Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kabinet maakt afspraken met IPO en VNG over jeugdbeleid

Datum nieuwsfeit: 18-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vereniging Nederlandse Gemeenten

Persberichten

Kabinet maakt afspraken met IPO en VNG over jeugdbeleid

Het kabinet heeft met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vandaag tijdens het Overhedenoverleg stilgestaan bij de rampzalige gebeurtenissen afgelopen zaterdag in Enschede. De drie gesprekspartners hechten eraan hun medeleven te betuigen met de getroffen inwoners van de stad. Zij kennen alle drie groot belang toe aan het onderzoek dat nu onder leiding van mr. M. Oosting plaatsvindt naar de achtergronden van de ramp.

Voorts is gesproken over de besteding van de extra financiële middelen die dit jaar en volgend jaar beschikbaar komen voor provincies en gemeenten in respectievelijk het Provinciefonds en het Gemeentefonds. Vastgesteld is dat in het Bestuursakkoord-nieuwe-stijl alledrie de overheden zich hebben verbonden tot prioriteit voor veiligheid, sociale en fysieke infrastructuur en dat groeiende middelen dus ook primair daarvoor worden gebruikt, met inachtneming van ieders wettelijke verantwoordelijkheden. De drie partijen hebben afgesproken elkaar daarover te zijner tijd inzicht te verschaffen en de resultaten daarvan te volgen en, zo nodig, te bespreken.

In het Overhedenoverleg zijn de eerdere afspraken over het jeugdbeleid verder geconcretiseerd. Minister-President Kok, staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), IPO-voorzitter Van Kemenade en VNG-vice-voorzitter Brouwer-Korf hebben een brief ondertekend waarin alle gemeenten, provincies en departementen worden opgeroepen tot meer en betere samenwerking in het jeugdbeleid. In een bijbehorend pamflet roepen de ondertekenaars de overheden op om jongeren zelf veel meer te betrekken bij het maken van beleid.

Verder moet er meer aandacht worden gegeven aan risico-jongeren. Met name jonge kinderen moeten dichtbij huis betere ondersteuning krijgen. Instellingen voor de jeugd moeten meer samenwerken en er moet meer geïnvesteerd worden in algemene voorzieningen voor de jongeren. Gemeenten hebben hierin een regierol. Afgesproken is om voor het realiseren van een sluitende aanpak van 0- tot 6-jarigen een integraal kader op te stellen op grond waarvan bijdragen vanuit het rijk kunnen worden verstrekt aan gemeenten. Zo spoedig mogelijk lopen alle geldstromen via dit brede, integrale kader.

In de brief wordt tevens bekend gemaakt dat een bezoekcommissie jeugd wordt geïnstalleerd. Deze gaat op zoek naar de resultaten die in de praktijk worden geboekt in het jeugdbeleid. Hierin zitten naast vertegenwoordigers van de overheden ook jongeren zelf. Departementen, provincies en gemeenten worden opgeroepen goede praktijkvoorbeelden te melden. We dagen u uit de bezoekcommissie te vragen eens met u mee te kijken hoe u de criteria in de praktijk probeert te brengen, aldus de bewindslieden en de IPO- en VNG-vertegenwoordigers. Goede voorbeelden kunnen aangemeld worden bij het ministerie van VWS. In het najaar wordt een landelijke conferentie gewijd aan het belang van een gezamenlijk jeugdbeleid. De VNG ondersteunt gemeenten bij het realiseren van de gemaakte afspraken door middel van het project Lokaal jeugdbeleid. In 2002 rapporteert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de voortgang.

Voor een betere samenwerking, coproductie, tussen de overheidslagen bij het realiseren van omvangrijke ruimtelijk-economische en gebiedsgerichte investeringen, hebben de partijen de afspraak gemaakt om daarmee gezamenlijk in de praktijk ervaringen op te doen. Het Overhedenoverleg heeft aan een werkgroep onder leiding van dr. L. van Leeuwen, burgemeester van Zoetermeer, opgedragen een aantal projecten voor te dragen met behulp waarvan in een volgend Overhedenoverleg kan worden bepaald welke knelpunten in de coproductie optreden en wat daaraan kan worden gedaan.

Op basis van de afspraken uit het Overhedenoverleg van 1 december
1999 over de vitalisering van het platteland zijn 13 pilotgebieden, verspreid over heel Nederland, elk aan de slag gegaan met het formuleren van een plan van aanpak voor het totstandbrengen van meer sociale en economische dynamiek in de gebieden. Samenwerking tussen provincie en gemeente(n) is daarbij cruciaal. De eventuele knelpunten die bij de uitvoering van de plannen van aanpak naar voren komen, worden in het volgende Overhedenoverleg besproken.
In het Overhedenoverleg is vandaag ook gesproken over de positie van etnische minderheden. De aandacht ging daarbij uit naar de positie van deze groepen op de arbeidsmarkt, inburgering en voor- en vroegschoolse educatie.


Informatie over dit persbericht:

Ministerie van VWS, Pieter Idenburg,
tel. (070) 340 50 72
Ministerie van BZK, Ger Bodewitz,
tel (070) 426 60 43
VNG, Judith van den Heuvel,
tel. (070) 373 85 13
IPO, Jan van der Heyden,
tel. (070) 314 34 45

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie