Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Veiligheidsrisico's gemeente Apeldoorn na ramp Enschede

Datum nieuwsfeit: 22-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente ApeldoornVeiligheid en risico
Veiligheidsrisico's Apeldoorn
De grote ontploffing van een vuurwerkopslagplaats in Enschede heeft een schok te weeg gebracht in Nederland. Het is dan ook geen wonder dat ook vele inwoners van Apeldoorn zich afvragen hoe het met de veiligheid hier is gesteld. Kan wat in Enschede is gebeurd, ook hier gebeuren?

Apeldoornse situatie
In Apeldoorn is geen vuurwerkopslagplaats van een dergelijke omvang. Met uitzondering van 1 opslagplaats voor een relatief kleine hoeveelheid evenementenvuurwerk (2500 kg.) betreffen het alle opslagplaatsen (ca. 50 stuks) voor consumentenvuurwerk bij met name detailhandelszaken. De laatst genoemde opslagplaatsen voor consumentenvuurwerk zijn vooral in de maand december operationeel in verband met de verkoop van vuurwerk.

Betekent dit dat een dergelijke ramp Apeldoorn bespaard zal blijven? Het antwoord hierop kan niet een absoluut neen zijn. Ja, ook hier kan zich een dergelijke ramp afspelen. Ook al voldoen de bedrijven alhier aan alle eisen en hebben zij alle vergunningen verkregen. Een verleende vergunning, het voldoen aan veiligheidsmaatregelen en het uitoefenen van overheidstoezicht daarop is geen garantie voor het uitblijven van rampen.

Waar gaat het dan om?
Uit onafhankelijk onderzoek door het ingenieursbureau AVIV in opdracht van de provincie Gelderland is in 1996 een risico-analyse voor de gehele provincie gehouden, dus ook in Apeldoorn naar stationaire en niet-stationaire (mobiele) gevaarsopleverende activiteiten. Dan blijkt dat één van de grootste risicos die Apeldoorn loopt in feite een aantal LPG-stations te zijn, die in woonwijken liggen. Daarnaast zijn er in Apeldoorn andere risico opleverende activiteiten te noemen, waaraan in deze notitie aandacht wordt besteed. Het betreft dan de vuurwerk-/explosievenopslagplaatsen, bedrijven vallend onder het Besluit Risicos Zware Ongevallen , LPG-tankstations, overige bedrijven met een méér dan gemiddeld risico, transport over de weg, over het spoor en door de lucht en tot slot
bosbranden/recreatiebedrijven.

Vuurwerk-/Explosievenopslagplaatsen
Zowel voor evenementenvuurwerk als voor consumentenvuurwerk geldt dat de opslag van meer dan 1000 kg vergunningplichtig is en dat de opslag van hoeveelheden kleiner dan1000 kg. meldingsplichtig is. In Apeldoorn zijn 3 bedrijven met een opslagcapaciteit van meer dan 1000 kg. consumentenvuurwerk (zie bijlage). De afdeling milieu van de dienst Milieu, Mobiliteit en Openbare Ruimte controleert steekproefgewijs of aan de gestelde eisen wordt voldaan. In Apeldoorn is één beperkte evenementenvuurwerkopslag aanwezig aan de 1e Wormenseweg met een capaciteit van 2500 kg. (óf 6500 kg. consumentenvuurwerk). Deze opslagplaats is dd. 16 mei jl. door de afdeling milieu en de brandweer gecontroleerd en in orde bevonden. De milieuvergunning ten behoeve van deze opslagplaats staat niet toe dat er montage plaatsvindt; dit moet op de evenementenlocatie zelf plaatshebben.
Daarnaast zijn er door geheel Apeldoorn verspreid een 50-tal kleine opslagplaatsen van consumentenvuurwerk. Deze zijn vooral operationeel in de decembermaand en betreffen meestal een nevenactiviteit van detailshandelszaken.
Tot slot kennen we één opslagplaats van explosieven en munitie van het ministerie van Defensie aan de Scherpenberg nabij Loenen. Dit complex staat thans leeg. Er zijn bij Defensie plannen op dit complex aan de bestemming te onttrekken. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere opslagplaatsen voor met name munitie voor handvuurwapens op kazernes, politiebureaus, wapenhandelaren, schietverenigingen en dergelijke.
Bedrijven vallend onder het besluit 'Risico's zware ongevallen' (BRZO 1999)
Dit zijn vooral bedrijven van de zwaarste categorie met betrekking tot de gevaarszetting voor de omgeving indien er een calamiteit gebeurt. In deze bedrijven wordt veelal gewerkt met bepaalde gevaarlijke stoffen of deze stoffen worden opgeslagen in hoeveelheden die bepaalde maximale hoeveelheidgrenzen overschrijden en bij ongevallen zeer ernstige tot ernstige schade kunnen aanbrengen bij mens en milieu. In Apeldoorn kennen we 2 van dergelijke bedrijven, namelijk Uniechemie, Aruba 21 (bevoegd gezag: provincie) en Handelsonderneming Drievorm BV aan de Lange Amerikaweg 66 (bevoegd gezag: gemeente). In de toekomst kan het aantal BRZO-bedrijven toenemen als gevolg van nieuwe vestiging of verandering van reeds bestaande bedrijven.
Voor deze bedrijven geldt op grond van de EU Seveso II richtlijn een zeer strikt regiem van eisen en vergunningen en er moeten de nodige interne noodplannen aanwezig zijn. Ook moeten de betrokken bedrijven de externe risicos en de maatregelen en voorzieningen om die tegen te gaan toegankelijk documenteren en bekend maken aan de direct omwonenden en de autoriteiten. Deze regeling is dermate recent, dat de eerste hiermee verbandhoudende activiteiten in juli 2000 moeten aanvangen. Daarnaast moeten hiervoor ook de nodige rampbestrijdingsplannen worden opgesteld door de regionale brandweer in samenwerking met ondermeer de lokale brandweer en overige betrokkenen.

LPG-tankstations
Zoals eerder vermeld, vallen de grootste risicos bij de exploitatie van LPG-tankstations in of nabij woonwijken. Eén LPG-tankstation geeft hierbij het grootste risico en dat is het LPG- tankstation aan de Hogeweg. Als zich bij een dergelijk tankstation een calamiteit voordoet en alles wat fout kan gaan, loopt fout, dan kan er een ontploffing plaatshebben die grote gevolgen kan hebben voor de omgeving. Deze tankstations zijn uiteraard beveiligd, ook tijdens het lossen van LPG uit een tankauto. Er bestaat voor dit LPG-tankstation, naast nog 9 andere LPG-tankstations een rampbestrijdingsplan.
Ook op enkele verblijfsrecreatiebedrijven staan propaan-tanks voor verwarmingsdoeleinden. Voor deze bedrijven moet nog een rampbestrijdingsplan worden opgesteld. Dit geldt ook voor het LPG-station aan de Zutphensestraat (nabij de woonboulevard).

Niet voor alle LPG-tankstations (28 in totaal) zijn rampbestrijdingsplannen opgesteld, omdat de omgevingsfactoren een belangrijk criterium vormen (bijv. de bevolkingsdichtheid). Daarnaast zullen bestaande plannen (daterend uit 1996) geactualiseerd dienen te worden.

Alle LPG-tankstations zijn enkele jaren geleden door de afdeling Milieu gecontroleerd (1997 en 1998 ) op veiligheid. Naar aanleiding van deze controle-actie was er medio 1998 sprake van een goede naleving.

Overige bedrijven en instellingen
Bij de overige bedrijven die hier bedoeld worden gaat het om bedrijven met een méér dan gemiddeld risico, waarbij in geval van een calamiteit explosies kunnen plaatshebben al dan niet gepaard gaand van een uitstoot van gevaarlijke stoffen of in een enkel geval een grote asbestvervuiling. Voor 27 van de in totaal 32 bedrijven zijn vanwege het meer dan gemiddeld risico aanvalsplannen gemaakt door de brandweer en zijn er plannen van aanpak binnen de bedrijven opgesteld voor het geval het fout gaat. De nog ontbrekende aanvalsplannen moeten nog door de brandweer worden opgesteld. Deze bedrijven liggen veelal op industrieterreinen, maar kunnen in geval van calamiteiten wel gevolgen hebben voor de bewoners van de aanpalende wijken, of werknemers van nabije industrie.

Zowel door de afdeling milieu alsook door de brandweer worden deze bedrijven regelmatig onderworpen aan controles en inspecties en worden wijzigingen in de bedrijfsvoering, in de opslag van gevaarlijke stoffen enz. betrokken bij de vergunningverlening.

In het onderstaande overzicht is aangegeven hoeveel controles/inspecties door de afdeling milieu in de afgelopen jaren zijn gehouden. 1997 of eerder: gecontroleerd 26% van de 32 bedrijven 1998: gecontroleerd 19% van de 32 bedrijven 1999: gecontroleerd 16% van de 32 bedrijven 2000: gecontroleerd/te controleren 39% (afgerond, in uitvoering of in voorbereiding).

Transport over de weg
Over de weg wordt een grote hoeveelheid gevaarlijke stof vervoerd van diverse aard. Dit brengt risicos met zich mee, die ook Apeldoorn kunnen treffen. Botsingen op de snelweg met tankautos geladen met gevaarlijke stoffen zijn daar een voorbeeld van. Dit kan echter ook op de provinciale wegen en gemeentelijke wegen gebeuren.
Apeldoorn kent geen route gevaarlijke stoffen. In 1990 is onderzoek verricht en toen is besloten op basis van de uitkomsten van dat rapport dat het beter is om hier geen route gevaarlijke stoffen aan te leggen. Redenen hiervan waren destijds dat de ringweg als een dergelijke route zou worden aangewezen (loopt dwars door woonwijken), veel bedrijven liggen niet aan deze route dus zouden er heel veel ontheffingen moeten worden verleend. Tot slot zal een dergelijke route waarschijnlijk meer transport van gevaarlijke stoffen aantrekken omdat verladers dan van Apeldoorn-Noord naar Apeldoorn-Zuid kunnen rijden via deze route, terwijl het een vast gebruik is om, indien er geen route gevaarlijke stoffen is, zolang mogelijk gebruik te maken van de snelwegen rond Apeldoorn en dan pas het stedelijk gebied in te rijden.

Er bestaat een rampbestrijdingsplan autosnelwegen dat destijds is opgesteld voor de toenmalige regio Oost-Veluwe.

Transport over het spoor
Ook over het spoor heeft veel transport plaats van gevaarlijke stoffen in allerlei soorten en hoeveelheden. Dit vervoer gaat vaak langs dichtbevolkte gebieden, zo ook in Apeldoorn met alle risicos vandien. In 1999 nog is een onderzoek gedaan door het ingenieursbureau AVIV naar de aard van de transporten per spoor van gevaarlijke stoffen in Apeldoorn en de daarmee gepaard gaande risicos (groep- en individuele risicos) onder andere in relatie tot het vestigen van bedrijven, kantoren en scholen in de nabijheid van het spoor. Het risicogebied omvat enkele 10-tallen meters aan weerszijden van het spoor/emplacement.

Transport door de lucht
Hoog boven Apeldoorn bevinden zich enkele luchtverkeersstraten met een groot aantal overvliegende (passagiers-)vliegtuigen. Als een dergelijk vliegtuig naar beneden komt dan zal los van de plaats van neerstorting sprake zijn van een ramp. Voor een dergelijke ramp is geen rampbestrijdingsplan op te stellen omdat het volkomen onduidelijkheid is waar in een onverhoopt geval een vliegtuig zal neerstorten. Is dat in een weiland of midden in een woonwijk?

Bosbranden/recreatiebedrijven
Teneinde het beeld compleet te maken dienen ook de recreatiebedrijven hier genoemd te worden. In een aantal gevallen kunnen (grote) bosbranden leiden tot evacuatie van grote groepen personen (met name in de vakantieperioden). Naar aanleiding van oefening-evaluatie is de ontruiming/evacuatie van een dergelijk gebied als grootste knelpuunt naar voren gekomen. Voor een belangrijke evacuatieroute is daarom overgegaan tot het instellen van een eenzijdig parkeerverbod. Samengevoegd met het feit, zoals eerder genoemd dat er voor zover bekend op een 6-tal bedrijven (zie bijlage) ook grote(re) propaan-tanks voor verwarmings- doeleinden staan is het niet uitgesloten dat zich op dit gebied ook grote problemen kunnen voordoen. Ook hiervoor is voor de gehele Veluwe één centraal basis-rampbestrijdingsplan ontwikkeld, dat per regio verder uitgewerkt dient te worden.

Afsluitend
Met deze notitie is getracht een globaal beeld te schetsen van de risicos waaraan de Apeldoornse bevolking bloot staat. Een notitie in samenwerking met de brandweer, de dienst MMO, afdeling Milieu en de dienst Veiligheid, Recht en Burgerzaken, afdeling Veiligheid en Recht opgesteld.
Zoals uit de notitie blijkt wordt veel gedaan aan het voorkomen van ongelukken en rampen en wordt de voorkoming hiervan zo goed mogelijk opgepakt. In oktober 1999 is het nieuwe gemeentelijk rampenplan door de gemeenteraad vastgesteld, in februari 2000 hebben alle diensten hun deelplannen door het college van Burgemeester en Wethouders doen vaststellen.

Thans is men druk doende om de Plannen van Uitvoering voort 1 augustus 2000 zoveel mogelijk gereed te hebben. Er zijn diverse informatiebijeenkomsten en workshops als ook een bestuurlijke oefening in 1999 georganiseerd en thans voor de periode 2000 tot 2001 is opnieuw een omvangrijk opleiding- en oefenprogramma opgesteld voor alle betrokken gemeentelijke diensten en eventuele externe van belang zijn de organisaties en instellingen. Dit programma zal in het najaar van dit jaar van start gaan. Hiertoe is tevens een extern bureau, Cuijpers Consultancy aangetrokken om het nodige te organiseren.

Iedere dienst zal nadere voorstellen doen ter verhoging van de veiligheid. Waar nodig zullen zij deze voorstellen moeten koppelen voor een maximaal effect.

Bijlage 1
Milieuvergunningplichtige vuurwerk-/explosievenopslagplaatsen met méér dan 1000 kg.

1 K. Evers, 1e Wormenseweg 95, Apeldoorn 2500 kg. evenementenvuurwerk óf 6500 kg. consumentenvuurwerk
2 H. de Boer, Operaplein 33b, Apeldoorn 2000 kg. consumentenvuurwerk 3 J. v.d. Kamp, Tullekensmolenweg 94, Lieren 5000 kg. consumentenvuurwerk
4 Wapenhandel G. van Eek, Beemterweg 28, Beemte-Broekland. munitieopslag handvuurwapens

Bijlage 2
Bedrijven vallend onder het Besluit Risicos Zware Ongevallen (BRZO 1999)

Handelsonderneming Drievorm BV, Lange Amerikaweg 66, Apeldoorn - Bulkopslag LPG
Uniechemie BV, Aruba 21, Apeldoorn - Licht ontvlambare chemische stoffen (CFKs)

Bijlage 3

LPG-stations waarvoor een rampbestrijdingsplan is opgesteld. Assies, Dorpsstraat 193, Beekbergen
Wieringa, Europaweg 154, Ugchelen
D.v. Kampen, Methusalemlaan 59, Ugchelen
Shell, Europaweg 250, Apeldoorn
Drievorm B.V. Kanaal Zuid 8, Apeldoorn
J.J. de Witte, Ugchelseweg 201, Ugchelen
Esso, Zwolseweg 364, Apeldoorn
Koers, Klarenbeekseweg 86, Klarenbeek
Drievorm BV, Hogeweg 8, Apeldoorn

Er moet nog een rampbestrijdingsplan gemaakt worden voor: Drievom BV, Zutphensestraat 74, Apeldoorn.

Bijlage 4

Overige bedrijven met een meer dan gemiddeld risico.

1 Breustedt Chemie, Curacao 3 Groothandel chem. grondstoffen *) 2 Avisol, Condorweg 8 Chemische grondstoffen
3 Alpuro B.V., Elspeterweg 60 Veevoederfabriek *) 4 Weweler B.V., Kayersdijk 149 Metaalindustrie *) 5 Wegener Nieuwsdruk, Laan. van Westenenk 8 Dagbladdrukkerij *) 6 Veritex B.V. Grevenhout 9 Kunstlederwarenfabriek *) 7 Harimex-Ligos B.V., Kieveen 2 Chemische producten *) 8 Veriplast, Prinsenweide 69 Kunststofverwerkende fabriek *) 9 Gastec NV, Wilmersdorf 50 Laboratorium, gassen *) 10 Bitufa B.V., Laan van Spitsbergen 93 Bitumineus dakbedekking (i.v.m. asbestdak) *)
11 AEP Borden Nederland, Laan van Westenenk 11 Kunststofverwerkende fabriek *)
12 Owens Corning Fiberglas, Laan van Westenenk 5 Kunststofverwerkende fabriek *)
13 Holland Colours Apeldoorn, Halvemaanweg 1 leur- en verstoffenfabriek *)
14 Verpakkingsfabriek Burgers, Europaweg 150 Papierwarenindustrie *) 15 Vremac B.V., Laan van Malkenschoten 95 Machine-industrie 16 Ziekenhuiscentrum Apeldoorn, Albert Schweitzerlaan 31 Gezondheidsszorg *)
17 BV Galvanotechniek Rief, Aruba 15 Metaaloppervlaktebehandeling 18 Smurfit Lona Verpakking, Kanaal Zuid 492 Golfkartonfabriek *) 19 Diosynth BV, Vlijtseweg 130 Chemische grondstoffenfabriek *) 20 Ekro BV, Laan van Malkenschoten 100 Slachterij, ammoniak koelinst.*)
21 Schrijver, Vlijtseweg 206 Schroothandel (asbest) 22 sturko Meat Apeldoorn, Laan van Malkenschoten 77 Slachterij, ammoniak koelinst. *)
23 Ter Hoeven BV, Molenmakershoek 28 Groothandel in verf en behang *) 24 Habeco BV, Vlijtseweg 230 Groothandel in verf en behang 25 Rexam Release BV, Laan van Westenenk 45 Papierbewerkingsfabriek *) 26 Buchem BV, Minden 60 Chemische groothandeL
27 Circulus BV, Aruba 16 Depot chemisch afval *) 28 Robertus BV, Deventerstraat 560 Groothandel bestrijdingsmiddelen *) 29 Van Houtum en Palm BV, Eendrachtstraat 105 Papier- en kartonfabriek
*)
30 Habeco BV, Boogschuttersstraat ongen. Groothandel in verf/ behang
*) i.o.
31 Alpuro Group BV, Nagelpoelweg Vleeswarenfabriek, ammoniak koelinstallatie *) i.o.
32 Ziekenhuiscentrum Apeldoorn, Sprengenweg 70 Gezondheidszorg *)

*) Aanvalsplan van de brandweer aanwezig.

Bijlage 5
Overzicht verblijfsrecreatiebedrijven met aanwezigheid van grote(re) propaantanks.

1 Eldorado, Lage Bergweg 41, Beekbergen 18 m3 (50 m3)* 2 Valeouwe, Lage Bergweg 31, Beekbergen 2x 8m3 (20 m3)* 3 Kakelhof, Stoppelbergweg 55, Beekbergen 2x 5m3) (20 m3)* 4 Groot Panorama nr. 36, Beekbergen 13 m3 (20 m3)* 5 Het Lierderholt, Spoekweg 49, Beekbergen 40 m3 (50 m3)* 6 Uddelermeer, Bleekemeer 29, Uddel 5 en 3 m3 (20 m3)*


*) De inhoud van de tankauto die periodiek de aldaar gelegen tanks komt vullen.© 2000, Gemeente Apeldoorn

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...