Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OCW inzake samenwerking-aansluiting VMBO-ROC

Datum nieuwsfeit: 16-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief OCW inzake samenwerking-aansluiting vmbo-roc
Gemaakt: 18-5-2000 tijd: 16:51


8


24578 MAVO/VBO/VSO

Nr. 29 Brief staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 16 mei 2000 2000

In de brief d.d. 17 december 1999, kenmerk VO/VMBO/99/51578, heb ik toegezegd u nader te informeren over de samenwerking VMBO-ROC. In het bijzonder zou aandacht worden besteed aan de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van inventaris, gebouwen en personeel. Daarbij zou worden bezien of, en zo ja op welke wijze, wetswijziging ter bevordering van deze vorm van samenwerking nodig is.

Alvorens die vraag te beantwoorden wordt eerst ingegaan op het inhoudelijk aansluitingsvraagstuk VMBO - ROC. Dit als vervolg op de brief, kenmerk VO/VMBO/2000/15130, die op 17 april 2000 naar u is verzonden. Het voor op stellen van de inhoudelijke aansluiting VMBO - ROC heeft te maken met het feit dat samenwerking meerdere doelen kan dienen:

aantrekkelijk beroepsonderwijs met een kwalificatie als perspectief;

een voldoende aanbod van voorbereidend en secundair beroepsonderwijs in de regio;

efficiënte benutting van middelen door uitwisseling van personeel en het optimaal benutten van lokalen en inventaris;

vermindering van voortijdig schoolverlaten, realiseren van doorlopende leerlijnen;

voldoende zorgbreedte, adequate onderwijsmogelijkheden voor risicoleerlingen.

Het bereiken van die doelstellingen leidt tot verschillende vormen van samenwerking tussen het VMBO en een ROC.

Hoofdvormen zijn:

onderwijsinhoudelijke samenwerking (afstemming over aansluiting en doorlopende leerlijnen);

materiële samenwerking (gezamenlijk gebruik vaklokalen/gebouwen, uitwisseling van onderwijzend personeel en afstemming over het onderwijsaanbod).

Deze vormen van samenwerking kunnen in de praktijk in combinatie voorkomen.

Over beide vormen is op 11 mei jl. een verkennend gesprek gevoerd met vertegenwoordigers uit de onderwijsvelden voortgezet onderwijs en secundair beroepsonderwijs. De resultaten daarvan worden ook in deze brief gemeld.

Samenwerking met als doel de inhoudelijke aansluiting VMBO - ROC te verbeteren

Versterking van de samenwerking tussen VMBO-scholen en ROC's dient tot verbetering van de aansluiting binnen de totale kolom van voorbereidend, secundair en hoger beroepsonderwijs. Het gaat zowel om efficiëntere leerwegen voor kansrijke leerlingen als om versterking van de positie van kwetsbare groepen. Daarmee is de aansluiting VMBO-ROC voor alle VMBO-leerlingen van cruciaal belang.

Samenwerking ligt in het verlengde van de eigen verantwoordelijkheid van de scholen en instellingen en is voor scholen één van de middelen om hun kerntaken optimaal uit te voeren. Die verantwoordelijkheid impliceert dat scholen en instellingen binnen de wettelijke kaders hun eigen keuzen kunnen maken. Circa 70% van de VMBO-scholen is betrokken bij samenwerkingsverbanden op het gebied van regionale aansluitingsprojecten VMBO-ROC. Het betreft hier


40 projecten, ondersteund door SLO, Cinop en APS.
Vaak vormt een samenwerkingsarrangement niet alleen de basis voor inhoudelijke aansluiting maar ook voor materiële samenwerking, uitwisseling van docenten, samenwerken in programma uitvoering. De werkelijkheid is dat niet alle ROC's noch de VMBO-scholen op dit moment actief samenwerken. Het beeld is dus nog divers.

Het rijk vindt het van groot belang dat samenwerking tussen ROC's en VMBO-scholen landelijk dekkend vorm krijgt.

In Koers BVE is samenwerking een van de voornaamste thema's waarover uitvoerig met de instellingen wordt gesproken. In het Impulsbeleid beroepsonderwijs, waarvoor bij de Voorjaarsnota 2000 incidenteel middelen beschikbaar worden gesteld, zal eveneens opnieuw de samenwerking tussen instellingen in de totale beroepsonderwijskolom (VMBO-ROC-HBO) prioriteit hebben.

Het VMBO-invoeringsbeleid bevat voorstellen voor een actieprogramma modernisering en versterking van het VMBO. Ook binnen dit actieprogramma zal de samenwerking VMBO-ROC prioriteit hebben. Inzet is dat elke VMBO-school tot een vorm van samenwerking komt met een ROC. De inhoudelijke en programmatische aansluiting dient daarin centraal te staan. De verdere uitwerking vindt plaats in het Invoeringsplan VMBO.

In de brief van 17 april jl. zijn drie prioriteiten genoemd in de verbetering van de aansluiting VMBO-ROC: ongediplomeerde doorstroom, doorlopende leerlijnen en trajecten voor neven-instromers.


1.1 Ongediplomeerde doorstroom van VMBO naar
secundair beroepsonderwijs en educatie

De nieuwe structuur van het VMBO is ondersteunend aan de 'koninklijke weg': het verwerven van een startkwalificatie gaat via het behalen van een diploma VMBO. De hele opzet van het VMBO heeft tot doel meer leerlingen met diploma voor te bereiden op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt. Tevens is er sprake van een versterking van het civiel effect van deze diploma's door een transparante examinering. Een beperkt deel van de leerlingen zal hier niet binnen de gestelde verblijfsduur in slagen. In mijn reactie op het Amsterdamse onderzoek heb ik aangegeven dat een doorstroom naar een secundaire opleiding, gericht op een eerste intrede in de arbeidsmarkt, dan de eerste keuze is.

In het stelsel van beroepsonderwijs en educatie is veel ruimte voor maatwerk ingebouwd. Ongediplomeerden dient onder de condities van maatwerk een passend vervolgtraject te worden aangeboden. De WEB is aangepast aan de instroom uit de leerwegen van het VMBO:

Toelating is altijd mogelijk tot opleidingen op niveau 1.

Toelating Voor niveau 2 zal een diploma VMBO voorwaarde voor toelating zijn. Indien er geen verwante opleiding op niveau 1 is, blijft de drempelloosheid van de niveau-2 opleiding in tact.

De ROC's behouden de bevoegdheid ongediplomeerden toe te laten tot niveau 2 (en hoger), indien zij het mogelijk achten hen een passend traject aan te bieden binnen de beschikbare middelen. Het gaat dan doorgaans om een maatwerktraject met inzet van VOA-middelen en bij voorbeeld een verlengde cursusduur. Het is dus niet zo dat een ongediplomeerde alleen tot niveau 1 kan worden toegelaten.

De drempelloze toegankelijkheid van het stelsel blijft dus in tact.

De BVE-raad, de AOC-raad, het COLO, de LOB en de VVO hebben een gezamenlijk voorstel voor een doorstroomregeling gedaan voor de instromers uit de nieuwe leerwegen VMBO. Krachtens de (gewijzigde) WEB kunnen per opleiding op de niveaus 2, 3 en 4 nadere eisen aan het vakkenpakket worden gesteld. De minister zal spoedig zijn standpunt hierbij bepalen. Toetsteen daarbij is dat de regeling bijdraagt aan een efficiëntere aansluiting zonder onnodige drempels en overlap.

In de uitwerkingsnotitie onderwijskansen en het Invoeringsplan VMBO komen de leerwerk-trajecten terug. Punten die daarin onder meer aan de orde komen zijn de vraag vanuit het scholenveld om binnen de basisberoepsgerichte leerweg scholen ruimte te geven voor maatwerk (flexibiliseren) en meer praktijkgericht onderwijs. Een goed samenspel tussen VMBO - ROC is dan onontbeerlijk.

Een voorstel is in voorbereiding en zal in de maand juni met het onderwijsveld en sociale partners worden besproken.


1.2 Doorlopende leerlijnen

Onder 'doorlopende leerlijnen' vallen al die ontwikkelingen, die gericht zijn op een optimale aansluiting tussen de leerwegen VMBO en de secundaire opleidingen zonder dat de leerlingen een storende breuk tussen deze stelsels ervaren. Samenwerking tussen VMBO-scholen en ROC's op regionaal niveau is hierbij het sleutelbegrip.

Concrete ontwikkelingen zijn:

Trajecten voor bijzonder kwetsbare leerlingen met meervoudige leer- en/of sociale problematiek waarbij, in samenwerking met het ROC, deelkwalificaties in directe aansluiting op de leerweg VMBO worden gerealiseerd. Het gaat dan om arbeidsmarktgerichte afsluitingen. Deze kunnen de vorm aannemen van het verwerven van één of meer deelkwalificaties uit de kwalificatiestructuur secundair beroepsonderwijs. Aanbieder is dan het VMBO. Deze samenwerking is binnen de wetgeving mogelijk als er een duidelijke verantwoordelijkheids-verdeling is. Het ROC neemt de verantwoordelijkheid voor het 'secundaire deel' van de leerweg en voor de certificering hiervan.

Verkorte trajecten voor kansrijke leerlingen: doel is de herhaling van VMBO-stof, met alle demotiverende effecten van dien, te voorkomen door vrijstelling van en/of een verkorte leerweg voor (delen van de) secundaire opleiding. Deze verkorte trajecten kunnen door het ROC worden ingericht vanuit het principe van maatwerk.

Dit kan doordat krachtens de WEB geen cursusduur maar een normduur per opleiding wordt vastgesteld, zodat de instellingen de feitelijke cursusduur voor

specifieke groepen of zelfs individueel kunnen variëren.

Vrijstellingsregelingen maken veelal deel uit van de afspraken binnen regionale samenwerkingsplatforms; ook zijn voor een aantal opleidingen landelijke modellen ontwikkeld.


1.3 Trajecten voor neveninstromers

Een aparte groep betreft de zogenaamde neveninstromers, waaronder asielzoekers. Met name de groep neveninstromers in de leeftijd van 15 tot 18 jaar vraagt in dit verband specifieke aandacht. Deze groep leerlingen wordt opgevangen in het voortgezet onderwijs, waarbij voorbereiding op vervolgonderwijs en/of beroepsvoorbereiding wordt geboden.

Het is van belang dat het onderwijs voor deze groep zich sterk richt op voorbereiding op vervolgonderwijs. Ook in de toekomst zullen VMBO-scholen de mogelijkheid hebben om voor deze neveninstromers specifieke programma's aan te bieden waarin veel aandacht is voor taal en beroepsgerichte vakken Samenwerking tussen VMBO-scholen en ROC's is belangrijk omdat ROC's kennis en know how hebben die voor VMBO-scholen essentieel is bij de opvang van neveninstromers. Gedoeld wordt dan op het gebruik van ervaringen uit de opvang van neveninstromers van 18 jaar en ouder in de vorm van educatie-trajecten voor nieuwkomers (uitvoering van de Wet Inburgering Nieuwkomers).

Er zijn geen specifieke regelingen voor deze groep noodzakelijk: de VMBO-scholen hebben de mogelijkheid om trajecten aan te bieden vanuit het principe van maatwerk. Dit kan in combinatie met educatie (ROC's), al dan niet onder aansturing van de gemeente(n).


2. Wettelijke kaders voor de samenwerking

Het VMBO en secundair beroepsonderwijs zijn binnen de onderwijsstructuur verschillende stelsels met verschillende wettelijke regimes.

De vraag is nu of scholen en instellingen in hun onderlinge samenwerking hindernissen en knelpunten ervaren als gevolg van de verschillen in wettelijke regimes van WVO en WEB.

Wettelijke mogelijkheden

De beide betrokken wetten (WVO en WEB) bevatten geen bepalingen voor de genoemde vormen van samenwerking.

Het gaat om vrijwillige samenwerking tussen autonome scholen en instellingen, werkend binnen en vanuit hun eigen wettelijk stelsel.

Wettelijke uitsluitingen

Door de vigerende wetgeving wordt eigenlijk alleen die samenwerking uitgesloten waa
rbij het ROC delen van het vmbo-programma zou uitvoeren onder eigen verantwoordelijkheid of omgekeerd.

Hindernissen

Vergaande vormen van onderwijsinhoudelijke en materiële samenwerking VMBO-ROC zijn binnen het wettelijk kader mogelijk en komen ook in de praktijk voor. Naarmate materiële samenwerking verder wordt doorgezet zijn er hindernissen als het gaat om de huisvesting en de inzet van personeel:

Bij de huisvesting VO is de gemeente verantwoordelijk. Voor de huisvesting van een ROC is het ROC verantwoordelijk.

Bij de inzet van onderwijzend personeel zijn verschillende werkgevers betrokken (bevoegde gezagsorganen van een VO-school en een ROC); ook zijn er twee CAO's. Dit bepaalt de wijze waarop personeel kan worden ingezet (uitbesteden mag niet, detachering mag wel evenals gecombineerde deeltijdaanstellingen aan VO-school en ROC).

De vormen van samenwerking, waarbij de inzet van gebouwen en/of personeel aan de orde zijn, vergen creatieve oplossingen van de kant van de betrokken scholen en instellingen. Praktijkvoorbeelden laten zien dat dergelijke oplossingen werkbaar zijn.


2.1 Specifieke situatie verticale scholengemeenschappen
De WEB bevat een expliciete vermelding van scholengemeenschappen VO-ROC; hiervoor kunnen nadere voorschriften bij AMvB worden gegeven, maar van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. De WVO biedt de mogelijkheid voor een scholengemeenschap met een ROC; ook hier wordt de mogelijkheid van nadere voorschriften geboden, maar niet gebruikt.

Voor samenwerking tussen de afzonderlijke VO- en EB-componenten binnen verticale scholengemeenschappen en bestuurlijk gefuseerde scholen en instellingen gelden dezelfde wettelijke kaders als voor vormen van samenwerking tussen (noch institutioneel noch bestuurlijk gefuseerd) VMBO en ROC. Binnen een institutionele fusie is het mogelijk het personeel onder één CAO te brengen en het binnen een ongedeelde aanstelling in zowel het EB als het VO in te zetten (in plaats van gecombineerde aanstellingen of detachering). Hierbij gelden echter de bevoegdheidsvoorschriften WVO en de benoembaarheidvoorwaarden WEB onverkort.

2.2 Zwolse variant De Zwolse variant houdt in dat onderdelen (beroepsgerichte vakken) van het vbo-programma kunnen worden verzorgd door een andere vbo-school dan de vbo-school waar de leerlingen zijn ingeschreven. Dit geldt ook voor een vbo-school, die behoort tot een scholen-gemeenschap ROC-VO. Deze vbo-school kan de Zwolse variant aangaan met andere vbo-scholen.

Een daarvan afgeleide variant waarbij een ROC sec voor eigen verantwoordelijkheid een vbo-programma zou aanbieden is niet mogelijk (de betrokken wetten sluiten dit uit). Dit is ook ingegeven op grond van de volgende overwegingen:

Wettelijk is er -o.a. vanwege het verschil in pedagogisch klimaat- bewust voor gekozen een ROC geen licentie-mogelijkheid te geven voor VMBO.

Met de uitvoering van een vbo-programma aan een ROC wordt geen kwantitatieve versterking bereikt. De Zwolse variant is voor het vbo één van de opties dit onderwijs kwantitatief te versterken (clustering van onderdelen van vbo-programma's).

Het bieden van deze mogelijkheid zou het vinden van oplossingen binnen het vbo kunnen ontmoedigen.

Samenwerking tussen het vbo en ROC's vindt nu al plaats, blijkt goed werkbaar en wordt niet belemmerd door het ontbreken van de mogelijkheid dat een ROC sec vbo-programma's uitvoert.


3. Resultaten van het consultatief overleg.
Op 11 mei heeft informeel overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de organisaties uit het VO- en BVE-veld.

De organisaties staan unaniem versterking van de samenwerking binnen het gegeven wettelijk regime voor. De samenwerking zou naar het oordeel van de organisaties verder kunnen worden ondersteund en gestimuleerd, onder meer door informatie te verspreiden over mogelijkheden tot samenwerking en de marges daarbij.

De reacties op het gestelde over de inhoudelijke aansluiting VMBO - ROC's zijn eveneens positief. Er werd verzocht om een nadere uitwerking van het uitgezette beleid. Meer specifiek betreft dit de voornemens voor maatwerk en praktisch georiënteerde (leerwerk)trajecten voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg en de regionale vrijstellingen voor leerlingen die juist met afgeronde verrijkingsprogramma's doorstromen.

Ten aanzien van de neveninstromers is vooral gewezen op de grote diversiteit binnen deze groep. Een 'speciaal programma' als afzonderlijke voorziening werd niet de juiste benadering geacht; juist bevordering van maatwerk is noodzakelijk. Dit maatwerk kan binnen de gegeven wettelijke kaders voor VO respectievelijk EB tot stand komen. Daarbij is het heel wel mogelijk en vaak ook wenselijk, zoals ook uit de verkenning in deze brief blijkt, dat de expertise van het ROC wordt betrokken bij maatwerktrajecten van VO-scholen.


4. Samenvatting en het perspectief van de samenwerking
De verkenning van de wettelijke mogelijkheden tot samenwerking tussen VMBO-scholen en ROC's geeft aan dat er binnen het wettelijk kader voldoende samenwerkingsmogelijkheden zijn.

Het belang van een ononderbroken leerweg voor de individuele deelnemer staat in het landelijk beleid centraal.

Het accent zal blijven liggen op het bevorderen van de samenwerking tussen VMBO-scholen en ROC's. Het bevorderen van de samenwerking VMBO-ROC is mede een alternatief voor verticale fusies.

Om de samenwerking verder te bevorderen wordt het volgende voorgesteld:

Het stimuleren en verder uitbouwen van een landelijk dekkend netwerk van samenwerkingsvormen VMBO-ROC blijft prioriteit krijgen binnen het invoeringsbeleid VMBO (actieprogramma) en wordt ook besproken met het veld binnen Koers BVE. Ook middelen voor de «impuls beroepsonderwijs» zullen hiervoor worden ingezet.

Over de verschillende vormen van samenwerking wordt dit najaar een voorlichtingsbrochure naar de scholen en instellingen verstuurd.

De inhoudelijke aansluiting VMBO - ROC blijft centraal staan in dit landelijk stimuleringsbeleid. Op een aantal onderdelen zal uitwerking plaats vinden en overleg met het onderwijsveld worden gevoerd:

In het Onderwijskansenplan en het door de Kamer gevraagde Invoeringsplan VMBO zal uitwerking gegeven worden aan de leerwerktrajecten. Op korte termijn zal daarvoor een uitwerkingsnotitie aan het Technisch Overleg VMBO worden voorgelegd.

Beslissingen over de doorstroomregeling die door de BVE-raad, de AOC-raad, het COLO, de LOB en de VVO is opgesteld, zullen eveneens nog op korte termijn met het veld worden overlegd.

In overleg met sociale partners/branches en platforms VMBO zijn voorstellen in ontwikkeling voor een landelijk actieprogramma VMBO. Inzet van dit programma is de versterking van de relatie met de branches en de investering in een aantrekkelijk VMBO. De Impulsmiddelen beroepsonderwijs zullen in dit actieprogramma worden ingezet. Zoals aangegeven zal de samenwerking

VMBO - ROC ook in dit actieprogramma aan de orde zijn.

Voor zover deze uitwerkingen geen onderdeel uitmaken van aan de Kamer toegezegde plannen en het daarover te voeren overleg, zal de Kamer tijdig worden geïnformeerd.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

K.Y.I.J. Adelmund

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...