Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Financien inzake taakopdracht IBO RIVM

Datum nieuwsfeit: 19-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief Financien inzake taakopdracht ibo rivm

Gemaakt: 24-5-2000 tijd: 9:24


2


26874 Interdepartementale beleidsonderzoeken 1999
nr. 2 Brief van de minister van Financiën

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 mei 2000

Bij brief van 1 november 1999 (26874, nr. 1) heb ik u geïnformeerd over de Interdepartementale Beleidsonderzoeken 1999. In deze brief is aangekondigd dat de taakopdracht voor het IBO bedrijfsvoering RIVM zal worden nagezonden. Hierbij doe ik u de taakopdracht voor dit IBO toekomen.

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

G. Zalm

Taakopdracht IBO bedrijfsvoering Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Taken

Het RIVM valt beheersmatig onder de Minister van VWS en voert tevens onderzoek uit ten behoeve van andere departementen, met name VROM en LNV. Op het gebied van natuur en milieu vervult het RIVM een planbureaufunctie. Voor de Volksgezondheid wordt vierjaarlijks het basisdocument de Volksgezondheids Toekomst Verkenning uitgebracht. Ook wordt door het RIVM een aantal specifieke onderzoeksfuncties vervuld, waaronder vaccinontwikkeling, infectieziektenonderzoek en milieu- en natuuronderzoek. Met de Wet op het RIVM die in 1997 in werking is getreden heeft het instituut een wetenschappelijk onafhankelijke positie gekregen.

Budgettair beslag en personeelsomvang

Het totaal aan personeel- en materieeluitgaven bedraagt rond de 300 mln. De financiering loopt mee in de begrotingscyclus van VWS en is hoofdzakelijk inputgeoriënteerd. Bij het RIVM zijn circa 1400 fte's werkzaam.

Doelstelling van het onderzoek en onderzoeksvragen

Het onderzoek heeft tot doel om na te gaan hoe de bedrijfsvoering van het RIVM verder kan worden verbeterd door omvorming van het RIVM tot een agentschap. Dit mede op basis van een verkenning van de mogelijkheden van het intern en extern (door het departement) sturen van het RIVM op output en doelmatigheid, het meten van de producten en van de toepassing van het baten/lasten-stelsel. Hierbij dient aandacht te worden besteed aan het waarborgen van de onafhankelijkheid van de planbureaufunctie.

Het onderzoek moet onder meer antwoord geven op de volgende vragen.

Welke taken en producten verzorgt het RIVM (incl. budgettair beslag)?

Hoe moet de administratie van het RIVM worden aangepast om een resultaatgerichte sturing mogelijk te maken (goede informatievoorziening over omvang en kwaliteit van de productie en over kostprijzen en financiële opbrengsten per product)?

Is het daartoe nodig om de bedrijfsvoering te baseren op een baten/lasten-stelsel?

Is verzelfstandiging in de vorm van een agentschap (of anderszins) wenselijk?

Indien verzelfstandiging wenselijk is hoe en op welke termijn kan dan aan de randvoorwaarden van de gekozen vorm van verzelfstandiging door het RIVM worden voldaan?

Het onderzoek kan ondersteund worden door een extern bureau en gebruik maken van recent door PWC verricht onderzoek naar de positionering en aansturing van het RIVM.

Het onderzoek dient uiterlijk 1 oktober 2000 gereed te zijn.

Deelnemers: AZ, EZ, Financiën, LNV, VROM, VWS en het RIVM.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie