Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergaderingen van de gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 17-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek de Homoet, editie 17 mei 2000.
RAADSVERGADERING

Op woensdag 24 mei 2000, aanvang 19.30 uur, komt de gemeenteraad in een openbare vergadering in het stadhuis bijeen. De agenda luidt als volgt:

1. Opening en trekking van een stemmingsnummer;
2. Spreekrecht burgerij;

3. Vaststelling notulen van de raadsvergadering dd. 27 april 2000;
4. Ingekomen stukken;

5. Voorstel tot het verklaren dat een herziening wordt voorbereid van het bestemmingsplan "Binnenstad" (oprichten kippenhok en kas op een perceel aan de Kleine Gracht);

6. Voorstel tot vaststelling herziene exploitatierekening en grondprijzen t.b.v. bestemmingsplan "Gaperslanden";
7. Voorstel tot:

1. verkoop perceel grond nabij Prins Bernhardlaan 6 aan de heer E. Muller wonende aldaar;

2. vaststelling van de 10e begrotingswijziging Algemene Dienst 2000;

8. Rondvraag;

9. Sluiting.


COMMISSIEVERGADERING

De Commissie Bestuur, Financiën en Organisatie vergadert in een openbare vergadering in het stadhuis op dinsdag 23 mei 2000, aanvang 20.00 uur.
De agenda luidt:

1. Opening;

2. Spreekrecht voor burgers;

3. Verslag van de openbare vergadering d.d. 18 april 2000;
4. Verbod tot snelvaren op de IJssel;

5. Bekostiging vrijwillige politie;

6. Samenwerkingsprotocol hulpverlening;

7. Conceptstatuten voor de op te richten "Stichting Multifunctionele Accommodatie voor sport en sociaal cultureel werk te Hattem";
8. Informatie met betrekking tot Regio IJssel-Vecht;
9. Stichting Stadskern Hattem jaarrekening 1997 en 1998; 10. Mogelijke fusie tussen NUON Water en Waterbedrijf Gelderland; 11. Actuele stand Fonds Bovenwijkse voorzieningen d.d. 14 april 2000; 12. Rondvraag;
13. Sluiting.

DELEGATIEBESLUIT

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de raadsvergadering van 27 april 2000 het Delegatiebesluit is vastgesteld. Dit besluit vervangt het Delegatie- en mandaatbesluit van 2 november 1998. Ingevolge het Delegatiebesluit is een aantal bevoegdheden van de raad overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders. Het Delegatiebesluit treedt in werking op 18 mei 2000. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de afdeling Algemene en Bestuurlijke Zaken, telefoon 038-4431628.

AANPASSING KRUISING KOESTRAAT/ZUIDWAL/STADSLAAN/3e WALSTEEG

Naar aanleiding van vragen van marktkooplieden en leden van de werkgroep van het Instituut Midden en Kleinbedrijf (IMK) zijn wij voornemens om de kruising Koestraat/Zuidwal/Stadslaan/3eWalsteeg aan te passen.

De aanpassing omvat de volgende werkzaamheden:

* het verhogen van het bestaande kruisingsvlak middels een plateau;
* het aanbrengen van een loopstrook middels een gele bestrating vanaf de ingang parkeergarage richting de 3e Walsteeg
Door deze oplossing wordt:

* een betere/logische looproute verkregen richting de 3e Walsteeg/Binnenstad,

* de snelheid ter plaatse van de kruising teruggebracht door aanleg van het verhoogde plateau;

* betere bereikbaarheid voor de verkoopwagens van de marktkooplieden bewerkstelligd.


Wat betreft de uitvoering van de aanpassing zullen de werkzaamheden een viertal werkdagen in beslag nemen (start 1 juni, gereed 6 juni).
Alvorens tot uitvoering wordt overgegaan is het mogelijk om het plan in te zien en eventuele suggesties aan te dragen. Het plan zal vanaf 17 mei 2000 ter inzage liggen bij het bureau Ruimtelijk Beheer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Veenstra van dit bureau (tel 038-4431656).

KENNISGEVING BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken, gelet op artikel 3:44, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat door hen onder voorschriften ter bescherming van het milieu, vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend naar aanleiding van de aanvraag van de heer E. van der Worp voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor het houden van rundvee en geiten aan het adres Hoenwaardseweg 29a te Hattem.

De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 18 mei 2000 gedurende zes weken op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr. 038-4431639) voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Beroep tegen bovenvermelde beschikking kan vanaf 19 mei 2000 gedurende zes weken worden ingesteld door:

1. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;

3. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;

4. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Indien tegen de beschikking beroep wordt ingesteld, kan gedurende de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht. Indien beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan wordt de beschikking niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.

GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders geven kennis van de terinzageligging van de door de raad in de vergadering van 27 april 2000 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan De Hilst 1998. Dit plan heeft betrekking op het gebied met globaal aangegeven de volgende begrenzing: Burgemeester Bijleveldsingel, Rijnstraat, Vechtstraat, Hessenweg, een lijn tussen Duisteresteeg en Hommelbrink (ten zuiden van perceel Hommelbrink 5), Hommelbrink, een lijn tussen Hommelbrink en Vijzelpad (ten westen van perceel Vijzelpad 41), Vijzelpad, een lijn van Vijzelpad (ten westen van perceel Vijzelpad 82) naar Hilsdijk (ten westen van perceel Hilsdijk 73), Hilsdijk, Waalstraat, de achtererven van de percelen Waalstraat 2 t/m 44, Waalstraat en het tankstation Burgemeester Bijleveldsingel.

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het plan wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Die wijzigingen hebben betrekking op:

* de bestemming van de percelen Hessenweg 76 en 78, Oude Kerkweg 18, Oude Kerkweg 6a en Hilsdijk 57;

* vaststelling van de bestemming 'openbaar erf' voor het gedeelte Hilsdijk (tussen Waalstraat en Hessenweg) en de bestemming 'verkeersgebied' voor het gedeelte Waalstraat (tussen Vechtstraat en Hilsdijk);

* de voorschriften, de artikelen 10 lid A, 25 lid 3 en 27.

Het plan ligt met ingang van 18 mei 2000 voor de duur van 4 weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, receptie Ruimtelijke Ordening en Beheer.
Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem tegen het vastgestelde plan schriftelijk bedenkingen worden ingebracht door:
* degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt

* een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken

* voor wat betreft de in het plan ten opzichte van het ontwerp aangebrachte wijzigingen, een ieder.


VERZOEK VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN/BOUWVERGUNNING

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van het verzoek om vrijstelling/melding bouwvoornemen voor het oprichten van een schuur op het perceel Nieuweweg 93 te Hattem.

Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en met toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet de gevraagde melding bouwvoornemen te verlenen.

Het vrijstellingsverzoek/melding bouwvoornemen ligt met ingang van 18 mei 2000 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ten stadhuize, bij de receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB). Een ieder is bevoegd om gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling/melding bouwvoornemen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.

AANVRAAG MONUMENTENVERGUNNING
De burgemeester maakt bekend dat een verzoek van De Stichting Stadskern Hattem, p/a Veldweg 35 te Hattem is ingekomen om een vergunning ingevolge de Monumentenverordening 1989 tot het wijzigen van het in het gemeentelijk monumentenregister voorkomende pand Kruisstraat 3 te Hattem.

De wijziging heeft betrekking op zowel het interieur als het exterieur en het hierin onderbrengen van een woning, woonappartement en winkel.
Het onderhavige wijzigingsplan ligt met ingang van 18 mei 2000 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage ten stadhuize, bij de receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB). Een ieder is bevoegd om gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijke zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.
BOUWACTIVITEITEN

Bouwvergunning is verleend voor:

- het oprichten van een tribune en het uitbreiden en veranderen van een clubhuis, Konijnenbergerwerg 1 (VZ
08-05-2000);

- het uitbreiden en veranderen van een woning, Leliestraat 24 ( VZ 08-05-2000);

- het geheel vernieuwen en veranderen van een bijgebouw, Mulderskamp 12 (VZ 08-05-2000);

- het vervangen, veranderen en uitbreiden van bijgebouwen, Veenwal 3 (VZ 03-05-2000);

- het uitbreiden en veranderen van een bijgebouw, Parklaan 18 (VZ 03-05-2000);

- het uitbreiden en veranderen van een woning, Leliestraat 24 (VZ 08-05-2000).
Positief is gereageerd op de melding bouwvoornemen voor:
- het oprichten van een tuinhuis, Boskamp 8 (VZ 09-05-2000);
- het oprichten van een blokhut, Keppelskamp 14 (VZ 09-05-2000). Sloopvergunning is verleend voor:

- het slopen van bijgebouwen bij een woning, Veenwal 3 (VZ 03-05-2000).

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan
vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de
President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij
afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een
bezwaarschrift te zijn ingediend.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:
* het veranderen van een woning met kantoor, Ridderstraat 22;
* het uitbreiden van een woning, Hendrikjesweg 13;
* het uitbreiden en veranderen van een woning, Burg. van Heemstralaan 8;

* het uitbreiden van een woning, Hessenweg 65;
* het oprichten van een carport, Gaedsberghweg 64 en 66;
* het oprichten van een berging en het uitbreiden van een carport, Veenwal 3;

* het geheel vernieuwen van een garage berging, Werfkamp 5;
* het oprichten van een schuur, Reggestraat 12;
* het veranderen van een woning, Kerkhofstraat 8.
VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN

Kapvergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden op de percelen:

* Rietkamp 43 (VZ 28-04-2000);

* Eliselaan 3 (VZ 28-04-2000);

* Hessenweg 77 (VZ 28-04-2000);

* Gemeente Hattem, kruising Hezenbergerweg-spoorbaantrace aan de noordzijde van de Hezenbergerweg (VZ 28-04-2000).
Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

AANVRAGEN KAPVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen aanvragen om een kapvergunning zijn binnengekomen betreffende de percelen:
* Breestuk 53, 1 boom;

* Gemeente Hattem, Randweg, 1 boom.

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken hun zienswijze over de aanvraag naar voren brengen.

GEMEENTELIJKE VOLKSTUINTJES
De gemeente Hattem verhuurt volkstuintjes aan particulieren voor hobbymatig gebruik.
Op dit moment zijn er een aantal tuinen gelegen aan de Dorpsweg, Eijerdijk, De Waa en de Nieuwstad niet in gebruik. De oppervlakte van deze tuinen bedraagt ongeveer 150 m². Indien u belangstelling heeft voor een van deze volkstuintjes kunt u contact opnemen met mevrouw Scholten van de sector ROB.

Hattem, 17 mei 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie