Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VenW inzake liberalisering van de postmarkt

Datum nieuwsfeit: 16-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenW inzake liberalisering van de postmarkt
Gemaakt: 19-5-2000 tijd: 12:1


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 16 mei 2000

Op 27 april 2000 heeft de Raad voor verkeer en waterstaat mij het advies «Een Postmarkt zonder grenzen» aangeboden. In dit advies geeft de Raad zijn visie ten aanzien van de vormgeving van het verdere liberaliseringstraject op de postmarkt, de universele dienstverlening en het toezicht op de markt Hierbij doe ik u het advies toekomen.

Ik zie het advies als een belangrijke ondersteuning van de door de Nederlandse regering voorgestane beleidslijn om zo snel mogelijk tot een volledige liberalisering van de postmarkt te komen. Zoals ook bij de behandeling van de wijziging van de Postwet in uw kamer aan de orde is geweest, zal hiertoe in de komende jaren een fundamentele herziening van de bestaande postale regelgeving worden voorbereid.

Hoewel ik de hoofdlijn van het advies volledig onderschrijf, plaats ik op onderdelen wel enige kantekeningen. In het vervolg van deze brief ga ik hier nader op in.


- De Raad spreekt zich uit voor liberalisering van de postmarkt, maar voorziet daarvoor wel een overgangsfase. Vanaf 2004 zou er een volledige liberalisering van de postmarkt moeten zijn in landen in een gids- of spitsregio. Vanaf 2007 zou de volledige liberalisering in de EU een feit moeten zijn. Ik kan dit volledig onderschrijven en de Nederlandse regering zal zich samen met gelijkgestemde lidstaten inzetten voor een snelle liberalisering van de postmarkt in de Europese Unie. Een versnelde liberalisering in een spitsregio verdient zeker overweging. Belangrijk is daarbij dat landen in deze spitsregio, waarbij ik vooral denk aan Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, ook daadwerkelijk tot liberalisering overgaan. Indien dit niet geval is, acht ik het niet verstandig dat Nederland tot een eenzijdige liberalisering over zou gaan.


- De Raad noemt nog als mogelijke overgangsmaatregel de verdere verkleining van het monopolie naar 20 gram. Hoewel ik een verdere verkleining niet wil uitsluiten, zal hierbij ook gekeken moeten worden naar aspecten als effectiviteit en handhaafbaarheid en mede op basis daarvan zal de omvang van het monopolie moeten worden vastgesteld.

- De Raad voorziet dat er in de toekomst geen behoefte zal bestaan aan een

vergunningenstelsel en een regeling van toegang tot het postale netwerk. Ook dit verdient nadere overweging. Deze aspecten zullen nadrukkelijk worden meegenomen in het kader van de fundamentele herziening van de postwet.


- Ten aanzien van de universele dienst merkt de Raad op dat de eisen die daaraan worden gesteld na 2004 aanzienlijk kunnen worden teruggebracht. De Raad denkt daarbij aan een minimale overkomstduur van bijvoorbeeld 3 werkdagen, waarbij de post minimaal twee keer per week wordt bezorgd. De Raad gaat er vanuit dat de kleine gebruikers andere mogelijkheden zullen hebben (telecommunicatie) of toch wel goed bediend zullen worden door aanbieders. Ik wil ook hierbij enkele kanttekeningen plaatsen. De samenleving mag van de overheid verwachten dat deze een basispakket aan postdiensten garandeert van een goede kwaliteit en tegen betaalbare tarieven. Indien het zeker is dat de markt zelf voorziet in een dergelijk basispakket, kan overheidsregulering inderdaad tot een minimum worden beperkt. Zo lang dit echter niet het geval is, zal de universele dienst verzekerd moeten zijn door regelgeving. Een ander aspect is nog dat op grond van internationale verplichtingen de staat moet garanderen dat internationale post wordt bezorgd en wel binnen een bepaalde tijdsduur en dat in dat kader duidelijk zal moeten zijn welk bedrijf daarvoor verantwoordelijk is.


- De Raad constateert ten aanzien van het toezicht dat bij verdere liberalisering in 2004 kan worden volstaan met toezicht door de NMa. De NMa zou daarbij, indien nodig, kunnen voorzien in ex-ante sectorspecifiek toezicht Ik ben echter van mening dat zo lang er nog geen daadwerkelijke mededinging is gerealiseerd op de postmarkt, het voor de hand ligt dat de OPTA als sectorspecifieke toezichthouder een rol blijft vervullen. Overigens zal de rol en het takenpakket van de OPTA de komende tijd uitgebreid worden geëvalueerd en het zou niet juist zijn op de conclusies van deze evaluatie vooruit te lopen.
Ik maak van de gelegenheid gebruik u tot slot nog mee te delen dat de wijziging van de Postwet, nu ook het advies van de Raad van State over het ontwerp Postbesluit is ontvangen en verwerkt, per 1 juni 2000 inwerking zal treden.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

drs J.M. de Vries

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie