Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcongres WODC over het Schemergebied van het straffen

Datum nieuwsfeit: 18-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

JAARCONGRES WODC

Het Schemergebied van het straffen
Over de ondoorzichtigheid van ons sanctiesysteem

Het Schemergebied van het Straffen
Probleemstelling: De laatste decennia is het arsenaal aan straffen en maatregelen in Nederland behoorlijk uitgebreid. De politie, het Openbaar Ministerie en de (straf)rechter krijgen steeds meer mogelijkheden om 'maatwerk' te leveren. De sterk toegenomen differentiatie heeft voordelen, maar leidt ook tot kritische vragen. Komt de rechtszekerheid niet in het geding? Met de vele mogelijkheden die er zijn, wordt het immers steeds moeilijker te voorspellen welke sanctie in welke situatie zal worden opgelegd. En hoe zit het met rechtsgelijkheid: hoe verhouden de verschillende hoofdstraffen, bijkomende straffen en maatregelen zich eigenlijk tot elkaar?

In de nota 'Sancties in perspectief', die dit voorjaar aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, worden voorstellen gedaan om ons sanctiestelsel eenvoudiger, inzichtelijker en consistenter te maken. Maar voorlopig lijkt de differentiatie alleen maar toe te nemen: de toepassingsmogelijkheden van de taakstraf worden uitgebreid en met de ontwikkeling van zgn. penitentiaire programma's neemt de variatie in de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen nog verder toe. Weet de rechter altijd hoe een straf die hij heeft opgelegd in concreto wordt uitgevoerd? Formeel is het OM belast met de uitvoering van de straffen, maar in de praktijk spelen de reclassering, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en ook het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) daarin een bepalende rol. Vindt er wel voldoende informatie-uitwisseling plaats? En: sluit de executie in voldoende mate aan bij wat de strafopleggers voor ogen stond? Deze en andere vragen zullen op 18 mei 2000, tijdens het jaarcongres van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie in congrescentrum 'De Reehorst" in Ede aan de orde worden gesteld. Naast plenaire bijdragen vindt zowel ''s ochtends als 's middags een zestal workshops plaats waarin dieper op een bepaald deelaspect van de problematiek rond de executie van straffen wordt ingegaan. Het congres wordt afgesloten met een debat tussen politici, beleidsmakers en wetenschappers.

Dit jaarcongres van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie is bestemd voor (medewerkers van):
- rechterlijke macht
- Openbaar Ministerie
- ministerie van Justitie
- (jeugd)reclassering
- gevangeniswezen
- hoger en middenkader politie
- strafrechtadvocaten
- rechtshulpverleners
- bureaus HALT
- Raad voor de Kinderbescherming
- politici
- wetenschappers

Donderdag 18 mei 2000
Congrescentrum de Reehorst
Ede

WODC-Jaarcongres
Het schemergebied van het straffen
over de ondoorzichtigheid van ons sanctiesysteem

Datum en lokatie
Donderdag 18 mei 2000
Congrescentrum De Reehorst, Ede

Kosten
f 395,- incl. btw (studenten f 150,- incl. btw) Inclusief koffie/thee/lunch/aperitief

Aanmelding
Door inzending van de aanmeldingskaart, eventueel per fax 0320 - 233 158
of per e-mail: (vermande.studiedagen@sdu.nl).
Direct na aanmelding ontvangen de deelnemers een bevestiging van inschrijving en een factuur.
Circa 10 dagen voor het congres wordt een deelnemerskaart en een routebeschrijving toegezonden.

Uw NAW-gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Vermande Studiedagen.
Dit klantenbestand is aangemeld bij de Registratiekamer onder nummer P-0020111.

Annulering
Tot drie weken voor de aanvangsdatum kunt u, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Wij brengen u daarvoor 95,- administratiekosten in rekening. Na die datum brengen wij u het volledige bedrag in rekening. Natuurlijk is het altijd mogelijk een plaatsvervang(st)er, in bezit van uw deelnemerskaart, te laten deelnemen.

Inlichtingen
Inhoudelijke informatie:
Drs B.S.J. Wartna, WODC
tel.: 070 - 370 76 04
Mw Drs J.W. Plaisier, WODC
Tel.: 070 - 370 65 10
Zie voor laatste stand van zaken ook www.minjust.nl/wodc Organisatorische informatie:
Carla Blanket, Vermande Studiedagen
tel: 0320 - 23 77 27


Programma
Gedurende het plenaire deel van het congres zullen de deelnemers worden verzocht met behulp van elektronische stemkastjes te reageren op een aantal stellingen.

09.00 Inschrijving
10.00 Opening door de dagvoorzitter, mr. drs. J.M. Nelen, hoofdonderzoeker WODC
10.03 Welkomstwoord mr. A.H. Korthals, Minister van Justitie 10.10 Inleiding "Aan het eind van de keten"; prof. dr. H.G. van de Bunt, directeur WODC. Hierin worden tevens de eerste resultaten van een speciale WODC-publieksenquête gepresenteerd. 10.40 Lezing "De heroriëntatie van het sanctiestelsel", Prof. mr. P.C. Vegter (raadsheer Gerechtshof Arnhem)
11.00 Pauze/transfer naar workshops
11.30 Workshops
12.30 Lunch
13.30 Intermezzo
13.40 Lezing "Strafexecutie: klap op de vuurpijl", Dr. D.W Steenhuis (pg Zwolle)
14.00 Workshops (herhaling)
15.00 Pauze
15.30 Presentatie en toetsing resultaten bevolkingsenquête 15.45 Plenair debat over het sanctiestelsel en de nota "Sancties in Perspectief". Deelnemers: Dr. D.W. Steenhuis (pg Zwolle), Mr. J.P. Balkema (Centrale Raad voor de Strafrechttoepassing), Drs. T.J. van der Valk (Reclassering Nederland) en een aantal leden van verscheidene Tweede-Kamerfracties.
16.45 Aanbieding eerste exemplaar speciale uitgave Justitiële verkenningen door hoofdredacteur dr. B.A.M. van Stokkom aan de scheidend WODC-directeur prof. dr. H.G. van de Bunt 17.00 Aperitief


Overzicht Workshops
Zowel in de ochtend als in de middag vinden zes workshops plaats, waarvan u er twee kunt bijwonen. Wij verzoeken u uw keuze aan te geven op de aanmeldingskaart.

Workshop 1:IJkpunten om de onderlinge samenhang van sancties te bepalen
Inleider: Drs. A.M. van Kalmthout (Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg)
Waar informatiesystemen als BOS/Polaris en Nostra getuigen van een tendens om te komen tot standaardisering en uniformisering van strafvordering en straftoemeting, breidt het scala aan mogelijke sanctie- en executievormen zich tegelijkertijd steeds verder uit. Hoe vallen deze tegengestelde ontwikkelingen met elkaar te rijmen? Hoe vindt men in de praktijk het evenwicht tussen rechtsgelijkheid en het leveren van 'maatwerk'? Indien we zouden beschikken over ijkpunten waarmee de onderlinge verhouding tussen de sancties nauwkeurig kan worden bepaald, zouden beide ontwikkelingen wellicht met elkaar kunnen worden verzoend. Is het mogelijk om tot gemeenschappelijke 'reken-eenheden' te komen zodat in ons gedifferentieerde sanctiestelsel de rechtsgelijkheid voldoende gewaarborgd blijft? Hoe kunnen, gegeven de uiteenlopende doelstellingen van de hoofdstraffen, vrijheidsstraffen, taakstraffen en geldboetes met elkaar worden vergeleken?

Workshop 2: Creatief omgaan met voorwaardelijke straffen Inleider: Mr. F.W. Bleichrodt (advocaat Den Haag) De voorwaardelijke vrijheidsstraf met bijzondere voorwaarden lijkt een vruchtbare basis te bieden voor proefnemingen met uiteenlopende, innovatieve vormen van interventies. Daarvoor is een heldere wettelijke regeling vereist. Bij de invulling daarvan kan mogelijk steun worden gezocht bij systemen in andere landen, zoals de probation in de VS. Meer in het algemeen zou men in het kader van voorwaardelijk veroordelingen door middel van het stellen van bijzondere voorwaarden uiteenlopende, op de situatie toegespitste en wellicht daardoor zeer slagvaardige sancties kunnen opleggen. Niet alleen bij natuurlijke personen. Ook ten aanzien van rechtspersonen, in gevallen van organisatiecriminaliteit, liggen mogelijkheden.

Workshop 3: De toekomst van de Vervroegde Invrijheidstelling Inleider: Drs. B. van der Linden (Ministerie van Justitie, Den Haag) Waar vroeger sprake was van voorwaardelijke invrijheidstelling spreekt men nu van vervroegde invrijheidstelling. Dit laatste begrip stelt in feite niets voor: nagenoeg iedereen met een onvoorwaardelijke straf van meer dan 6 maanden wordt vervroegd in vrijheid gesteld en de rechterlijke vonnissen zijn in reactie op dit automatisme navenant langer geworden. Er gaan dan ook stemmen op om de regeling af te schaffen. Men zou aan de vervroegde invrijheidstelling echter ook voorwaarden kunnen verbinden, zodat er restrictiever van de regeling gebruik wordt gemaakt en het aloude instrument van voorwaardelijke invrijheidstelling weer in ere wordt hersteld.

Workshop 4: Zicht en toezicht op de executie van straffen Inleiders: Prof. mr. T.M. Schalken (Vrije Universiteit, Amsterdam)/mw mr. M.M. Boone (Willem Pompe Instituut, Universiteit Utrecht) In Nederland is het inmiddels een gegeven dat de rechterlijke macht de inhoud van de lichtere sancties bepaalt, terwijl de 'administratie', i.c. de sectoren van DJI de invulling van de (langere) vrijheidsstraffen voor haar rekening neemt. Aangenomen dat de rechter bij het opleggen van een sanctie een bepaalde doelstelling voor ogen heeft, hoe vergewist hij of zij zich ervan dat deze in de fase van de ten uitvoerlegging ook daadwerkelijk wordt nagestreefd? Houdt de rechter in zijn uitspraak wellicht rekening met de onzekerheid omtrent de executie van het vonnis? Het OM is formeel verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van sancties. Ook houdt deze instantie toezicht op het naleven van in het vonnis gestelde voorwaarden. Wordt deze rol waargemaakt? En welke taak heeft de Reclassering hierin?

Workshop 5: Informatie-uitwisseling in en om de keten Inleider: mw Mr. J.E. Huisman (Centraal Justitieel Incasso Bureau CJIB, Leeuwarden)
Sinds de verkeers- en strafrechtelijke boeten centraal worden geïnd, is het aantal geëxecuteerde boetevonnissen aanmerkelijk gestegen. Maar de informatie-uitwisseling binnen het justitieapparaat verloopt lang niet altijd perfect. Als een gedetineerde na ommekomst van zijn straf weer op vrije voeten wordt gesteld, is de politie of het openbaar bestuur daarvan doorgaans niet op de hoogte. Hoe zit het met de informatievoorziening binnen het justitieapparaat? Sluiten de in de verschillende schakels gebruikte systemen wel voldoende bij elkaar aan? Zijn er verbeteringen mogelijk?

Workshop 6: De uitvoering van taakstraffen
Inleider: Drs G.J van der Ploeg (Reclassering Nederland) Het aantal opgelegde taakstraffen is sinds de jaren tachtig explosief gestegen. Een verdere stijging wordt verwacht. De toepassingsmogelijkheden nemen toe, maar de vraag is of het maatschappelijk draagvlak voor dit type sanctie stevig genoeg is. Is het plafond langzamerhand bereikt? Welke ruimte voor nieuwe impulsen is er? Niet altijd is duidelijk hoe de taakstraffen verlopen en of zij wel aan het doel beantwoorden. Is er wel voldoende, en geschikt werk te vinden?

WODC-Congres "Het Schemergebeid van het straffen" Donderdag 18 mei 2000


Q868
Aanmeldingskaart

Onderstaande deelnemer* schrijft hiermee in voor deelname aan het congres 'Het Schemergebied van het straffen' op donderdag 18 Mei 2000 in Congrescentrum De Reehorst te Ede.

Naam deelnemer m/v

Functie deelnemer

Voorkeur workshops
Ochtend: 1e keuze: 2e keuze: reservekeuze:
Middag: 1e keuze: 2e keuze: reservekeuze:

(Workshops worden elk twee maal gegeven: eenmaal in de ochtend en eenmaal in de middag. U kunt kiezen uit workshop 1 t/m 6, s.v.p. de nummers van uw keuze aangeven.)

Naam organisatie/kantoor/korps

Afdeling

Postbus/straat

Postcode/plaats

E-mail

Telefoonnummer Faxnummer

Datum Handtekening

De kosten bedragen f 395,- per persoon, inclusief BTW. U ontvangt hiervoor een factuur.
Speciale studentenprijs f 150,= inclusief BTW. Uitsluitend van toepassing indien een kopie van inschrijving bij de onderwijsinstelling met dit aanmeldformulier wordt meegezonden.

Deze aanmeldingskaart, eventueel in een gesloten envelop, zonder postzegel zenden aan:
Vermande Studiedagen
Antwoordnummer 234
8200 VB Lelystad
Fax 0320 - 233 158
of per e-mail: (vermande.studiedagen@sdu.nl).

* Kopieert u s.v.p. deze aanmeldingskaart indien u meer deelnemers wilt aanmelden.


WODC- informatiedesk
tel. (070)-3706553, fax. (070)-3707948 email: (infodesk@wodc.minjust.nl) redacteur WODC-site: Hans van Netburg email: cnetburg@best-dep.minjus.nl


Laatst gewijzigd: 26-01-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie