Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Behoud van kwaliteitsverbetering in Midden-Delfland

Datum nieuwsfeit: 19-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief LNV reactie op motie swildens en augusteijn inzake reconstructiecommissie

Gemaakt: 23-5-2000 tijd: 21:14


3


26800 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2000

Nr. 113 Brief van de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 mei 2000

Bij de behandeling van de LNV-begroting 2000 heeft uw Kamer een motie van de leden Swildens en Augusteijn aangenomen, (26800 XIV, nr. 18) waarin de regering verzocht wordt, in overleg met de provincie Zuid-Holland en de Reconstructiecommissie te inventariseren, hoe de kwaliteitsverbetering die in Midden-Delfland met de Reconstructie van Midden-Delfland wordt gerealiseerd, beschermd zal worden.

Hierbij doe ik u, mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer mijn antwoord toekomen op bedoelde motie. De Reconstructiecommissie Midden-Delfland en de provincie Zuid-Holland heb ik bij deze beantwoording betrokken.

Uit een door mij verrichte inventarisatie is het onderstaande beeld naar voren gekomen.

De Reconstructiecommissie is een overlegplatform van belanghebbenden uit de regio, dat met zorg en met een groot draagvlak de reconstructie heeft voorbereid en de uitvoering daarvan begeleidt. De Reconstructiecommissie heeft de bevoegdheden en middelen om daar inhoud aan te geven. Door het, binnen zekere termijn (2006), wegvallen van de
Reconstructiecommissie verdwijnt er een gezaghebbend gremium in Midden-Delfland. Dit betekent evenwel niet, dat de verschillende beleidsvelden zich ongecontroleerd kunnen ontwikkelen. De gemeenten in het gebied en de provincie zijn er op toegerust om voldoende sturing te geven.

Uit mijn inventarisatie is naar voren gekomen dat er in de streek behoefte bestaat om de sociale infrastructuur, naast de ruimtelijk-economische infrastructuur, te versterken. De positie van de landbouw, de noodzaak van een visie op actief beheer en promotie van het gebied, de roep om functionele integratie vragen om een heroriëntatie op de toekomst van Midden-Delfland. Een sterke bestuurlijke context voor de borging van de belangen van het gebied acht ik wenselijk. Hier ligt vooral een taak voor gemeenten en provincie.

De maatschappelijke en bestuurlijke organisaties in het gebied zullen nauw betrokken dienen te worden bij dit proces.

Voor de veiligstelling van de kwaliteitsverbetering en het voeren van een consequent ruimtelijk beleid is er in eerste instantie de Wet Ruimtelijk Ordening. Het planologische instrumentarium biedt op rijks- en provinciaal niveau voldoende bescherming om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. In de Planologische Kern Beslissing (PKB) Nationaal Ruimtelijk Beleid (eind 1998 in uw Kamer vastgesteld), is het gebied aangewezen als bufferzone, waarmee grens en doelstellingen zijn vastgelegd. De vastgestelde reconstructieplannen zijn inmiddels verankerd in de streekplannen Zuid-Holland west en Rijnmond. Nog niet alle op het gebied Midden-Delfland betrekking hebbende bestemmingsplannen zijn geactualiseerd. Bij het beëindigen van de reconstructie zullen de bestemmingsplannen in het gebied aangepast moeten zijn aan de gerealiseerde reconstructie, de streekplannen en de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening die de PKB-status heeft. De bestemming van Midden-Delfland zal dan in overeenstemming zijn met haar karakter en identiteit. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor de gemeenten en de provincie. Uit overleg met de provincie heb ik begrepen, dat de provincie de noodzaak tot spoedige aanpassing van de nog niet met de reconstructie in overeenstemming gebrachte bestemmingsplannen onderschrijft en daartoe de nodige actie zal ondernemen. De provincie streeft ernaar zodanige afspraken te maken met relevante private en publieke partijen dat de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsontwikkeling van Midden-Delfland wordt vormgegeven. Het is de wens van de provincie Zuid-Holland hier ook het gebied van Oude Leede bij te betrekken.

Na de reconstructie zullen ontwikkelingen in het gebied aan de dan vigerende bestemmingsplannen en streekplannen worden getoetst. Voorstellen voor bestemmings-

wijzigingen zullen het gebruikelijke RO-traject doorlopen.

Zo zal de ontwikkeling van Midden-Delfland moeten plaatsvinden binnen de ruimtelijke doelstellingen van het rijk, met name die van het rijksbufferzonebeleid, waarmee richting kan worden gegeven aan de gewenste ontwikkelingen van de aanwezige functies en

gebruikers van Midden-Delfland. Mijn inzet zal zijn de vigerende beleidslijn voor Midden-Delfland te bestendigen in toekomstige rijksnota's (5e Nota Ruimtelijke Ordening en Structuurschema Groene Ruimte-2.)

In het kader van het stimuleringsbeleid heeft er op grote schaal een functieverandering en transformatie van het landschap plaatsgevonden naar recreatie en natuur.

Het beheer van de gebieden waar een functieverandering heeft plaatsgevonden wordt voornamelijk verzorgd door het Recreatieschap Midden-Delfland en de Vereniging tot
behoud van Natuurmonumenten. Het beheer is daarmee gewaarborgd en gericht op de maatschappelijke functie van Midden-Delfland. In het recreatieschap Midden-Delfland
participeren alle de bij Midden-Delfland betrokken gemeenten, alsmede de provincie Zuid-Holland en het rijk.

In het gebied, waar geen transformatie van het landschap en functieverandering heeft plaatsgevonden en de landbouw de beheerder van de open ruimte blijft, zijn door de

reconstructie de productieomstandigheden verbeterd. Door de reconstructie en de zware planologische bescherming in het kader van het rijksbufferzonebeleid worden de meest optimale condities geboden voor ontwikkeling van de agrarische bedrijvigheid in Midden-Delfland. De huidige bedrijfsvoeringsproblematiek van de in het gebied aanwezige agrarische sectoren is niet anders dan elders in Nederland.

Deze generieke problematiek is niet lokaal/regionaal oplosbaar. Voor vitalisering van

Midden-Delfland door versterking van de sociaal-economische positie van het boeren-bedrijf biedt de stedelijke omgeving van dit gebied ook extra kansen. De waardering van de stedelijke omgeving voor landbouw als beheerder van het landschap biedt de agra-rische sector mogelijkheden hier op in te spelen door het verbreden en verdiepen van de agrarische bedrijfsvoering, zoals het aanbieden van recreatiemogelijkheden en natuur- en landschaps-beheer. In het Plattelands Ontwikkelings Plan (POP) voor Nederland, dat in het kader van de EU-Kaderverordening Plattelandsontwikkeling is opgesteld, worden aan-knopingspunten geboden voor ondersteuning van ontwikkelingen in de agrarische sector. Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma van het Plattelands Ontwikkelings Plan, waarbij de provincie het voortouw heeft, kan Midden-Delfland een duidelijk herkenbare plaats krijgen. Hierbij zal zowel rekening moeten worden gehouden met ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische sector als met de karakteristieke kwaliteit van het

landelijk gebied.

In de nota Belvedère wordt Midden-Delfland genoemd als één van de gebieden die
bescherming behoeft om het karakter van het gebied, de landschappelijke waarden en cultuurhistorie te handhaven en te beschermen. De in deze nota uitgesproken intenties zullen nader uitgewerkt en verankerd worden in op stapel staande rijksnota's.
Zo worden in NBL21 voorstellen gedaan om, in nog nader te selecteren gebieden, bij de grote steden de landschappelijke kwaliteit en belevingswaarde te vergroten door een kwaliteitsimpuls.

Conclusie

Op grond van de inventarisatie en analyse daarvan kom ik tot de volgende conclusies:

De planologische bestemmingen voor het gebied liggen feitelijk vast en kunnen in principe goed beschermd worden.

Door de reconstructie wordt een goede uitgangspositie in Midden-Delfland gecreëerd voor de direct belanghebbenden, dus zowel inwoners in het gebied, de blijvende agrariërs en bezoekers van buiten het gebied. Het is verder aan de regionale en lokale partijen om gebruik te maken van nationale instrumenten om kwaliteit te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. Het rijk zal deze ontwikkeling stimuleren en faciliteren.

Ten aanzien van de duurzaamheid van Midden-Delfland als open gebied zijn aspecten als handhaving en het waarborgen van de bestemmingen, de leefbaarheid in het
gebied in relatie tot de kwaliteit van de onderscheiden functies, alsmede een duurzaam beheer van de gerealiseerde voorzieningen met een op het gebied toegesneden overlegstructuur essentiële zaken. Ik onderschrijf het initiatief van de provincie Zuid-Holland en het recreatieschap Midden-Delfland om een brede discussie te houden over een
bestuurlijke heroriëntatie op de toekomst van Midden-Delfland. Om behoud en een duurzame ontwikkeling van Midden-Delfland te waarborgen en de vele actoren in en om het gebied hierbij te betrekken, zal een mogelijke gebiedsautoriteit voor Midden-Delfland daarop toegesneden moeten zijn.

Op de vraag hoe dit vorm kan worden gegeven, kan pas antwoord worden gegeven als het lopende onderzoek van de provincie Zuid-Holland en het recreatieschap Midden-Delfland daarnaar is afgerond.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

G.H. Faber

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...