Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kabinet: Eind maken aan onduidelijke status zelfstandigen

Datum nieuwsfeit: 16-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie EZ

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 083
Datum: 16-05-2000

KABINETSSTANDPUNT MDW-PROJECT HARMONISATIE ONDERNEMERS- EN ZELFSTANDIGENBEGRIP: DUIDELIJKHEID OVER ONDERNEMERSSTATUS

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Ministeries van Economische Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financien

Het kabinet wil een eind maken aan de vaak onduidelijke status van zelfstandigen zonder personeel. Op dit moment is in een aantal sectoren (zoals de bouw, het transport, IT-specialisten, journalisten, interim-managers) sprake van onzekerheid voor opdrachtgevers en opdrachtnemers omdat vooraf geen duidelijkheid kan worden gekregen over de juridische status van hun arbeidsrelatie (werkgever/werknemer of opdrachtgever/opdrachtnemer). Bovendien is vaak sprake van gebrek aan eenduidigheid in besluitvorming doordat eenzelfde arbeidsrelatie verschillend wordt beoordeeld door de belastingdienst en door de uitvoeringsorganisaties voor de WW, Ziektewet en WAO (uvi's). Dit leidt niet alleen tot allerlei kosten zoals naheffingen, boetes, en kosten van dubbel verzekerd zijn (particulier en via werknemersverzekeringen), maar ook tot gemiste opdrachten voor de kleine zelfstandige. Ter voorkoming van naheffingen en boetes kiezen opdrachtgevers in sommige gevallen voor grotere bedrijven in plaats van de kleine zelfstandige.

Het kabinet baseert zijn plannen op een advies van de werkgroep "Harmonisatie ondernemers- en zelfstandigenbegrip" onder voorzitterschap van professor L.G.M. (Leo) Stevens, dat is uitgebracht in het kader van de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) onder de titel "Begrip voor ondernemers". Minister Jorritsma van Economische Zaken, Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Staatssecretaris Bos van Financien schrijven in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet instemt met de aanbevelingen van de MDW-werkgroep. De belemmeringen voor de economische dynamiek en het ondernemerschap die het gevolg zijn van onduidelijkheid en gebrek aan eenduidigheid ten aanzien van de ondernemersstatus, moeten worden weggenomen. Hiertoe worden de volgende acties ondernomen:

- Opdrachtnemers kunnen op verzoek via een beschikking vooraf (de "zelfstandigheidsverklaring") duidelijkheid krijgen over hun juridische status voor de werknemersverzekeringen, WAZ en loon- en
inkomstenbelasting. Hiertoe krijgen het LISV en de belastingdienst de verplichting om op verzoek vooraf beschikkingen over zelfstandigheid in de fiscale sfeer en de verzekeringsplicht in de zin van de WAZ af te geven. Het is de bedoeling de hiervoor noodzakelijke wijzigingen van de WAZ, de sociale verzekeringsregelgeving en de fiscale regelgeving op 1 januari 2001 te laten ingaan.

- Er komt een eenvoudige, laagdrempelige aanvraagprocedure, die zoveel mogelijk aansluit bij de huidige WAZ-praktijk. De potentiele ondernemers moeten zich voor de zelfstandigheidsverklaring melden bij de belastingdienst. De belastingdienst toetst het verzoek, beschikt over de fiscale status en voert een voorlopige toets uit op de WAZ-premieplicht. Dit gebeurt op basis van fiscale criteria in de WAZ en uitvoeringsregels van het LISV. De finale toets bij de afgifte van de beschikking vooraf op de verzekeringsplicht voor de WAZ, voert het LISV uit. Indien belastingdienst en LISV tot een verschillend oordeel over de verzekeringsplicht voor de WAZ komen, vindt onderlinge afstemming plaats.
- Permanente afstemming tussen belastingdienst en LISV over definities en uitvoeringscriteria ten behoeve van een eenduidige uitvoeringspraktijk ten aanzien van de beoordeling van zelfstandigheid. Vóór het eind van dit jaar zal de Tweede Kamer hierover een rapportage ontvangen. Uiterlijk 1 januari 2002 dient de geharmoniseerde uitvoering een feit te zijn.
- Tegen de uitkomst van de beschikkingen vooraf ten aanzien van de fiscale status en de WAZ-verzekeringsplicht kan in laatste instantie bij de Hoge Raad in cassatie worden gegaan.

Het kabinet onderschrijft ook het voorstel van de MDW-werkgroep om de aanbevelingen gefaseerd in te voeren. Voordeel daarvan is dat na afronding van iedere fase kan worden bekeken hoe de volgende fasen het beste vorm kunnen krijgen. De werkgroep Stevens gaat uit van vier fasen, die in totaal zo'n vijf jaar in beslag nemen. Het kabinet wil versnelling van dit tijdpad door harmonisatie van de regelgeving gelijktijdig met harmonisatie van de uitvoeringsstructuur aan te vatten. Het kabinet gaat ervan uit dat met de voorgestelde acties de geconstateerde knelpunten voor ondernemers tot het verleden zullen behoren. De nieuwe uitvoeringspraktijk zal worden gemonitord en geevalueerd. De resultaten van deze evalutatie komen uiterlijk in 2003 ter beschikking.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie