Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VU&ID-kamerfractie verfijnt parlementaire democratie

Datum nieuwsfeit: 17-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

VU&ID-kamerfractie verfijnt parlementaire democratie (17/05/00)

Vandaag verschaften VU-voorzitter Geert Bourgeois en voorzitter van de VU&ID-kamerfractie Frieda Brepoels deskundige toelichting bij een pakket van vijf wetsvoorstellen ter verfijning van de parlementaire democratie.

NPC is verworden tot een modewoord dat te pas en, vooral, te onpas in de mond wordt genomen. Vandaag roept VU&ID de andere partijen op om de daad bij het woord te voegen en vijf concrete wetsvoorstellen ter zake mee te ondersteunen.
VU&ID stelt zich tot doel de gangbare perceptie te doorbreken dat de wetgevende macht in een ondergeschikte verhouding staat tot de uitvoerende. De wetgevende macht dient terug haar rol op te eisen als eerste macht en dat kan enkel aan de hand van een slagkrachtig, geïnformeerd en efficiënt parlement.

I. Een adviescomité voor de deontologische code

Ht federale regeerakkoord vermeldt dat de meerderheidspartijen het parlement zullen uitnodigen in zijn schoot een deontologische commissie op te richten die ter zake een rechtspraak moet ontwikkelen. Uit de context blijkt dat vooral wordt gedacht aan de problematiek rond de cumulatie van ambten en de onverenigbaarheden, zowel voor de publieke als de private sector. Naar aanleiding van de benoeming van drie regeringscommissarissen diende VU&ID een voorstel in tot oprichting van een adviescomité voor de deontologische code (37/1-1999).
Tot onze grote verbazing was er, zacht uitgedrukt, vanwege de meerderheid helemaal geen interesse voor het voorstel. Op voorstel van de Kamervoorzitter werd het zelfs uitgesteld, sine die. Slechts na ons uitdrukkelijk protest werd het voorstel verdaagd tot oktober.
Een en ander had wellicht te maken met het feit dat VU&ID als eerste punt in de deontologische commissie de zaak van de regeringscommissarissen wilde agenderen. Bepaalde regeringscommissarissen maakten immers deel uit van de uitvoerende macht, die zij als parlementair verondersteld werden te controleren.

II. Wetsvoorstel tot het verlenen van machtiging om in rechte op te treden namens de staat.

Herhaaldelijk is gebleken dat de staat nalatig is of zelfs helemaal stilzit wanneer de belangen van de gemeenschap in rechte moeten verdedigd worden. Zo ging de staat slechts schoorvoetend en na herhaalde parlementaire tussenkomsten over tot het vordering van een vergoeding voor de schade die zij leed tengevolge van de UNIOP-zaak. In de Agusta-zaak vertoonde de staat eenzelfde lethargie.

Nochtans heeft de wetgever op gemeentelijk vlak rekening gehouden met dergelijke verwerpelijke toestanden en de wakkere burger een efficiënt wapen ter hand gesteld. Art. 271, § 1 van de Gemeentewet bepaalt dat wanneer het College van Burgemeester en Schepenen niet in rechte optreedt, één of meer inwoners in rechte kunnen optreden namens de gemeente.
Huidig voorstel voorziet dan ook, bij stilzitten van de betrokken minister(s), in de mogelijkheid voor één of meer federale parlementsleden om in rechte op te treden namens de staat.
III. Voorstel tot aanvulling van het reglement van de Kamer van Volksvertegenwoordigers met een bepaling betreffende de inlichtingenplicht en de opvolging van besluiten en toezeggingen

Dit voorstel verplicht ministers tot het leveren van een bevredigend, niet-ontwijkend, kortom een écht afdoend antwoord op vragen van parlementsleden. Aan de voorzitter van de Kamer en aan de voorzitters van de commissies wordt opgedragen om ambtshalve een minister ter verantwoording te roepen wanneer deze een onvolledig antwoord geeft, er zich van afmaakt, of helemaal geen antwoord geeft. Naast deze publieke blaam, zal het parlement geen wetsontwerpen van de betrokken minister meer behandelen indien minstens tien schriftelijke vragen langer dan drie maanden na hun indiening onbeantwoord blijven.

Wanneer door de Ministers bepaalde toezeggingen worden gedaan, wanneer bepaalde afspraken worden gemaakt, dan dient een en ander ambtshalve opgevolgd te worden en desnoods opnieuw geagendeerd te worden door de parlementaire diensten. Voor een individueel parlementslid is het haast ondoenbaar alles op te volgen en te agenderen. In een aantal assemblees in het buitenland gebeurt dit met succes. De opvolging van toezeggingen geldt zeker voor goedgekeurde moties van aanbeveling. In dit geval is de opvolging dwingend. Ook wanneer tijdens de commissievergaderingen door de Minister wordt beloofd om verdere details n.a.v. een vraag of interpellatie schriftelijk te bezorgen geldt deze opvolging.

IV. Wetsvoorstel betreffende de uitoefening van het parlementair mandaat en de mededelingsplicht van de regering

In het kader van een pleidooi voor een sterker, beter en efficiënter parlement moet het een algemeen principe zijn dat de uitvoerende macht verplicht is inlichtingen te verstrekken aan het individuele parlementslid. Zo moet ieder parlementslid principieel het individuele recht op inzage en afschrift van alle akten en elk stuk aangaande het bestuur van de Staat hebben.
Voor ons kan moeilijk aanvaard worden dat een gemeenteraadslid, dat over een inzagerecht en recht van afschrift beschikt, mutatis mutandis, over een groter controlerecht zou beschikken dan een parlementslid.

Voorheen werd beweerd dat omwille van de scheiding der machten parlementsleden geen recht op inzage van bestuursdocumenten hebben. Deze stelling gaat voorbij aan het recht en de plicht tot controle van de uitvoerende macht door het parlement.
Daarnaast beoogt dit voorstel tevens de regeling van het bezoekrecht aan federale diensten en inrichtingen, ten einde het parlementslid de mogelijkheid te geven zich de visu van de toestand ter plekke te kunnen vergewissen.

Tot slot dienen door de regering goedgekeurde voorontwerpen van wet onverwijld te worden meegedeeld aan de parlementsleden. Deze voorontwerpen worden ter griffie ingediend en door de diensten van de assemblees onverwijld aan de leden voorgelegd.

Op het ogenblik dat een voorontwerp van wet wordt goedgekeurd door de ministerraad is het een bestuursdocument, in de zin van artikel 1, tweede lid, 2°, van de wet van 11 april 1994 dat een bestuursdocument definieert als alle informatie, in welke vorm ook, waarover een administratieve overheid beschikt. Het recht op raadpleging en afschrift van elk bestuursdocument, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald door de wet, is een grondrecht, als dusdanig opgenomen in artikel 32 van de Grondwet.

V. Wetsvoorstel betreffende de parlementaire controle op de samenwerking inzake justitie en binnenlandse aangelegenheden binnen de Europese Unie (Titel VI van het Verdrag inzake de Europese Unie - de "Derde Pijler").

Meer en meer omvattende besluitvorming komt op Europees niveau tot stand. Deze besluitvorming wordt gekenmerkt door een dubbel democratisch deficit, inzonderheid wat de zogenaamde derde pijler betreft waarop het verdrag berust. Men is gemeenzaam van deze drie pijlers gaan spreken:

- De eerste (communautaire) pijler (titels II, III, IV) met wijzigingen in de EEG-, de EGKS en de EURATOM verdragen.
- De tweede (intergouvernementele) pijler: het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. (titel V van het verdrag)
- De derde (intergouvernementele) pijler met betrekking tot de samenwerking op het vlak van justitie en binnenlandse zaken. (titel VI van het Unieverdrag)

Voor de uitwerking van deze politiële en justitiële samenwerking creëert het verdrag geen eigen structuur. De gewone instellingen van de Unie zijn bevoegd. Hier speelt echter volop het intergouvernementele karakter. Het is de Raad van Ministers (de zogenoemde J.B.Z.-Raad) die het initiatief en het beslissingsrecht heeft. (art. 34). De Raad kan o.a. kaderbesluiten aannemen voor de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten. Deze kaderbesluiten zijn verbindend voor de Lid-Staten ten aanzien van het te bereiken resultaat, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen. Zij hebben geen rechtstreekse werking. erder werd een coördinatiecomité van hoge ambtenaren opgericht dat o.a. de voorbereiding van de werkzaamheden van de Raad op zich neemt. (art. 36). .a.w.: de Raad van Ministers treedt in deze op als "wetgever".

De Nationale parlementen van de Lid-Staten hebben hun bevoegdheden gedelegeerd. Zij kunnen alleen nog hun eigen minister of staatssecretaris ter verantwoording roepen.

Het in 1985 in de schoot van de Kamer opgerichte Adviescomité voor Europese Aangelegenheden - bestaande uit Kamerleden en Europarlementairen en sinds 1990 aangevuld met Senatoren - levert adviezen, voorstellen van resolutie en aanbevelingen op, die worden voorgelegd aan de plenaire vergadering, dan wel aan de commissie die erom verzocht.

In het kader van de « Eerste Pijler » is de regering krachtens artikel 4 van de Bijzondere Wet tot Hervorming der Instellingen verplicht alle besluiten van de Europese Commissie naar de Kamers te zenden. Ook de notulen van de zittingen van de Raad van Ministers moeten sinds 1993 worden opgestuurd naar de Kamers.

In het kader van de « Tweede » en « Derde Pijler » doet de regering geen voorstellen van de Commissie of de overige Lidstaten aan één van de Kamers toekomen. De controle beperkt zich daar tot de gebruikelijke parlementaire controlemethoden, zoals hoorzittingen, interpellaties, mondelinge of schriftelijke vragen. Ook de Belgische Europarlementairen kunnen vragen stellen, maar de procedure is te tijdrovend om impact te hebben vooraleer de Raad beslissingen neemt. De goedgelovige parlementair kan eventueel hopen dat de Minister spontaan ter voorbereiding van een Europese top in het parlement debatteert. Dat gebeurt echter zelden en is vrijblijvend.

Met ons voorstel wordt resoluut gekozen voor het Nederlandse systeem waardoor een degelijke ex ante controle mogelijk wordt. De facto gaat het om een medebeslissingsrecht.

Auteur:
Geert Bourgeois (Algemeen voorzitter ), Frieda Brepoels (Fractievoorzitter Kamer)

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder VU
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: (ben.weyts@vu.be)
Url: www.vu.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...