Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Justitie: maatregelen functioneren rijksrecherche verbeteren

Datum nieuwsfeit: 18-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

18.05.00

Maatregelen om functioneren rijksrecherche te verbeteren

Minister Korthals van Justitie wil met een pakket aan maatregelen het functioneren van de rijksrecherche verbeteren. Zo komt er een coördinatiecommissie rijksrecherche die de inzet op uniforme wijze bepaalt en verandert de aansturing door het Openbaar Ministerie. Ook wordt de organisatiestructuur van de rijksrecherche op onderdelen aangepast en wordt geïnvesteerd in bedrijfsvoering, deskundigheid en kwaliteit van de onderzoeken. Dit blijkt uit een brief die de bewindsman vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd samen met het onderzoeksrapport 'Naar gerichte inzet en sturing' over het functioneren van de rijksrecherche.

Onderzoek
De maatregelen volgen op het onderzoeksrapport 'Naar gerichte inzet en sturing' dat op verzoek van de minister en in opdracht van het College van procureurs-generaal is opgesteld door een commissie bestaande uit de commissaris van de Koningin in Utrecht, mr. B. Staal en P. van Brakel, oud-korpschef van het regiokorps Friesland en thans projectleider Project Personeelsvoorziening Politie. Het rapport is het resultaat van een toezegging van minister Korthals aan de Tweede Kamer tijdens een algemeen overleg over de taken en het functioneren van de rijksrecherche in april van het vorig jaar.
Conclusies en aanbevelingen
De commissie constateert dat de rijksrecherche wisselend functioneert. Enerzijds is er waardering voor de inzet van de rijksrecherche. Anderzijds bestaat er kritiek op onaanvaardbaar lange doorlooptijden van de onderzoeken en, in een aantal gevallen, op het gebrek aan doortastendheid en diepgang daarvan. De commissie is van mening dat een belangrijke oorzaak hiervoor gezocht moet worden in onvoldoende selectieve inzetcriteria en een gebrek aan aansturing, zowel door het OM als binnen de rijksrecherche zelf. De commissie beveelt daarom als belangrijkste oplossingsrichting aan een serieuze verbetering in de wijze waarop de rijksrecherche wordt aangestuurd. Minister Korthals neemt de conclusies en de aanbevelingen van de commissie over. In zijn brief aan de Tweede Kamer voegt de minister daar nog aan toe dat er naar zijn oordeel geen sprake is van een zorgwekkende situatie. Het College van procureurs-generaal beschouwt het rapport als een impuls om te werken aan een verdere verbetering van het functioneren van de rijksrecherche.

Maatregelen
Een te wisselend beeld in het functioneren van de rijksrecherche en in het functioneren van het OM in relatie tot de rijksrecherche rechtvaardigen maatregelen ter verbetering. Zo komt er een coördinatiecommissie rijksrecherche die bepaalt of in een concreet geval de rijksrecherche moet worden ingezet, met welke capaciteit en voor welke duur. Dit bevordert de uniformiteit van inzet en voorziet in een betere afstemming van prioriteiten. Ook komt er een landelijk coördinerend officier van justitie rijksrecherche. De instelling van de coördinatiecommissie is een antwoord op de constatering van de onderzoekers dat de prioriteitsstelling binnen de rijksrecherche momenteel een diffuus proces is.
Om de aansturing door het OM te verbeteren, komt er ook op ieder parket een vaste officier van justitie die belast wordt met de behandeling van rijksrecherchezaken. Uiteraard blijft de hoofdofficier eindverantwoordelijke voor het onderzoek. De aansturing moet tevens resulteren in heldere onderzoeksopdrachten en frequente besprekingen met de rijksrecherche over het verloop van het onderzoek.
Met de voorgestelde centrale inname van zaken en prioriteitsstelling door de coördinatiecommissie zal de organisatiestructuur van de rijksrecherche, die uitgaat van een decentrale aansturing, een aanpassing ondergaan. Deze aanpassing heeft ook gevolgen voor de positie en werkzaamheden van de unithoofden rijksrecherche. De directeur rijksrecherche komt met voorstellen voor een wijziging van de organisatiestructuur.

Door een betere coaching en operationele aansturing zal de kwaliteit van de onderzoeken verbeteren. Overigens zal een meer gerichte inzet van de rijksrecherche en een centrale organisatiestructuur bijdragen tot een meer uniforme, eenduidige en betere behandeling van onderzoeken en een verdere reductie van de doorlooptijden. De rijksrecherche zal hoge prioriteit geven aan deskundigheidsbevordering voor de gehele organisatie om de expertise te onderhouden. Bij het bepalen van de inzet van de rijksrecherche en bij het opstellen van een plan van aanpak voor een onderzoek zal telkens, meer dan nu het geval is, de vraag gesteld moeten worden of de rijksrecherche voldoende specialistische expertise voor het onderzoek in huis heeft. Is dit niet het geval dan zal nagegaan moeten worden of de rijksrecherche zich deze zelf eigen dient te maken of van andere opsporingsdiensten moet betrekken.

Capaciteit
In zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Korthals dat hij nadere besluitvorming over de capaciteit van de rijksrecherche aanhoudt totdat een herberekening van de werklast gerealiseerd is. Dit heeft te maken met de voorgestelde maatregelen die het functioneren van de rijksrecherche moeten verbeteren. Uitvoering daarvan zal duidelijk maken in hoeverre een uitbreiding van de capaciteit gewenst is. Overigens is het personeelsbestand van de rijksrecherche vorig jaar met acht functies uitgebreid tot een totale sterkte van 91 medewerkers. De minister schrijft verder dat hij, met het oog op de capaciteit, voornemens is om de zogeheten bijstandstaken bij de rijksrecherche weg te nemen. Per taak moet bezien worden op welke wijze er vervolgens in de uitoefening daarvan kan worden voorzien. Over de definitieve afronding van het reeds lopende overleg met betrokken instanties zal de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd. Bijstandstaken betreffen het toezicht op de uitvoering van de Vreemdelingenwet, het toezicht op de uitvoering van de Wet wapens en munitie, de inspectie van politiecellen en de cellen van de Koninklijke marechaussee en de het onderzoek naar de gedragingen van TBS-gestelden tijdens hun ongeoorloofde afwezigheid.
Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 18-05-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie