Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over Autokosten (benzineprijzen en MRB)

Datum nieuwsfeit: 18-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA


Autokosten (benzineprijzen en MRB)

Den Haag, 18 mei 2000


1. Brandstofprijzen zijn tot recordhoogte gestegen en dat leidt tot grote ontevredenheid bij burgers en bedrijven. Op 30 april a.s. wordt er zelfs een protestdag in de vorm van een niet tanken-dag georganiseerd. Het grootste deel van de brandstofprijs bestaat uit belastingen (accijns, milieuheffing, BTW: fl 1,70). Door forse stijging olieprijzen zijn de benzine/dieselprijzen nu enorm hoog. Mobiliteit moet betaalbaar blijven. Voor het merendeel van de burgers is er voor de auto geen alternatief. Huidige brandstofprijzen doen enorme aanslag op portemonnee burger en bedrijfsleven. CDA-fractie bepleit daarom op dit moment afschaffen kwartje van Kok. De tussenbalansmaatregel, primair bedoeld voor terugdringing financieringstekort, heeft wat dat laatste betreft zijn functie verloren. Burgers hebben het kwartje steeds als een tijdelijke maatregel ervaren (en dus niet kennelijk niet als een structurele maatregel). Nu er geen financieringstekort meer is en er forse inkomstenmeevallers zijn, mede veroorzaakt door fors toegenomen belasting opbrengsten uit de auto, bepleit de CDA-fractie het afschaffen kwartje van Kok. Bovendien was destijds ook een stuk argumentatie: dalende energieprijzen incl. aardgas. Daar komt nog het volgende bij. Het is in het verleden regelmatig voorgekomen dat dalende energieprijzen aanleiding hebben gegeven tot extra accijnsverhogingen (10 ct. in 1983, 9 ct. in 1986, zie brief ANWB 15-3-2000). Op dit moment maken we nu juist het spiegelbeeld van deze situatie: olieprijzen stijgen sterk, terwijl de overheidsfinanciën er aanzienlijk beter voor staan. Wanneer dalende olieprijzen aanleiding kunnen geven tot accijnsverhogingen, moeten stijgende olieprijzen ook kunnen leiden tot accijnsverlagingen (of eventuele andere vormen van compensatie).


2. Opbrengsten autobelastingen zijn in 10 jaar gestegen van 10 tot 22 miljard (exclusief de BTW-opbrengst, anders was het 27 miljard). Het Paarse kabinet is de afgelopen jaren doorgegaan met verhogen autokosten:

Indexering accijns op brandstofprijzen (veroorzaakt verdere grensproblemen, CDA-motie tegen)

BPM verhoging op dieselautos (fl. 2000,- per auto, CDA amendement tegen)

Verhoging accijnzen Paars I (CDA tegen, gevolgen paarse diesel, zalmstrook, zalmsubsidie bij grenspomphouders)
Ondanks deze lastenverzwaring op auto roept VVD-voorman Dijkstal tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen (1999): Dit kabinet behandelt auomobilist als crimineel. VVD accepteert geen lastenverzwaring auto. Het waren mooie woorden, maar de VVD steunde wel alle maatregelen. Ook nu wil minister Zalm niets weten van teruggaaf kwartje van Kok. (Dan spreek ik nog niet eens over het onderwerp R.R.: rekening rijden) NB: De burger ervaart, wetend dat de overheid 1,70 van elke verkochte liter benzine van 2,50 ontvangt) de fors oplopende benzineprijzen als lastenverzwaring en niet als zoals de minister schrijft een onderdeel van de endogene mutaties van de ontvangsten. De overheid had immers ook bij alle prijsstijgingen het heffingenregime kunnen verlichten. Daarnaast moet ook in het bijzonder rekening worden gehouden met de positie van het bedrijfsleven en de nadelige gevolgen van de hogere kosten van met name diesel.

3. CDA-fractie bepleit:

a. Afschaffen kwartje van Kok (argumenten: hoge brandstofprijzen, betrouwbare overheid, financieringstekort geeft geen aanleiding tot handhaving, mobiliteit dient betaalbaar te blijven, benzine auto betaalt meer aan belasting dan noodzakelijk is voor dekking kosten zie perspectievennota)

b. Door de explosieve stijging van brandstofprijzen heeft met name de transportsector het moeilijk. Meer in het bijzonder gaat het dan ook om het instabiele karakter van alle prijsstijgingen, die weer problemen oplevert bij het doorberekenen van kosten. Tegen die achtergrond bepleit Transport en Logistiek Nederland e.a. de introductie van dieseloliestabilisator. De CDA-fractie ziet veel goede aspecten in dit voorstel omdat dit een anticyclische accijnsheffing met zich meebrengt. Dit is hard nodig voor de bedrijfstak die moeilijke tijden door maakt. Daarbij houdt de CDA-fractie ook nadrukkelijk rekening met het gegeven dat in 10 jaar tijd de accijns op diesel is verdubbeld. Kan de minister in dit kader nog eens ingaan op de verhouwing tussen de wiebeltax en de variabilisatie. Deze zouden moeilijk met elkaar te verenigen zijn. De CDA-fractie deelt die opvatting niet. De wiebeltax brengt meer rust op het prijsfront , maar laat mogelijkheden van variabilisatie onverlet. Voorts speelt in de transportsector het vraagstuk van de teruggaafregeling paarse dieselolie. De staatssecretaris heeft (bij brief van 25-1-2000) al aangekondigd na te willen denken over de aanpassing van de tot die regeling behorende grenzen en daaromtrent een besluit te nemen. Is daar op dit moment meer over te zeggen?

c. Voor CDA-fractie is bespreekbaar een deel van het kwartje van Kok terug te geven in de vorm van verlaging motorrijtuigenbelasting. Ook zij is voorstander van variabilisatie. Vergeleken met een jaar geleden is de benzineprijs voor de consument met zon 45 cent. gestegen. Daarom is er aanleiding om naast verlaging motorrijtuigenbelasting ook verlaging benzineprijs door te voeren. Ook voor de minder draagkrachtigen dient autorijden betaalbaar te blijven.

4. CDA-fractie wil verder nadere informatie over de wijze hoe accijns wordt afgedragen. Kan de Stas. Financiën inzichtelijk maken wat de termijn van afdracht van accijnzen is. Profiteren oliemaatschappijen hier niet te veel van? Is dat geen aanleiding tot verlaging brandstofprijzen?


5. Er blijft aanhoudende zorg dat de oliemaatschappijen in Nederland een hogere prijs in rekening brengen dan bijvoorbeeld Duitsland en België Dat punt is tot op heden onvoldoende onderzocht. De CDA-fractie vindt dat EZ daar hogere prioriteit aan moet geven. Afgelopen week bleek in de regio Nijmegen het ineens mogelijk dat de benzineprijzen bijna met 10 cent konden dalen. (precies het verschil tussen Nederland en Duitsland). Wat betreft het buitenland: kent men ook daar het systeem van het heffen van belasting (BTW) op de accijnzen?

6. Naar aanleiding van de nadere brief van het kabinet het volgende.
Wiebeltax: kan de minister zijn opvatting geven over de suggestie van de dieseloliestabilisator vanuit het perspectief van het bedrijfsleven?

De verhoging van de benzine- en dieselprijzen zou volgens aannames de schatkist ongeveer 0,75 miljard hebben gekost (i.v.m. de prijselasticiteit) en 250 miljoen hebben opgeleverd (BTW-opbrengst). Hoe reëel is de veronderstelling van de prijselasticiteit? De overheid zou dus door alle prijsverhogingen netto een half miljard armer zijn geworden. De CDA-fractie kan zich dit niet voorstellen. Welke reele cijfers zijn op dit moment beschikbaar?

Wat wordt precies bedoeld met de zin: Wel kunnen consumenten voor langere tijd met hogere prijzen worden geconfronteerd.? Moeten we ons instellen op blijvend hogere prijzen aan de pomp op een niveau zoals we die nu kennen?

De CDA-fractie verzet zich tegen de methodiek dat de invoering van rekening rijden wel mag leiden tot een lagere MRB, terwijl de exorbitante prijsstijgingen geen enkele invloed mogen hebben op de MRB. Wanneer het kabinet zelf uitgaat van een prijselasticiteit zou vanuit die redenering tenminste extra BTW-inkomsten kunnen worden teruggegeven in de vorm van verlaging van de MRB.

In de beantwoording wordt ingegaan op de kilometerheffing die over een jaar of tien mogelijk zou kunnen worden ingevoerd. Wanneer men een dergelijke heffing wil, is het gelet op het draagvalk van een dergelijke maatregel onverstandig intussen het rekening rijden in te voeren. De CDA-fractie denkt graag mee over een dergelijke hefing, maar ziet wel praktische problemen. Hoe moet bijvoorbeeld worden aangekeken tegen de verhouding Randstad-platteland?

De CDA-fractie ziet graag dat de MRB meer wordt toegespitst op stil, schoon, zuinig. Waarom wordt niet meer tempo gemaakt met een dergelijke strategie?

N.a.v. antwoord op vraag 9 en 17: de hogere energieprijzen dragen voor een kwart bij aan de stijging van de inflatie. Dus heel goed letten op de gevolgen van ecotax e.d.

N.a.v. antwoord op vraag 14: CDA herhaalt pleidooi voor verhoging van het bedrag van 0,60 ct. per liter dat fiscaal in rekening mag worden gebracht voor vrijwilligerswerk, beroeps- en andere kosten (zie motie- c.q. amendement Reitsma).

N.a.v. antwoord op vraag 16: hele discussie over MRB etc. nu loskoppelen van discussie over rekening rijden.


7. Tenslotte: de vorige staatssecretaris heeft in interviews te kennen gegeven dat de MRB verlaagd zou kunnen worden als gevolg van de sterk gestegen brandstofprijzen. . Ook minister Zalm liet zich in vergelijkbare zin uit. Hoe komt het dat in de nadere brief hier volledig aan voorbij wordt gegaan?

Kamerlid: drs.J.Reitsma

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie