Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen vermeende fraude bouw Schipholtunnel

Datum nieuwsfeit: 17-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over vermeende fraude bij bouw schipholtunnel
Gemaakt: 17-5-2000 tijd: 15:56


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


17 mei 2000 2000

Bijgaand treft u de antwoorden aan op de vragen van het lid Van der Steenhoven over de vermeende fraude bij de bouw van de Schipholtunnel.


1. Heeft u kennisgenomen van het artikel «Geknoei bij Schipholtunnel»? Klopt dit
artikel? Is er werkelijk sprake van fraude?

Ja, ik heb kennis genomen van dit artikel. De strekking van het artikel is in hoofdlijnen juist waar het gaat om de vermelde feiten over de bovenmatige winstpercentages. Door mij is hierover aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van de NV
Nederlandse Spoorwegen een brief verzonden van 9 mei 2000 die in afschrift door mij ter vertrouwelijke kennisneming aan uw Kamer is gezonden. In deze brief concludeer ik dat van de zijde van NS een voorstel gedaan dient te worden voor terugbetaling van het ten onrechte toegekende gedeelte van de bijdrage. Ook is het juist dat Justitie met betrekking tot het Schiphol-project thans onderzoek verricht naar valsheid in geschrifte. Dit justitieel onderzoek zal uitwijzen of er inderdaad sprake is van fraude.

2. Kunt u een verslag geven van de feitelijke gang van zaken en de wijze waarop uw ministerie controle heeft uitgevoerd ten aanzien van dit project?

In november 1990 is naar aanleiding van de beschikingsaanvraag voor de eerste fase een voorschot van 215 miljoen gulden verleend. In mei 1991 volgde de aanvraag voor de tweede fase, waarop een voorschot van 740 miljoen gulden is verleend. In oktober 1995 is tenslotte -wegens budgetoverschrijdingen bij de bouw- een aanvullend voorschot van ruim130 miljoen gulden toegekend.

De gebruikelijke subsidievoorwaarden waren van toepassing: voortgangsrapportages, een jaarlijkse financiële verantwoording voor zien van een accountantsverklaring, en


- binnen één jaar na afronding van het project - een einddeclaratie voor het gehele project ook voorzien van een accountantsverklaring, op basis waarvan de definitieve subsidie wordt vastgesteld. Omdat het project medio dit jaar wordt opgeleverd verwacht ik, conform de afspraken vastgelegd in de beschikking van 31 oktober 1995, genoemde einddeclaratie en accoutantsverklaring pas uiterlijk medio volgend jaar. Gelet op de KPMG-rapportage die ik in de loop van 1999 ontving en het standpunt dat de NS naar aanleiding daarvan heeft ingenomen, heb ik de NS gevraagd mij voor 1 juni 2000 een voorstel te doen voor terugbetaling van dat gedeelte van de toegekende bijdrage dat ten onrechte is betaald.


3. Klopt het dat de NS in gebreke is gebleven bij het nakomen van haar afspraken met de overheid omtrent de winstmarge?
De afspraken over de winstmarge zijn opgenomen in de bouwteamovereenkomst tussen de NS en de aannemerscombinatie KSS. Zoals ik in mijn brief aan NS aangeef is NS jegens V&W in gebreke gebleven bij het bewaken van de naleving van de bouwteamovereenkomst door de aannemers, met name waar het gaat om de winstpercentages. De grote winst die - naar mijn mening - onterecht is geboekt en in de rekening aan de opdrachtgever NS is verwerkt, is door de NS bij de overheid in rekening gebracht via subsidie-aanvragen.


4. Op welke wijze heeft u stappen genomen om geld terug te vorderen van NS? Welke resultaten verwacht u hiervan?

Op 9 mei 2000 heb ik de NS in een brief verzocht om een voorstel te doen voor terugbetaling. Ik verwacht dat de NS een voorstel zal doen. Een afschrift van deze brief is reeds in uw bezit.


5. Bent u bereid de Kamer te zijner tijd te informeren over de uitkomsten van het justitieel onderzoek?

Ja, in overleg met mijn ambtgenoot van Justitie.


6. Klopt de mededeling dat vooraanstaande NS personeelsleden bekend waren met de gang van zaken? Wat is het oordeel hierover en verbindt NS hier nog consequenties aan voor betreffende personeelsleden?
In de leiding van het bouwteam speelde de NS een belangrijke rol. NS-vertegen-woordigers hadden de leiding over zowel het bouwteam als het ontwerpteam. Ook maakt het KPMG-rapport melding van een in- en externe NS-projectorganisatie. NS onderhandelde per deelbestek met KSS over de aanneemsom. NS heeft naar mijn mening van dichtbij de voortgang van de kostenontwikkeling kunnen zien. Ook moet het betrekkelijk snel in het project duidelijk zijn geworden dat er sprake was van aanmerkelijke efficiencywinsten en inkoopkortingen. Deze werden echter niet doorgegeven aan de opdrachtgever, de NS. Of de NS consequenties voor haar personeelsleden zal verbinden aan hetgeen nu bekend is geworden, is mij niet bekend.


7. Op welke wijze wordt op dit moment voorkomen dat dergelijke situaties zich ook kunnen voordoen bij andere grote projecten?
Het ministerie hanteert de MIT-systematiek voorafgaand aan de uitvoering. Deze systematiek voorziet in een verkenning-, planstudie- en realisatiefase, waardoor een beheerste besluitvorming voorzien van adequate informatie kan plaatsvinden. Tijdens de realisatiefase wordt de kostenontwikkeling en voortgang nauwlettend gevolgd. (zie hiervoor tevens het antwoord op vraag 2) Ook is RIB verplicht zich te houden aan de Europese aanbestedingsregels.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie