Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VNG: hogere ambitie Nota Wonen kan niet voor hetzelfde geld

Datum nieuwsfeit: 15-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vereniging Nederlandse Gemeenten

Persberichten

Hogere ambitie kan niet voor hetzelfde geld

Gemeenten zijn verheugd over de grotere betrokkenheid van het Rijk en ondersteunen de hogere ambitie in de Nota Wonen, zowel in de stedelijke vernieuwing als in de kwaliteit van de Vinex-locaties. Er is echter twijfel over de financiële haalbaarheid. Dat zegt de VNG als eerste reactie op de Nota Wonen van het Kabinet die vandaag is verschenen.

Verder is de VNG het eens met de noodzaak van een sterkere regierol van gemeenten. Ze vindt wel dat die in de nota onvoldoende wordt ingevuld. De voorstellen voor de begrenzing en sturing van de activiteiten van woningcorporaties en het toezicht daarop vertonen nauwelijks een relatie met de bepleite sterkere regierol van gemeenten. De nota zegt volgens de VNG te weinig over het tijdig realiseren van rijksinfrastructuur, één van de hoofdpunten van de kwaliteit van Vinex-locaties.

De VNG vindt verder dat de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de bouwregelgeving alleen geïntensiveerd kan worden als bezien wordt op welke wijze de regelgeving kan worden verbeterd.

De ontwerp-nota Wonen formuleert een aanzienlijk hogere ambitie, maar het Kabinet laat na om deze haalbaar te maken. Gemeenten krijgen een groot deel van de rekening, maar nauwelijks extra middelen voor stedelijke vernieuwing. Woningcorporaties moeten het grootste deel bekostigen door de verkoop van woningen. Gemeenten zijn daar niet tegen, maar het risico ontstaat dat dat woningen zijn die voor de stedelijke vernieuwing moeten worden gesloopt of als huurwoning behouden moeten blijven.

Sterkere gemeentelijke regie noodzakelijk

Gemeenten krijgen wel kritiek, maar geen ruggensteun. De sterkere regierol van de gemeente wordt niet ingevuld. De nieuwe Woonwet gaat uit van sterkere rijkssturing, maar de verkokering van het Rijk neemt toe: ieder departementsonderdeel formuleert eigen eisen. Er worden regionale rijksvisies ontwikkeld waarvan niet duidelijk is hoe die zich verhouden tot een sterkere gemeentelijke regie. De VNG pleit er daarom voor dat bij de nadere uitwerking van het beleidskader integraal rijksbeleid veel aandacht te krijgt.

De opgave moet lokaal worden bepaald

De investeringsopgave kan volgens de VNG alleen op lokaal niveau worden bepaald en moet een niet-vrijblijvend kader vormen voor alle partijen die daaraan uitvoering geven. In de Nota Wonen vormt het gemeentelijk beleid echter geen toetspunt. De betekenis en meerwaarde van prestatiecontracten tussen gemeenten en corporaties als beleidsinstrument ten opzichte van de huidige praktijk van prestatieafspraken blijven in het vage. Op deze onderdelen is volgens de VNG een nadere invulling nodig.

Het huursubsidiestelsel werkt goed

Gemeenten zijn verheugd dat het Kabinet het stelsel voor huursubsidie in stand laat. De VNG vindt dat een voucherstelsel duidelijke nadelen heeft ten opzichte van de huidige goed werkende Huursubsidiewet. Gemeenten onderkennen de noodzaak om wonen en zorg steviger aan elkaar te koppelen. Het is de vraag of woon-zorgvouchers voor ouderen daaraan een substantiële bijdrage kunnen leveren.

Kwaliteit en kwantiteit

De VNG ondersteunt de beoogde kwaliteitsverhoging van de (Vinex)uitbreidingswijken. Dat blijkt wel uit het initiatief van de VNG tot het sluiten van een kwaliteitshandvest. Er wordt in de nota niet aangegeven waar nieuwe woningen worden gebouwd en hoe de rijksinfrastructuur tijdig moet worden gerealiseerd. De nota is ook weinig concreet over de gemeentelijke mogelijkheden om de leefbaarheid te verbeteren of te behouden.

Bouwregelgeving

In de nota wordt een aantal maatregelen aangekondigd ter verbetering van de bouwwet- en regelgeving, alsmede van de handhaving daarvan. In het Algemeen Overleg inzake het Inspectieonderzoek Bouwregelgeving
1999 van vorige week werd door de fracties nog eens benadrukt dat een doorlichting van de wet- en regelgeving geboden is om daadwerkelijk verbeteringen aan te kunnen brengen in de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. In de ontwerp-nota wordt hierop een voorschot genomen, waarbij in de visie van de VNG niet alle voorgestelde maatregelen verbeteringen brengen in de wijze van toetsing van bouwvoornemens aan het Bouwbesluit. Ook op andere punten (bijvoorbeeld bouwleges, regionalisering van bouw- en woningtoezicht, procescertificatie) is de nota niet helder waar de beleidsvoornemens zich op richten. De wijze waarop de bouwregelgeving en de handhaving daarvan kan worden verbeterd, maar ook de vraag op welke andere manieren de handhaving een extra impuls kan krijgen, is thans onderwerp van discussie tussen VROM en de VNG.


15 mei 2000

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie