Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Volksunie Belgie wil betere ondersteuning meerlingouders

Datum nieuwsfeit: 22-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

Help, een tweeling ! VU-ID pleit voor een betere ondersteuning van meerlingouders. (22/05/00)

Het aantal meerlinggeboortes blijft in dit land gestaag stijgen. In Vlaanderen werden in 1993 1124 tweelingen geboren, in 1997 waren er dat 1163 en de stijgende lijn blijft verder lopen. Het aantal tweelingen is in Vlaanderen op 20 jaar tijd verdubbeld, het aantal drielingen vervijfvoudigd. België is met 3,2 % (cijfers 1994) tweelingen bij de koplopers in Europa. Nochtans is er noch op federaal, noch op Vlaams niveau sprake van een uitgebouwd meerlingenbeleid, of van een speciale aanpak van de meerlingenproblematiek. Dit in tegenstelling tot enkele van de ons omringende landen zoals Groot-Brittanië, Frankrijk, Vandaag, 21 mei, begint de periode van het sterreteken tweelingen. Een mooi moment om wat extra aandacht te vragen voor meerlingouders en enkele concrete voorstellen te lanceren.

Waarom een speciale aanpak voor twee- en meerlingen ?

Voor velen roept een tweeling of een meerling positieve associaties op. Leuk, schattig, uniek,. Maar meerlingzwangerschappen brengen extra risicos met zich mee voor moeder en kinderen en de opvoeding van een meerling loopt niet zomaar van een leien dakje. Ouders van meerlingen zitten met veel vragen en kunnen op weinig plaatsen terecht. Specifieke literatuur is schaars, de ondersteuning van de overheidsinstanties quasi onbestaande. In Oost-Vlaanderen, waar reeds sedert 1964 alle meerlingen systematisch geregistreerd worden ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek, ontstond de VZW Twins die naast de vrijwaring van het meerlingenregister ook een informatieve en ondersteunende taak naar meerlingouders heeft opgenomen. Uit een enquète onder hun leden en uit de telefonische oproepen bij de twintelefoon blijkt dat er enkele veel weerkerende vragen en klachten zijn. Eerst en vooral is er het gebrek aan informatie, tijdens de zwangerschap willen ouders zich extra voorbereiden op de komst van de meerling, maar vinden weinig info. Daarnaast is er de vraag naar een verlenging van het zwangerschapsverlof en naar extra-ondersteuning na de bevalling. Vooral door ouders van een tweeling die reeds een nog zeer jong kindje hadden werd de ruime ondersteuning voor ouders van een drieling of meerling benijd.

Daarom doen VU&ID Volksvertegenwoordigers, Els Van Weert en Simonne Janssens enkele concrete voorstellen:


1. De verlenging van het zwangerschapsverlof
Ouders van meerlingen zijn reeds lang vragende partij ( niet meer voor zichzelf maar voor diegenen die in de toekomst een twee- of meerling verwachten) voor een verlenging van het zwangerschapsverlof en daar zijn ook heel wat objectieve redenen voor. Het zwangerschapsverlof is bedoeld voor de fysieke en psychische recuperatie van de moeder na de bevalling en de opvang van het kind in het gezin. Bij een twee- of meerling is de zwangerschap over het algemeen zwaarder. Bovendien komen verhoudingsgewijs meer meerlingen ter wereld met een sectio (keizersnede), een ingreep waarvan men langzamer herstelt. En tijdens die recuperatietijd moet gezorgd worden voor twee of meer babys in plaats van voor één kindje, hoe dan ook een zwaardere belasting voor de moeder die de recuperatie bemoeilijkt. Ook de innesteling van de kinderen in het gezin vergt een grotere aanpassing, iets waarbij enkele weken extra verlof een hemelsbreed verschil kunnen betekenen. Wetenschappers hebben vastgesteld dat moeders van tweelingen vaker depressief zijn als gevolg van de druk die de speciale situatie met zich meebrengt. Een verlenging van de nabevallingsrust kan bijdragen tot een meer comfortabele aanpassing aan de nieuwe situatie en een betere ouder-kindrelatie op langere termijn.

Ons actiepunt: Wetsvoorstel waarbij de nabevallingsrust verlengd wordt met vier weken per bijkomend kind (dus met vier weken bij een tweeling, met acht weken bij een drieling). De eerste acht weken worden verplicht opgenomen onmiddellijk na de bevalling, de overige weken kunnen in geval van verblijf in de dienst neonatale of intensieve neonatale zorgen, opgenomen worden op het ogenblik dat de kinderen naar huis komen. In tussentijd kan de moeder het werk hervatten en het recht op zwangerschapsverlof tijdelijk opschorten.


2. Specifieke informatie en begeleiding: een taak van Kind en Gezin
Uit de enquètes en reacties bij de Twintelefoon blijkt duidelijk dat er nood is aan extra begeleiding en specifieke informatie, reeds van bij het begin van de meerlingzwangerschap. Vandaag wordt deze opdracht in grote mate vervuld door vrijwilligers die, zo stellen ze zelf, niet over de nodige middelen en ondersteuning beschikken om deze taak naar behoren en professioneel te vervullen. Ook Kind en Gezin stelde naar aanleiding van de publikatie van de cijfers in het jaarverslag dat er in Vlaanderen een leemte is op dat vlak en dat een specifieke begeleiding vereist is omdat Het niet of onvoldoende adequaat kunnen realiseren van taken bij meerlingschap belangrijke gevolgen kan hebben voor de ouder-kind relatie en voor de ontwikkeling van de kinderen. Het lijkt ons zinvol dat Kind en Gezin de verantwoordelijkheid voor deze info en ondersteuning voor haar rekening neemt.

Ons actiepunt: Aanpassing van het decreet van Kind en Gezin waarbij de ondersteuning van gezinnen met meerlingen bij de taken van de instelling wordt opgenomen.


3. Uitbreiding van het DAC-project (Vlaams niveau) Bijstand aan ouders bij gelijktijdig meervoudige geboorten

Vandaag bestaat er in Vlaanderen een speciaal project voor gezinnen met een drieling of een vierling. Zij kunnen gedurende de eerste drie levensjaren van de meerling gratis een beroep doen op 1 voltijdse kinderverzorgster en 1 halftijdse poetsvrouw. Gezinnen waar reeds een kindje onder de drie jaar is en die geconfronteerd worden met een tweelingzwangerschap zitten minstens gedurende een bepaalde periode zowel financieel als wat betreft de werkdruk in een vergelijkbare situatie. Voor hen is er echter geen enkele ondersteuning voorzien. Wij achten het wenselijk dat de Vlaamse minister van Arbeid en Tewerkstelling onderzoekt of deze maatregel kan uitgebreid worden naar deze gezinnen tot het oudste kind de leeftijd van drie jaar bereikt heeft. Op die manier wordt de financiële druk van bijvoorbeeld drie kinderen in een kinderdagverblijf of bij een onthaalmoeder verlicht en hebben de ouders gedurende de eerste periode praktische en professionele hulp zodat zij zich kunnen toeleggen op de integratie van de kindjes in het gezin en de aanpassing aan de nieuwe gezinssituatie.

Ons actiepunt: Vraag aan de minister van arbeid en tewerkstelling om het bestaande DAC-project Bijstand aan ouders bij gelijktijdig meervoudige geboorten uit te breiden naar gezinnen met een kindje en een tweeling.


4. Stimuleren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar succesvolle IVF-procedures met terugplaatsing van slechts één embryo
Slechts 43% van de tweelingen zijn zoals men dat noemt, spontane tweelingen. De overige 52% zijn het gevolg van hetzij ovulatie-inductie (19 %), hetzij IVF (33%), van vijf procent is de oorsprong onbekend. Tweelingen ontstaan via inductie of IVF noemt men iatrogene tweelingen. Ouders die hun kinderwens om medische redenen moeilijk in vervulling zien gaan, wenden zich tot de wetenschap om het proces een handje toe te steken. Bij een IVF-behandeling worden vaak meerdere bevruchte embryos teruggeplaatst om de kans op succes, namelijk dat één van de embryos zich verder ontwikkelt te verhogen. Meteen wordt ook de kans op een meerling groter. Het gebeurt wel vaker dat beide embryos zich verder ontwikkelen. Op zich geen probleem, ware het niet dat een twee- of meerlingzwangerschap hogere risicos met zich meebrengt. Bovendien heeft wetenschappelijk onderzoek uitgewezen dat iatrogene tweelingen gemiddeld een iets kortere zwangerschapsduur en een iets lager geboortegewicht hebben dan spontane tweelingen. Ook het aantal sectios ligt hoger bij iatrogene tweelingen. Veel ouders zouden, indien ze de keuze hadden, kiezen voor één kindje per zwangerschap in plaats van twee of drie. Maar de lagere slaagkansen en de kostprijs van een IVF-behandeling zetten hen ertoe aan het risico toch maar te nemen. De wetenschap evolueert echter en het blijkt vandaag de dag mogelijk topembryos te selecteren en terug te plaatsen met behoorlijke slaagkansen.

Ons actiepunt: bevoegde minister aanzetten om wetenschappelijk onderzoek naar IVF met terugplaatsing van slechts één embryo te ondersteunen. Debat over een betere terugbetaling van IVF openen, zodat de keuze voor één of meerdere embryos een rationele keuze kan zijn, zonder rekening te moeten houden met de financiële consequenties. Landen als Frankrijk, Groot-Brittanië en de Scandinavische landen kennen op een aantal terreinen specifieke maatregelen voor ouders van een twee- of meerling. Het wordt de hoogste tijd dat België en Vlaanderen acties ondernemen om de groeiende groep meerlingouders de nodige ondersteuning te geven.

Auteur:
VU&ID Kamer en Vlaams Parlement
Els Van Weert, Kamerlid, en Simone Janssens, Vlaams Volksvertegenwoordiger

Meer informatie:
Contactpersoon: Els Van Weert
Telefoon: 03/488.26.88.
Fax: 03/488.26.88.
E-post: (els.vanweert@dekamer.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie