd. De EIB vraagt een 100%

garantie van de EU en de leningen zullen verstrekt worden onder de normale voorwaarde dat de achterstanden zijn terugbetaald. De Commissie zal na de bespreking van vandaag een formeel voorstel doen. Aan het Europees Parlement zal advies gevraagd worden.

Voorzitter Lemierre van het EFC noemde drie problemen ten aanzien van het verstrekken van EIB-leningen. Hij voorzag problemen bij de gebruikelijke cofinanciering vanwege het ontbreken van banken die in die regio actief zijn. Verder noemde hij de betalingsachterstanden van Joegoslavië bij de EIB en ten slotte achtte hij het risico van het niet terugbetalen van de leningen zeer groot zodat waarschijnlijk feitelijk sprake zou zijn van een directe subsidie.

Minister Zalm dankte de Commissie voor de uitgewerkte voorstellen waarom hij eerder had verzocht. Hij gaf aan de kritische kanttekeningen van de voorzitter van het EFC te kunnen onderschrijven, maar toonde zich bereid steun te verlenen aan het voorstel.

In de daarop volgende gedachtewisseling bleek er voldoende steun te bestaan voor het voorstel om begrotingssteun aan Montenegro te verstrekken. Wel werden er garanties gevraagd voor een juiste aanwending van de middelen.

Een aantal lidstaten uitte twijfel over de opportuniteit van het verstrekken van EIB-leningen. Naast de door de voorzitter van het EFC genoemde kanttekeningen werd door sommige lidstaten ook betwijfeld of de regio over voldoende capaciteit beschikt om een bedrag van 50 miljoen euro aan EIB-leningen te kunnen absorberen.

Voorzittter Pina Moura concludeerde dat er voldoende steun bestaat voor het verlenen van 20 miljoen euro begrotingssteun, te verstrekken in tenminste twee tranches. Hieraan zullen voorwaarden voor een deugdelijke aanwending verbonden worden. De steun zal uit categorie IV van de EU-begroting worden gefinancierd, zonder de Financiële Perspectieven te wijzigen.

Over de EIB-leningen kunnen nog geen besluiten worden genomen. De Commissie en de EIB werden verzocht hier nader onderzoek naar te verrichten; eventuele voorstellen kunnen de volgende vergadering van de Ecofin Raad opnieuw worden besproken.

Implementatie stabiliteits- en groeipact

Gesproken werd over het stabiliteitsprogramma van Oostenrijk. Commissaris Solbes benadrukte het belang van consolidatie van de begroting. In dit opzicht voldeed het geactualiseerde stabiliteitsprogramma van Oostenrijk niet volledig. Het feit dat het tekort pas in 2003 tot 1,3% daalt, is een jaar later dan overeengekomen. Bovendien maakt de Oostenrijkse regering bij de tekortreductie gebruik van incidentele inkomsten uit verkoop van onroerend goed die in de periode 2000-2003 meer dan 1,1% van het BNP belopen. Tijdens de vorige bespreking van het Oostenrijkse stabiliteitsprogramma had de Raad al aangegeven dat een ambitieuzere doelstelling wenselijk is. Voorts stelde Commissaris Solbes dat de structurele hervormingen sneller moeten worden doorgevoerd.

Voorzitter Lemierre van het EFC sprak zich positief uit over het feit dat de vorm van het programma conform de gedragscode is en dat structurele hervormingen worden aangekondigd. Hij was negatief over een drietal punten. Ten eerste de uitvoering van de begroting 1999, die tot een stijging van de schuldquote heeft geleid. Ten tweede de weinig ambitieuze doelstelling voor de tekortreductie in 2000 en latere jaren. Voor een deel is de tekortverbetering toe te schrijven aan overschotten van de locale overheden, die een grotere onzekerheid kennen. Ten derde is Oostenrijk het enige land dat de doelstellingen van het stabiliteits- en groeipact niet in 2002 zal bereiken. Hij concludeerde dat de Oostenrijkse regering naar meer structurele inkomstenbronnen moet zoeken en een sterkere tekortreductie moet nastreven.

Minister Grasser dankte de Commissie voor de gemaakte opmerkingen en voor het in zo korte tijd geven van een analyse van het geactualiseerde programma. Hij gaf aan het eens te zijn met de kritische analyse van de Commissie en het EFC. Hij merkte evenwel op dat de nieuwe bondsregering zich voor een enorme uitdaging geplaatst heeft en dat de regering in een zeer korte tijd een begroting voor het lopend jaar heeft opgesteld. De regering heeft verder structurele hervormingen van de gezondheidszorg, de overheidsdiensten en de pensioenen in gang gezet. Naar verwachting zullen de meeste voorstellen nog voor de zomervakantie door het Parlement worden goedgekeurd. Hij achtte de tekortreductie minimaal en zal, zo kondigde hij aan, de regering de boodschap overbrengen dat grotere inspanningen gewenst zijn. Tenslotte wees hij er op dat het feit dat de verkoop van gebouwen een eenmalige exercitie is niets af doet aan het feit dat deze geheel conform de norm van Maastricht verwerkt is. Oostenrijk wil de gebouwen efficiënter gebruiken en hiertoe worden de gebouwen geprivatiseerd.

Minister Zalm merkte op dat er alle aanleiding is voor een kritische opstelling. Dat de vorige regering tot een belastingverlaging heeft besloten, geeft een verklaring voor de begrotingssituatie in 2000. Dat er na 2000 niets gebeurt, is evenwel geheel aan de huidige regering toe te schrijven. Het stabiliteits- en groeipact schrijft voor dat de overheidsfinanciën "close to balance or in surplus" zijn. Een tekort van meer dan 1% is niet "close to balance" en zeker niet "in surplus". Hij wees er op dat Oostenrijk nog een herkansing heeft, wanneer Oostenrijk naar verwachting in november een nieuw programma zal presenteren. Ten slotte vroeg minister Zalm of de Commissie de correctie voor niet-duurzame factoren in het tekort systematisch ook op andere landen wil toepassen. De opmerkingen van minister Zalm werden gesteund door enkele andere Lidstaten, en ook de vertegenwoordiger van de ECB liet zich kritisch uit over het feit dat het Oostenrijkse programma niet voldeed aan de vereisten van het stabiliteits- en groeipact. Commissaris Solbes voegde daar nog aan toe dat Eurostat nog overleg pleegt met de Lidstaten over de wijze waarop de opbrengst van de verkoop van activa in de overheidsrekeningen moet worden verwerkt.

Voorzitter Pina Moura concludeerde dat de Raadsconclusies, zoals verwoord in DOC SN 2609/00 (bijgevoegd) konden worden vastgesteld.

Globale richtsnoeren voor economisch beleid

Over de uitvoering van de Globale Richtsnoeren voor Economisch Beleid in 1999 meldde Commissaris Solbes als een aandachtsgebied de voltooiing van de interne markt en dan met name de liberalisatie van de electriciteit- en de telecommarkten. Verder achtte hij actief beleid nodig om de arbeidsmarkt te flexibiliseren. Slechts enkele Lidstaten hebben rigiditeiten in onder meer fiscale stelsels en pensioenstelsels daadwerkelijk aangepakt.

Bij de voorbereiding van de ontwerp Globale Richtsnoeren voor Economisch Beleid voor 2000 heeft de Commissie rekening gehouden met de uitkomsten van de buitengewone Europese Raad in Lissabon van 23 en 24 maart. De aanbevelingen van de Commissie over het stimuleren van kennis-intensieve economische activiteiten en het hervormen van de kapitaal- en goederenmarkten vloeien daaruit voort.

Voorzitter Lemierre van het EFC ondersteunde het pleidooi van de Commissie dat de richtsnoeren zich moeten richten op het verhogen van het groeipotentieel in Europa. Daarnaast pleitte hij voor een afzonderlijke passage over de economische ontwikkeling van de euro-zone. Hij wees er in dat verband op dat andere organen zoals het IMF ook de euro-zone in haar geheel presenteren. Hij stelde voor dat het EFC voor de volgende bijeenkomst van de Ecofin Raad een aantal tekstsuggesties voor de ontwerp-richtsnoeren zal opstellen.

Voorzitter Glass van het Economisch en Politiek Comité (EPC) pleitte voor het specifiek ingaan op het bevorderen van de kenniseconomie. De noodzaak van structurele hervormingen zou nog meer kunnen worden benadrukt. Het EPC heeft contact gehad met het EFC, alsmede met het Werkgelegenheidscomité en de Interne Marktraad. Verder kondigde hij aan dat naar aanleiding van de conclusies van de top in Lissabon een werkgroep wordt ingesteld voor het opstellen van structurele performance indicatoren.

Een aantal Lidstaten sprak steun uit voor het Commissie-voorstel voor de richtsnoeren 2000. De suggestie om meer aansluiting te zoeken bij de Lissabon-conclusies, ook in de landenspecifieke aanbevelingen, werd onderschreven. Een grote lidstaat pleitte er voor de omvang van de teksten binnen de perken te houden. Men vond het rapport over de uitvoering van de richtsnoeren 1999 in dat opzicht minder geslaagd en te gedetailleerd. Ten aanzien van de te volgen procedure stelde een andere grote lidstaat dat de centrale rol van de Ecofin Raad moet worden bewaakt en dat voorkomen moet worden dat andere raden hun opvattingen over de ontwerp-richtsnoeren rechtstreeks aan de Europese Raad rapporteren.

Voorzitter Pina Moura stelde vervolgens vast dat, na enkele tekstuele verduidelijkingen de conclusies, zoals opgenomen in DOC SN 2484/2/00 REV 2 konden worden vastgesteld (bijgevoegd). Deze conclusies zullen worden opgenomen in de ontwerp-richtsnoeren. Definitieve goedkeuring van de ontwerp-richtsnoeren zal plaats vinden tijdens de Ecofin Raad van 5 juni. Het EFC en het EPC werden uitgenodigd hun bijdragen voor te bereiden in het licht van de discussie in de Ecofin Raad en rekening houdend met de inbreng van andere relevante fora.

Begroting 2001

Commissaris Schreyer meldde dat het voorontwerp van de begroting 2001 pas op 10 mei aanstaande door de Commissie zal worden besproken. Enige hoofdpunten lichtte zij mondeling toe.

Bij de niet-landbouwuitgaven gaat de Commissie uit van een stijging in 2001 van 1% voor de vastleggingen (verplichtingen) en van 2,8% voor de betalingen. De stijging bij de landbouwuitgaven zal 7,6% bedragen. Ten opzichte van het in Berlijn afgesproken plafond voor de landbouwuitgaven laat de Commissie een marge van 400 mln euro. Het totaal van de vastleggingen zal in vergelijking met 2000 met 3,9% toenemen, de betalingen met 5%.

Commissaris Schreyer benadrukte dat de uitgaven, uitgaande van het kader van Berlijn, met 6% mogen stijgen. Hieruit blijkt dat de Commissie zeer terughoudend te werk is gegaan. Bovendien kondigde de Commissaris aan dat het saldo 1999, ter grootte van 3,2 mld euro, via een aanvullende begroting 2000 naar de lidstaten zal terugvloeien.

In het voorontwerp van begroting 2001 zal de Commissie nog geen nieuwe posten vragen, aangezien de interne screeningsexercitie nog niet is afgerond. In september zal bezien worden of aanvullende posten noodzakelijk zijn.

Het voorontwerp van begroting 2001 zal aldus Commissaris Schreyer vergezeld gaan van een voorstel om de Financiële Perspectieven aan te passen om de steun van 5,5 miljard euro voor de Balkan voor de periode 2000-2006 mogelijk te maken. Hierbij is een bedrag van ruim 2 miljard euro voor Servië uitgetrokken; een bedrag dat daadwerkelijk ter beschikking zal worden gesteld als aan de democratische voorwaarden is voldaan. Aangezien niet het volledige bedrag van 5,5 miljard euro via herschikkingen in categorie 4 gevonden kan worden is een aanpassing van de Financiële Perspectieven noodzakelijk. Commissaris Schreyer beklemtoonde dat het bedrag van 5,5 miljard euro redelijk is als men weet dat in de jaren 1991-1999 een bedrag van 4,5 miljard euro voor dezelfde regio is uitgetrokken.

In een reactie gaven 11 lidstaten, waaronder Nederland, aan een aanpassing van de Financiële Perspectieven niet te kunnen accepteren. De in Berlijn vastgestelde plafonds per categorie mogen niet worden overschreden. Bovendien achtten deze Lidstaten het prematuur om nu reeds geld voor Servië uit te trekken. Verder vroegen de Lidstaten een deugdelijke onderbouwing van de behoeften voor de Balkanregio, rekening houdend met absorptiecapaciteit en de beschikbaarheid van andere financieringsbronnen dan uitsluitend de EU-begroting (EIB-leningen, bilaterale bijdragen).

Voorzitter Pina Moura concludeerde dat de Raad kennis heeft genomen van de prioriteiten van de Commissie, dat de Raad de Commissie uitnodigt rekening te houden met de gemaakte opmerkingen en dat Coreper gevraagd wordt de besprekingen over het voorontwerp van begroting 2001 ter hand te nemen.

BTW-strategie

Op 3 april j.l. heeft Commissaris Bolkestein in een brief aan de Ministers van Financiën opgeroepen tot steun voor de nieuwe strategie met betrekking tot de BTW. Deze nieuwe strategie heeft de Commissaris uiteengezet in de Taxation Policy Group op 2 maart j.l.

Hij vroeg nu de steun van de Ecofin Raad voor deze nieuwe strategie, gericht op vier belangrijke doelstellingen: de vereenvoudiging en modernisering van de bestaande regels, een meer gestandaardiseerde toepassing van de huidige bepalingen en versterking van administratieve samenwerking tussen de lidstaten om fraude tegen te gaan.

Naar aanleiding van de inleiding van Commissaris Bolkestein werden geen opmerkingen gemaakt.

Voorzitter Pina Moura concludeerde dat de Raad op hoofdlijnen instemt met de strategie zoals uiteengezet door de Commissaris en uitziet naar de formalisering van het actieprogramma van de Commissie.

Overige punten

Tijdens de lunch is kort gesproken over de G-7 vergadering die op 15 april j.l. plaatshad in Washington. Een grote Lidstaat meldde dat discussie had plaatsgevonden over de hervormingen in het IMF. Hierbij was de gezamenlijke Europese positie goed tot zijn recht gekomen.

Verder werd besloten de Fransman Jean Lemierre voor te dragen als EU-kandidaat voor het presidentschap van de EBRD.

Bijlage:

* Raadsopinie inzake stabiliteitsprogramma Oostenrijk
* Raadsconclusies inzake Globale Richtsnoeren

- o -

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...