Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Nieuwegein

Datum nieuwsfeit: 22-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Nieuwegein


Wiersebrug op ochtend van 10 juni afgesloten
(22 mei)

Op zaterdagochtend 10 juni 2000 is de Wiersebrug voor alle verkeer afgesloten omdat de gemeente de rij-ijzers van de brug laat herstellen. De rij-ijzers zijn de ijzers die de overgang vormen van de rijweg naar de brug. De afsluiting duurt van 6 uur ´s morgens tot ongeveer 12.00 uur ´s middags. De gemeente brengt het verkeer door middel van voorwaarschuwingsborden op de hoogte. Op 10 juni wordt het verkeer via borden omgeleid via de Plettenburgerbrug.

Felicitaties voor 60-jarig huwelijk
(22 mei)

Maandag 22 mei viert het echtpaar Van Ingen uit Nieuwegein zijn
60-jarig huwelijksjubileum. Burgemeester J. Laan gaat om 13.30 uur langs om zijn felicitaties persoonlijk over te brengen.
Het echtpaar Van Ingen heeft twee dochters en een zoon en een aantal kleinkinderen. Dhr. en mevr. Van Ingen wonen nu ruim 10 jaar in Nieuwegein. Daarvoor woonde de familie in Utrecht, alwaar meneer Van Ingen werkzaam is geweest bij de Javafabriek en het Militair hospitaal.
Het echtpaar woont aan de Diepenbrocklaan 81, alwaar zij zelfstandig wonen.

B en W stemt in met uitwerkingsvoorstel Vreeswijk-zuid (22 mei)

Het college van B en W heeft op 16 mei ingestemd met het uitwerkingsvoorstel Vreeswijk-zuid. Het voorstel wordt op 30 mei behandeld in de commissie Ruimtelijke Ordening, Economische zaken en Volkshuisvesting (REV). Als de commissie REV akkoord gaat met het voorstel, start het inspraaktraject en wordt op 14 juni een informatie-/inspraakavond georganiseerd voor inwoners en andere betrokkenen uit de wijk. Na verwerking van de reacties wordt het voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

Begin 1999 gaf het college het startsein om voor het zuidelijke deel van Vreeswijk de Ontwikkelingsvisie Vreeswijk verder uit te werken. Het gaat daarbij met name om het gebied rondom de Oude Sluis. De gemeente heeft samen met vertegenwoordigers van winkeliersverenigingen, horeca-ondernemers en het Platform Vreeswijk een werkgroep gevormd en uitwerkingsvoorstellen gemaakt. Daarin worden de volgende onderwerpen behandeld: detailhandel, horeca, toerisme, verkeer en parkeren en het gebied ten zuiden van de Molenstraat. Per onderwerp worden een aantal maatregelen voorgesteld. Het college vindt het belangrijk dat de maatregelen in samenhang als een totaalpakket worden uitgevoerd. Een goede herinrichting van de openbare ruimte kan volgens het college niet los worden gezien van een duidelijke verkeers- en parkeerafwikkeling in het gebied. Een consequentie hiervan is dat de gemeente bereid moet zijn te investeren, maar ook dat van de inwoners van Vreeswijk een financiële bijdrage wordt gevraagd. Om tot een goede parkeeroplossing te komen wordt voorgesteld een blauwe zone in te voeren. Het parkeren wordt daarmee gekoppeld aan een tijdslimiet. Langparkeerders wordt een gratis alternatief geboden op loopafstand. Voor huishoudens in het gebied die een parkeerplaats willen in de blauwe zone wordt een jaarlijkse bijdrage van f 200,- à f
250,- berekend.
Voordat deze maatregelen worden ingevoerd moet eerst de commissie REV zich op 30 mei nog buigen over de uitwerkingsvoorstellen. De commissie wordt dan gevraagd accoord te gaan met de start van het inspraaktraject. Vervolgens wordt dan op 14 juni een informatie-/inspraakavond georganiseerd in zalencentrum St. Jan. De inspraakreacties worden meegenomen bij het innemen van een standpunt over de plannen en maatregelen die worden voorgesteld. Bewoners van het gebied en andere betrokkenen ontvangen een schriftelijke uitnodiging voor deze bijeenkomst. Hieronder volgt een samenvatting van de voorstellen die per onderwerp worden gedaan.
Detailhandel
Voor een deel gaat het hierbij om behoud van de huidige situatie zoals de variatie van winkels in het gebied en het handhaven van de donderdagse markt. Wel is het streven de winkels te concentreren in de oude kern aan de Dorpsstraat en Oude Sluis, zodat dat gebied herkenbaar is als winkelgebied. Voor de ondernemers is dat ook gunstiger. Verder is bekeken of de parkeer- en doorstromings- problemen kunnen worden voorkomen of zelfs opgeheven.
Horeca
Ook de horeca wil de gemeente concentreren in het gebied Dorpsstraat en Oude Sluis. Daarnaast wordt voorgeteld criteria op te stellen voor nieuwe horeca die zich wil vestigen. Bijvoorbeeld voor zaken als of het past het binnen het karakter van de historische kern en geluids- en parkeeroverlast.

Toerisme
Vreeswijk-zuid is met zijn cultuurhistorie en zijn ligging aan water toeristisch-recreatief interessant.
Er worden voorstellen gedaan hier meer gebruik van te maken. Daarbij is rekening gehouden met de schaal en maat van Vreeswijk. De voorstellen zijn gericht op voetgangers, fietsers en watersporters en er is gekeken naar de onderlinge samenhang.

Verkeer en parkeren
De voorgestelde oplossingsrichtingen voor parkeren, verkeerscirculatie en bevoorrading zijn een totaalpakket van maatregelen. Er worden voorstellen gedaan om de problemen die bewoners en winkeliers hebben gesignaleerd, zo goed mogelijk en in samenhang op te lossen. Zo wordt een aantal locaties voorgesteld om de parkeermogelijkheden uit te breiden. Daarnaast is uitgewerkt hoe een blauwe zone (parkeren met een tijdslimiet) kan worden ingevoerd. Dit heeft financiële consequenties voor bewoners die een parkeerplaats wensen in de blauwe zone. Verder wordt voorgesteld om van de Dorpsstraat en Oude Sluis eenrichtingsverkeer te maken.

Gebied ten zuiden van de Molenstraat
De huidige eigenaar van St. Jan stopt met het zalencentrum en wil het geheel (gebouw én binnenterrein) verkopen. Daarom is bekeken hoe deze locatie kan worden ontwikkeld. Daarbij gaat het om het gebied dat wordt begrensd door Molenstraat, De Kade, de Lek en de Dorpsstraat. De voorgestelde uitgangspunten waaraan een nieuwe ontwikkeling moet voldoen zijn:
. het moet aansluiten op de karakteristiek van de oude kern voor wat betreft de menging van
functies;
. handhaven van het gevelbeeld/de verschijningsvorm van St. Jan; . verbetering van de kwaliteit van het achterterrein door (gedeeltelijke) sloop van de
achterbebouwing;
. realiseer een programma dat zich verdraagt met de kleinschaligheid van deze
locatie en dat geen parkeer- en doorstromingsproblemen oplevert. Dit leidt tot een voorstel om op deze locatie vier woningen (met tuinen) te realiseren en een ruimte waarin functies als een kantoor of kunstgalerie kunnen komen. De verbouw van het bestaande complex van St. Jan en handhaving van het gevelbeeld is hierbij uitgangspunt. Over deze plannen wordt nog overleg gevoerd met de huidige eigenaar.
Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing afgerond (19 mei)

Het college heeft op 16 mei ingestemd met het Ontwikkelingsprogramma Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) Nieuwegein 2000-2005. Hiermee wil de gemeente aanspraak maken op minimaal fl. 2,7 miljoen dat de provincie Utrecht Nieuwegein heeft toegekend. Na vaststelling in de gemeenteraad wordt het Ontwikkelingsprogramma 1 juli ingediend bij de provincie.

Dit jaar wordt de wet Stedelijke Vernieuwing ingevoerd. Stedelijke vernieuwing richt zich op het behoud of de verbetering van de fysiek-ruimtelijke situatie in bestaande wijken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de herstructurering van wijken of (oude) bedrijfsterreinen. Aan deze wet is het ISV gekoppeld. Dit is een bundeling van een aantal bestaande subsidies op het gebied van wonen en stedelijke vernieuwing. De dertig grootste steden ontvangen rechtstreeks van het rijk geld uit het ISV. Voor de overige gemeenten is de provincie budgethouder. De provincie heeft Nieuwegein aangemerkt als programmagemeente en vastgesteld dat de gemeente tot 2005 kan beschikken over een budget van fl. 2,7 miljoen. De gemeente is dan wel verplicht een meerjarig ontwikkelingsprgramma voor de stedelijke vernieuwing op te stellen. Dit programma moet voor 1 juli worden ingediend bij de provincie.

Ontwikkelingsprogramma
In het Ontwikkelingsprogramma ISV geeft de gemeente aan welke ontwikkeling zij nastreeft in de periode tot 2010. Daarvoor is de situatie in de wijken geïnventariseerd. Per wijk is gekeken naar bijvoorbeeld het aantal inwoners en woningen, de leeftijdsopbouw, gemiddeld inkomen, sociale veiligheid en het voorzieningenniveau. Op basis van deze inventarisatie zijn een viertal themas geselecteerd: jong, oud, woonmilieudifferentiatie en voorzieningen in wijken. Per thema is een aantal ambities uitgewerkt. Het Ontwikkelingsprogramma kent ook een financieel hoofdstuk, waarin een financiële vertaling is gemaakt van het ontwikkelingsprogramma. Hierin is vooral duidelijk gemaakt hoe de ISV-budget wordt ingezet. Daarnaast zijn ook particuliere en gemeentelijke investeringen nodig. Het Ontwikkelingsprogramma geeft hiervoor een indicatie. Dit onderdeel wordt de komende tijd verder uitgewerkt.
Bij het opstellen van het ontwikkelingsprogramma zijn diverse partijen betrokken. Samen met deze partijen moet het programma verder vorm krijgen en uiteindelijk worden uitgevoerd. Onder deze partijen vallen bijvoorbeeld de woningcorparties, beleggers en ontwikkelaars, bewoners, bedrijfsleven, buurgemeenten en provincie.
Besluitvorming
Het ontwikkelingsprogramma wordt op 30 mei ter advies voorgelegd aan de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken en Volkshuisvesting (REV). Op 23 mei wordt de Commissie voor de Volkshuisvesting (COVON) om advies gevraagd. In het COVON zitten vertegenwoordigers van de corporaties, Vrouwenadviescommissie, makelaars, beleggers en raadsleden. Verwacht wordt dat de raad op 29 juni zijn goedkeuring geeft zodat het
Ontwikkelingsprogramma nog net voor 1 juli bij de provincie kan worden ingediend. De provincie neemt in het najaar een besluit over de toekenning van het budget.

De vier themas
Hieronder worden de vier themas uit het Ontwikkelimngsprogramma kort toegelicht.Bij het thema jong ligt de nadruk op de veranderende leeftijdsopbouw in de wijken. Daardoor worden andere eisen gesteld aan de inrichting van de openbare ruimte. In de beleidsnota Speelruimte uit 1999 is dit onderwerp verder uitgewerkt en zijn twee projecten gepresenteerd op het gebied van veiligheidsmaatregelen en herstructurering van speelplekken. Bij de beleidsuitvoering zal een beroep worden gedaan op de ISV gelden.Het thema oud hangt samen met de vergrijzing. Om rekening te houden met het groeiende aantal ouderen moet zowel de openbare ruimte, de voorzieningenstructuur als het woningaanbod in de komende jaren worden aangepast. De herstructurering van de Lekboulevard en het verbeteren van seniorenwoningen in Jutphaas, hangt samen met dit thema.
Het thema woonmilieudifferentiatie richt zich op het woningaanbod in Nieuwegein. Dat is kwalitatief goed maar vrij eenzijdig (vooral eengezinswoningen). Met het toenemende woningaanbod in de regio (Leidsche Rijn) kan de concurrentiepositie van Nieuwegein onder druk komen te staan. Onder dit thema vallen projecten als Blokhoeve en herstructurering Lekboulevard.

Het thema voorzieningen in de wijken betreft met name de kwaliteit van de openbare ruimte in de diverse winkelcentra. Dit onderdeel wordt de komende tijd verder vormgegeven.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie