Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raming uitgaven en ontvangsten Tweede Kamer in 2001

Datum nieuwsfeit: 18-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

verslag raming tweede kamer 2001

Gemaakt: 23-5-2000 tijd: 20:21


27082 Raming der voor de Tweede Kamer in 2001 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
Nr. 11 Verslag

Vastgesteld 18 mei 2000

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 1) belast met het voorbereidend onderzoek van deze raming, heeft de eer van haar bevindingen als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat het Presidium de gestelde vragen tijdig zal hebben beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging voldoende voorbereid.


1. Inleiding

De algemene toelichting beschrijft het proces van geleidelijke vernieuwing van het werken in de Kamer. Een van de punten die aan de orde komen is het verrichten van onderzoek door tijdelijke commissies. De leden van de PvdA-fractie staan positief tegenover deze vorm van commissiewerk. Onduidelijk is echter of er inhoudelijke dan wel financiële randvoorwaarden gesteld worden aan dergelijke commissies. Zij zouden hierover graag meer informatie ontvangen.

Ook vermeldt de toelichting dat er sprake is van het installeren van een onafhankelijk functionerend parlementair verificatiebureau. Kan het Presidium duidelijk maken wat er anders is aan de specifieke onafhankelijkheid van dit bureau in vergelijking met het werk dat door reguliere commissies wordt verricht?

In de algemene toelichting wordt voorts gesproken over de toenemende interesse van de media voor de debatten in de Kamer. Deze interesse wordt echter in toenemende mate ingevuld door belangstelling voor de personen die de functie van kamerlid vervullen. Hoe denkt het Presidium de pers van informatie te voorzien met het oog op het keren van dit proces?

De informatie aan burgers en aan de media is een belangrijk onderdeel van het democratisch proces. Het Presidium verwijst naar de mogelijkheden om via Internet de mogelijkheid te creëren om de debatten te volgen. Zij onderzoekt nog de mogelijkheden om beelden over te dragen via Internet. De leden van de PvdA-fractie beoordelen deze ontwikkeling als positief. Daar staat echter tegenover dat veel huisgezinnen wel over radio en/of TV beschikken en niet over een computer met internet. Uitgangspunt blijft dat de informatie over het werk in de Kamer voor iedereen toegankelijk moet blijven. Welke stappen onderneemt het Presidium over de overdracht via radio te handhaven? Wordt er nog steeds aangewerkt om een kanaal voor TV-uitzendingen vanuit de Kamer te verzorgen?

Veelal vindt informatieoverdracht in de persoonlijke contacten plaats. De Kamer mag zich verheugen in het feit dat veel burgers het parlement als het huis van het volk weten te vinden. Veel scholen bezoeken in klassikaal verband de Kamer en laten zich informeren over het werk dat volksvertegenwoordigers uitvoeren. Deze leden is gebleken dat voor deze rondleidingen fl. 7,50 per bezoeker en dus per leerling in rekening wordt gebracht. Met name voor scholen kan dit bedrag aardig oplopen. De leden van de PvdA-fractie vragen het Presidium de mogelijkheden te onderzoeken om zeker de rondleidingen voor scholen gratis uit te laten voeren.

Met betrekking tot het claimen van onderwerpen lezen de leden van de PvdA-fractie dat een betere samenwerking tussen commissieactiviteiten en de plenaire vergadering daarvoor een oplossing moet bieden. Dit standpunt wordt weliswaar door de ambtenaren en medezeggenschapsorganen onderschreven, maar niet onderbouwd. Kan het Presidium een onderbouwing geven van dit standpunt?

Ten aanzien van het personeelsbeleid wordt opgemerkt dat een grotere mobiliteit wordt nagestreefd. Zijn de mogelijkheden onderzocht om ook de mobiliteit te stimuleren naar andere organisaties dan de rijksoverheid? Is gedacht aan organisaties in het veld? In hoeverre maakt het Presidium gebruik van interim-functievervulling om kennis en ervaring van personeelsleden aan te vullen? Is het het Presidium bekend dat voor de personeelsleden in de ondersteunende diensten mobiliteit naar onderdelen van de Rijksdienst slechts zeer beperkt mogelijk is, vanwege het feit dat die werkzaamheden veelal zijn uitbesteed? Zo ja, wat voor maatregelen denkt het Presidium te nemen om de mobiliteit onder deze categorie personeelsleden te bevorderen?

De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de Raming der voor de Tweede Kamer in 2001 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten. Dit voorstel leidt bij deze leden tot het stellen van de volgende vragen en maken van de volgende opmerkingen.

Zij nemen met waardering kennis van het feit dat het al op korte termijn mogelijk wordt om het geluidssignaal van de plenaire zaal en van enkele grote vergaderzalen via internet te volgen. Dit is niet alleen voor ministeries interessant, maar zeker ook voor geïnteresseerd publiek en maatschappelijke organisaties. In dit verband vragen deze leden of het mogelijk kan worden om zogenoemde real audio/media bestanden via de PC af te spelen. Als vervolg op het «project integratie» is het vergaderondersteuningssysteem tot stand gekomen, hetgeen een goede ontwikkeling is. De plannen die in 2000 verder zullen worden uitgewerkt, zien zij met grote belangstelling tegemoet. In hoeverre zijn de conclusies van de werkgroep Cornielje ter zake nog actueel?

In de algemene toelichting staat dat niet te verwachten valt dat het papier op korte termijn uit de Kamer zal verdwijnen. De leden van de VVD-fractie hebben hier begrip voor, maar vinden het wenselijk dat hard aan vermindering zal worden gewerkt.

Heeft het Presidium een kwantitatieve doelstelling en een tijdpad ten aanzien van het terugdringen van het onnodig papiergebruik? Kan het Presidium aangeven op welke termijn de verspreiding van onder andere groentjes en (gewijzigde) agenda's via het computernetwerk zal plaatsvinden?

De leden van de CDA-fractie hebben kennis genomen van dit voorstel. Alvorens inhoudelijk hierop in te gaan, zijn er twee vragen die zij willen stellen over de lopende begroting.

Kan het Presidium uitleggen waarom in het jaar van de meevallers wordt vastgehouden aan de bezuinigingen op het budget van de Kamer?

Vanuit verschillende zijden wordt gepleit voor versterking van het primaire politieke proces. Dat betreft de Kamer als geheel, maar het betreft vooral de politieke fracties. Bij de Voorjaarsnota wordt wel gepleit voor extra geld en personeel voor de Kamer, echter niet voor de fracties. Wat is de argumentatie van deze keuze?

De leden van de CDA-fractie stellen vast dat een aantal in het verleden aangenomen moties nader worden uitgewerkt. Naar aanleiding van ervaringen in het afgelopen jaar willen deze leden op een aantal zaken ingaan.

Op de eerste plaats is er de ontwikkeling rond de onderzoeksfunctie. Hoe kan worden bereikt dat deze functie wordt ingezet zoals bedoeld? Met andere woorden welke terugkoppelingsmogelijkheden zijn er als er lopende een onderzoek verschil van inzicht ontstaat over de reikwijdte en aanpak van het onderzoek? Daarnaast vragen deze leden of het Presidium kan aangeven op welke manier de onderzoeksfunctie van de fracties zelf kan worden vergroot.

Op de tweede plaats vragen deze leden of het Presidium gedachten heeft over de wijze waarop de noodzakelijke financiële onafhankelijkheid van de Kamer kan worden ontwikkeld.

Op de derde plaats roept de inrichting van een parlementair verificatiebureau een aantal vragen op. Betekent dit nieuw personeel voor de Kamer? Wat heeft dit voor consequenties voor het budget en de inschakeling van de fractiestaven?

Vorig jaar is toegezegd nader te bekijken of ook de fracties kunnen worden aangesloten op de Mobiliteitsbank, zodra alle ministeries zijn aangesloten, aldus de leden van de CDA-fractie. Het blijft vreemd dat er binnen de Kamer nog steeds onderscheid is. Zijn alle ministeries nu aangesloten? Wanneer kunnen deze leden nadere besluitvorming hierover verwachten?

De leden van de D66-fractie hebben kennis genomen van de Raming 2001 en de daarbij gevoegde toelichting. De discussie over de mogelijkheid tot rechtstreekse uitzending van debatten (nu) via internet is een discussie die al langer loopt dan 1998. Vanaf 1995 is door de leden van de D66-fractie gevraagd naar mogelijkheden voor uitzending in allerlei vormen. Kan het Presidium nu meer duidelijkheid geven dan «naderbij komen».

Deze leden stemmen van harte in met de evaluatie van «de werkgroep Doelman-Pel». Op basis van welke criteria zal worden geëvalueerd? Daarenboven stellen zij voor om de wijziging van de pensioenwetgeving te betrekken bij de discussie over het fractiebudget. De premieverhoging die voortvloeit uit de nieuwe pensioenwetgeving zal grote financiële gevolgen hebben voor fractiebudgetten.

De bezuinigingen op het budget van de Kamer hebben flink doorgewerkt op de fractiebudgetten. Waarom is vastgehouden aan de bezuinigingen ondanks de grote meevallers? En waarom zijn de meevallers pas zo laat bekend gemaakt?

Waarom maakt het commissiestadium meer procedurevergaderingen nodig dan vroeger, en waarom wordt veelal op korte termijn geconvoceerd?

Het lijkt een goede zaak om het samenspel tussen commissies en plenaire vergaderingen te verbeteren. Maar wat ziet het Presidium als oplossing voor het probleem «claimen van onderwerpen».

Het breder maken dan alleen voor ambtenaren van de mobiliteitsbank is door de D66-fractie bij een eerdere Raming aan de orde gesteld. Is daar nu besluitvorming over te verwachten?

Kan het Presidium een visie geven op (de noodzaak van) van het sterk gestegen aantal reizen?

De leden van de GroenLinks-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van de Raming 2001. Graag willen zij op een aantal onderdelen nog nadere informatie ontvangen.

Bij de Raming 2000 is door de leden van de Groenlinks-fractie nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de onderzoeksfunctie van de Kamer. In het plenaire debat heeft de Voorzitter toegezegd dat het Presidium vóór het einde van 1999 met een nadere uitwerking zou komen van de voorstellen op dit punt. Inmiddels is het mei 2000. Wanneer mag de Kamer nu uitgewerkte voorstellen op dit punt van het Presidium verwachten?

Is het waar dat in de Raming 2001 nog geen middelen zijn opgenomen voor het uitvoeren van de hopelijk op zeer korte termijn te verwachten voorstellen voor het versterken van de onderzoeksfunctie c.q. het opzetten van een verificatiebureau? Deelt het Presidium de mening dat het wenselijk is hiervoor in de Raming 2001 middelen te reserveren, aangezien uitvoering straks op financiële problemen kan stuiten met verdere vertraging tot gevolg.

Kan het Presidium toegelichen wat de stand van zaken is met betrekking tot de korting op het budget voor de tegemoetkoming in de kosten van de fracties? Worden de kortingen in 2000 en 2001 ook doorgevoerd? Zo ja, op welke wijze? Zijn de aanhoudende meevallers reden om de kortingen te heroverwegen?

Wanneer kan een besluit worden verwacht naar aanleiding van het advies van de commissie emolumenten? Mag uit de raming 2001 en het min of meer gelijkblijvende budget voor schadeloosstelling in 2001 en navolgende jaren worden afgeleid dat afschaffing van de neveninkomstenregeling niet langer een optie is?

Ook de leden van de SP-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van de raming van de uitgaven en ontvangsten van de Tweede Kamer in 2001.

Zij vragen of er wel voldoende middelen worden gereserveerd om de onderzoeksfunctie van de Kamer te versterken, door onder andere onderzoeken door tijdelijke commissies en een parlementair verificatiebureau. Zij vragen of het niet verstandig is om nu reeds middelen hiervoor te ramen. Voorts vragen deze leden of het nodig is het reisbudget te verhogen. Zij hebben de indruk dat de oriëntatieperiode van nieuwe Kamerleden inmiddels wel voorbij is.

De leden van de fracties van de RPF en het GPV hebben met belangstelling kennisgenomen van de voorliggende raming der Tweede Kamer. Zij willen het Presidium en zijn medewerkers complimenteren met de toegenomen inhoudelijkheid van de raming en de dientengevolge toegenomen informatiewaarde en gebruikswaarde. De voorliggende stukken geven deze leden aanleiding tot een aantal vragen en opmerkingen.

Het Presidium overweegt de instelling van een parlementair verificatiebureau. Deze leden vragen of deze voornemens inmiddels kunnen worden verduidelijkt en nader toegelicht.

De leden van de fracties van de RPF en het GPV zijn ingenomen met het voornemen om de kwalitatieve en kwantitatieve ondersteuning van de fracties te evalueren. Zij vragen om nadere informatie over het verloop van dit traject. Op welke wijze zal de evaluatie plaatsvinden? Zij hechten er aan dat de evaluatie plaatsvindt in goed overleg met (de ambtelijke ondersteuning van) de fracties.

Deze leden vragen voorts om een nadere beschouwing over de plaats van de fracties, in het bijzonder de fractieondersteuning in de organisatie van de Kamer als geheel. De Kamer als zodanig is werkgever van het ambtelijk personeel; de fracties zijn zelfstandig werkgever van hun eigen personeel. Tegelijkertijd woont iedereen, Kamerleden, fractiepersoneel en ambtelijk personeel onder één dak en heeft alleen al uit dien hoofde een groot aantal gemeenschappelijke belangen. Dat feit maakt een goede onderlinge afstemming en met name een goede overlegsituatie ter behartiging van die gezamenlijke belangen noodzakelijk, ook indien men, zoals het ambtelijk personeel ten opzichte van het fractiepersoneel niet in een formele relatie staat ten opzichte van elkaar. De leden van de fracties van de RPF en het GPV stellen vast dat de instelling van het gebruikersoverleg automatisering voorziet in een dergelijk open communicatie- en overlegkanaal tussen - in dit geval - de Dienst Automatisering en (onder meer) de fracties en het fractiepersoneel. Zij stellen tevens vast dat van een dergelijk gestructureerd overleg op andere terreinen (huisvesting, arbobeleid, communicatie rondom primair proces, kantoorinrichting, grote evenementen) eigenlijk niet meer of slechts adhoc sprake is, terwijl ook daar een dergelijk overleg goede diensten zou kunnen bewijzen. In veel gevallen wordt in dergelijke zaken wel overlegd met het ambtelijk personeel (via de ondernemingsraad), maar niet (meer) met het fractiepersoneel via de ambtelijk secretarissen. De leden van de fracties van de RPF en het GPV willen er voor pleiten om tot een dergelijk overleg over aangelegenheden van gemeenschappelijk belang te komen.

In dit kader vragen zij verder nog aandacht voor het volgende. Het ambtelijk personeel van de Kamer verricht een groot aantal diensten ten behoeve van elke Kamerbewoner. Te denken is bijvoorbeeld aan het restaurantbedrijf, de Dienst Automatisering en de beveiliging. Bij andere zaken opereren fracties aan de ene kant en Kamer aan de andere kant apart, terwijl het zinvol zou kunnen zijn om tot gemeenschappelijke regelingen te komen of tot een vorm van 'meeliften' van fracties met activiteiten van de Kamer. In een aantal gevallen is dat ook gebeurd, zoals het vervoersplan; in andere gevallen zijn gemeenschappelijke afspraken wat in de vergetelheid geraakt, zoals het bedrijfsmaatschappelijk werk - zo is althans de indruk van deze leden
- of ontbreken gemeenschappelijke afspraken, terwijl die wellicht mogelijk waren geweest. Te denken valt aan het arbobeleid, de risico-inventarisatie, kinderopvang, de mobiliteitsbank, afspraken over onderlinge mobiliteit van personeel, personeelsvoorzieningen als het pc-privéproject, enzovoorts. Ziet het Presidium reden tot en mogelijkheden voor meer onderlinge samenwerking op dergelijke punten?
Sprekend over de mobiliteitsbank vragen ook de leden van de fracties van de RPF en het GPV wanneer de toezegging dat niet-ambtenaren binnen de Kamer toegang krijgen tot de mobiliteitsbank precies zal worden gerealiseerd.


2. Directie Constitutioneel Proces

In de paragraaf Directie Constitutioneel Proces wordt gewag gemaakt van de doelstellingen van de reorganisatie bij dit onderdeel van de Kamer. Een andere structuur en flexibelere invulling van de functie worden omschreven als bouwstenen voor een betere dienstverlening en voorwaarden voor een moderner personeelsbeleid. De leden van de PvdA-fractie missen de veranderingen in de cultuur en de werkwijze die de medewerkers de ruimte kan bieden tot het ontwikkelen van een modern professioneel engagement als ambtenaar bij de Kamer. De doorbraak van regels en procedures naar regie en processen komt in deze beschrijving niet naar voren. Welk soort mogelijkheden biedt de reorganisatie voor de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers in hun functie en hun beroep als ambtenaar? Welk soort trainingen en scholing denkt het Presidium aan te bieden om deze moderniseringsslag daadwerkelijk vorm en inhoud te geven? Wat wil het Presidium de medewerkers van de Kamer meegeven om hen een aantrekkelijke sollicitant voor andere werkgevers te maken?

De leden van de PvdA-fractie ondersteunen het besluit om de verschillende informatiefuncties te integreren tot één bedrijf. Een goede afstemming van deze werkzaamheden is een belangrijke voorwaarde voor een adequate informatieverstrekking aan de leden, medewerkers en de media. Voorop blijft het belang een adequate informatievoorziening aan burgers staan. Kan het Presidium garanderen dat deze vorm van dienstverlening gratis blijft?

Het Presidium maakt melding van versterking van de ondersteuning van de leden en de Voorzitter. Hierbij wordt afzonderlijk melding gemaakt van het bureau wetgeving en het kabinet van de Voorzitter. Welke verbeteringen heeft het Presidium hierbij voor ogen?

Een beschrijving van de kerntaken van de plaatsvervangend griffiers leidt voor de leden van de PvdA-fractie tot de vraag: wat voor werkzaamheden zullen dan niet langer worden uitgevoerd? Zijn er reële mogelijkheden om deze daadwerkelijk over te dragen aan andere medewerkers? Welke werkzaamheden zouden mogelijkerwijs niet meer uitgevoerd worden? Heeft het Presidium voor ogen werkzaamheden over te dragen aan de fracties zelf? Zo ja, aan welke taken denkt zij dan?

Onder het kopje Griffie wordt melding gemaakt van het elektronisch verzenden van stukken vanuit de ministeries aan de Kamer. Kamerleden hebben de ruimte om feitelijke vragen te stellen aan ambtenaren bij de ministeries. De leden van de PvdA-fractie zijn voorstander van een open communicatie met ambtenaren van ministeries en vragen het Presidium de mogelijkheden te onderzoeken voor vrij e-mailverkeer met de ministeries.

Rekening houdend met het thuiswerken van Kamerleden is het van belang dat zij ook van thuis uit toegang hebben tot de verschillende documentatie- en informatiesystemen van de Kamer. In de praktijk blijkt dat er nog vaak problemen zijn met het toegang verkrijgen tot de database van de Kamer. Bijvoorbeeld de Outlookmappen in de Kamer opgezet, blijken vanuit huis geen toegang te geven. Welke maatregelen denkt het Presidium te nemen om de toegankelijkheid te verbeteren?

De hoeveelheid geheugen die nodig is om actief met de diverse informatieproducten om te gaan, mede rekeninghoudend met het toegenomen e-mailverkeer, is aan zijn grenzen komen. Welke maatregelen denkt het Presidium te nemen om de geheugens van de computers in de Kamer, maar ook van de PC's in het kader van Leden Thuisproject te vergroten? De laptops die vanuit de Kamer beschikbaar worden gesteld, kennen hun beperkingen voor leden die slecht(er)ziend zijn. De leden van de PvdA-fractie zouden graag willen zien dat in het kader van het Leden Thuisproject ook computers met gewone afmetingen beschikbaar komen, dan wel docinstations, schermen e.d. die een normaal gebruik mogelijk maken. Daarnaast zijn er leden die geholpen zouden zijn wanneer zij vanuit hun privé-computer toegang zouden krijgen tot het netwerk van de Kamer. Welke mogelijkheden ziet het Presidium om deze faciliteiten te verwezenlijken?

De Griffie wordt belast met de gehele registratuurtaak, zo constateren de leden van de VVD-fractie. Wanneer zullen brieven aan de vaste commissies online kunnen worden geraadpleegd? Deze leden zouden deze mogelijkheid op korte termijn graag verwezenlijkt zien.

Veel vragen waar tot voor kort een intermediair voor nodig was, zullen naar verwachting door de gebruiker zelf vanaf de werkplek met gebruikersvriendelijke software kunnen worden beantwoord. Op welke termijn zal dit mogelijk zijn en van welke programmatuur zal gebruik worden gemaakt?

De leden van de VVD-fractie vragen in hoeverre het nodig en wenselijk is om externe financiering te zoeken voor het digitaliseren van Handelingen en Kamerstukken, alsmede voor het digitaliseren en integreren van registers.

Kan de (noodzaak tot) externe financiering worden toegelicht? Het instellen van een gebruikersplatform is noodzakelijk om het «project integratie bestanden» soepel te laten verlopen. Kan het Presidium al aangeven hoe dit platform zal worden samengesteld?

Het Leden Thuisproject zal worden uitgebreid/veranderd. De leden van de VVD-fractie zijn van oordeel dat dit project een belangrijke bijdrage kan leveren aan vermindering van bijvoorbeeld de weekendpost.

Is het de bedoeling dat leden met eigen apparatuur de elektronische diensten kunnen raadplegen, of moet aan alle leden hiervoor gestandaardiseerde apparatuur ter beschikking worden gesteld? Kan het Presidium hierover uitsluitsel geven?

In het verlengde hiervan vragen de leden van de VVD-fractie in hoeverre het ook voor medewerkers in de toekomst mogelijk zal worden om ook vanaf het huisadres van de faciliteiten in de Tweede Kamer gebruik te maken. Op welke termijn denkt het Presidium dat dit tot stand gebracht kan worden?

Vele jaren wordt gesproken over de enorme papierstroom binnen de Tweede Kamer. Ondanks de snelle ontwikkeling van het elektronisch verkeer binnen de Tweede Kamer is de papierstroom nauwelijks afgenomen. Is het Presidium met de leden van de D66-fractie van mening dat het elektronisch verkeer daadkrachtiger moet worden gestimuleerd? De Tweede Kamer zou voor wat betreft het milieu een grotere voorbeeldfunctie moeten vervullen.

De grote mogelijkheden die de automatisering biedt zouden veel meer benut kunnen worden dan nu het geval is. In welke volgorde ziet het Presidium de acceptatiegraad; de leden en medewerkers, of medewerkers en de leden? Kan er - bijvoorbeeld op grond van de tussentijdse evaluatie in november 1999 - iets worden gezegd over de mening van de gebruikers van het geïntegreerde proefcluster van Bibliotheek, Documentatie en Registratuur?

Er zal externe financiering gezocht worden voor het digitaliseren van Kamerstukken etc. Hoe stelt het Presidium dit zich voor?

Via de internetsite van de Kamer bestaat thans geen mogelijkheid om Kamerstukken te raadplegen, zo constateren de leden van de fractie van GroenLinks. Kan deze faciliteit worden verwezenlijkt, of kan er een duidelijke verwijzing of link worden aangebracht naar www.overheid.nl waar deze stukken wel toegankelijk zijn gemaakt?

De leden van de fracties van de RPF en het GPV staan positief ten opzichte van de omvorming van de commissiebureaus in een (kleiner) aantal diensten commissieondersteuning. Een grotere schaal kan naar verwachting tot een flexibeler inzet leiden. Zij vragen, in het verlengde van dit voornemen, naar de interne mobiliteit tussen de verschillende diensten commissieondersteuning onderling. Zij nemen aan dat in alle redelijkheid ook tussen die verschillende diensten moet kunnen worden gesproken over vervanging en dergelijke.

De commissiebureaus leggen zich in toenemende mate (mede) toe op inhoudelijke ondersteuning van de Kamerleden. De leden van de fracties van de RPF en het GPV onderschrijven dat de stafmedewerkers een waardevolle ondersteuning van het parlementaire werk kunnen betekenen. Zij vragen of de taak en de functie van de stafmedewerkers van de onderscheiden commissies onderling goed vergelijkbaar is. Is het werk van de stafmedewerkers voldoende onderscheidend ten opzichte van het politiek-inhoudelijke werk dat wordt verricht door de fracties en de fractieondersteuning zelf? Is daar, in het bijzonder bij de commissiebureaus zelf, voldoende duidelijkheid over? Deze leden vragen of er inzicht bestaat over het gebruik dat van de zijde van de fracties van de aangeboden ambtelijke expertise wordt gemaakt, of er opmerkelijke verschillen zijn in de mate waarin een beroep wordt gedaan op de staf van de ene commissie of de staf van de andere commissie. Is bekend in hoeverre de producten van de commissiestaven in de bijdragen van de fracties aan het parlementaire debat een nuttige rol spelen? Zijn er mogelijkheden om het nuttig gebruik van de diensten van de commissiestaven door Kamerleden en fractieondersteuning verder te verbeteren?

De leden van de fracties van de RPF en het GPV volgen met interesse het proces van de verdere elektronische documentenuitwisseling, en zij zijn het eens met de kwaliteitseisen die worden opgesomd ten aanzien van de elektronische documenten. In dit verband vragen zij om aandacht voor de omstandigheid dat de papieren groene commissieschema's soms blijken af te wijken van de elektronische schema's. Als structureel gegeven ontbreekt bij de schema's die op intranet verschijnen bijvoorbeeld de naam van de griffier. Ook vragen zij aandacht voor het feit dat nota- en wetgevingsoverleggen soms wel op de Kameragenda staan vermeld, en niet in de commissieschema's.

Op de lange termijnschema's voor plenaire vergaderingen worden veranderingen aangegeven met een asterisk. Deze leden vragen of het zinvol en mogelijk zou zijn ook op de commissieschema's veranderingen op een dergelijke manier aan te geven.

De leden van de fracties van de RPF en het GPV onderstrepen het belang van integratie van de registratuurtaak. Zij vragen of zij het voornemen van het Presidium goed begrijpen als zij er van uit gaan dat alle brieven, dus ook de brieven van belangenorganisaties en dergelijke aan de commissies naar aanleiding van actuele politieke onderwerpen, via een DIS-imaging systeem elektronisch via scanning zullen worden opgeslagen en gemakkelijk zullen kunnen worden benaderd via de PC op de werkplekken. Verder vragen zij naar de gevolgen voor de huidige wijze van verspreiding van commissiebrieven en dergelijke. Zal een dergelijk systeem ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de fracties ten behoeve van de verwerking en registratie van post die bij hen binnenkomt.

Het centrale informatiepunt zal een belangrijke rol kunnen spelen. De leden van de fracties van de RPF en het GPV vragen in dit verband om aandacht voor de werving in de richting van de afnemers voor de diensten die de directie informatievoorziening levert. Een goede voorlichting over de diensten die worden geleverd, kan een bijdrage leveren aan het gebruik dat er van wordt gemaakt.


3. Directie Bedrijfsvoering

Onder het kopje Automatisering is er sprake van de blijvende aandacht aan preventie en opvang van RSI-klachten, aldus de leden van de PvdA-fractie. Welke concrete maatregelen heeft het Presidium hierbij voor ogen?

Onder het kopje Huisvesting wordt melding gemaakt van het nadere beraad met de Rijksgebouwendienst over het gebouw Vijverhof. In de Kamerbode 15 staat vermeld dat de Vijverhof wordt afgestoten en Staatssecretaris Remkes besloten heeft om 1500 m2 kantoorruimte beschikbaar te stellen. De leden van de PvdA-fractie zijn van mening dat met het beschikbaar komen van deze ruimte of in het Pand Doelenstraat 10 of in een andere ruimte die beschikbaar komt in de andere gebouwen nu eindelijk plaats moet komen voor een adequate ruimte voor kinderopvang. Daarnaast vinden zij dat in het kader van goede ARBO-zorg voor zowel kamerleden als voor het personeel hoog tijd wordt voor een goed geoutilleerde ruimte voor fitness. De leden van de PvdA-fractie vragen het Presidium bij het vlekkenplan voor de nieuwe verdeling van werkruimtes plaats te reserveren voor deze functies. In relatie tussen ARBO-zorg en huisvesting is het eveneens van belang dat er meer rustkamers beschikbaar komen. Niet alleen om voor Kamerleden met een drukke agenda en noodzakelijk internationaal reisgedrag de gelegenheid te bieden even bij te komen, maar ook voor vrouwen die hun kind wil zogen of de moedermelk willen afkolven, een schone en rustige omgeving te bieden. De leden van de PvdA-fractie vragen het Presidium ook hiermee rekening te houden.

De leden van de PvdA-fractie staan positief tegenover het besluit van het Presidium om na de verkiezingen van 2002 het elektronisch stemmen mogelijk te maken. De vraag rijst echter waarom hiermee zo lang wordt gewacht? Heeft het Presidium al initiatieven genomen om de werkwijze en de procedures bij elektronisch stemmen onder de loep te nemen?

Onder het hoofdstukje beveiliging wordt aandacht gevraagd voor de persoonlijke veiligheid van kamerleden en bewindspersonen tijdens de vergaderingen in de plenaire zaal of in de overige vergaderzalen. Helaas moeten deze leden constateren dat er ook een andere vorm van beveiliging aan de orde is, namelijk die van persoonlijke spullen. Kan het Presidium aangeven hoe vaak er sprake is van ontvreemding van kantoorapparatuur, persoonlijke spullen of geld van de «bewoners van de Kamer»?

De voedselveiligheid en de hygiëne van het restaurantbedrijf krijgen ruime aandacht in de raming. In het kader van gezonde voeding voor reguliere bezoekers van het restaurantbedrijf rijst de vraag op welke wijze in de samenstelling en de bereiding van de maaltijden rekening wordt gehouden met de gezondheidsaspecten van de aangeboden gerechten. Kan het Presidium daar nadere informatie over verstrekken?

Het is de bedoeling dat het elektronisch stemmen na de verkiezingen van 2002 technisch mogelijk kan worden gemaakt, zo constateren de leden van de VVD-fractie. Er is in de Kamer reeds vaker over gesproken, ook wordt het elders in vele vergaderzalen reeds toegepast. Kan het Presidium aangeven waarom het nog tot 2002 moet duren alvorens de geschikte apparatuur zal worden geïnstalleerd. Deze leden dringen aan op spoedige implementatie.

Faxen vanaf de werkplek zal via de computer in de toekomst mogelijk worden. De leden van de VVD-fractie dringen aan op spoedige verwezenlijking van deze mogelijkheid. In het verlengde daarvan zouden deze leden het op prijs stellen, voor de leden die daar behoefte aan hebben, om op de werkplek de beschikking te hebben over een conventionele fax. In hoeverre is de capaciteit van de huidige telefooncentrale voldoende? Welke maatregelen moeten worden genomen om deze voorziening te verwezenlijken?

De telefooncentrale functioneert helaas nog steeds niet naar behoren. Heeft het Presidium een volledige lijst van eisen en wensen die, volgens de specificaties van het huidig systeem, daaraan gesteld zouden moeten worden? Bestaat er concreet zicht op welke onderdelen het systeem niet functioneert? Zo zou naar de mening van de leden van de VVD-fractie de mogelijkheid om met een mobiele telefoon een pieperoproep te beantwoorden weer gerealiseerd moeten worden. Ook de oproeptijd van de pieper dient te worden bijgesteld. Terwijl een beller naar de Tweede Kamer reeds een keer of vijf de telefoon heeft horen overgaan, heeft de pieper nog geen signaal afgegeven. Op deze manier is het dus praktisch onmogelijk om vanaf vele plaatsen in dit gebouw, bijvoorbeeld het restaurant, een pieperoproep tijdig te beantwoorden. De leden van de VVD-fractie dringen aan op spoedige aanpassing van het piepersysteem.

De bouwbegeleidingscommissie heeft de afgelopen jaren naar de mening van de leden van de VVD-fractie een goede rol vervuld. Het lijkt deze leden van belang dat er opnieuw wordt nagedacht over de functie van deze commissie in de toekomst. Zij denken daarbij aan vraagstukken betreffende de huisvesting zowel binnen de gerealiseerde bouw alsook met betrekking tot toekomstige aan- her- en verbouw. Heeft het Presidium hierover een opvatting?

Naar de toekomst kijkend is het van groot belang een nieuwe visie te ontwikkelen ten aanzien van noodzakelijke huisvesting. De voorkeur van de leden van de VVD-fractie gaat uit naar het zo lang mogelijk vermijden van dislocaties. Daarom is het van belang dat er spoedig zicht komt op de eisen en de wensen en de mate waarin deze kunnen worden gerealiseerd. Hoe denkt het Presidium deze problematiek aan te pakken?

Ten aanzien van de directie Bedrijfsvoering merken de leden van de CDA-fractie het volgende op. Velen zijn niet onverdeeld gelukkig met de telefooncentrale. Er is ongetwijfeld veel verbeterd, maar de communicatie is onvoldoende: mooie voicemailmogelijkheden worden onvoldoende benut, werken soms niet goed, of leden/medewerkers kunnen er niet mee omgaan, omdat duidelijke gebruiksaanwijzingen ontbreken. Wat er aan gebruiksaanwijzingen is rondgedeeld is te summier. Het (oude) piepersysteem is nog steeds overbelast, waardoor piepersignalen niet kunnen niet worden beantwoord.

Enige aandacht voor kinderopvang ontbreekt. Wanneer gaat de Kamer hier nu zelf ook eens wat aan doen?

In juni komt Blijenburg beschikbaar voor de Kamer. Tevens is de Rijksgebouwendienst akkoord met het huren van Doelenstraat 10. In ruil daarvoor wordt het pand Vijverhof verlaten. Hoeveel vierkante meter komt nu totaal extra beschikbaar en hoeveel vierkante meter vervalt? Indien sprake is van netto ruimtewinst, hoe zal deze dan worden verdeeld? Per welke datum zal een en ander worden gerealiseerd? Is er een netto-ruimtewinst op korte termijn? Wat betekent dat voor het aantal kamers dat voor de diverse fracties ter beschikking is? Kortom, krijgt elke fractie iets meer ruimte en zo ja, per welke datum?

Voor degenen die direct bij het primaire proces betrokken zijn, is huisvesting in de Binnenhofgebouwen een harde voorwaarde. Dat geldt dus onder anderen voor de fracties en hun medewerkers. Het zullen vooral die ambtelijke diensten zijn, voor welke dat niet of minder het geval is, die tezijnertijd moeten verhuizen naar Blijenburg, de Doelenstraat of, op langere termijn, Plein 23. Door de betrokken ambtenaren wordt dat meestal niet als prettig ervaren. Voor de Kamerorganisatie als geheel is de toenemende dislocatie ook geen plezierige ontwikkeling. De leden van de CDA-fractie vragen of wel eens gedacht is over mogelijkheden om de huisvestingsmogelijkheden binnen het centrale complex te vergroten. Zij denken daarbij aan de mogelijkheid van extra nieuwbouw bovenop het vergaderblok. Kan die gedachte worden voorgelegd aan de architect? Een andere mogelijkheid is die van de perstoren, aannemende dat veel redacties na het gereed komen van Hofweg Eén wellicht daar naar toe zullen verhuizen.

Het is deze leden opgevallen dat het vroeger reguliere overleg van het Managementteam van de Kamer met de ambtelijk secretarissen van de fracties over allerlei organisatorische en facilitaire aangelegenheden, waaronder de huisvesting, de laatste jaren in het slop is geraakt. Wil het Presidium bevorderen dat dit overleg weer wordt opgepakt en op regelmatige basis zal gaan plaatsvinden en niet slechts op ad hoc basis? In dit overleg had bijvoorbeeld het concept-vlekkenplan van september 1999 in gezamenlijkheid besproken kunnen worden, om zo de wensen van de fracties ten aanzien van hun huisvesting onderling te wegen en met de belangen van de ambtelijke diensten. Een opvallend verschil tussen dit concept en het definitieve plan van februari 2000 is dat het definitieve plan laat zien dat DA, DCP en DBV alle drie ruim zijn overbedeeld in vierkante meters, wat tevens geldt voor ruimten voor derden. De fracties hebben nauwelijks ruimte boven de norm beschikbaar. Het concept bevatte uitsluitend een overzicht van de ruimten voor de fracties en geen informatie over de ruimten voor de ambtelijke diensten. Daardoor is het niet mogelijk geweest om een totaal beeld te vormen van de beschikbare ruimten en de grondslagen te beoordelen voor de verdeling tussen ambtelijke diensten en fracties en vervolgens tussen de fracties onderling. Deze leden vinden deze gang van zaken niet bevredigend en vragen daarover een oordeel aan het Presidium. Wat betekenen overigens de jongste ontwikkelingen ten aanzien van Blijenburg, Doelenstraat 10 en Vijverhof in dit opzicht? Komt er op korte termijn een herziening van het vlekkenplan?

Een laatste punt met betrekking tot de huisvesting betreft de Bouwbegeleidingscommissie. Hoe ziet het Presidium de plaats en rol van deze commissie in de toekomst? Het lijkt de leden van de CDA-fractie een goed idee om alle meer beleidsmatige vragen betreffende de huisvesting in deze commissie te blijven bespreken, in bredere zin dus dan alleen het begeleiden van bouw- en herinrichtingsprocessen?

De leden van de CDA-fractie willen graag nadere informatie over de stand van zaken betreffende de wetgeving die de belemmering van het functioneren van de Staten-Generaal strafbaar stelt. Verder vragen deze leden wat men zich moet voorstellen bij het aanbrengen van een lichte fysieke scheiding tussen de publieke tribunes in de drie grote commissiezalen en het eigenlijke vergaderdeel.

De leden van de CDA-fractie spreken hun waardering uit voor de themaweken in het restaurant. Het is jammer dat de Bistro inmiddels is gesloten. Te weinig belangstelling komt niet uit de lucht vallen. Waar lag dat aan? De vraag is, wat dan nu? Waarom niet het oude idee opgepakt; gunnen aan een goede horeca-ondernemer inclusief terras op de Hofplaats inplaats van een wellicht lelijk apart paviljoen op de Hofplaats?

De vervanging van de telefooncentrale is een grote operatie geweest. Het functioneren laat naar de mening van de leden van de D66-fractie te wensen over. Ligt dit aan de centrale zelf? Zou dit te maken kunnen hebben met een nog onvoldoende kennis over het functioneren van zo'n moderne installatie die wellicht veel meer mogelijkheden heeft dan nu wordt gedacht? Zouden opleiding en cursussen over het gebruik en beheer van de centrale en de bij de fracties in gebruik zijnde zogenoemde ACD centrales ook kunnen bijdragen aan de verbetering van de bereikbaarheid?

De leden van de fractie van D66 hebben geen informatie aangetroffen over kinderopvang binnen de Tweede Kamer. Kan hierover alsnog worden gerapporteerd?

De leden van de D66-fractie spreken hun verbazing uit over het feit dat de presentatie van een milieujaarverslag zo lang op zich moet laten wachten. Ook hiervoor geldt dat de Tweede Kamer een voorbeeldfunctie heeft. Daarenboven geldt dat de Kamer reeds jaren een milieuadviescommissie heeft gehad die veel voorwerk heeft verricht.

Waarom wordt 33% groene stroom afgenomen. Waar is dit percentage op gebaseerd? Wordt gestreefd naar 100%?

Zou de doorlichting door de Nederlandse Onderneming voor energie en milieu bij het milieujaarverslag gepresenteerd of wel betrokken kunnen worden?

Er kan worden vastgesteld dat nog veel (onnodige) verlichting wordt gebruikt, ook op werkplekken waar niemand (meer) aanwezig is. Eigen verantwoordelijkheid is belangrijk maar zou een brochure «naar verantwoord energiegebruik op de werkplek» niet kunnen bijdragen aan een meer verantwoordelijk gedrag van de gebruikers van de Tweede Kamer?

Waarom is de Graficom het prototype stadium nooit ontgroeid? Waarom is er gewacht met vervanging door een ander/beter systeem totdat de Graficom het begaf?

Is er al een reactie gekomen van de minister van Justitie op het verzoek tot uitbreiding van de strafbaarstelling. Wordt er aan gewerkt of voelt de minister daar niets voor?

De leden van de D66-fractie hebben de themaweken in het restaurant hebben bijzonder gewaardeerd. Daarnaast moeten ook zij vaststellen dat de Bistro (helaas) gesloten is. Terwijl aan de ene kant in de Tweede Kamer een grote behoefte bestaat om «intiem» te eten, heeft de Bistro het toch niet gered. Is er een gebruikers(tevredenheids)onderzoek gedaan bij de gebruikers van de Bistro?

Bij de behandeling van de Raming 2000 is toegezegd dat zou worden nagegaan in hoeverre binnen het beschikbare budget uitbreiding van het aandeel groene stroom mogelijk is, zo constateren de leden van de fractie van GroenLinks. Wat is hiervan het resultaat geweest? In 2001 zal het prijsverschil tussen conventionele en groene stroom nog kleiner worden, wellicht zelfs in een prijsvoordeel voor groene stroom omslaan als gevolg van verdere verhoging van de regulerende energiebelasting voor conventioneel. Mag er van worden uitgegaan dat de Kamer het aandeel groen maximaal verhoogd binnen het beschikbare budget van f 240.000,- voor de meerkosten voor groene stroom? Wat wordt aandeel groen in 2001 naar verwachting?

Het beschikbaar komen van nieuwe ruimte op Blijenburg en Doelenstraat en het afstoten van de Vijverhof betekent enige uitbreiding van het aantal beschikbare vierkante meters. Hoe zal dit worden verdeeld? Betekent dit dat er op korte termijn een herziening komt van het Vlekkenplan? Kan er voor gezorgd worden dat het overleg met alle betrokkenen over de (toekomstige) huisvesting op structurele basis wordt opgepakt? Dit is zeer gewenst, ook met het oog op het op termijn beschikbaar komen van Plein 23 en de substantiële verschuivingen die dit tot gevolg zal hebben. Zo ja, hoe zal dit gestalte krijgen? Kan ook op de toekomst van (de opvolger van) de Bouwbegeleidingscommissie worden ingegaan?

Ook het overleg tussen Kamer en fracties over automatisering en facilitaire en organisatorische zaken zou structuler plaats moeten vinden. Kan hiertoe initiatief genomen worden?

De nieuwe telefooninstallatie werkt nog steeds niet optimaal, zo constateren de leden van de fractie van GroenLinks. Alhoewel inmiddels veel van de problemen gelukkig zijn opgelost, laat de bereikbaarheid toch nog te wensen over. De problemen met de communicatie tussen telefoon- en piepercentrale zijn hierbij het grootst. De pieperinstallatie is sterk verouderd en biedt zeer beperkte mogelijkheden. Wanneer zal een moderne oproepfaciliteit worden gerealiseerd die optimaal op de huidige telefooncentrale is afgestemd?

Na de succesvolle biologische week in de restaurants van de Kamer in
1999, is toegezegd (herhaald in de nota naar aanleiding van het verslag over de raming 2000) dat nagegaan zou worden of en hoe een deel van het aangeboden assortiment in de toekomst biologische zou kunnen zijn. Wat is de stand van zaken? Op welke termijn kunnen concrete initiatieven verwacht worden. Nu in vrijwel elke supermarkt in het land naast eko-zuivel ook tal van andere ekoprodukten te koop zijn, moet het toch vrij eenvoudig mogelijk zijn om in ieder geval eko-zuivel en een of enkele soorten eko-brood en dergelijke aan te bieden? Ook op dit punt moet de Kamer haar voorbeeldfunctie serieus nemen, vindt de GroenLinksfractie.

Op enkele plekken in het gebouw wordt voor Kamerleden, medewerkers en journalisten de mogelijkheid geboden om het ANP te raadplegen (persbuffet en persdocumentatie). Kan deze service op afzienbare termijn via het intranet worden aangeboden op één of enkele werkplek(ken) per fractie?

De leden van de SP-fractie beschouwen het als een goede zaak dat de Kamer inmiddels voor 33% groene stroom afneemt. Zij vragen of dat nog meer zal worden. Daarnaast willen zij opmerken het als er positief te ervaren dat er zonnepanelen op het dak van de Tweede Kamer worden geplaatst voor de warmwatervoorziening in de zomermaanden. Graag zouden zij worden geïnformeerd over verdere mogelijkheden voor energiebesparing en de daarmee gepaard gaande kosten.

De leden van de fracties van de RPF en het GPV vragen welke overwegingen het Presidium er toe hebben gebracht een voorziening te introduceren om (desgewenst) in 2002 elektronisch kunnen stemmen. Zij vragen hoe dit initiatief zich verhoudt tot het uitdrukkelijke besluit ten tijde van de ingebruikneming van de nieuwbouw om het stemmen bij handopsteken, c.q. het hoofdelijk stemmen te handhaven.

De leden van de fracties van de RPF en het GPV zien graag de beoogde meerwaarde van de één-loketgedachte ten opzichte van de huidige situatie nader onderbouwd. Zij gaan er van uit dat in ieder geval 3060 een zelfstandig aanspreekpunt blijft vormen. Worden daarnaast duidelijke afspraken gemaakt over de wijze van afdoening van de vragen/opmerkingen/klachten die bij het loket binnenkomen?

Tevens kunnen deze leden zich voorstellen dat los van de één-loketgedachte in de organisatie in de brede zin van het woord behoefte blijft bestaan aan heldere informatie over wie wat doet. Op dit moment biedt het telefoonboek dergelijke informatie in vrij summiere zin. Is het Presidium bereid om de voorlichting op dit punt te verbeteren?

De leden van de fracties van de RPF en het GPV informeren wanneer de smoelenboeken nieuwe stijl zullen verschijnen. Zij hebben begrepen dat alle afzonderlijke boeken zullen worden samengevoegd in één nieuwe uitgave. Thans zijn zij nog geconfronteerd met - zeker in het geval van de parlementaire journalisten - sterk verouderde uitgaven, hetgeen de gebruikswaarde sterk vermindert. Verder is van belang een snelle productie van dergelijke uitgaven, nadat foto's zijn gemaakt en gegevens zijn verzameld. Inmiddels is al ruim een jaar verstreken sinds iedere Kamerbewoner is gefotografeerd. Is een actuele uitgave in dat licht nog mogelijk?

Naar de fracties toe wordt een budgetteringssysteem overwogen. Een en ander krijgt in overleg met de fracties verder vorm. De leden van de fracties van de RPF en het GPV informeren of vooruitlopend daarop thans al een indicatie kan worden gegeven welke kant de gedachten opgaan wat de vormgeving betreft, c.q. wat dit zou kunnen betekenen voor de fractiebudgetten.


4. Stafdienst FEZ

De leden van de VVD-fractie vinden het vanzelfsprekend dat ook de Kamer zich bezighoudt met de invoering van de euro in de eigen organisatie. Zou er een overzicht kunnen worden verschaft met de stand van zaken aan de hand van de op blz. 17 van de algemene toelichting bij de Raming genoemde opdrachten?

In de raming wordt gesproken over mandatering. Alhoewel de leden van de CDA-fractie het nut en de zin van mandatering zeker inzien, willen zij ook waarschuwen voor het gevaar van versplintering en financiële eilandjes. Hoe wordt hierin een goed evenwicht bewaard?

Het lijkt deze leden een goed idee dat de Tweede Kamer ook een financieel jaarverslag/financiële verantwoording maakt. Zij vragen hierop een reactie van het Presidium.


5. Stafdienst P&O

Waar het gaat om het ontwikkelen van een model van professioneel en flexibel personeelsbeleid rijst de vraag of er niet meer behoefte is aan een bestand van kwaliteiten en ervaringen van personeelsleden dan aan een personeelsinformatiebestand. De leden van de PvdA-fractie verzoeken het Presidium te bezien of het bestand aan personeelsgegevens daarop kan worden ingericht.

De statistieken op blz. 18 waar het het aantal vrouwen in schaal 10 en hoger betreft laat geen rooskleurig beeld zien. 31,6 % van de functies worden slechts door een vrouw bekleed. Wat voor maatregelen denkt het Presidium te treffen om daadwerkelijk met een beter resultaat te komen bij de Raming van 2002?

Het aantal allochtone medewerkers is relatief gezien zelfs teruggelopen. Welke concrete maatregelen heeft het Presidium voor ogen om de instroom van allochtonen te vergroten? Kan het Presidium aangeven hoeveel met medewerkers met een allochtone afkomst een functie in schaal 10 en hoger vervullen?

Heeft het Presidium wel eens een inventarisatie laten maken naar de aard en de oorzaken van het ziekteverzuim?

Het Presidium maakt geen melding van de aantallen medewerkers die een lichtere of zwaarder arbeidshandicap hebben. De leden van de PvdA-fractie zouden graag meer informatie willen over de aantallen medewerkers met een arbeidshandicap.

Het terugdringen van het ziekteverzuim blijft een punt van aandacht. De leden van de VVD-fractie vinden het des te zorgwekkender dat het ziekteverzuim weer is opgelopen. Wat zijn de oorzaken hiervan?

Specifieke arbeidsvoorwaarden van het kamerpersoneel zijn een oorzaak van de geringe arbeidsmobiliteit. Deze leden zouden deze verschillen graag nader zien toegelicht. Zou het Presidium daarnaast ook kunnen aangeven aan welke veranderingen prioriteit moet worden gegeven?

De laatste jaren zijn er aanzienlijke wijzigingen in de organisatie aangebracht. De leden van de VVD-fractie achten het zinvol om voor de hele organisatie organogrammen te publiceren. Zou het Presidium hierin kunnen voorzien?

Deze leden willen ook wijzen op de wijzigingen in de pensioenwetgeving welke begin dit jaar zijn ingegaan. Vooral van belang zijn de verlaging van de rekenrente van 4% naar 3% (dus 25% premieverhoging nodig om dezelfde pensioenopbouw te blijven realiseren) en de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Daarnaast speelt dat in deze tijd keuzevrijheid meer gewenst is, iets wat ook weer een opdrijvend effect op de premies heeft. Dit speelt niet alleen voor de fracties, maar ook voor de Kamerambtenaren. Zodra pensioencontracten aflopen zijn nieuwe afspraken nodig waarbij met deze wijzigingen rekening wordt gehouden. De pensioenlasten gaan dus stijgen. Wat betekent dat voor het personeelsbudget van de Kamer? In hoeverre wordt hiermee rekening gehouden door een verhoging van deze post in de raming? En hoe werkt dat door naar de fractiebudgetten?

Het ziekteverzuim is met 8,93% aan de hoge kant, aldus de leden van de CDA-fractie. Ook zij vragen naar de oorzaken daarvan. Een ander punt betreft de geringe mobiliteit. Daarbij wordt verwezen naar een aantal specifieke arbeidsvoorwaarden in de Tweede Kamer die deze mobiliteit belemmeren. Wat wordt hiermee bedoeld?

De reorganisaties zullen in een aantal gevallen financiële gevolgen hebben, aldus de leden van de D66-fractie. Welke zijn dit en wat zijn de gevolgen voor de Raming 2001?

Het werving- en selectiebeleid staat onder druk. Zijn er reeds knelpunten in de werving voor bepaalde functies? Zijn er hiervoor oorzaken aan te wijzen, mindere arbeidsvoorwaarden, lagere salarissen? In welke zin wijken de arbeidsvoorwaarden af van die van de sector Rijk? Is dit in gunstige of in ongunstige zin?

Conform de verplichting in de Arbowet hebben de Kamer en de afzonderlijke fracties, onderzoek laten doen, aldus de leden van de GroenLinksfractie. De uitkomsten van deze onderzoeken laten op tal van onderdelen zien dat aanpassingen van werkplekken en -ruimten noodzakelijk zijn, zowel bij de diensten als de fracties. Zou het niet gewenst zijn om te bekijken of de uitkomsten uit deze verschillende onderzoeken in samenhang vertaald kunnen worden in de noodzakelijke acties ten aanzien van meubilair, apparatuur en ruimte?

Het baart de leden van de SP-fractie zorgen dat het percentage allochtonen bij de Tweede Kamer is gedaald van 12,1% eind 1998 naar
11,5% in december 1999. Zij vragen om een verklaring. Zij zien hierin een bewijs van het feit dat de Wet Samen onvoldoende resultaten oplevert en zijn van mening dat een verplicht percentage allochtone werknemers wettelijk zou moeten worden vastgelegd.
De leden van de SP-fractie betreuren het dat de evaluatie van het Vervoerplan Staten Generaal voor sommige ambtenaren heeft geleid tot een verhoging van de eigen bijdrage voor het openbaar vervoer. Zij zijn van mening dat ambtenaren hierdoor ontmoedigd worden om gebruik te maken van het openbaar vervoer en vragen om een reactie op dit punt.


6. Stenografische dienst der Staten Generaal
De leden van de D66-fractie vragen of er al (voorlopige) resultaten zijn te melden over het arbeidsonderzoek bij de Stenografische dienst.


7. Artikelsgewijze toelichting


3.01

Bij de toelichting op dit artikel, en nu ook bij de begrotingsverantwoording bij dit artikel, wordt sinds jaar en dag een overzicht verstrekt van aantallen vergaderingen, wetsvoorstellen, moties, schriftelijke en mondelinge vragen en interpellaties. Het is de leden van de fracties van de RPF en het GPV opgevallen dat een overzicht van het aantal amendementen ontbreekt, terwijl het CBS in het statistisch zakboek daar weer wel een overzicht van verstrekt. Wat is de reden dat de Kamer zelf deze informatie niet openbaar maakt en is het Presidium bereid om deze over de afgelopen jaren te verstrekken en met ingang van volgend jaar daartoe standaard over te gaan?

De leden van de fracties van de RPF en het GPV vragen voorts of het Presidium het zinvol en gewenst acht meer statistische informatie te verstrekken over de herkomst van moties en amendementen (welke fractie diende ze in?), en een ontsluiting van de informatie over stemmingen over wetsvoorstellen, moties en amendementen, zodat bijvoorbeeld vragen kunnen worden beantwoord als: hoe vaak zijn ontraden moties toch aangenomen, hoe omvangrijk zijn de bijstellingen van de begroting na amendering, hoeveel amendementen worden gemiddeld per wetsvoorstel ingediend, het aantal moties per Kamervergadering, het aantal malen dat de coalitie verdeeld stemt, het aantal malen dat oppositiebrede moties worden verworpen, de verhouding aangenomen/verworpen moties en amendementen per fractie, etc.

Overigens waarderen zij het dat in de begrotingsverantwoording meer aandacht is besteed aan dergelijke kengetallen.


03.04

Kan worden toegelicht wat de oorzaak is van de forse daling van de post personeel en materieel in 2000 t.o.v. 1999, zo vragen de leden van de fractie van GroenLinks.


03.07

De leden van de D66-fractie vragen waarop de hogere raming van de kosten van het drukken van Kamerstukken is gebaseerd.


04.02

De leden van de D66-fractie vragen de stijging van de uitgaven voor het personeel van de Stenografische Dienst en de Griffie IB te verklaren.


8. Begrotingsverantwoording

De leden van de D66-fractie vragen of het half miljoen voor de verhuizing van Binnenhof 7 niet was te voorzien. Of zijn de kosten een half miljoen hoger uitgevallen?

Het aanleveren van stukken per e-mail zal worden geoptimaliseerd. (blz. 38) Hoe heeft dit inmiddels vorm gekregen? Tot nu toe worden alleen agenda's e.d. doorgestuurd en eerder in de algemene toelichting staat dat hierover overleg gaande is met de ministeries.

Ter afsluiting hebben de leden van de PvdA-fractie nog een algemene vraag over de financiering van het een en ander. De Tweede Kamer stelt haar eigen raming vast, die vervolgens wordt opgenomen in de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de bijlage lezen zij dat er een bedrag van fl. 170.000,- wordt geblokkeerd voor de vernieuwing van het ledenthuisproject. Ook bij de uitgaven voor Kunst in de Tweede Kamer staan er geblokkeerde bedragen. De leden van de PvdA-fractie vragen het Presidium om de bevestiging dat alle voorgenomen investeringen van structurele of incidentele aard worden overgenomen door de minister.

De voorzitter van de commissie,

De Cloe

De griffier van de commissie,

Coenen

Samenstelling:

Leden:

Plv. leden:

Schutte (GPV)

Te Veldhuis (VVD),

ondervoorzitter

De Cloe (PvdA),

voorzitter

Van de Camp (CDA)

Van den Berg (SGP)

Scheltema-de Nie (D66)

Van der Hoeven (CDA)

Van Heemst (PvdA)

Oedayraj Singh Varma

(GroenLinks)

Rijpstra (VVD)

Noorman-den Uyl (PvdA)

Hoekema (D66)

Dankers (CDA)

Cornielje (VVD)

O.P.G. Vos (VVD)

Rehwinkel (PvdA)

Wagenaar (PvdA)

Luchtenveld (VVD)

De Boer (PvdA)

Verburg (CDA)

Rietkerk (CDA)

Halsema (GroenLinks)

Kant (SP)

Duijkers (PvdA)

Balemans (VVD)

Rouvoet (RPF)

Van Beek (VVD)

Zijlstra (PvdA)

Van Wijmen (CDA)

Ravestein (D66)

Augusteijn-Esser (D66)

Balkenende (CDA)

Barth (PvdA)

Rabbae (GL)

Cherribi (VVD)

Gortzak (PvdA)

Dittrich (D66)

Wijn (CDA)

Nicolaï (VVD)

Van den Doel (VVD)

Van Oven (PvdA)

Apostolou (PvdA)

Vacature VVD

Kuijper (PvdA)

Mosterd (CDA)

Eurlings (CDA)

Van Gent (GroenLinks)

Poppe (SP)

Belinfante (PvdA)

Essers (VVD)

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie