Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen

Datum nieuwsfeit: 16-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen


Besluitenlijst GS van 16 mei 2000

1. GS hebben de agenda vastgesteld voor de vergadering van Provinciale Staten op 31 mei 2000. De agenda ziet er als volgt uit:


* Notulen van de vergadering van 19 april 2000
* Ingekomen stukken

* Regeling van werkzaamheden

* Vervangen brug over Oldehoofsche kanaal bij Saaksum
* Intentieverklaring uitvoering milieubeleid rubber- en kunststofverwerkende industrie - - Stopzetting Fonds Productiekredieten Beeldend Kunstenaars Groningen en beëindiging subsidierelatie met stichting Voorzieningenfonds voor Kunstenaars
* Fusie tussen Provinciale Bibliotheekcentrale en (delen)van de Openbare Bibliotheek Groningen tot Biblionet
* Integraal advies herschikking VMBO 2000
* Subsidieregeling Kleine Investeringen in de Toeristische Sector (KITS) 2000

* Voorjaarsnota 2000

* Nota Arbeidsmarktbeleid 2000-2006, "Groningen, goed in banen"
* Subsidieregeling Noordelijke InnovatieOndersteuningsFaciliteit (NIOF) 2000

* Continuering leerstoel regionale economie
* Sportnota "Samen sterk voor de lokale sport"
* Aanwending van de reserve Stimulering Zorg
* Mondelinge vragen


2. GS hebben het Provinciaal Ambitiestatement Natuur en Milieueducatie (PAS) vastgesteld Via het PAS kunnen van het rijk middelen worden verkregen voor de jaarlijkse uitvoering van programma's Leren voor duurzaamheid, dit ter stimulering van duurzame ontwikkelingen in het teken van natuur- en milieueducatie. Daarbij richten deze programma's zich vooral op de directe leefomgeving en op jongeren.

3. In een brief aan het Vogelringstation Menork delen GS mee dat in de nabije toekomst een beslissing zal worden genomen over het beleid inzake het zoeken en rapen van kievitseieren. Het tijdstip van de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet, binnen welk kader dit beleid definitief zal worden vastgesteld, is momenteel echter nog onduidelijk. Tot die tijd houdt het college zich aanbevolen voor standpunten, feiten en meningen van experts die de beleidsontwikkeling kunnen ondersteunen. In dit verband past ook de informatie over de overlevingskanen van kieviten op boerenland, die is toegezonden door het Vogelringstation Menork
4. GS hebben het uitvoeringsprogramma Duurzaam Stedelijk Waterbeheer (DUSTWA) 2000 definitief vastgesteld.

5. GS hebben het actieprogramma Diffuse Bronnen 2000-2002 en de evaluatie Diffuse Bronnen 1996-1999 definitief vastgesteld.
6. GS hebben het verslag vastgesteld van het provinciaal stadsvernieuwingsfonds 1999. Op grond van de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing dient de provincie jaarlijks verantwoording af te leggen over de besteding van de ontvangen stads- en dorpsvernieuwingsgelden.

7. In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor het Beleidskader ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) en de Verdeelverordening ISV vast te stellen. De Wet Stedelijke vernieuwing beoogt te komen tot een integraal en samenhangend beleid voor de steden en bundelt een aantal bestaande geldstromen. De provincie heeft o.a. als taak het budgetbeheer voor de 24 niet-rechtstreekse gemeenten, hiertoe is het beleidskader en de verdeelverordening opgesteld.

8. GS hebben de nota Reacties en Commentaar van de partiële herziening windturbines vastgesteld. In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor de partiële herziening vast te stellen.

9. In een brief aan de statencommissie Milieu, Verkeer en Vervoer geven GS informatie over de evaluatie van de herzonering openbaar vervoer en vervoersontwikkeling. Door de statencommissie was verzocht om deze informatie omdat de verwachting was dat de herzonering (met als gevolg in een aantal gevallen een hoger tarief) zou kunnen leiden tot vraaguitval. Van vraaguitval is geen sprake geweest en de vervoersontwikkeling blijft tot nu toe een stijgende lijn vertonen.

10. GS hebben de dienstregeling NoordNed vastgesteld. Voor meer informatie, zie persbericht nr.84, d.d. 16-05-2000.
11. GS hebben besloten het Ambulanceplan definitief vast te stellen. In een brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt dit plan aangeboden.

12. GS hebben het jaarprogramma Diffuse Bronnen Groningen 2000 voorlopig vastgesteld. Het jaarprogramma wordt voor advies voorgelegd aan de statencommissie Ruimte, Water en Groen.
13. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 10.000 toe te kennen aan het Consulentschap NME (Natuur- en Milieu-educatie) Groningen voor het project WATCH. Dit project laat jongeren van 8-14 jaar de natte omgeving in hun directe natuurlijke omgeving ontdekken. Daarbij maken zij kennis met het beleid van gemeenten, waterschap en provincie op het gebied van water. Centraal bij het project staat "learning by doing", jongeren gaan het veld in en zullen veel van hun waterrijke omgeving ontdekken.
14. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Buitengebied Zuid 1999" van de gemeente Winschoten grotendeels goed te keuren. Goedkeuring wordt onthouden aan delen van de voorschriften en de plankaart.
15. GS hebben besloten een subsidie van ƒ 4.180 toe te kennen aan het Consulentschap NME (Natuur- en Milieu-educatie) Groningen voor het project "Blijvend lekker eten". Het doel van het project is jongeren kennis te laten maken met voedsel in de voedselpyramide van mens en dier, bewustwording van voedsel op de wereldmarkt, promotie van biologische producten en het stimuleren van milieubewust handelen bij het publiek. Het project vindt plaats op
28 mei s.s. in het Natuurmuseum in Groningen.
16. GS hebben besloten voor de komende drie jaren een subsidie van in totaal ƒ 9943,50 te verlenen aan de Stichting Landschapsbeheer Groningen voor het onderhoud van de meidoornhagen in het Zuidelijk Westerkwartier. In totaal gaat het om ongeveer
2.000 meter meidoornhagen.

17. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Woldhuysen-Kolonelsbos" van de gemeente Grootegast (opnieuw) goed te keuren. De afd. Bestuursrechtspraak heeft een eerder besluit tot goedkeuring van het bestemmingsplan vernietigd, niet uit inhoudelijke overwegingen, maar als gevolg van een gebrek in de publicatie van het raadsbesluit van een ander bestemmingsplan, waarover in hetzelfde besluit een oordeel werd geveld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie