Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW over rapport Education at a Glance 2000

Datum nieuwsfeit: 16-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW education at a glance 2000

Gemaakt: 16-5-2000 tijd: 16:17


4


26800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2000

Nr. 106 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 16 mei 2000

Vandaag, op 16 mei, heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling de 7e editie van het onderwijsindicatorenrapport Education at a Glance gepubliceerd. Education at a Glance 2000 vergelijkt het onderwijs in 1997/98 in de OESO-landen. Het geeft ons een beeld van de sterke en zwakke punten van het Nederlandse onderwijsstelsel in internationaal perspectief.

Naast dit rapport 1) bied ik ook een, door het Ministerie van OCenW gemaakte, samenvatting 1) aan van de meest opvallende uitkomsten voor Nederland.

In deze brief wil ik u meedelen hoe ik deze uitkomsten beoordeel. Daarbij zal ik ingaan op de thema's: onderwijsuitgaven, leraren, onderwijsdeelname, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, en ict.
Onderwijsuitgaven Uit Education at a Glance 2000 (EaaG) blijkt dat de Nederlandse uitgaven voor onderwijs als percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP) tussen 1995 en 1997 zijn afgenomen van 5.4% naar 5.1%, terwijl de gemiddelde onderwijsuitgaven in de OESO in deze periode zijn toegenomen van 6.0% tot 6.5% BBP. Dit lijkt een enorme verslechtering van de financiële positie van het Nederlands onderwijs in internationaal perspectief. De onderwijsuitgaven in de OESO-landen gezamenlijk zijn sneller gestegen dan de welvaart in de periode
1995-1997. Dit effect komt vooral door de stijging van de onderwijsuitgaven in de Verenigde Staten. Onze onderwijsuitgaven hebben zich in deze periode op nagenoeg vergelijkbare wijze ontwikkeld als de uitgaven in onze West-Europese buurlanden. Onze onderwijsuitgaven zijn in deze periode niet gedaald, maar onze welvaart, uitgedrukt in BBP, is sneller gestegen dan de onderwijsuitgaven, en wel met 12%. Het verschil in onderwijsuitgaven met de ons omringende landen bedroeg in 1997 ongeveer 0,7% van ons BBP. In het primair onderwijs, en met name in het voortgezet onderwijs, gaven wij minder uit per leerling dan onze buren. Sinds
1997 heeft het kabinet het onderwijs een hoge prioriteit in het regeringsbeleid toegekend, zoals mag blijken uit de financiële impulsen die in het regeerakkoord in 1998 aan het onderwijs zijn gegeven. Ook in de besluitvorming over de voorjaarsnota dit jaar is opnieuw extra geïnvesteerd in onderwijs. In Education at a Glance zien we dat er een relatie is tussen de uitgaven per leerling en de ontwikkeling van de welvaart: in landen met een hogere welvaart wordt gemiddeld genomen meer per leerling geïnvesteerd in onderwijs. Tegelijkertijd wordt de laatste jaren steeds duidelijker hoezeer een sterke onderwijsinfrastructuur in de kenniseconomie kan bijdragen aan toekomstige welvaart. Onderwijs en welvaart hangen dus nauw samen: 'investeren in onderwijs is investeren in welvaart'. Het gaat hier niet om een 'OESO-norm' die gehaald moet worden. Wel gaat het erom dat het onderwijs meedeelt in de welvaart: voor goede arbeidsomstandigheden van leerkrachten, voor een (pro)actief ICT-beleid en voor de zorgtaken van het onderwijs. Het Nederlandse onderwijs staat de komende jaren voor belangrijke beleidsuitdagingen. Het onderwijs heeft een belangrijke rol in het versterken van de sociale cohesie binnen de samenleving en het toerusten van de bevolking met de vaardigheden die de kenniseconomie vraagt. De positie van de leraar Als we de salarispositie van de Nederlandse leraar in het primair en voortgezet onderwijs bekijken springen een aantal punten in het oog. Voor de leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs liggen zowel begin- als eindsalarissen op een vergelijkbaar niveau met die van de collegae in de zogenaamde spiegellanden Duitsland, Frankrijk, België, Engeland en de VS. Voor de Nederlandse leraren in het basisonderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs geldt dat met name de salarisontwikkeling in de eerste 15 jaar van de loopbaan achterblijft bij die van de buitenlandse collegae. De Nederlandse leraren ontvangen in deze periode van hun loopbaan jaarlijks zeer bescheiden periodieke salarisverhogingen. Tenslotte onderscheidt Nederland zich van de spiegellanden door het grote verschil in eindsalaris tussen de leraar werkzaam in het basisonderwijs en de leraar werkzaam in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. In de andere landen is het verschil veel geringer. De werkdruk van de Nederlandse leraar is in vergelijking met die van zijn collegae uit de spiegellanden hoog. Het beleid zal er op gericht zijn om de positie van de Nederlandse leraar in nationaal en internationaal perspectief sterk te houden. Onderwijsdeelname Het is in het belang van de Nederlandse samenleving en van de economie dat een groot aantal mensen een zo hoog mogelijk onderwijsniveau bereikt. Uit deze editie van Education at a Glance blijkt dat het geval te zijn. De onderwijsdeelname van 20 tot 24 jarigen ligt in Nederland boven het niveau van de omringende landen, behalve Denemarken. Ondanks dit gunstige beeld vraagt de arbeidsmarkt in Nederland om meer opgeleiden op SBO, HBO en WO niveau. Dat kunnen we in Nederland dus alleen maar bereiken door het rendement van deze opleidingsoorten te verbeteren. Opmerkelijk is, dat in Nederland en Duitsland de verwachte onderwijsduur van mannen langer is dan die van vrouwen. In de rest van de omringende landen en de VS is dit juist andersom. Dit heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit, dat weinig vrouwen in Nederland promoveren: 27 % van de gepromoveerden in 1998 waren vrouwen. De belemmeringen voor vrouwen om een wetenschappelijke loopbaan te beginnen zijn onderzocht. Bij verschillende universiteiten lopen projecten om het werken in de wetenschap voor vrouwen aantrekkelijker te maken en in de CAO's worden maatregelen afgesproken voor een loopbaanbeleid voor vrouwen in de wetenschap. Thans wordt door een commissie onder leiding van mw. Van Vucht Tijssen een inventarisatie gemaakt van knelpunten en wordt naar oplossingen gezocht. Naar aanleiding daarvan zal ik mijn standpunt bepalen. Vergeleken met omringende landen studeren in Nederland weinig vrouwen af in exacte richtingen, maar ook de deelname van mannen aan exacte richtingen is in Nederland tamelijk laag. Dit heeft te maken met de structuur van de economie, en de grote rol die de dienstensector daarin speelt. Toch is er een grote behoefte aan afgestudeerden in de exacte richtingen. In het HOOP-2000 zijn verschillende initiatieven genoemd die gericht zijn op het aantrekkelijker maken van exacte studies, voor mannen én voor vrouwen (o.a. oprichting van de stichting AXIS, vernieuwing van de bèta-opleidingen, stimuleren van bèta-leraren, verlenging van de cursusduur). Voor de eerste keer wordt in Education at a Glance een paragraaf gewijd aan leerlingen voor wie om enige reden extra geld wordt uitgetrokken bij de bekostiging van het onderwijs. Naast leerlingen uit het speciaal onderwijs en leerlingen met leerproblemen (categorie A en B in Education at a Glance) gaat het hier om leerlingen die op basis van hun etnische of sociaal-culturele achtergrond als doelgroepleerling worden gezien en waarvoor scholen extra geld krijgen (categorie C). Bij het aantal leerlingen uit het speciaal onderwijs neemt Nederland in deze publicatie een middenpositie in. Nederland telt een erg groot aantal doelgroepleerlingen waarvoor scholen extra geld krijgen. Dit komt doordat wij met onze gewichtenregeling kennelijk voor meer leerlingen maatwerk leveren in de bekostiging dan elders gebruikelijk is. Dat wij voor veel leerlingen een aparte financieringsregeling hebben zegt nog niets over de gemiddelde hoogte van deze extra financiering. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt De cijfers in EaaG
2000 betreffen de percentages jongeren tussen 15 en 29 jaar die geen diploma in het hoger secundair onderwijs hebben behaald. Dit percentage ligt voor Nederlandse jongeren in de leeftijdscategorie
20-24 jaar hoger dan gemiddeld in de OESO-landen, en hoger dan in omringende landen, behalve Denemarken (voor Duitsland zijn geen gegevens beschikbaar in EaaG). Bij deze uitkomst is een aantal kanttekeningen te maken. Het Nederlandse begrip startkwalificatie (tweede fase havo/vwo of sbo vanaf niveau 2) komt niet helemaal overeen met de categorie hoger secundair onderwijs die in de internationale vergelijking wordt gebruikt (ISCED 3 waartoe sbo niveau
3 en 4 worden gerekend). Een leerling die de school verlaat na het behalen van de startkwalificatie sbo 2 wordt dus in de internationale vergelijking in EaaG toch tot de voortijdig schoolverlaters gerekend (want nog geen diploma in de categorie ISCED 3 behaald). Er vindt op dit moment nader onderzoek plaats naar mogelijkheden om betere internationaal vergelijkbare gegevens over VSV te verkrijgen. Het probleem van voortijdig schoolverlaten is op dit moment een beleidsthema dat volop in de politieke belangstelling staat. In het Plan van aanpak VSV, dat in 1999 naar de Tweede Kamer is gestuurd, zijn acties opgenomen die tot doel hebben het aantal leerlingen, dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat, zo veel mogelijk te beperken. Bij de bestrijding van VSV spelen gemeenten een cruciale rol. In het kader van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie vangen de gemeenten de VSV'ers op om ze terug te geleiden naar school of te plaatsen in een leerwerk-traject. Prioriteit is gelegd bij de aanpak van risicojongeren in de grote steden, waar sprake is van een cumulatie van problemen. De registratie van VSV'ers door de gemeenten is op dit moment nog niet sluitend. Dat is gebleken uit een onderzoek dat in opdracht van het ministerie door het onderzoeksbureau Sardes is uitgevoerd. Ten dele wordt de gebrekkige registratie veroorzaakt door het ontbreken van de meldplicht door onderwijsinstellingen van niet-leerplichtige VSV'ers. Die meldplicht wordt thans geregeld in de RMC-wet die naar verwachting per 1 januari 2001 in werking treedt. Daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan de inrichting van een landelijke VSV-monitor waarmee een beter inzicht in de resultaten van het VSV-beleid wordt beoogd. ICT In Education at a Glance zijn cijfers over ICT opgenomen die ontleend zijn aan de IEA-SITES studie. Nederland is in deze studie niet vertegenwoordigd in de tabellen, en daarom eveneens niet in Education at a Glance. Op basis van de gegevens in de Nederlandse ICT-monitor wil ik hier toch kort de positie van Nederland in internationaal perspectief plaatsen. Voor een uitgebreidere rapportage verwijs ik u naar de Nederlandse versie van de IEA-SITES studie die binnenkort zal verschijnen. In Education at a Glance worden als indicatoren gepresenteerd het aantal leerlingen per computer, en het percentage van de scholen met een internet-aansluiting. De Nederlandse leerling-computerratio van 15 in het vo in 1998/99 is in het licht van de cijfers in Education at a Glance goed te noemen. Slechts zes OESO-landen presteren op deze indicator beter. In Onderwijs on line is de verantwoordelijkheid voor ICT bestedingen bij scholen gelegd. Daarom stuur ik dan ook niet actief op de leerling/computer-ratio. Het percentage scholen met toegang tot internet vind ik een belangrijk gegeven. Niet voor niets is er gekozen voor het uitrollen van Kennisnet. Uit de ict-monitor blijkt dat in 1998/99 86% van alle vo-scholen toegang tot het internet heeft, in 1997/98 lag dit nog op 72%. Voor het po zijn deze cijfers respectievelijk 38% en 24%. In internationaal perspectief is het percentage bij de vo-scholen alleszins goed te noemen. Bij het primair onderwijs is een inhaalslag nodig: Kennisnet. In de SITES studie wordt een vergelijking gemaakt met de Nederlandse gegevens van de ICT-monitor 1997/98. Daarnaast wordt in de ICT-monitor basisonderwijs en voortgezet onderwijs een vergelijking gemaakt tussen de gegevens uit de IEA-SITES studie en de gegevens uit de ICT-monitor 1998/99. Hier moet worden opgemerkt dat de Nederlandse gegevens enkele maanden recenter zijn dan die in de IEA-SITES studie. Aangezien de ontwikkelingen op dit terrein snel gaan, leiden enkele maanden in dit geval tot grote verschillen. Het OCTO is gevraagd dit beeld ook voor de andere landen zo recent mogelijk te maken. Hierover zal ik u binnenkort rapporteren. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen L.M.L.H.A. Hermans 1) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...