Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA over voortgang publiek-private samenwerking (PPS)

Datum nieuwsfeit: 18-05-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 18 mei 2000

 

BIJDRAGE VAN JEROEN DIJSSELBLOEM (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG OVER DE VOORTGANG VAN PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING (PPS)

Aanleiding voor dit overleg is de Tweede Voortgangsrapportage PPS van de minister van Financiën. Deze rapportage gaat op verzoek van de Kamer vergezeld van een notitie over financieringsinstrumenten.

Algemene lijn voor PPS

De visies op wat PPS is lopen nog altijd uiteen. Hoe je PPS ook invult, de uitkomst van de samenwerking met private partijen moet wat de PvdA betreft een betere benutting van publieke middelen voor publieke doelen zijn. We willen zoveel mogelijk publieke waar voor ons publieke geld. Voor een succesvol PPS is het cruciaal dat de overheid weet wat zij wil.


- Dus heldere en effectieve kaders voor rijksbeleid (ruimtelijk: Vijfde nota).


- Vervolgens een gedragen analyse: wat is het probleem en welke publieke en private belangen zijn er in het geding? Moet de overheid wel het voortouw nemen?


- Dan politieke besluitvorming over de wenselijkheid van mogelijke oplossingen en de maatschappelijke voorwaarden (leefbaarheid etc.).

- Vervolgens particulier initiatief uitlokken en optimaal benutten van creativiteit, kennis en ervaring van private partijen ten behoeve van de publieke doelen.

Dit geldt uiteraard in versterkte mate als er sprake is van een rijksproject.

Als er sprake is van een gecombineerd project (deels rijksproject deels private doelen), zal al eerder in de planvorming een optimale afstemming over elkaars deelprojecten moeten plaatsvinden.

De theorie en de praktijk

In de achterliggende jaren is de kennis bij de overheid van PPS-constructies, voor- en nadelen, sterk verbeterd. Er is terecht gewerkt aan een eenduidig begrippenkader. Dat blijkt ook uit de voortgangsrapportage. Daarin staan zinvolle noties over het tijdig eens worden van de verschillende overheden over wat men wil en onder welke voorwaarden. Over het niet altijd als overheid op willen draaien voor een "onrendabele top". Over fasegewijse politieke betrokkenheid en besluitvorming. Ook uit de evaluatie van lokale projecten komt weer naar voren dat de publieke partij bij de start van een project moet beginnen met het helder formuleren van de eigen uitgangspunten en doelstellingen. De problemen met PPS zitten in het gat tussen theorie en praktijk.

Maar er is een fors gat tussen theorie en praktijk.

Er zijn nog geen concrete resultaten met aantoonbare voordelen voor de publieke en private sector. De frustratie bij het bedrijfsleven neemt toe. Het VNO stelt zelfs: de tijd van praten is voorbij. De analyse daarvan en mogelijke oplossingsrichtingen ontbreken in de notities van het Kabinet. We zullen snel toe moeten naar concrete resultaten, anders zakt de interesse en "commitment" aan private en publieke kant snel weg.

De belangrijkste oorzaak voor het gebrek aan succes is o.i. de selectie van PPS projecten. Daar zit als het ware de mislukking al ingebakken. Een helder toetsingskader op basis waarvan PPS-kansrijke projecten worden aangewezen ontbreekt nog altijd. De PPS-projecten uit het MIT zijn projecten die niet voldoende prioriteit hebben. Vaak politiek omstreden projecten of uit verkeerskundig oogpunt weinig prioritaire projecten. In ieder geval projecten waar geen of onvoldoende publieke middelen voor zijn. Was minister Zalm niet met de PvdA van mening dat geldgebrek geen goed startpunt is voor een succesvolle PPS? Waarom is er nog steeds geen PPS-toets als selectiemethode?

Doordat minder prioritaire of zelfs omstreden projecten tot PPS-project worden benoemd, slepen de projecten zich moeizaam voort. Hoe staat het nu met de ambitie van het Kabinet om snel tot succesvolle transacties te komen? De ambities zijn te vrijblijvend van aard. In lijn met het gedachtengoed van Kabinet en Kamer rond de Derde Woensdag van Mei is een meer taakstellende aanpak van PPS noodzakelijk

De PvdA pleit voor een PPS-taakstelling in ICES en MIT-kader. Ook ICES omdat wij van mening zijn dat PPS breder inzetbaar is dan alleen bij infrastructuur. Een taakstelling, niet per project maar per hoofdcategorie uit het MIT en ICES of over het gehele investeringsprogramma in ICES en MIT. Is het Kabinet bereid een dergelijke taakstelling op te nemen in MIT 2001 en het volgende ICES-programma?

Dan een voorschot op de discussie op de Voorjaarsnota. De minister van Financiën kondigt daarin aan 100 miljoen gulden apart te willen zetten om PPS te stimuleren. De logica daarvan ontgaat ons vooralsnog. Kan de minister uitleggen wat hij met dit forse bedrag voor heeft? Was het niet zo dat met PPS dat we of met hetzelfde budget een betere kwaliteit project nastreven of dat we met minder publieke middelen eenzelfde kwaliteit project kunnen realiseren? Graag reactie.

Wat ronduit tegenvalt in de voortgangsrapportage is de gedachte betekenis van PPS voor projecten op het vlak van natuur/recreatie/milieu, bijv. in combinatie met infrastructuur of rode functies. In de voortgangsrapportage worden veel voorbeelden uit het VK aangehaald. Dáár is wel steeds een forse natuur/milieucomponent. De PvdA vraagt het Kabinet aan dit thema bijzondere aandacht te besteden de komende jaren en daar in de volgende voortgangsrapportage over te rapporteren. Welke nieuwe instrumenten zijn van het Kabinet op dit vlak nog te verwachten, bijv. in de nota over het grondbeleid?

Aan de minister van V&W de vraag hoe zij aankijkt tegen inpassingsmaatregelen binnen PPS-projecten. Wanneer komen deze voor rekening van de overheid en wanneer voor die van het bedrijfsleven? Stel dat we zouden besluiten een snelweg volledig privaat te laten financieren, ontwerpen aanleggen en exploiteren; moeten deze partijen dan de kwaliteitsaspecten (leefbaarheid, natuur etc) meefinancieren? Graag de visie van de minister.

In de hele PPS-discussie zoals wij hem op nationaal niveau voeren, is relatief weinig aandacht voor het lokale niveau. Daar is veel meer ervaring al met PPS. Niet alle ervaring overigens even positief. Wij zijn daarom geïnteresseerd in mogelijkheden om de lokale overheid meer instrumenten in handen te geven om het publieke belang in die PPS projecten te versterken. Daar ligt dus een relatie met de discussie over grondbeleid, de wijziging van de Wet voorkeursrecht en de fundamentele herziening van de Wet ruimtelijke ordening. Kunnen de ministers toezeggen dat versterking van PPS op lokaal niveau voldoende aandacht zal krijgen in de kabinetsnota grondbeleid?

Losse opmerkingen:


- Tot welke oordeel komen de ministers als zij de gang van zaken rond de Schipholtunnel eens houden naast de door henzelf ontwikkelde richtlijnen en voor aanbesteding en PPS?


- Bij het project Mainport Rotterdam (PMR) is voor het eerst het ambitieniveau van het Rijk afhankelijk gesteld van de belangstelling in de private sector om risicodragend te investeren in het project. De PvdA steun deze benaderingswijze. Is de minister van Financiën met ons van mening dat deze filosofie vaker kan worden toegepast? Aan welke projecten wordt gedacht?


- Hoe staat het met project spoorzone Delft. Dit project heeft veel PPS-potentie. Naar onze informatie zijn er al vergaande besprekingen tussen PPS-partners en aansprekende ontwerpen . Ziet het Kabinet kans dit project naar voren te halen in de tijd door versneld een rijksbijdrage te leveren?

- Onlangs is een Raad van advies ingesteld voor het Kenniscentrum PPS. Prima maar de samenstelling maakt kwetsbaar. Minimaal twee van de leden zijn werkzaam voor bouwondernemingen cq. projectontwikkelaars. Dit lijkt niet gewenst.


- Hoe staat het met de aanpassing van de Europese aanbestedingsrichtlijnen? In welke mate vormen deze op dit moment een belemmering bij de ontwikkeling van PPS? Hoe wordt daar elders in de EU tegen aan gekeken?

- Welke aanpassing van de huidige PKB procedure acht de minister wenselijk om de stapsgewijs politieke besluitvorming in PPS-projecten beter vorm te geven?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie