Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verstrekken van gegevens door Belastingdienst aan CAK BZ

Datum nieuwsfeit: 19-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Registratiekamer

Het verstrekken van gegevens door de Belastingdienst aan CAK BZ Samenvatting

De Belastingdienst gaat er bij het verstrekken van inkomensgegevens aan het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK) vanuit dat dit berust op een wettelijke verplichting. Het Administratiebesluit bijzondere ziektekosten zou het mogelijk maken dat het CAK de eigen bijdragen voor thuiszorg rechtstreeks vaststelt aan de hand van gegevens van de Belastingdienst, zonder dat eerst bij belanghebbenden informatie over het inkomen wordt ingewonnen.

Registratiekamer:
Voor een informatieverplichting waardoor de privacy van betrokkenen wordt beperkt, moet het voorschrift terug zijn te voeren op een uitdrukkelijke beperkingsgrondslag in een wet in formele zin. Artikel 16 Algemene wet bijzondere ziektekosten opent de mogelijkheid dat bij Algemene maatregel van bestuur de regels worden bepaald volgens welke "de administratie (...) wordt verricht". Het is de vraag of hieronder kan worden verstaan het vaststellen van de eigen bijdrage, waarvoor de Belastingdienst gegevens dient te verstrekken.

Slechts in de toelichting van het besluit waarbij het voorschrift is gewijzigd, wordt gesproken van het verstrekken van gegevens door de Belastingdienst, waarbij dan nog in het midden wordt gelaten op grond waarvan deze medewerking wordt verleend. Door deze omstandigheid moet eraan getwijfeld worden of er wel sprake is van een nauwkeurige omschrijving, zoals wordt vereist door artikel 8 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens en artikel 10 van de Grondwet. Dat klemt te meer nu voor het verstekken van gegevens de wettelijke geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst moet worden doorbroken.

In verband met het voorgaande kan er vanuit worden gegaan dat er geen sprake is van een wettelijke informatieverplichting voor de Belastingdienst voor het verstrekken van gegevens aan het CAK. Was dat wel het geval, dan wordt nog niet gemotiveerd waarom verstrekking aan het CAK zonder tussenkomst van de zorgvrager zou moeten plaatsvinden. Het in het privacyrecht verankerde beginsel van subsidiariteit (het nageleefde doel mag niet op een voor de burger minder ingrijpende manier worden bereikt) en het verificatiebeginsel dat is neergelegd in het Voorschrift Informatieverstrekking 1993, zouden dat juist wel vereisen. De regel dat slechts de benodigde gegevens mogen worden verstrekt, duidt er bovendien op dat slechts die gegevens mogen worden verstrekt die nodig zijn voor de taak van het CAK.

27 april 2000, z1998-1033

Brief

..'s-Gravenhage, 27 april 2000
. Ons kenmerk z1998-1033-03
. Onderwerp Gegevensverstrekking aan CAK BZ

In het verlengde van de achtergrondstudie "Informatieverstrekking door de fiscus - ontheffing van de fiscale geheimhoudingsplicht in het licht van privacywetgeving" van december 1999 wil ik u wijzen op een specifiek knelpunt, betreffende het verstrekken van persoonsgegevens aan het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK). Dit naar aanleiding van eerder gevoerde correspondentie met u over dit onderwerp.

In uw brief van 3 juli 1998, kenmerk PFC 98/758M gaat u er van uit dat de verstrekking van inkomensgegevens door de Belastingdienst aan het CAK berust op een wettelijke verplichting ingevolge het Administratiebesluit Bijzondere ziektekosten. Het betreffende voorschrift zou het mogelijk maken dat de eigen bijdragen rechtstreeks door het CAK worden vastgesteld aan de hand van gegevens van de Belastingdienst, zonder dat eerst bij belanghebbenden informatie over het inkomen wordt ingewonnen. Juist daarom zou deze voorziening zijn getroffen, aangezien het huidige VIV 1993 slechts voorziet in het gebruik van Belastinggegevens ter verificatie van langs andere weg verkregen informatie.

Ik merk daarover het volgende op. Zoals ook is aangegeven in de passages op blz. 32 en 36 van de bovengenoemde achtergrondstudie over verplichtingen in andere wetten, moet voor een informatieverplichting waardoor de privacy van betrokkenen wordt beperkt, het voorschrift terug zijn te voeren op een uitdrukkelijke beperkingsgrondslag in een wet in formele zin. Artikel 16 AWBZ opent de mogelijkheid dat bij AMvB de regels worden bepaald volgens welke "de administratie (...) wordt verricht". Het is de vraag of hieronder kan worden verstaan het vaststellen van de eigen bijdrage, waarvoor gegevens dienen te worden verstrekt door de Belastingdienst.

In de Toelichting bij art. 16e van het Besluit van 15 november 1996 staat dat het CAK "gebruik maakt van inkomensgegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst". De toelichting op art. 5 vermeldt dat de Belastingdienst de benodigde inkomensgegevens aan het CAK verstrekt. Slechts in de toelichting van het wijzigingsbesluit wordt derhalve gesproken van een verstrekking van gegevens door de Belastingdienst, waarbij dan nog in het midden wordt gelaten op grond waarvan deze medewerking wordt verleend. Door deze omstandigheid moet er aan getwijfeld worden of er wel sprake is van een nauwkeurige omschrijving, zoals wordt vereist door art. 8 EVRM/10 Gw. Dat klemt te meer nu hiervoor de wettelijke fiscale geheimhoudingsplicht moet worden doorbroken.

In verband met het voorgaande kan er van uit worden gegaan dat er geen sprake is van een wettelijke informatieverplichting voor de Belastingdienst voor de verstrekkingen aan het CAK.

Was dat wel het geval, dan roept de wijze van verstrekking ten tijde van uw hierboven aangehaalde brief nog vragen op. In de toelichting bij het Besluit van 15 november 1996 wordt niet gemotiveerd waarom verstrekking aan het CAK zonder tussenkomst van de zorgvrager zou moeten plaatsvinden, terwijl het in het privacyrecht verankerde beginsel van subsidiariteit en het verificatiebeginsel dat is neergelegd in paragraaf 3.1. van het VIV 1993 dat juist wel zouden vereisen. Het woord "benodigde" duidt er bovendien op dat slechts die gegevens mogen worden verstrekt, die nodig zijn voor de taak van het CAK. Daarbij gaat het om het beginsel van proportionaliteit.

Gaarne verneem ik uw zienswijze hierover in het licht van de huidige stand van zaken.

De brief staat onder de samenvatting.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie