Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergaderingen van de gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 17-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek de Homoet, editie 17 mei 2000.
RAADSVERGADERING

Op woensdag 24 mei 2000, aanvang 19.30 uur, komt de gemeenteraad in een openbare vergadering in het stadhuis bijeen. De agenda luidt als volgt:

1. Opening en trekking van een stemmingsnummer;
2. Spreekrecht burgerij;

3. Vaststelling notulen van de raadsvergadering dd. 27 april 2000;
4. Ingekomen stukken;

5. Voorstel tot het verklaren dat een herziening wordt voorbereid van het bestemmingsplan "Binnenstad" (oprichten kippenhok en kas op een perceel aan de Kleine Gracht);

6. Voorstel tot vaststelling herziene exploitatierekening en grondprijzen t.b.v. bestemmingsplan "Gaperslanden";
7. Voorstel tot:

1. verkoop perceel grond nabij Prins Bernhardlaan 6 aan de heer E. Muller wonende aldaar;

2. vaststelling van de 10e begrotingswijziging Algemene Dienst 2000;

8. Rondvraag;

9. Sluiting.


COMMISSIEVERGADERING

De Commissie Bestuur, Financiën en Organisatie vergadert in een openbare vergadering in het stadhuis op dinsdag 23 mei 2000, aanvang 20.00 uur.
De agenda luidt:

1. Opening;

2. Spreekrecht voor burgers;

3. Verslag van de openbare vergadering d.d. 18 april 2000;
4. Verbod tot snelvaren op de IJssel;

5. Bekostiging vrijwillige politie;

6. Samenwerkingsprotocol hulpverlening;

7. Conceptstatuten voor de op te richten "Stichting Multifunctionele Accommodatie voor sport en sociaal cultureel werk te Hattem";
8. Informatie met betrekking tot Regio IJssel-Vecht;
9. Stichting Stadskern Hattem jaarrekening 1997 en 1998; 10. Mogelijke fusie tussen NUON Water en Waterbedrijf Gelderland; 11. Actuele stand Fonds Bovenwijkse voorzieningen d.d. 14 april 2000; 12. Rondvraag;
13. Sluiting.

DELEGATIEBESLUIT

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de raadsvergadering van 27 april 2000 het Delegatiebesluit is vastgesteld. Dit besluit vervangt het Delegatie- en mandaatbesluit van 2 november 1998. Ingevolge het Delegatiebesluit is een aantal bevoegdheden van de raad overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders. Het Delegatiebesluit treedt in werking op 18 mei 2000. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de afdeling Algemene en Bestuurlijke Zaken, telefoon 038-4431628.

AANPASSING KRUISING KOESTRAAT/ZUIDWAL/STADSLAAN/3e WALSTEEG

Naar aanleiding van vragen van marktkooplieden en leden van de werkgroep van het Instituut Midden en Kleinbedrijf (IMK) zijn wij voornemens om de kruising Koestraat/Zuidwal/Stadslaan/3eWalsteeg aan te passen.

De aanpassing omvat de volgende werkzaamheden:

* het verhogen van het bestaande kruisingsvlak middels een plateau;
* het aanbrengen van een loopstrook middels een gele bestrating vanaf de ingang parkeergarage richting de 3e Walsteeg
Door deze oplossing wordt:

* een betere/logische looproute verkregen richting de 3e Walsteeg/Binnenstad,

* de snelheid ter plaatse van de kruising teruggebracht door aanleg van het verhoogde plateau;

* betere bereikbaarheid voor de verkoopwagens van de marktkooplieden bewerkstelligd.


Wat betreft de uitvoering van de aanpassing zullen de werkzaamheden een viertal werkdagen in beslag nemen (start 1 juni, gereed 6 juni).
Alvorens tot uitvoering wordt overgegaan is het mogelijk om het plan in te zien en eventuele suggesties aan te dragen. Het plan zal vanaf 17 mei 2000 ter inzage liggen bij het bureau Ruimtelijk Beheer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Veenstra van dit bureau (tel 038-4431656).

KENNISGEVING BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken, gelet op artikel 3:44, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat door hen onder voorschriften ter bescherming van het milieu, vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend naar aanleiding van de aanvraag van de heer E. van der Worp voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor het houden van rundvee en geiten aan het adres Hoenwaardseweg 29a te Hattem.

De beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 18 mei 2000 gedurende zes weken op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr. 038-4431639) voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Beroep tegen bovenvermelde beschikking kan vanaf 19 mei 2000 gedurende zes weken worden ingesteld door:

1. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;

3. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij het nemen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;

4. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Indien tegen de beschikking beroep wordt ingesteld, kan gedurende de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht. Indien beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan wordt de beschikking niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.

GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders geven kennis van de terinzageligging van de door de raad in de vergadering van 27 april 2000 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan De Hilst 1998. Dit plan heeft betrekking op het gebied met globaal aangegeven de volgende begrenzing: Burgemeester Bijleveldsingel, Rijnstraat, Vechtstraat, Hessenweg, een lijn tussen Duisteresteeg en Hommelbrink (ten zuiden van perceel Hommelbrink 5), Hommelbrink, een lijn tussen Hommelbrink en Vijzelpad (ten westen van perceel Vijzelpad 41), Vijzelpad, een lijn van Vijzelpad (ten westen van perceel Vijzelpad 82) naar Hilsdijk (ten westen van perceel Hilsdijk 73), Hilsdijk, Waalstraat, de achtererven van de percelen Waalstraat 2 t/m 44, Waalstraat en het tankstation Burgemeester Bijleveldsingel.

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het plan wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Die wijzigingen hebben betrekking op:

* de bestemming van de percelen Hessenweg 76 en 78, Oude Kerkweg 18, Oude Kerkweg 6a en Hilsdijk 57;

* vaststelling van de bestemming 'openbaar erf' voor het gedeelte Hilsdijk (tussen Waalstraat en Hessenweg) en de bestemming 'verkeersgebied' voor het gedeelte Waalstraat (tussen Vechtstraat en Hilsdijk);

* de voorschriften, de artikelen 10 lid A, 25 lid 3 en 27.

Het plan ligt met ingang van 18 mei 2000 voor de duur van 4 weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, receptie Ruimtelijke Ordening en Beheer.
Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem tegen het vastgestelde plan schriftelijk bedenkingen worden ingebracht door:
* degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt

* een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken

* voor wat betreft de in het plan ten opzichte van het ontwerp aangebrachte wijzigingen, een ieder.


VERZOEK VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN/BOUWVERGUNNING

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van het verzoek om vrijstelling/melding bouwvoornemen voor het oprichten van een schuur op het perceel Nieuweweg 93 te Hattem.

Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en met toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet de gevraagde melding bouwvoornemen te verlenen.

Het vrijstellingsverzoek/melding bouwvoornemen ligt met ingang van 18 mei 2000 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ten stadhuize, bij de receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB). Een ieder is bevoegd om gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling/melding bouwvoornemen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.

AANVRAAG MONUMENTENVERGUNNING
De burgemeester maakt bekend dat een verzoek van De Stichting Stadskern Hattem, p/a Veldweg 35 te Hattem is ingekomen om een vergunning ingevolge de Monumentenverordening 1989 tot het wijzigen van het in het gemeentelijk monumentenregister voorkomende pand Kruisstraat 3 te Hattem.

De wijziging heeft betrekking op zowel het interieur als het exterieur en het hierin onderbrengen van een woning, woonappartement en winkel.
Het onderhavige wijzigingsplan ligt met ingang van 18 mei 2000 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage ten stadhuize, bij de receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB). Een ieder is bevoegd om gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijke zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.
BOUWACTIVITEITEN

Bouwvergunning is verleend voor:

- het oprichten van een tribune en het uitbreiden en veranderen van een clubhuis, Konijnenbergerwerg 1 (VZ
08-05-2000);

- het uitbreiden en veranderen van een woning, Leliestraat 24 ( VZ 08-05-2000);

- het geheel vernieuwen en veranderen van een bijgebouw, Mulderskamp 12 (VZ 08-05-2000);

- het vervangen, veranderen en uitbreiden van bijgebouwen, Veenwal 3 (VZ 03-05-2000);

- het uitbreiden en veranderen van een bijgebouw, Parklaan 18 (VZ 03-05-2000);

- het uitbreiden en veranderen van een woning, Leliestraat 24 (VZ 08-05-2000).
Positief is gereageerd op de melding bouwvoornemen voor:
- het oprichten van een tuinhuis, Boskamp 8 (VZ 09-05-2000);
- het oprichten van een blokhut, Keppelskamp 14 (VZ 09-05-2000). Sloopvergunning is verleend voor:

- het slopen van bijgebouwen bij een woning, Veenwal 3 (VZ 03-05-2000).

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan
vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de
President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij
afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een
bezwaarschrift te zijn ingediend.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:
* het veranderen van een woning met kantoor, Ridderstraat 22;
* het uitbreiden van een woning, Hendrikjesweg 13;
* het uitbreiden en veranderen van een woning, Burg. van Heemstralaan 8;

* het uitbreiden van een woning, Hessenweg 65;
* het oprichten van een carport, Gaedsberghweg 64 en 66;
* het oprichten van een berging en het uitbreiden van een carport, Veenwal 3;

* het geheel vernieuwen van een garage berging, Werfkamp 5;
* het oprichten van een schuur, Reggestraat 12;
* het veranderen van een woning, Kerkhofstraat 8.
VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN

Kapvergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden op de percelen:

* Rietkamp 43 (VZ 28-04-2000);

* Eliselaan 3 (VZ 28-04-2000);

* Hessenweg 77 (VZ 28-04-2000);

* Gemeente Hattem, kruising Hezenbergerweg-spoorbaantrace aan de noordzijde van de Hezenbergerweg (VZ 28-04-2000).
Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

AANVRAGEN KAPVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen aanvragen om een kapvergunning zijn binnengekomen betreffende de percelen:
* Breestuk 53, 1 boom;

* Gemeente Hattem, Randweg, 1 boom.

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken hun zienswijze over de aanvraag naar voren brengen.

GEMEENTELIJKE VOLKSTUINTJES
De gemeente Hattem verhuurt volkstuintjes aan particulieren voor hobbymatig gebruik.
Op dit moment zijn er een aantal tuinen gelegen aan de Dorpsweg, Eijerdijk, De Waa en de Nieuwstad niet in gebruik. De oppervlakte van deze tuinen bedraagt ongeveer 150 m². Indien u belangstelling heeft voor een van deze volkstuintjes kunt u contact opnemen met mevrouw Scholten van de sector ROB.

Hattem, 17 mei 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...