Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage Noorman-den Uyl aan behandeling indeling Utrecht

Datum nieuwsfeit: 16-05-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 16 mei 2000

BIJDRAGE VAN SASKIA NOORMAN-DEN UYL (PVDA) AAN DE PLENAIRE BEHANDELING VAN HET WETSVOORSTEL GEMEENTELIJKE HERINDELING VAN EEN DEEL VAN DE PROVINCIE UTRECHT (26 904)

Het wetsvoorstel leidt tot de opheffing van 3 gemeenten, die samengevoegd worden:


- Maartensdijk (10.000 inwoners) gaat naar De Bilt (31.000 inwoners);

- Harmelen (8000 inwoners) gaat naar Woerden (38.000 inwoners);

- Vleuten-De Meern (18.000) gaat naar de gemeente Utrecht (234. 000).
Daardoor ontstaan de nieuwe gemeenten Utrecht, De Bilt en Woerden per 1 januari 2001.

Wat is het nut van gemeentelijke herindeling? Dat vragen de bewoners van de gemeenten die op de nominatie staan te worden samengevoegd.

Gemeentelijke herindeling beroert mensen vaak heftig. Dat is soms begrijpelijk. De voorgeschiedenis van het voorstel om Vleuten-De Meern met de stad Utrecht samen te voegen is er een voorbeeld van. Maar ook inwoners van Harmelen en Maartensdijk maken bezwaar.

De argumenten en overwegingen van de regering om het voorstel van de provincie Utrecht te volgen zijn uitvoerig aangegeven. Het lijvige weerwoord van met name de gemeente Vleuten- De Meern nodigt uit tot een reactie. Ik vind dat bewoners en gemeentebesturen er recht op hebben ook van de PvdA-fractie te horen welke argumenten ten grondslag liggen aan het standpunt van de fractie.

Wij hebben waardering voor de voorstellen die nu op tafel liggen omdat er spoedig helderheid dient te komen in de onduidelijkheid van een mogelijk opheffing van een aantal gemeenten. Duidelijkheid over de toekomst is in het belang van de burgers, de besturen en de verdere ontwikkeling van met name de stad Utrecht, de Leidsche Rijn, het groene hart en het veenweidegebied Noorderpark.

Utrecht, Vleuten-De Meern

Het huidige voorstel tot samenvoeging van Vleuten-De Meern met Utrecht heeft een voorgeschiedenis. In 1995 heeft Vleuten-De Meern meegewerkt aan het toevoegen van 20% van haar gebied aan de gemeente Utrecht vanwege de komst van de Vinex-locatie Leidsche Rijn. De 90 000 nieuwe inwoners van Leidsche Rijn vormen straks een nieuwe stad ter grootte van Amsterdam-Zuidoost. Beide gemeenten zijn volop aan het bouwen. De infrastructuur blijft ver achter. De afspraken zijn in 1995 gemaakt in het licht van de komst van een stadsprovincie van waaruit een eenduidige regie op het gebied en de verdere planontwikkeling zou kunnen plaats vinden. Met het verdwijnen van het stadsprovincieconcept heeft Utrecht de steven gewend.

De grootstedelijke problematiek en de acute ruimtenood voor de stad Utrecht waren het vertrekpunt voor de oplossingen die in de nota's Besturen op niveau werden aangedragen. Dat is ook de analyse van de regering. Ook Vleuten-De Meern erkent dat in 1990 sprake was van de wenselijkheid van een stedelijke autoriteit voor Utrecht en naaste omgeving. Dat leidde tot de instelling van het Regionaal Beraad Utrecht.

In het licht van het tweesporenbeleid vond de grenswijziging van 1995 plaats. Een tweesporenbeleid met enerzijds een regionaal bestuur in Utrecht en anderzijds een gebiedsuitbreiding van de stad Utrecht.

De PvdA-fractie constateert dat het verzet van de gemeente Vleuten-De Meern tegen de thans voorgenomen herindeling vooral wortelt in de verwachting in 1995 dat die herindeling zou volstaan. De regering meent dat duidelijk was dat de herindeling van 1995 onlosmakelijk gezien zou moeten worden tegen een achtergrond van regionaal bestuur.

Het loslaten van de stadsprovincie als regionaal bestuursinstrument rechtvaardigt in de ogen van mijn fractie de heroverweging van de bestaande gemeentegrenzen.

Een stad als Utrecht - de vierde stad in het land - dient de grootstedelijke problematiek integraal politiek te kunnen sturen op het terrein van infrastructuur, economie, werkgelegenheid, zorg en welzijn en de verdere ontwikkeling van Leidsche Rijn. Projectmatige samenwerking is daarvoor een onvoldoende bestuursinstrument. In kleinschaliger centrumgemeenten kan dat een oplossing zijn.

Laat het duidelijk zijn. Niet de financiële argumenten maar de eenduidige integrale politieke regie op de toekomst van de stadsregio gebiedt een samenvoeging van Vleuten-De Meern met Utrecht.

We hebben waardering voor het feit dat de gemeente Utrecht in het verleden de mogelijkheden van een stadsprovincie of agglomeratiegemeente heeft opengehouden. Het verdwijnen van de stadsprovincie voor dit gebied was een nieuw feit dat een heroverweging van de huidige gemeentegrenzen noodzakelijk maakt.

Evenzeer hebben wij waardering voor het gemeentebestuur van Vleuten-De Meern dat collegiaal en constructief bleef samenwerken met de gemeente Utrecht ook tijdens het felle offensief tegen de samenvoeging.

Duidelijk is dat onze fractie sterk hecht aan de versterking van de functie van de centrale stad en dat Utrecht die versterking nodig heeft na het verdwijnen van het stadsprovincieconcept en dat daar voor de PvdA-fractie het primaat ligt.

Het belang van Vleuten-De Meern als zelfstandige gemeente is daaraan ondergeschikt hoe wrang dat voor sommigen ook is. De PvdA-fractie hecht sterk aan binnengemeentelijke decentralisatie. Wij achten het van groot belang dat het bestuur dicht bij de burger gebracht wordt en dat de invloed van de burger op de directe woon- en leefomgeving optimaal wordt vormgegeven. Daarom zullen wij ook nauwlettend volgen op welke wijze de stad Utrecht deze bestuursinstrumenten zal vormgeven.

Maartensdijk, De Bilt en Maarssen

De PvdA-fractie deelt de opvatting van de provincie en de regering dat sterke buffergemeenten rond Utrecht wenselijk zijn. De voorgestelde samenvoeging van Maartensdijk met De Bilt voorziet hierin. Het pleidooi voor een Noorderparkgemeente is sympathiek, maar in de ogen van de PvdA-fractie niet levensvatbaar gezien de grootte van een dan te vormen zelfstandige gemeente en de bestuurskracht daarvan. Een uitstel zoals door de leden Van den Berg en Mosterd via een amendement wordt voorgesteld lijkt mij niet juist. Een mogelijke strategische beleidsvisie kan een meerwaarde opleveren of niet. Een uitkomst daarvan is onzeker, zeker als die over provinciegrenzen heen gaat. De versterking van de bestuurskracht geef ik nu een hogere prioriteit.

De opdeling van Maartensdijk acht mijn fractie een vreemde figuur. De toevoeging aan Maarssen van een gebied met 1500 inwoners dat beschermd natuurgebied is wordt nauwelijks beargumenteerd. Maar het opsplitsen van Maartensdijk kan in onze ogen moeilijk gerechtvaardigd worden door een 43 jaar geleden geldende gemeentegrens te hanteren. De oriëntatie van Westbroek op Maartensdijk is even groot als op Maarssen.

De gemeente zelf zegt dat het voorstel van de minister de slechtste variant is van alle voorstellen.

Op grond van deze overwegingen heb ik een amendement ingediend dat ertoe leidt dat Maartensdijk in zijn geheel aan De Bilt wordt toegevoegd. Het amendement is mede door de VVD, D66 en Groen Links ondertekend.

Nog een vraag. Mijn fractie heeft enige zorg over de ontwikkeling aan de Noordkant van de N230. Dat is het gebied van Utrecht dat grenst aan Maartensdijk. Juist daar is de overgang tussen de Utrechtse bebouwing en het te beschermen groene landschap. Welke waarborgen zijn er dat deze Utrechtse strook niet dichtslibt met bedrijvigheid en bebouwing die afbreuk doen aan dit landschap?

Harmelen, Woerden

Harmelen heeft qua grootte een te geringe bestuurskracht in de toekomst. Daarnaast is een stevige bufferfunctie nodig ten opzichte van de centrumgemeente Utrecht.

Een samenvoeging met Woerden ligt dan voor de hand. Woerden en Harmelen liggen in het Groene Hart. Dit kwetsbare gebied vraagt om bescherming en strikte beperkingen. Op onze vragen zegt de regering dat in het gebied tussen Harmelen en Woerden een aangescherpt restrictief beleid zal zijn en dat het gebied open en groen moet blijven. De glastuinbouw vanuit de Leidsche Rijn zal alleen ten oosten van Harmelen worden toegestaan.

Lage Weide en Rijnenburg

Op de vraag waarom de beide grenscorrecties in Lage Weide en Rijnenburg niet in dit wetsvoorstel meegenomen worden, zegt de regering dat deze grenscorrecties ten behoeve van bedrijventerreinen en de ontwikkeling daarvan een provinciale aangelegenheid zijn en dat men daarom deze voorstellen niet heeft meegenomen. Vervolgens heeft de regering een warm pleidooi gehouden voor de inhoudelijke overwegingen die voor de provincie gelden om tot deze grenscorrecties over te gaan. Toch, hoewel formeel correct, blijft deze gang van zaken iets onbevredigends hebben. In hoeverre brengt deze gescheiden besluitvorming extra werk met zich mee? Zal er daadwerkelijk sprake kunnen zijn van een invoeringsdatum en een wijziging van de plankaarten?

Het verzet uit Nieuwegein over Rijnenburg wordt steeds luider. Een mogelijke bebouwing wordt als bedreiging gezien. Maar ook is de vraag: waarom nu? Anderzijds is volstrekt duidelijk dat de opvatting van de Kamer niet relevant is. De provincie kan ten allen tijde eigenstandig besluiten tot deze grenscorrectie, ongeacht een besluit of opvatting van de Kamer.

Financiën

De PvdA-fractie is tevreden met het feit dat voor herindelingen straks maar ook voor deze herindeling extra geld beschikbaar is. Toch een vraag: welke gemeenten krijgen die uitkering met de nieuwe
herindelingvergoedingsregeling, aangezien het bedrag niet voor de grootste gemeente beschikbaar is?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...