Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VenW: evaluatie waterschapsverkiezingen

Datum nieuwsfeit: 22-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenW evaluatie waterschapsverkiezingen
Gemaakt: 25-5-2000 tijd: 9:25


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 22 mei 2000

Bij de openbare behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Waterschapswet (Kamerstukken II, 1998-1999, 26235) op 18 maart 1999, heb ik toegezegd de Kamer

te informeren omtrent de evaluatie van de waterschapsverkiezingen in twaalf

Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse waterschappen. Deze verkiezingen hebben in

mei 1999 plaatsgevonden volgens het voor de waterschappen geldende personen-stelsel. Ingevolge dit stelsel dat is gebaseerd op de trits belang-betaling-zeggenschap, kan een ieder die belang heeft bij de taakuitoefening van het waterschap en in de kosten daarvan bijdraagt, op grond van dat belang, zowel actief als passief aan de verkiezingen deelnemen.

Bij bovengenoemde verkiezingen is aan de ingezetenen van de betrokken waterschappen in de provincie Zuid-Holland de mogelijkheid geboden om hun stem schriftelijk of per telefoon uit te brengen. Na de kleinschalige proefneming in het waterschap Veluwe is dit de eerste maal dat op zo grote schaal de mogelijkheid is geboden om een stem per telefoon uit te brengen. Nieuw was ook dat zowel bij de waterschappen in de provincie Zuid-Holland als bij het in de provincies Zuid-Holland en Utrecht gelegen Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden de kiezers gedurende een periode van twee weken in de gelegenheid zijn gesteld om hun stem uit te brengen. Hiermee is beoogd om het weer als remmende factor voor de opkomst goeddeels uit te bannen.

In totaal zijn in de 12 Noord-Hollandse en Zuid-Hollandse waterschappen 1.240.564 stemmen uitgebracht . Hiervan heeft gemiddeld ruim 10% zijn stem per telefoon uitgebracht . Deze respons ligt aanmerkelijk lager dan de 25% die de respondenten in de nulmeting hadden aangegeven. Meer dan de helft van de instemmers met dit voornemen (voornamelijk jongere stemgerechtigden) heeft uiteindelijk toch voor de "vertrouwde" postale stemmethode gekozen.

De overgrote meerderheid van de stemgerechtigden (90%) heeft voor de postale stemmethode gekozen. Hoewel de opkomstcijfers nog niet het peil hebben bereikt van algemene verkiezingen is de inzet van de waterschappen om de opkomst en daarmee de legitimatie te vergroten niet zonder succes gebleven. Verwezen kan worden naar het hieronder opgenomen overzicht van de opkomstpercentages. Uit de cijfers blijkt, dat in ieder geval is voldaan aan de door de betrokken waterschappen gestelde doelstelling van een gelijk blijvend of hoger opkomstpercentage.

Zoals bij bovengenoemde behandeling van het wetsontwerp aan de orde is geweest vinden waterschapsverkiezingen ingevolge de Waterschapswet plaats volgens het personenstelsel. Dit laatste hangt samen met het feit dat waterschappen een vorm zijn van functioneel bestuur. Niettemin is bij de behandeling van het wetsontwerp uitdrukkelijk door mij toegezegd dat - in het licht ook van de opkomstpercentages - de mogelijkheid tot invoering van het lijstenstelsel voor hetzij een bepaalde categorie, hetzij voor alle categorieën van stemgerechtigden uitdrukkelijk zal worden bezien. Zulks zal geschieden bij de voorbereiding van de tweede tranche van de herziening van de Waterschapswet. Het spreekt vanzelf dat daarbij ook het ervaringsfeit zal worden betrokken, dat bij deze verkiezingen kandidaten, die door organisaties zijn ondersteund succesvol zijn geweest. Volgens de huidige planning zal die tweede tranche overigens rond 2002 zijn afgerond.

In het onderstaande overzicht zijn de opkomstpercentages vermeld van de verschillende categorieën aan de verkiezingen. In dat overzicht is ook aangegeven in welke waterschappen zowel per post als per telefoon kon worden gestemd .

De gegevens voor dit overzicht zijn verschaft door de vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland voor 12 waterschappen in Noord- en Zuid-Holland gevoerde gemeenschappelijke projectorganisatie voor de waterschapsverkiezingen van 1999.

Dit overzicht is aangevuld met gegevens van enkele in het westen van het land gelegen waterschappen waar in dezelfde periode verkiezingen zijn gehouden. Anders dan in de eerst bedoelde twaalf waterschappen is in die waterschappen niet voorzien in de mogelijkheid van stemmen per telefoon. Laatstgenoemde cijfers zijn verstrekt door de Dienst Centrale Omslagheffing en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Opkomstpercentages waterschapsverkiezingen voorjaar 1999

Waterschap

gebouwd

ongebouwd

ingezetenen

stemmethode

Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden


32,2%


56,1%


28,4%

p/t

De Brielse Dijkring


25,5%


42,5%


22,4%

p/t

Delfland


23,6%


-


23,2%

p/t

Goeree-Overflakkee


38,0%


61,8%


36,9%

p/t

Groot-Haarlemmermeer


22,2%


-


21,2%

p/t

De Groote Waard


25,7%


55,6%


23,0%

p/t

Hollandse Eilanden en Waarden


-


-


23,6%

p/t

De Oude Rijnstromen


24,2%


44,6%


21,7%

p/t

Rijnland


23,9%


-


21,9%

p/t

Schieland


25,1%


45,9%


22,6%

p/t

Wilck en Wiericke


24,8%


41,1%


20,7%

p/t

IJsselmonde


24,8%


-


19,7%

p/t

Uitwaterende Sluizen


28%


46%


26%

p

Groot-Geestemerambacht


27%


53%


25%

p

Het Lange Rond


28%


33%


26%

p

Hollands Kroon


25%


50%


31%

p

Westfriesland


29%


56%


27%

p

De Waterlanden


28%


51%


24%

p

De Stichtse Rijnlanden


22%


27,8%


20%

p

(Legenda :


- geen verkiezing

p stemmen per post

p/t stemmen per post en telefoon)

Voor nadere informatie omtrent de waterschapsverkiezingen verwijs ik u naar de uitgave "Evaluatie waterschapsverkiezingen 1999", een project van twaalf Noord- en Zuid-Hollandse waterschappen. Deze uitgave (oktober 1999, projectorganisatie: Hoogheemraadschap van Rijnland) is als bijlage bij deze brief is gevoegd.

De vraag of de evaluatie van de verkiezingen al wordt meegenomen bij de voorbereiding van de ingevolge de gewijzigde Waterschapswet vast te stellen algemene maatregel van bestuur betreffende verkiezingen beantwoord ik ontkennend. De evaluatie biedt daarvoor geen aanleiding. Anderzijds kunnen die percentages mede in beschouwing worden genomen bij mijn definitieve standpuntbepaling omtrent het rapport van de Commissie Togtema inzake de financiering van het waterschapsbestel (en de daarbij voorgestelde vermindering van het aantal categorieën van belastingplichtigen) en omtrent het rapport van het Interprovinciaal Overleg inzake de bestuurssamenstelling van waterschappen. Beide rapportages zullen worden meegenomen bij de voorbereiding van de eerdergenoemde tweede tranche van de evaluatie van de Waterschapswet. Afhankelijk van de daarbij gevonden uitkomsten kan dan vervolgens indien nodig aanpassing plaats vinden van de algemene maatregel van bestuur betreffende de verkiezingen.

Als belangrijk punt valt tenslotte nog te melden dat het aantal vrouwen in de waterschapsbesturen wederom is toegenomen. In 50% van de deelnemende waterschappen is in elk geval het minimum streefpercentage van 15% gehaald.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

drs J.M. de Vries

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie