Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie stadsdeel Amsterdam Oud Zuid

Datum nieuwsfeit: 17-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam Oud Zuid

NIEUWS


Vergadering Commissie Financiën en Werk Nieuwsdatum: 08-May-2000
De commissie Financiën en Werk vergadert op 17 mei in de raadzaal van kantoor Karel du Jardinstraat 65. De vergadering vangt aan om 20.00 uur.
Op de agenda staat onder meer:


- Rekening 1999
Het jaar 1999 was het laatste jaar waarin gewerkt is met twee subbegrotingen en twee financiële administraties. De Rekening 1999 wordt op 24 mei behandeld in de Raad.


- RSE-visie
Het bestuur van het stadsdeel Amsterdam Oud Zuid ontwikkelt een ruimtelijk sociaal economische visie op basis waarvan een beleidskader kan worden opgesteld om strategische beleidskeuzes, instrumenten en financiële middelen op relevante beleidsterreinen op samenhangende wijze af te wegen, prioriteiten te stellen en gecoördineerd in te zetten. De commissie wordt gevraagd van gedachten te wisselen over de concept rapportage RSE-visie van SMO en het communicatieplan voor de derde interactieve fase van de RSE-visie.

De volledige agenda en de bijbehorende stukken kunt u inzien bij onze informatiecentra in kantoor Koninginneweg 1, en in kantoor Karel du Jardinstraat 65. Insprekers kunnen zich aanmelden voorafgaand aan de vergadering. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon 678 1510

Vergadering Commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen Nieuwsdatum: 08-May-2000

De commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen vergadert op 16 mei in de raadzaal van kantoor Karel du Jardinstraat 65. De vergadering vangt aan om 20.00 uur
Op de agenda staat onder meer:


- GSM-antennebeleid

- Concept ontwerp-bestemmingsplan Karperstraat 10
- Vaststelling bestemmingsplan Vossiusstraat, uitbreiding hotel Piet Hein.

- Afronden dossier Stedelijk Dak; nota van beantwoording en aanbevelingen

- Raadsvoordracht Verdagen bouwaanvragen

- Rekening 1999

De volledige agenda en de bijbehorende stukken kunt u inzien bij onze informatiecentra in kantoor Koninginneweg 1, en in kantoor Karel du Jardinstraat 65. Insprekers kunnen zich aanmelden voorafgaand aan de vergadering. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat, telefoon 678 1811.

Buurtschouw maandag 15 mei Nieuwsdatum: 08-May-2000
De volgende buurtschouw vindt plaats op: Maandag 15 mei in de Schinkelbuurt Het gebied dat wordt omsloten door Zeilstraat, Amstelveenseweg, Stadiongracht en Schinkel. Aanvang 16.00 in het zorgcentrum Schinkelhaven, schinkelkade 69.

Besluiten Dagelijks Bestuur 2 mei 2000 Nieuwsdatum: 08-May-2000
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft op 2 mei jl. de volgende besluiten genomen:

PUBLIEKSZAKEN
Concept-raadsvoordracht verdaging beslissing op bouwaanvragen Op grond van de Woningwet en de Verordening op de Stadsdelen dient het Dagelijks Bestuur binnen dertien weken na aanvraag van een bouwvergunning, een beslissing te nemen over het verlenen van vergunning. In de afgelopen periode heeft het aantal ingediende bouwaanvragen de nu beschikbare capaciteit van de afdeling Vergunningen in die mate overstegen dat het niet mogelijk is om alle aanvragen binnen de wettelijke termijnen af te handelen. Onder toepassing van de Woningwet en de Verordening op de Stadsdelen kan het Dagelijks Bestuur eenmaal haar beslissing omtrent bouwaanvragen verdagen, voor een periode van ten hoogste dertien weken. Het Dagelijks Bestuur heeft nu ingestemd met de concept-raadsvoordracht inzake de verdaging van de beslissing omtrent een 32-tal bouwaanvragen, met dertien weken. De indieners van de betreffende bouw-aanvragen zullen separaat op de hoogte worden gesteld van de beslissing tot verdaging.

WELZIJN, ONDERWIJS & SPORT
Concept-raadsvoordracht ontmoetingsruimte Willibrordusterrein Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de concept-raadsvoordracht waarin wordt voorgesteld om Stichting CombiWel te subsidiëren voor de ontwikkeling van een ontmoetingsruimte op het Willibrordusterrein voor ouderen van met name allochtone afkomst, ten behoeve van sociaal-culturele en informatieve activiteiten. De subsidie is tevens bestemd voor het beheer en de exploitatie van de ontmoetingsruimte én voor de begeleiding van de activiteiten aldaar. De subsidie bedraagt voor het jaar 2000 f 83.000,-.

PUBLIEKSZAKEN
Bijzondere warenmarkt Van der Helstplein
Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met de vergunningverlening voor het houden van een bijzondere warenmarkt op het Van der Helstplein en het voetpad tussen de Tweede van der Helststraat en de Ceintuurbaan.

STADSDEELWERKEN
Bijzondere warenmarkt Van der Helstplein
De aangewezen dagen waarop in het jaar 2000 de bijzondere warenmarkt op het Van der Helstplein en het voetpad tussen de Tweede van der Helststraat en de Ceintuurbaan wordt gehouden, zijn de zaterdagen van
6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september en 7 oktober. De markt begint om 12.00 uur en sluit om 18.00 uur.

PROJECTOPDRACHTGEVER
Aanbieding cadeau Stichting Olympisch Stadion Amsterdam Ter gelegenheid van de officiële opening op 13 mei a.s. van het gerenoveerde Olympisch Stadion, zal een cheque ter waarde van f
50.000,- aan de Stichting Olympisch Stadion Amsterdam worden aangeboden. Het bedrag is een bijdrage aan de inrichting van het archief van het stadion vanaf 1928 tot heden.

WELZIJN, ONDERWIJS & SPORT
Subsidie Stichting Kinderopvang Humanitas
Ten behoeve van Stichting Kinderopvang Humanitas is een subsidie vastgesteld voor de realisatie van 85 kindplaatsen in de kinderdagverblijven Zuidwester, Hoogvlieger en Plons. De subsidie is gebaseerd op een subsidiabel bedrag van gemiddeld f 15.616,- op jaarbasis per kindplaats, voor de periode van 1 mei 2000 tot en met 31 december 2001.
Subsidie speeltuinvereniging Hoofddorpkwartier
Ten behoeve van speeltuinvereniging Hoofddorpkwartier is een subsidie vastgesteld van
f 15.600,- voor het jaar 2000. De subsidie is bestemd voor de activiteiten in het clubgebouw op het speeltuinterrein aan Théophile de Bockstraat 416.
Subsidie project Veilige Vindplaatsen Smaragdbuurt Voor de periode van 1 september 1999 tot en met 31 december 2000 is een subsidie van
f 146.500,- vastgesteld ten gunste van Stichting CombiWel. De subsidie is bestemd voor de organisatie en uitvoering van het project Veilige Vindplaatsen in de Smaragdbuurt. Het doel van dit project is om in de Smaragdbuurt de jeugdproblematiek beheersbaar te maken en de leefbaarheid en veiligheid te verhogen.
Eerste verdelingsvoorstel Kunst in de wijken
Voor het jaar 2000 is onder de noemer van Kunst in de wijken in totaal voor f 73.500,- aan subsidies vastgesteld, ten behoeve van diverse projecten op het gebied van kunst.

Overige informatie/mededelingen:
· Richard Ronteltap zal op 27 mei a.s. deelnemen aan het symposium Tijd voor bomenbeleid. Locatie: W. de Zwijgerkerk, Amsterdam Tijd:
13.30-17.00 uur

Deze nieuwsbrief is een journalistieke en selectieve weergave van de door het Dagelijks Bestuur genomen besluiten, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Geadresseerden van specifieke besluiten zullen separaat en rechtstreeks van het voor hen van belang zijnde besluit op de hoogte worden gesteld.

Buurtschouw vandaag 8 mei Nieuwsdatum: 08-May-2000
Vanmiddag 8 mei vindt er in de Oude Pijp een buurtschouw plaats. Vanaf
16:00 uur vertreken wij uit Buurthuis Quellijn aan de Quellijnstraat
62.
Elke maandag om 16.00 uur start in één van de 41 buurten van ons stadsdeel een buurtschouw. Samen met de Politie, de Wijkopbouworganen, de Woningcorporatie, Stadstoezicht en natuurlijk de bewoners wordt de buurt grondig onder de loep genomen. En dit gaat niet alleen over de scheve paaltjes en kapotte stoeptegels, maar bijvoorbeeld ook over sociale veiligheid en verkeersveiligheid, voorzieningen en de verblijfskwaliteit.
Is de schouw bij u in de buurt dan krijgt u minimaal een week van tevoren een uitnodigingsbrief in de bus.

Op deze uitnodigingsbrief wordt de verzamelplek (om 16.00 uur) aangegeven, maar hierop wordt ook de route van de schouw vermeld. Mocht u niet kunnen of willen meelopen dan kunt u de groep tijdens het passeren van uw huis aan spreken. U kunt ook alleen om 18.00 uur bij het napraten met wensen, ideeën en klachten over de buurt meedoen. De Wijkwethouder is dan ook aanwezig. De schouw en het napraten levert veel materiaal op wat er leeft in de buurt. Na twee maanden wordt huis-aan-huis verslag gedaan van de resultaten van de schouw.

Mocht u meer informatie willen over de schouwen dan kunt u de wijkcoördinatoren bellen (voor de buurtschouwen is een voorlopige wijkindeling gemaakt):

De Oude Pijp (ten noorden van de Ceintuurbaan) en de Apollobuurt: Jeannette Swaab telefoon 678.1624
De Nieuwe Pijp (ten zuiden van de Centuurbaan) en de Stadionbuurt: Henk Visser telefoon 678.1625,
Museumkwartier en Vondelpark: Richard Schimmelpennink, telefoon
678.1623,
Hoofddorppleinbuurt, Schinkelbuurt en Willemsparkbuurt: Jeannette Prins telefoon 678.1622.
U kunt ook het wijkopbouworgaan uit uw buurt bellen.
Vergunningen Nieuwsdatum: 08-May-2000

Aangevraagde en verstrekte vergunningen.
Vergunningen
Aanvragen vergunning


1. De volgende aanvragen voor een bouwvergunning zijn ingediend:
- Voor het perceel HOBBEMASTRAAT 8-10/ PIETER CORNELISZ HOOFTSTRAAT 30 voor het vernieuwen van de voorgevel van het gebouw Hobbemastraat 8a en het samenvoegen van het gebouw Hobbemastraat 10 met Pieter Corneliszstraat 30 met bestemming daarvan tot één bedrijf (aanvraagnummer 51-00-0111)

- Voor het perceel STADIONKADE 19-III voor het veranderen van de derde verdieping en de zolderverdieping met behoud van bestemming (aanvraagnummer 51-00-0112)

- Voor het perceel PRINS HEDRIKLAAN 32 voor het vernieuwen van het balkon in de achtergevel en het plaatsen van een erfafscheiding aan de straatzijde
(aanvraagnummer 51-00-0113)

- Voor het perceel TWEEDE JAN VAN DER HEIJDENSTRAAT 15 voor het oprichten van een tuinberging op het erf gelegen achter en behorende bij het gebouw
(aanvraagnummer 04-00-0066)

De onder 1 genoemde aanvragen met bijbehorende stukken liggen vanaf 11 mei 2000 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.

Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u ons bereiken via telefoonnummer (020) 6781678.

Voornemen tot vergunningverlening


1. Het Dagelijks Bestuur is voornemens de volgende vergunning voor een invalidenparkeerplaats te verlenen:

- Voor het perceel QUELLIJNSTRAAT SCHEIDING TUSSEN NRS 45-47 voor het aanleggen van een invalidenparkeerplaats (aanvraagnummer 01-00-0395)
De stukken die op de voornemens genoemd onder nummer 1 betrekking hebben, liggen vanaf 11 mei gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentra.

Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u ons bereiken via telefoonnummer (020) 6781678.
Verleende Vergunningen

1. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat de volgende bouwvergunningen zijn verleend:

- Voor het perceel RUYSDAELKADE 99 voor het veranderen van de indeling en het samenvoegen van de eerste en tweede verdieping van het gebouw en het wijzigen van de bestemming daarvan tot één woning (aanvraagnummer 04-00-0031); het besluit is verzonden aan de aanvrager op

26 april 2000

- Voor het perceel VEERSTRAAT 23 EN 25 voor het inpandig veranderen van de woningen en het vernieuwen van de kozijnen in en aan de panden (aanvraagnummer 51-00-0030); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 26 april 2000

- Voor het perceel HEMONYSTRAAT 25 voor het veranderen van de gebouwindeling met behoud van bestemming daarvan tot vier woningen (een winkel annex woning); het maken van balkons en een loggia aan de achtergevel en veranderen van de winkelpui (aanvraagnummer 04-99-0087); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 27 april
2000

- Voor het perceel TWEEDE JAN VAN DER HEIJDENSTRAAT 35-37 voor het veranderen en vernieuwen van de indeling van het gebouw; het herstellen van de fundering en plaatsen van nieuwe raamkozijnen met bestemming daarvan tot vijf woningen en bedrijfsruimte (aanvraagnummer 04-99-0214); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 14 april
2000

- Voor het perceel VAN OSTADESTRAAT 103 voor het veranderen en vergroten van delen van het schoolgebouw met bestemming van die delen tot kinderdagopvang, docentenkamer, dakramen en een opbouw op het trappenhuis (aanvraagnummer 04-00-0004); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 25 april 2000

- Voor het perceel GOVERT FLINCKSTRAAT 122 voor het veranderen van de indeling van het betreffende gebouw met behoud van bestemming daarvan tot bedrijfsruimte en twee woningen; het plaatsen van ventilatierooster in de ramen; het maken van een dakloggia in het rechterzijdakvlak en het aanbrengen van diversen dakramen van het gebouw
(aanvraagnummer 04-00-0034); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 27 april 2000


2. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat de volgende vergunningen voor een invalidenparkeerplaats zijn verleend:

- Voor het perceel HEMONYLAAN TEGENOVER. NUMMER 3 voor het aanleggen van een invalidenparkeerplaats (aanvraagnummer 01-00-0239); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 17 april 2000
- Voor het perceel TWEEDE SWEELINCKSTRAAT 22 voor het aanleggen van een invalidenparkeerplaats (aanvraagnummer 01-00-0275); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 17 april 2000

- Voor het perceel CEINTUURBAAN 131 voor het aanleggen van een invalidenparkeerplaats (aanvraagnummer 01-00-0312); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 17 april 2000

- Voor het perceel VAN OSTADESTRAAT 273 voor het aanleggen van een invalidenparkeerplaats (aanvraagnummer 01-00-0400); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 17 april 2000

- Voor het perceel MAUVESTRAAT 28 voor het aanleggen van een invalidenparkeerplaats (aanvraagnummer 01-00-0429); het besluit is verzonden aan de aanvrager op 17 april 2000


3. Het Dagelijks Bestuur maakt bekend dat de volgende garagevergunning is verleend:

- Voor het perceel TWEEDE SCHINKELSTRAAT 8 voor het gebruik van één garage op de beganegrondverdieping van het gebouw (aanvraagnummer
99/3532); het besluit is
verzonden aan de aanvrager op 3 mei 2000

Indien u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u tegen de vergunningen genoemd onder nummer 1 t/m 2 op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager worden ingediend.

U dient uw bezwaarschrift tegen de vergunningen onder nummer 1 t/m 3 te richten aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, Postbus 51160, 1007 ED Amsterdam.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de vergunning niet op (tenzij het een monumentenvergunning betreft). Indien u de werking van een verleende vergunning wenst op te schorten, moet u tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

GENOMEN VERKEERSBESLUITEN

Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft het BESLOTEN om:

1. op het Minervaplein bij de bloemenstal de speciaal daartoe aangelegde parkeerhavens ter hoogte van perceel 8, aan te wijzen als gelegenheid bestemd voor het laden en lossen van goederen, tevens parkeerverbod voor andere voertuigen geldende van maandag tot en met zaterdag van 9:00 uur tot 18:00 uur (VB 246);

2. op de Paulus Potterstraat, ter hoogte van de Honthorststraat, het verkeersbord voorrangskruising (B3) te verwijderen (VB 258).
De stukken die op deze besluiten betrekking hebben liggen tussen 11 mei 2000 en 21 juni 2000 ter inzage bij onze informatiecentra aan de Karel du Jardinstraat 65 en Koninginneweg 1.
Indien u belanghebbende bent, kunt u tegen de genoemde besluiten (VB246 en VB258) op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit in het Stadsblad worden ingediend, U dient uw bezwaarschrift te richten aan het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, postbus 51160
1007 ED Amsterdam.

Het Dagelijks Bestuur heeft de volgende verkeersbesluiten genomen
3. Voor op de ringweg rond het Olympisch Stadion (VB 240) is besloten tot:
· Het aanleggen van 6 laad- en loshavens;
· Het instellen van eenrichtingsverkeer (tegen de klok in); · Het instellen van een stopverbod.

4. Voor de herprofilering van de Amstelveenseweg Zuid (VB 224) is besloten tot:
· Het aanleggen van een vrijliggende tweestrooks busbaan; · Het aanleggen van vrijliggende fiets-/bromfietspaden aan weerszijden van de Amstelveenseweg Zuid;
· Het instellen van een voorrangsweg voor de Amstelveenseweg Zuid; · Het instellen van een stopverbod op het Stadionplein, tussen de Stadionkade en het verlengde van de Argonautenstraat; De stukken die op besluiten nr. 1 en 2 betrekking hebben liggen tussen
11 mei 2000 en 21 juni 2000
De stukken die op besluiten nr. 3 en 4 betrekking hebben liggen vanaf
18 mei tot en met 28 juni 2000 ter inzage bij onze informatiecentra aan de Karel du Jardinstraat 65 en Koninginneweg 1. Indien u belanghebbende bent, kunt u tegen de genoemde besluiten (VB246 en VB258)( VB 240 en VB 224) op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit in het Stadsblad worden ingediend, U dient uw bezwaarschrift te richten aan het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Amsterdam Oud Zuid, postbus 51160 1007 ED Amsterdam.

Amsterdam, 10 mei 2000
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid
Mw. J.A. van Kranendonk G.J. de Visser
Secretaris voorzitter

Voor meer informatie zie onze website: www.oudzuid.amsterdam.nl. U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer (020) 6781678. Onze bezoekadressen zijn:
Koninginneweg 1 en Karel du Jardinstraat 65.

Voor het inzien van bovengenoemde stukken kunt u op de beiden locaties terecht tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Bovendien is ons kantoor aan de Koninginneweg op maandagavond tot 19.00 uur geopend en ons kantoor aan de Karel du Jardinstraat op donderdagavond tot 19.00 uur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie