Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Behoud van kwaliteitsverbetering in Midden-Delfland

Datum nieuwsfeit: 19-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief LNV reactie op motie swildens en augusteijn inzake reconstructiecommissie

Gemaakt: 23-5-2000 tijd: 21:14


3


26800 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2000

Nr. 113 Brief van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 mei 2000

Bij de behandeling van de LNV-begroting 2000 heeft uw Kamer een motie van de leden Swildens en Augusteijn aangenomen, (26800 XIV, nr. 18) waarin de regering verzocht wordt, in overleg met de provincie Zuid-Holland en de Reconstructiecommissie te inventariseren, hoe de kwaliteitsverbetering die in Midden-Delfland met de Reconstructie van Midden-Delfland wordt gerealiseerd, beschermd zal worden.

Hierbij doe ik u, mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer mijn antwoord toekomen op bedoelde motie. De Reconstructiecommissie Midden-Delfland en de provincie Zuid-Holland heb ik bij deze beantwoording betrokken.

Uit een door mij verrichte inventarisatie is het onderstaande beeld naar voren gekomen.

De Reconstructiecommissie is een overlegplatform van belanghebbenden uit de regio, dat met zorg en met een groot draagvlak de reconstructie heeft voorbereid en de uitvoering daarvan begeleidt. De Reconstructiecommissie heeft de bevoegdheden en middelen om daar inhoud aan te geven. Door het, binnen zekere termijn (2006), wegvallen van de
Reconstructiecommissie verdwijnt er een gezaghebbend gremium in Midden-Delfland. Dit betekent evenwel niet, dat de verschillende beleidsvelden zich ongecontroleerd kunnen ontwikkelen. De gemeenten in het gebied en de provincie zijn er op toegerust om voldoende sturing te geven.

Uit mijn inventarisatie is naar voren gekomen dat er in de streek behoefte bestaat om de sociale infrastructuur, naast de ruimtelijk-economische infrastructuur, te versterken. De positie van de landbouw, de noodzaak van een visie op actief beheer en promotie van het gebied, de roep om functionele integratie vragen om een heroriëntatie op de toekomst van Midden-Delfland. Een sterke bestuurlijke context voor de borging van de belangen van het gebied acht ik wenselijk. Hier ligt vooral een taak voor gemeenten en provincie.

De maatschappelijke en bestuurlijke organisaties in het gebied zullen nauw betrokken dienen te worden bij dit proces.

Voor de veiligstelling van de kwaliteitsverbetering en het voeren van een consequent ruimtelijk beleid is er in eerste instantie de Wet Ruimtelijk Ordening. Het planologische instrumentarium biedt op rijks- en provinciaal niveau voldoende bescherming om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. In de Planologische Kern Beslissing (PKB) Nationaal Ruimtelijk Beleid (eind 1998 in uw Kamer vastgesteld), is het gebied aangewezen als bufferzone, waarmee grens en doelstellingen zijn vastgelegd. De vastgestelde reconstructieplannen zijn inmiddels verankerd in de streekplannen Zuid-Holland west en Rijnmond. Nog niet alle op het gebied Midden-Delfland betrekking hebbende bestemmingsplannen zijn geactualiseerd. Bij het beëindigen van de reconstructie zullen de bestemmingsplannen in het gebied aangepast moeten zijn aan de gerealiseerde reconstructie, de streekplannen en de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening die de PKB-status heeft. De bestemming van Midden-Delfland zal dan in overeenstemming zijn met haar karakter en identiteit. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor de gemeenten en de provincie. Uit overleg met de provincie heb ik begrepen, dat de provincie de noodzaak tot spoedige aanpassing van de nog niet met de reconstructie in overeenstemming gebrachte bestemmingsplannen onderschrijft en daartoe de nodige actie zal ondernemen. De provincie streeft ernaar zodanige afspraken te maken met relevante private en publieke partijen dat de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsontwikkeling van Midden-Delfland wordt vormgegeven. Het is de wens van de provincie Zuid-Holland hier ook het gebied van Oude Leede bij te betrekken.

Na de reconstructie zullen ontwikkelingen in het gebied aan de dan vigerende bestemmingsplannen en streekplannen worden getoetst. Voorstellen voor bestemmings-

wijzigingen zullen het gebruikelijke RO-traject doorlopen.

Zo zal de ontwikkeling van Midden-Delfland moeten plaatsvinden binnen de ruimtelijke doelstellingen van het rijk, met name die van het rijksbufferzonebeleid, waarmee richting kan worden gegeven aan de gewenste ontwikkelingen van de aanwezige functies en

gebruikers van Midden-Delfland. Mijn inzet zal zijn de vigerende beleidslijn voor Midden-Delfland te bestendigen in toekomstige rijksnota's (5e Nota Ruimtelijke Ordening en Structuurschema Groene Ruimte-2.)

In het kader van het stimuleringsbeleid heeft er op grote schaal een functieverandering en transformatie van het landschap plaatsgevonden naar recreatie en natuur.

Het beheer van de gebieden waar een functieverandering heeft plaatsgevonden wordt voornamelijk verzorgd door het Recreatieschap Midden-Delfland en de Vereniging tot
behoud van Natuurmonumenten. Het beheer is daarmee gewaarborgd en gericht op de maatschappelijke functie van Midden-Delfland. In het recreatieschap Midden-Delfland
participeren alle de bij Midden-Delfland betrokken gemeenten, alsmede de provincie Zuid-Holland en het rijk.

In het gebied, waar geen transformatie van het landschap en functieverandering heeft plaatsgevonden en de landbouw de beheerder van de open ruimte blijft, zijn door de

reconstructie de productieomstandigheden verbeterd. Door de reconstructie en de zware planologische bescherming in het kader van het rijksbufferzonebeleid worden de meest optimale condities geboden voor ontwikkeling van de agrarische bedrijvigheid in Midden-Delfland. De huidige bedrijfsvoeringsproblematiek van de in het gebied aanwezige agrarische sectoren is niet anders dan elders in Nederland.

Deze generieke problematiek is niet lokaal/regionaal oplosbaar. Voor vitalisering van

Midden-Delfland door versterking van de sociaal-economische positie van het boeren-bedrijf biedt de stedelijke omgeving van dit gebied ook extra kansen. De waardering van de stedelijke omgeving voor landbouw als beheerder van het landschap biedt de agra-rische sector mogelijkheden hier op in te spelen door het verbreden en verdiepen van de agrarische bedrijfsvoering, zoals het aanbieden van recreatiemogelijkheden en natuur- en landschaps-beheer. In het Plattelands Ontwikkelings Plan (POP) voor Nederland, dat in het kader van de EU-Kaderverordening Plattelandsontwikkeling is opgesteld, worden aan-knopingspunten geboden voor ondersteuning van ontwikkelingen in de agrarische sector. Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma van het Plattelands Ontwikkelings Plan, waarbij de provincie het voortouw heeft, kan Midden-Delfland een duidelijk herkenbare plaats krijgen. Hierbij zal zowel rekening moeten worden gehouden met ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische sector als met de karakteristieke kwaliteit van het

landelijk gebied.

In de nota Belvedère wordt Midden-Delfland genoemd als één van de gebieden die
bescherming behoeft om het karakter van het gebied, de landschappelijke waarden en cultuurhistorie te handhaven en te beschermen. De in deze nota uitgesproken intenties zullen nader uitgewerkt en verankerd worden in op stapel staande rijksnota's.
Zo worden in NBL21 voorstellen gedaan om, in nog nader te selecteren gebieden, bij de grote steden de landschappelijke kwaliteit en belevingswaarde te vergroten door een kwaliteitsimpuls.

Conclusie

Op grond van de inventarisatie en analyse daarvan kom ik tot de volgende conclusies:

De planologische bestemmingen voor het gebied liggen feitelijk vast en kunnen in principe goed beschermd worden.

Door de reconstructie wordt een goede uitgangspositie in Midden-Delfland gecreëerd voor de direct belanghebbenden, dus zowel inwoners in het gebied, de blijvende agrariërs en bezoekers van buiten het gebied. Het is verder aan de regionale en lokale partijen om gebruik te maken van nationale instrumenten om kwaliteit te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. Het rijk zal deze ontwikkeling stimuleren en faciliteren.

Ten aanzien van de duurzaamheid van Midden-Delfland als open gebied zijn aspecten als handhaving en het waarborgen van de bestemmingen, de leefbaarheid in het
gebied in relatie tot de kwaliteit van de onderscheiden functies, alsmede een duurzaam beheer van de gerealiseerde voorzieningen met een op het gebied toegesneden overlegstructuur essentiële zaken. Ik onderschrijf het initiatief van de provincie Zuid-Holland en het recreatieschap Midden-Delfland om een brede discussie te houden over een
bestuurlijke heroriëntatie op de toekomst van Midden-Delfland. Om behoud en een duurzame ontwikkeling van Midden-Delfland te waarborgen en de vele actoren in en om het gebied hierbij te betrekken, zal een mogelijke gebiedsautoriteit voor Midden-Delfland daarop toegesneden moeten zijn.

Op de vraag hoe dit vorm kan worden gegeven, kan pas antwoord worden gegeven als het lopende onderzoek van de provincie Zuid-Holland en het recreatieschap Midden-Delfland daarnaar is afgerond.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie