Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

B&W besluitenlijst gemeente Sittard

Datum nieuwsfeit: 16-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Sittard

B&W besluiten 16-05-2000
openbare besluiten


1 Concept-agenda commissie Algemene Zaken ca d.d. 30 mei 2000. Concept-agenda commissie Sociale Zaken, Welzijn en Werkgelegenheid ca d.d. 31 mei 2000.
Concept-agenda commissie Stads- en Wijkontwikkeling ca d.d. 24 mei en
29 mei 2000.
Beslissing : Vastgesteld


2 Verslag commissie Stads- en Buurtbeheer ca d.d. 19 april 2000. Verslag commissie Stads- en Wijkontwikkeling ca d.d. 1 mei 2000. Verslag commissie Algemene Zaken ca d.d. 2 mei 2000. Verslag commissie Sociale Zaken, Welzijn en Werkgelegenheid ca d.d. 3 mei 2000.
Beslissing: Kennisgenomen.


3 Presentiegeld burger-commissieleden.
Beslissing: Akkoord met de procedure inzake presentiegeld aan burger-commissieleden.


4 Verbetering verspreiding Maas en Mijn/opwaardering gemeentelijke infopagina.
Beslissing:
In verband met de verspreiding van gemeentelijk nieuws via het weekblad Maas en Mijn gaat de gemeente in overleg met de directie van het weekblad exemplaren beschikbaar stellen in het stadhuis, de openbare bibliotheek en bij de servicepunten. De directie van het weekblad opent een aantal depots in stad en regio. Inhoud en lay-out van de gemeentelijke info-pagina krijgen een facelift.


5 Nota prostitutiebeleid gemeente Sittard, deel I. Beslissing:

1. Raad voorstellen de nota Prostitutiebeleid gemeente Sittard, deel I, vast te stellen;

2. Raad voorstellen in verband met de wijziging van artikel 250 bis van het Wetboek van strafrecht de Apv te wijzigen;
3. Overgangsregeling vastgesteld voor de periode tot de wetswijziging;

4. Kennisgenomen van de reacties naar aanleiding van de ter inzage legging van de conceptnota.


6 Gemeentelijk mobiliteitsplan.
Beslissing:
Traject starten om te komen tot een Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP). Concept GMP wordt vrijgegeven om te agenderen in commissie Stadsontwikkeling en Stadsbeheer, alsmede in de verkeerscommissie. Ingestemd met gevolgd aanpak.


7 Doelgroepenbeleid kinderopvang 2000-2003. Beslissing:
Ingestemd met het geformuleerde doelgroepenbeleid kinderopvang
2000-2003.


8 Investeringen in diverse welzijnsaccommodaties. Beslissing:
De gemeenteraad voorstellen een krediet beschikbaar te stellen van
300.000,- ten behoeve van diverse investeringen in welzijns- en jeugd- en jongerenvoorzieningen.


9 Jaarverslag 1999 van de Stichting Gemeenten en Ontwikkelingssamenwerking Sittard.
Beslissing: Kennisgenomen. Jaarverslag ter kennis brengen van commissie SoZaWe.


10 Raadsvoorstel tot verdaging beslissing op 19 bezwaarschriften tegen raadsbesluit van 13 april 2000 o.g.v. Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) en tot het delegeren aan burgemeester en wethouders van de bevoegdheid tot verdaging van beslissingen op bezwaarschriften tegen raadsbesluiten ingevolge de WVG.
Beslissing;
De raad voorstellen om zijn beslissing op de 19 bezwaarschriften, gericht tegen zijn besluit van 13 april 2000 o.g.v. art. 8 Wvg met 4 weken te verdagen.
Tevens wordt voorgesteld om zijn bevoegdheid tot verdaging van zijn beslissing op bezwaarschriften gericht tegen zijn besluiten o.g.v. de Wvg te delegeren aan burgemeester en wethouders.

11 Sluiten van een aangepaste, op de nieuw situatie afgestemde exploitatie-overeenkomst Hub Dassenplein e.o. 2000 met de Besloten Vennootschap MBO Ruijters BV en kredietvotering bouw garage. Beslissing:
Raad voorstellen in te stemmen met het sluiten van de exploitatie-overeenkomst Hub Dassenplein e.o. 2000 met de Besloten Vennootschap MBO Ruijters BV en met votering van een aanvullend krediet.


12 Gemeenteblad betreffende het nemen van een voorbereidingsbesluit ten behoeve van de bouw van het appartementencomplex binnen het nieuwe stadsdeel Baandert I (vroegere locatie BVO Fortuna Sittard). Beslissing: De gemeenteraad voorstellen om vrijstelling te verlenen van bestemmingsplan Baandert om bouwvergunning te kunnen afgeven voor de bouw van het appartementencomplex.


13 Uitvoeringsprogramma 2000 tot en met 2002 landschapspark de Graven.
Beslissing: Gemeenteraad voorstellen hiermee akkoord te gaan.


14 Herstructurering winkelcentrum Hemelsley. Beslissing:
In principe ingestemd met herinrichtingsvoorstellen rond winkelcentrum Hemelsley en op basis hiervan informatie- en inspraakprocedure starten.


15 Overdracht grond aan de Stichting WVS in verband met de verkoop van de flats 4 en 5 Limbrichterveld en beschikbaarstelling krediet ter herinrichting van openbaar groen.
Beslissing:
De raad voorstellen tot verkoop van grond voor en achter de flats 4 en
5 Limbrichterveld aan de Stichting WVS en tot beschikbaar stellen van een krediet ter herinrichting van openbaar groen.

16 Incidentele subsidies cultuur 2e tranche 2000. Beslissing: Vast stellen van incidentele subsidieaanvragen.

17 Bestuursmutatie Sportstichting Sittard.
Beslissing:
Akkoord met het voorstel om de heren De Lange en Hochs te benoemen als bestuurslid.


18 Uit te voeren werkzaamheden uit de voorziening buitengewoon onderhoud buitensportaccommodaties.
Beslissing: Akkoord.


19 Uit te voeren werkzaamheden uit de voorziening buitengewoon onderhoud sporthallen en de voorziening buitengewoon onderhoud gymnastiekzalen.
Beslissing: Akkoord.


20 Uit te voeren werkzaamheden uit de voorziening buitengewoon onderhoud Zwembad.
Beslissing: Akkoord.


9 mei 2000, primeurlijst
primeur betekent dat betrokkene eerst bericht krijgt en dat het besluit een week later openbaar gemaakt wordt


1 Verzoek van de Horeca Markt Sittard om tijdens de EK-2000 voetbalwedstrijd Nederland-Denemarken (16 juni 2000) onder andere een scherm op de Markt te mogen plaatsen
Beslissing: Verzoek afgewezen.


2 Beantwoording vragen van dhr. Joosten, raadslid CDA inzake het autovrij maken van de markt.
Beslissing: Schriftelijk beantwoorden cf. concept-brief.

3 Verzoek Milieufederatie tot ondertekening Intentieverklaring biologische landbouw.
Beslissing:

1. Bij nieuwe aanplant streven naar een toenemend gebruik van biologisch plantgoed.

2. Mogelijkheden voor biologische catering in 2001 onderzoeken.
3. 1.000,- uittrekken voor voorlichting over biologische landbouw.
4. Mogelijkheden voor voorrangsbeleid voor biologische boeren bij uitgifte van pachtgronden onderzoeken.

5. Milieufederatie intentieverklaring doen toekomen.© Gemeente Sittard
Hoewel we de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het maken van de teksten op deze site, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie