Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwbegeleidingscommissie Tweede Kamer, Jaarverslag 1999

Datum nieuwsfeit: 16-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

brief bouwbegeleidingscommissie jaarverslag 1999
Gemaakt: 23-5-2000 tijd: 11:56


11 107 Huisvesting der Kamer

Nr. 97 Brief van de Bouwbegeleidingscommissie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag , 16 mei 2000

De Bouwbegeleidingscommissie biedt u hierbij haar jaarverslag over
1999 aan.

De commissie verzoekt u om een aantal redenen, die in het jaarverslag zijn genoemd, haar opdracht aan te passen en dientengevolge haar naam te wijzigen.

De opdracht zou als volgt komen te luiden.


1.De commissie heeft als taak het bewaken van het gebruik en de inrichting van de gebouwen, het voorzien van de ruimtebehoefte en het ruimtegebruik van alle geledingen in de Kamer op de lange en de middellange termijn en het daarover adviseren aan de Kamer.


2. De commissie heeft als taak het ontwikkelen van een visie op de huisvesting van de Kamer en het evalueren daarvan.

3. De naam van de commissie wordt gewijzigd in Commissie Huisvesting.

4. De commissie zal jaarlijks aan de Kamer verslag doen van haar werkzaamheden.

De Bouwbegeleidingscommissie stelt u voor met deze wijziging in te stemmen; zij gaat ervan uit dat het beheer van de gebouwen blijft worden uitgevoerd door de Directie Bedrijfsvoering van de Tweede Kamer.

De voorzitter van de commissie,

Hofstra

De griffier van de commissie,

De Gier

T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - G E N E R A A L 2_____

Vergaderjaar 1999-2000_____


11 107 Huisvesting der Kamer

Nr. xx BRIEF VAN DE BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE

Ontvangen 16 mei 2000

De commissie brengt als volgt verslag uit over haar werkzaamheden sinds de afsluiting van het vorige jaarverslag op 14 april 1999.

De commissie vergaderde in de verslagperiode zes keer en heeft een werkbezoek gebracht aan de nieuwe parlementsgebouwen in Berlijn. De samenstelling van de commissie is als volgt: P.H. Hofstra (voorzitter), mevrouw S.E.A. Noorman-Den Uyl, W.G.J.M. van de Camp, mevrouw F. Ravestein, mevrouw A.A. Ament (namens het fractiepersoneel), M. de Bok (namens de parlementaire pers) en P. van Rijn (namens het Kamerpersoneel).

Adviseurs van de commissie zijn: H.W. Bakker, K. Metz en G. Hougée (Rijksgebouwendienst). Op 1 maart 2000 heeft de heer Hubert zijn werkzaamheden als griffier van de commissie neergelegd; met ingang van deze datum is mevr. de Gier griffier van de commissie.

In de loop van het jaar is op verzoek van de commissie een bouwcoördinator aangesteld voor 18 uur met als taak het coördineren, stimuleren en toezicht houden op het vormgeven van en bijdragen aan de nieuwbouw-, verbouw- en renovatieprojecten van de Kamer en daartoe het adviseren van de commissie.

Het bestaande complex (Binnenhof 1a-3, nieuwbouw, Justitie, Koloniën en Hotel) en de Hofplaats

De Bouwbegeleidingscommissie (BBC) heeft zich geen voorstander getoond van de gedachte de vergaderkamers op de eerste verdieping in het blok dat het dichtst bij de plenaire zaal gelegen is, bijeen te voegen tot één grote ruimte voor een gecombineerde documentatiebalie en leeszaal c.a. Zij heeft het Presidium gevraagd haar te betrekken bij de plannen voor het realiseren van een dergelijk complex in de bestaande panden, omdat de uitvoering bouwkundige ingrepen vergt. Het desbetreffende rapport van een werkgroep (vanuit de ambtelijke dienst van de Kamer, de Rijksgebouwendienst en de architect) zal aan de BBC worden voorgelegd.

Regelmatig wordt in de commissie de status van majeure onderhoudspunten besproken; bouwkundige aanpassingen werden dankzij aandringen van de BBC doorgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de leuning halverwege op de trappen onder de verbinding tussen Binnenhof en Hofplaats. Prof. Volten heeft aanpassingen geschetst voor de door hem ontworpen binnenfontein om de hinder van spatwater tegen te gaan.

.

De gemeente is doende met een plan een kiosk terug te laten keren op de Hofplaats. Tevens wordt onderzocht of van hieruit 's zomers een terrasbediening kan plaatsvinden.

Naar aanleiding van de discussie over de mogelijkheid van het elektronisch stemmen door de Kamer heeft de BBC zich in de verslagperiode hierover gebogen en zij brengt in herinnering dat bij de bouw van de huidige plenaire zaal reeds de bouwtechnische voorzieningen hiervoor zijn aangebracht.

Binnenhof 7

De commissie bezocht dit gebouwendeel tijdens de renovatie en was verheugd dat met de toekomstige gebruikers overeenstemming is bereikt over de inrichting.

Helaas kon het gebouw later in gebruik worden genomen dan was gehoopt; het gebouw is eind oktober 1999 gereed gekomen. Financiële tegenvallers deden zich niet voor; wel liet de nazorg te wensen over.

Ook de tuin tussen Binnenhof 7 en de nieuwbouw is inmiddels ingericht.

Plein 23 - Bleijenburg 7

De BBC heeft ervan kennisgenomen dat de Kunstcommissie van de Kamer zich zal buigen over de naamgeving van deze gebouwendelen en van de vergaderzalen daarin.

Er is een meubel ontworpen voor gebruik in de monumentale delen van Plein 23 zodat geen standaardmeubilair zoals bureaus en kasten hoeft te worden aangeschaft. De BBC heeft zich ingenomen verklaard met het ontwerp van de architect en met het proefmodel.

In de verslagperiode is ten behoeve van de bouwplannen de sloop- en monumentenvergunning aangevraagd en is de planologische en bouwvergunningstechnische voorbereiding door de gemeente begonnen. Bezwaren van omwonenden zijn gedeeltelijk weggenomen doordat alsnog overeenstemming werd bereikt over door hen gewenste aanpassingen. Aan het einde van de verslagperiode werd er nog onderhandeld met één omwonende. Niet te overzien valt of en op welke termijn overeenstemming bereikt kan worden.

De bouw kan gefaseerd beginnen maar dit heeft wel meerkosten ten gevolge. De financiering van de onderhavige plannen is een punt van zorg van de commissie; deze blijft voortdurend aandacht vragen in relatie tot de door de Kamer gewenste kwaliteit en kwantiteit en de opleveringsdatum.

Ondertusssen is de renovatie van het gebouw Bleijenburg 7 aanbesteed. Eind mei 2000 zal het gereed zijn, waarna dit gebouw na het zomerreces in gebruik kan worden genomen.

Vijverhof en mogelijke alternatieven

Inmiddels heeft de BBC vastgesteld en is erkend dat de Kamer meer ruimtebehoefte heeft dan eerder werd aangenomen. Ook is alternatieve ruimte nodig voor de vervanging van het gebouw Vijverhof. Van de onderzochte alternatieven is in overweging een deel te huren van een gebouw aan de Doelenstraat (achter De Witte). De BBC heeft ingestemd met de uitwerking van de plannen hiervoor omdat dit gebouw ook iets minder ongunstig is gelegen dan het gebouw Vijverhof.

Omdat dit gebouw toch ook excentrisch is gelegen, heeft de commissie de wens te kennen gegeven zich nog eens te buigen over het aantal vierkante meters waaraan de Kamer behoefte heeft.

De commissie heeft het voornemen prof. ir. Pi de Bruijn uit te nodigen om van gedachten te wisselen over de mogelijkheid de bestaande nieuwbouw uit te breiden in verband met de ruimtebehoefte op langere termijn.

Werkbezoek aan Berlijn

Op 6 en 7 oktober 1999 heeft de Bouwbegeleidingscommissie een werkbezoek gebracht aan de net in gebruik genomen plenaire zaal in de voormalige Rijksdag in Berlijn en aan de in de omgeving in aanbouw zijnde kantoorgebouwen voor de Bondsdag. Met de Duitse zustercommissie vonden besprekingen plaats. Het werkbezoek werd bijgewoond door prof. ir. Pi de Bruijn, architect van de (ver)nieuwbouw van de Tweede Kamer en tevens architect van een van de gebouwen van de Bondsdag. De commissie heeft ook kennisgenomen van de ontwerpen voor de Nederlandse ambassade in Berlijn van Rem Koolhaas en voor de residentie van Jo Coenen.

De commissie was onder de indruk van het werk dat in Berlijn verricht is en wordt. Speciale aandacht is besteed aan de inrichting van de werkkamers van de leden van de Bondsdag. De kwaliteit van de materialen en voorzieningen sprak de leden van de BBC zeer aan.

Slotopmerkingen

De BBC heeft het afgelopen vergaderjaar regelmatig gediscussieerd over haar positie, haar taak en haar functioneren. Zij maakt zich zorgen over haar taak en functioneren in de toekomst. Zij is echter van mening dat zij nog steeds een belangrijke rol speelt bij de huisvesting van alle geledingen in de Kamer.

Omdat nieuwe - maatschappelijke - ontwikkelingen vragen om aanpassingen in de huisvesting, is de commissie genoodzaakt steeds meer na te denken over aanvullende werkruimte voor de Kamer.

De commissie verwijst in dit kader naar de flexibilisering van de arbeid, uitbreiding van het aantal fractiemedewerkers als gevolg van het rapport van de commissie-Doelman-Pel, uitbreiding van het Kamerpersoneel in het kader van de onderzoeken van de Kamer. Bovendien is uitgangspunt van de huisvesting geworden het realiseren van 52 m2 per zetel.

De BBC acht daarom nu het moment gekomen voor het doorvoeren van wijzigingen in haar opdracht.

Immers, de BBC is op 21 januari 1971 door de Kamer ingesteld met de volgende opdracht.


1. In overleg met de verschillende fracties en de diensten van de Kamer, inclusief de diensten die niet rechtstreeks onder de Kamer ressorteren, doch wel voor haar werken, een programma van eisen voor de huisvesting der Kamer op te stellen waarbij rekening wordt gehouden met de te verwachten verdere ontwikkeling van het werk van de Kamer.

2. Te onderzoeken of dit programma van eisen in het gebouwencomplex aan het Binnenhof, eventueel met inbreng van gebouwen in de onmiddellijke nabijheid daarvan, op voldoende wijze gerealiseerd zal worden.

De BBC heeft in de afgelopen bijna 30 jaar deze opdracht van de Kamer uitgevoerd en de uitvoering van de nieuwbouw en verbouw begeleid.

Gezien bovengenoemde ontwikkelingen acht de commissie het nu gewenst de Kamer te verzoeken haar mandaat te wijzigen en haar naam dienovereenkomstig aan te passen (Zie hiervoor de aanbiedingsbrief bij dit jaarverslag).

De voorzitter van de commissie,

Hofstra

De griffier van de commissie,

De Gier

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...