Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage Noorman-den Uyl aan behandeling indeling Utrecht

Datum nieuwsfeit: 16-05-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 16 mei 2000

BIJDRAGE VAN SASKIA NOORMAN-DEN UYL (PVDA) AAN DE PLENAIRE BEHANDELING VAN HET WETSVOORSTEL GEMEENTELIJKE HERINDELING VAN EEN DEEL VAN DE PROVINCIE UTRECHT (26 904)

Het wetsvoorstel leidt tot de opheffing van 3 gemeenten, die samengevoegd worden:


- Maartensdijk (10.000 inwoners) gaat naar De Bilt (31.000 inwoners);

- Harmelen (8000 inwoners) gaat naar Woerden (38.000 inwoners);

- Vleuten-De Meern (18.000) gaat naar de gemeente Utrecht (234. 000).
Daardoor ontstaan de nieuwe gemeenten Utrecht, De Bilt en Woerden per 1 januari 2001.

Wat is het nut van gemeentelijke herindeling? Dat vragen de bewoners van de gemeenten die op de nominatie staan te worden samengevoegd.

Gemeentelijke herindeling beroert mensen vaak heftig. Dat is soms begrijpelijk. De voorgeschiedenis van het voorstel om Vleuten-De Meern met de stad Utrecht samen te voegen is er een voorbeeld van. Maar ook inwoners van Harmelen en Maartensdijk maken bezwaar.

De argumenten en overwegingen van de regering om het voorstel van de provincie Utrecht te volgen zijn uitvoerig aangegeven. Het lijvige weerwoord van met name de gemeente Vleuten- De Meern nodigt uit tot een reactie. Ik vind dat bewoners en gemeentebesturen er recht op hebben ook van de PvdA-fractie te horen welke argumenten ten grondslag liggen aan het standpunt van de fractie.

Wij hebben waardering voor de voorstellen die nu op tafel liggen omdat er spoedig helderheid dient te komen in de onduidelijkheid van een mogelijk opheffing van een aantal gemeenten. Duidelijkheid over de toekomst is in het belang van de burgers, de besturen en de verdere ontwikkeling van met name de stad Utrecht, de Leidsche Rijn, het groene hart en het veenweidegebied Noorderpark.

Utrecht, Vleuten-De Meern

Het huidige voorstel tot samenvoeging van Vleuten-De Meern met Utrecht heeft een voorgeschiedenis. In 1995 heeft Vleuten-De Meern meegewerkt aan het toevoegen van 20% van haar gebied aan de gemeente Utrecht vanwege de komst van de Vinex-locatie Leidsche Rijn. De 90 000 nieuwe inwoners van Leidsche Rijn vormen straks een nieuwe stad ter grootte van Amsterdam-Zuidoost. Beide gemeenten zijn volop aan het bouwen. De infrastructuur blijft ver achter. De afspraken zijn in 1995 gemaakt in het licht van de komst van een stadsprovincie van waaruit een eenduidige regie op het gebied en de verdere planontwikkeling zou kunnen plaats vinden. Met het verdwijnen van het stadsprovincieconcept heeft Utrecht de steven gewend.

De grootstedelijke problematiek en de acute ruimtenood voor de stad Utrecht waren het vertrekpunt voor de oplossingen die in de nota's Besturen op niveau werden aangedragen. Dat is ook de analyse van de regering. Ook Vleuten-De Meern erkent dat in 1990 sprake was van de wenselijkheid van een stedelijke autoriteit voor Utrecht en naaste omgeving. Dat leidde tot de instelling van het Regionaal Beraad Utrecht.

In het licht van het tweesporenbeleid vond de grenswijziging van 1995 plaats. Een tweesporenbeleid met enerzijds een regionaal bestuur in Utrecht en anderzijds een gebiedsuitbreiding van de stad Utrecht.

De PvdA-fractie constateert dat het verzet van de gemeente Vleuten-De Meern tegen de thans voorgenomen herindeling vooral wortelt in de verwachting in 1995 dat die herindeling zou volstaan. De regering meent dat duidelijk was dat de herindeling van 1995 onlosmakelijk gezien zou moeten worden tegen een achtergrond van regionaal bestuur.

Het loslaten van de stadsprovincie als regionaal bestuursinstrument rechtvaardigt in de ogen van mijn fractie de heroverweging van de bestaande gemeentegrenzen.

Een stad als Utrecht - de vierde stad in het land - dient de grootstedelijke problematiek integraal politiek te kunnen sturen op het terrein van infrastructuur, economie, werkgelegenheid, zorg en welzijn en de verdere ontwikkeling van Leidsche Rijn. Projectmatige samenwerking is daarvoor een onvoldoende bestuursinstrument. In kleinschaliger centrumgemeenten kan dat een oplossing zijn.

Laat het duidelijk zijn. Niet de financiële argumenten maar de eenduidige integrale politieke regie op de toekomst van de stadsregio gebiedt een samenvoeging van Vleuten-De Meern met Utrecht.

We hebben waardering voor het feit dat de gemeente Utrecht in het verleden de mogelijkheden van een stadsprovincie of agglomeratiegemeente heeft opengehouden. Het verdwijnen van de stadsprovincie voor dit gebied was een nieuw feit dat een heroverweging van de huidige gemeentegrenzen noodzakelijk maakt.

Evenzeer hebben wij waardering voor het gemeentebestuur van Vleuten-De Meern dat collegiaal en constructief bleef samenwerken met de gemeente Utrecht ook tijdens het felle offensief tegen de samenvoeging.

Duidelijk is dat onze fractie sterk hecht aan de versterking van de functie van de centrale stad en dat Utrecht die versterking nodig heeft na het verdwijnen van het stadsprovincieconcept en dat daar voor de PvdA-fractie het primaat ligt.

Het belang van Vleuten-De Meern als zelfstandige gemeente is daaraan ondergeschikt hoe wrang dat voor sommigen ook is. De PvdA-fractie hecht sterk aan binnengemeentelijke decentralisatie. Wij achten het van groot belang dat het bestuur dicht bij de burger gebracht wordt en dat de invloed van de burger op de directe woon- en leefomgeving optimaal wordt vormgegeven. Daarom zullen wij ook nauwlettend volgen op welke wijze de stad Utrecht deze bestuursinstrumenten zal vormgeven.

Maartensdijk, De Bilt en Maarssen

De PvdA-fractie deelt de opvatting van de provincie en de regering dat sterke buffergemeenten rond Utrecht wenselijk zijn. De voorgestelde samenvoeging van Maartensdijk met De Bilt voorziet hierin. Het pleidooi voor een Noorderparkgemeente is sympathiek, maar in de ogen van de PvdA-fractie niet levensvatbaar gezien de grootte van een dan te vormen zelfstandige gemeente en de bestuurskracht daarvan. Een uitstel zoals door de leden Van den Berg en Mosterd via een amendement wordt voorgesteld lijkt mij niet juist. Een mogelijke strategische beleidsvisie kan een meerwaarde opleveren of niet. Een uitkomst daarvan is onzeker, zeker als die over provinciegrenzen heen gaat. De versterking van de bestuurskracht geef ik nu een hogere prioriteit.

De opdeling van Maartensdijk acht mijn fractie een vreemde figuur. De toevoeging aan Maarssen van een gebied met 1500 inwoners dat beschermd natuurgebied is wordt nauwelijks beargumenteerd. Maar het opsplitsen van Maartensdijk kan in onze ogen moeilijk gerechtvaardigd worden door een 43 jaar geleden geldende gemeentegrens te hanteren. De oriëntatie van Westbroek op Maartensdijk is even groot als op Maarssen.

De gemeente zelf zegt dat het voorstel van de minister de slechtste variant is van alle voorstellen.

Op grond van deze overwegingen heb ik een amendement ingediend dat ertoe leidt dat Maartensdijk in zijn geheel aan De Bilt wordt toegevoegd. Het amendement is mede door de VVD, D66 en Groen Links ondertekend.

Nog een vraag. Mijn fractie heeft enige zorg over de ontwikkeling aan de Noordkant van de N230. Dat is het gebied van Utrecht dat grenst aan Maartensdijk. Juist daar is de overgang tussen de Utrechtse bebouwing en het te beschermen groene landschap. Welke waarborgen zijn er dat deze Utrechtse strook niet dichtslibt met bedrijvigheid en bebouwing die afbreuk doen aan dit landschap?

Harmelen, Woerden

Harmelen heeft qua grootte een te geringe bestuurskracht in de toekomst. Daarnaast is een stevige bufferfunctie nodig ten opzichte van de centrumgemeente Utrecht.

Een samenvoeging met Woerden ligt dan voor de hand. Woerden en Harmelen liggen in het Groene Hart. Dit kwetsbare gebied vraagt om bescherming en strikte beperkingen. Op onze vragen zegt de regering dat in het gebied tussen Harmelen en Woerden een aangescherpt restrictief beleid zal zijn en dat het gebied open en groen moet blijven. De glastuinbouw vanuit de Leidsche Rijn zal alleen ten oosten van Harmelen worden toegestaan.

Lage Weide en Rijnenburg

Op de vraag waarom de beide grenscorrecties in Lage Weide en Rijnenburg niet in dit wetsvoorstel meegenomen worden, zegt de regering dat deze grenscorrecties ten behoeve van bedrijventerreinen en de ontwikkeling daarvan een provinciale aangelegenheid zijn en dat men daarom deze voorstellen niet heeft meegenomen. Vervolgens heeft de regering een warm pleidooi gehouden voor de inhoudelijke overwegingen die voor de provincie gelden om tot deze grenscorrecties over te gaan. Toch, hoewel formeel correct, blijft deze gang van zaken iets onbevredigends hebben. In hoeverre brengt deze gescheiden besluitvorming extra werk met zich mee? Zal er daadwerkelijk sprake kunnen zijn van een invoeringsdatum en een wijziging van de plankaarten?

Het verzet uit Nieuwegein over Rijnenburg wordt steeds luider. Een mogelijke bebouwing wordt als bedreiging gezien. Maar ook is de vraag: waarom nu? Anderzijds is volstrekt duidelijk dat de opvatting van de Kamer niet relevant is. De provincie kan ten allen tijde eigenstandig besluiten tot deze grenscorrectie, ongeacht een besluit of opvatting van de Kamer.

Financiën

De PvdA-fractie is tevreden met het feit dat voor herindelingen straks maar ook voor deze herindeling extra geld beschikbaar is. Toch een vraag: welke gemeenten krijgen die uitkering met de nieuwe
herindelingvergoedingsregeling, aangezien het bedrag niet voor de grootste gemeente beschikbaar is?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie