Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B en W gemeente Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 18-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout


Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 16 en 18 mei 2000

Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing naar gemeenteraad

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad in hun vergadering van juni het Ontwikkelingsprogramma Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) vast te stellen. Op basis van dit programma komt de gemeente Oosterhout in de periode tot 2004 in aanmerking voor een aantal rijkssubsidies, tot een totaalbedrag van in beginsel 6.260.000.

De rijksoverheid heeft het ISV in het leven geroepen om meer samenhang te brengen in het beleid voor stedelijke vernieuwing. Overheidsbijdragen op dit terrein zullen voortaan gebundeld worden in één geldstroom. Het meeste daarvan gaat naar de zogenaamde budgetgemeenten - gekoppeld aan het Grotestedenbeleid - die hun geld rechtstreeks van het rijk krijgen. Daarnaast zijn er nog de niet-rechtstreekse gemeenten, waartoe Oosterhout behoort. Zij kunnen subsidie ontvangen op basis van projecten of, zoals in Oosterhout het geval is, op basis van een tevoren ingestuurd programma. In zon programma, dat voor 1 juli 2000 bij de provincie moet zijn ingediend, moeten gemeenten aangeven welke activiteiten ze op het gebied van stedelijke vernieuwing de komende periode willen verrichten. Het kan dan gaan om stadsvernieuwing, bodemsanering, buurtbeheer, versterking van de economie en sociaal-maatschappelijke projecten.

In Oosterhout is de basis voor het ontwikkelingsprogramma ISV met name gevormd door de uitkomsten van de Strategiediscussie, met een doorkijk naar het concept van de Stadsvisie, en het Politiek Akkoord 2000-2004. Uitvoering van de ISV-projecten zal plaatsvinden binnen de gemeentelijke beleidscyclus (voorjaarsnota en begroting). Daarvoor zal een aparte bestemmingsreserve ISV in het leven worden geroepen.

Het ontwikkelingsprogramma ISV zal, voordat behandeling in de raad plaatsvindt, onderwerp zijn van een inspraakavond op dinsdag 6 juni 2000.

Voorlichtingsblad verhuist naar Weekblad Oosterhout

Het gemeentelijk Voorlichtingsblad zal met ingang van 1 juni verhuizen van Het Kanton naar het Weekblad Oosterhout. Burgemeester en wethouders hebben daartoe, om financiële redenen, besloten. Het besluit is een voortvloeisel uit de ombuigingsmaatregelen, in het kader van "Basis in balans", die de gemeenteraad eind maart heeft vastgesteld. Daarin is, vanaf 2001, een taakstellende bezuiniging op de kosten van het Voorlichtingsblad van 20.000 opgenomen. Uit onderhandelingen met zowel Het Kanton als het Weekblad Oosterhout is het Weekblad als goedkoopste alternatief tevoorschijn gekomen. Uiteindelijk blijkt een bezuiniging van 70.000 per jaar behaald te kunnen worden, die al in juni van dit jaar kan ingaan.

College komt milieuverenigingen tegemoet in bezwaren bomenkap Europaweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de milieuorganisaties MVO en IVN gedeeltelijk tegemoet te komen in hun bezwaren tegen het verlenen van vergunning voor het vellen van 54 bomen langs de Europaweg/Eikdijk. Deze bomen zouden moeten plaatsmaken voor het kantorencomplex Europarc.

B. en w. volgen daarmee het advies van de gemeentelijke Adviescommissie voor de bezwaarschriften. Die kwam tot de conclusie dat het vellen van drie houtopstanden in het gebied aan de Europaweg nog niet aan de orde kan zijn, omdat de bouwplannen voor deze locatie nog niet concreet zijn. Er heeft daarom onvoldoende belangenafweging plaatsgevonden, oordeelt de adviescommissie.

De adviescommissie is echter wel van oordeel dat de velvergunning in stand kan blijven. Alleen voor het gebied langs de Europaweg geldt de bepaling dat hiervan slechts gebruik mag worden gemaakt als er tevens sprake is van een geldige bouwvergunning en als redelijk zeker is dat de bouw ook inderdaad doorgaat.

Tenslotte volgen b. en w. het advies van de commissie door de velvergunning van een van de houtopstanden in het gebied langs de Europaweg te weigeren. Het gaat hier om een boom die naar de mening van alle betrokkenen van monumentale waarde is.

B. en w. willen meewerken aan bouw woning naast Houtse Heuvel 50

Burgemeester en wethouders zijn in principe bereid medewerking te verlenen aan de bouw van een woning naast het perceel Houtse Heuvel 50. Op het perceel aan de Houtse Heuvel 50 is nu nog garagebedrijf W.P. van der Put gevestigd. Omdat uitbreiding van het bedrijf in Den Hout niet meer mogelijk is, heeft Van der Put ervoor gekozen in Dongen een nieuwe bedrijfsruimte te bouwen. Hij is bereid het huidige bedrijf te saneren, waarbij de voormalige bedrijfswoning en een bijgebouw gehandhaafd blijven. Om een en ander financieel haalbaar te laten zijn, zou Van der Put dan wel in staat moeten worden gesteld op het naastgelegen perceel een woning te bouwen. B. en w. zijn bereid daaraan medewerking te verlenen omdat op die manier voorkomen kan worden dat zich op het perceel een nieuw bedrijf vestigt. De nu te bouwen woning past bovendien in het dorpsplan en de concept-Stadsvisie.

Milieuwerkprogramma 1999 volgens planning uitgevoerd

De gemeente Oosterhout heeft het milieuwerkprogramma over 1999 - waarin wordt aangekondigd welke activiteiten de gemeente op milieubeleid voor dat jaar wil ontplooien - grotendeels volgens planning uitgevoerd. Dat blijkt uit het milieuverslag over 1999 van de gemeente Oosterhout. Wel is het aantal productieve uren van de milieuambtenaren iets lager dan geraamd. Dat was het gevolg van ziekte en van de wateroverlast in september, die binnen het stadhuis vooral de burelen van milieu trof.

Uit het jaarverslag wordt duidelijk dat ongeveer de helft van de personele capaciteit wordt ingezet aan bedrijven. Dat heeft enerzijds te maken met het verlenen van vergunningen en anderszins met controles van die vergunningen.

Plafonds en tl-armaturen sportcomplex Arkendonk opgeknapt

B. en w. hebben besloten tot het renoveren van de plafonds en het vervangen van de tl-armaturen in het zwembadgedeelte van sportcomplex Arkendonk. Hiermee is een investering van 105.000 gemoeid, waarvoor geld binnen de begroting voorhanden is. De vervanging is noodzakelijk omdat de plafonds aan het doorzakken zijn en de tl-armaturen zijn gaan roesten. De werkzaamheden zullen moeten worden uitgevoerd in de zomervakantie.

Behandeling wijziging speelautomatenbeleid pas na zomervakantie

De Oosterhoutse gemeenteraad zal zich pas na de zomervakantie buigen over de wijziging van het speelautomatenbeleid. Burgemeester en wethouders hebben dat de gemeenteraad laten weten. "Recente ontwikkelingen op het gebied van het financiële beleid en de gemeentelijke organisatie hebben genoopt tot een bijstelling van prioriteiten", aldus b. en w.

Eerder had het college toegezegd, bij de behandeling van een oriënterende notitie over speelautomatenhallen in de commissie Algemene Zaken, dat die commissie in de vergadering van 17 mei een ontwerp-voorstel over dat onderwerp te behandelen zou krijgen. Die toezegging kan het college dus niet gestand doen.

College zet eerste stap juridisch traject ombuigingsoperatie

Het college van b. en w. heeft de eerste stap gezet in het juridische traject dat moet leiden tot het verminderen of stopzetten van gemeentelijke subsidies aan Oosterhoutse organisaties en instellingen. Het gaat om subsidies die onderdeel zijn van de ombuigingsoperatie "Basis in balans". Structureel wordt daarin voor 1,8 miljoen op subsidies bezuinigd, op een totaal ombuigingsbedrag van 13 miljoen. De Algemene wet bestuursrecht stelt regels aan de wijze waarop gemeenten in zulke gevallen met betrokken organisaties en instellingen moet omgaan.

Oosterhout, 18 mei 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie