Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws en informatie gemeente Nieuwegein

Datum nieuwsfeit: 22-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Nieuwegein


Wiersebrug op ochtend van 10 juni afgesloten
(22 mei)

Op zaterdagochtend 10 juni 2000 is de Wiersebrug voor alle verkeer afgesloten omdat de gemeente de rij-ijzers van de brug laat herstellen. De rij-ijzers zijn de ijzers die de overgang vormen van de rijweg naar de brug. De afsluiting duurt van 6 uur ´s morgens tot ongeveer 12.00 uur ´s middags. De gemeente brengt het verkeer door middel van voorwaarschuwingsborden op de hoogte. Op 10 juni wordt het verkeer via borden omgeleid via de Plettenburgerbrug.

Felicitaties voor 60-jarig huwelijk
(22 mei)

Maandag 22 mei viert het echtpaar Van Ingen uit Nieuwegein zijn
60-jarig huwelijksjubileum. Burgemeester J. Laan gaat om 13.30 uur langs om zijn felicitaties persoonlijk over te brengen.
Het echtpaar Van Ingen heeft twee dochters en een zoon en een aantal kleinkinderen. Dhr. en mevr. Van Ingen wonen nu ruim 10 jaar in Nieuwegein. Daarvoor woonde de familie in Utrecht, alwaar meneer Van Ingen werkzaam is geweest bij de Javafabriek en het Militair hospitaal.
Het echtpaar woont aan de Diepenbrocklaan 81, alwaar zij zelfstandig wonen.

B en W stemt in met uitwerkingsvoorstel Vreeswijk-zuid (22 mei)

Het college van B en W heeft op 16 mei ingestemd met het uitwerkingsvoorstel Vreeswijk-zuid. Het voorstel wordt op 30 mei behandeld in de commissie Ruimtelijke Ordening, Economische zaken en Volkshuisvesting (REV). Als de commissie REV akkoord gaat met het voorstel, start het inspraaktraject en wordt op 14 juni een informatie-/inspraakavond georganiseerd voor inwoners en andere betrokkenen uit de wijk. Na verwerking van de reacties wordt het voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

Begin 1999 gaf het college het startsein om voor het zuidelijke deel van Vreeswijk de Ontwikkelingsvisie Vreeswijk verder uit te werken. Het gaat daarbij met name om het gebied rondom de Oude Sluis. De gemeente heeft samen met vertegenwoordigers van winkeliersverenigingen, horeca-ondernemers en het Platform Vreeswijk een werkgroep gevormd en uitwerkingsvoorstellen gemaakt. Daarin worden de volgende onderwerpen behandeld: detailhandel, horeca, toerisme, verkeer en parkeren en het gebied ten zuiden van de Molenstraat. Per onderwerp worden een aantal maatregelen voorgesteld. Het college vindt het belangrijk dat de maatregelen in samenhang als een totaalpakket worden uitgevoerd. Een goede herinrichting van de openbare ruimte kan volgens het college niet los worden gezien van een duidelijke verkeers- en parkeerafwikkeling in het gebied. Een consequentie hiervan is dat de gemeente bereid moet zijn te investeren, maar ook dat van de inwoners van Vreeswijk een financiële bijdrage wordt gevraagd. Om tot een goede parkeeroplossing te komen wordt voorgesteld een blauwe zone in te voeren. Het parkeren wordt daarmee gekoppeld aan een tijdslimiet. Langparkeerders wordt een gratis alternatief geboden op loopafstand. Voor huishoudens in het gebied die een parkeerplaats willen in de blauwe zone wordt een jaarlijkse bijdrage van f 200,- à f
250,- berekend.
Voordat deze maatregelen worden ingevoerd moet eerst de commissie REV zich op 30 mei nog buigen over de uitwerkingsvoorstellen. De commissie wordt dan gevraagd accoord te gaan met de start van het inspraaktraject. Vervolgens wordt dan op 14 juni een informatie-/inspraakavond georganiseerd in zalencentrum St. Jan. De inspraakreacties worden meegenomen bij het innemen van een standpunt over de plannen en maatregelen die worden voorgesteld. Bewoners van het gebied en andere betrokkenen ontvangen een schriftelijke uitnodiging voor deze bijeenkomst. Hieronder volgt een samenvatting van de voorstellen die per onderwerp worden gedaan.
Detailhandel
Voor een deel gaat het hierbij om behoud van de huidige situatie zoals de variatie van winkels in het gebied en het handhaven van de donderdagse markt. Wel is het streven de winkels te concentreren in de oude kern aan de Dorpsstraat en Oude Sluis, zodat dat gebied herkenbaar is als winkelgebied. Voor de ondernemers is dat ook gunstiger. Verder is bekeken of de parkeer- en doorstromings- problemen kunnen worden voorkomen of zelfs opgeheven.
Horeca
Ook de horeca wil de gemeente concentreren in het gebied Dorpsstraat en Oude Sluis. Daarnaast wordt voorgeteld criteria op te stellen voor nieuwe horeca die zich wil vestigen. Bijvoorbeeld voor zaken als of het past het binnen het karakter van de historische kern en geluids- en parkeeroverlast.

Toerisme
Vreeswijk-zuid is met zijn cultuurhistorie en zijn ligging aan water toeristisch-recreatief interessant.
Er worden voorstellen gedaan hier meer gebruik van te maken. Daarbij is rekening gehouden met de schaal en maat van Vreeswijk. De voorstellen zijn gericht op voetgangers, fietsers en watersporters en er is gekeken naar de onderlinge samenhang.

Verkeer en parkeren
De voorgestelde oplossingsrichtingen voor parkeren, verkeerscirculatie en bevoorrading zijn een totaalpakket van maatregelen. Er worden voorstellen gedaan om de problemen die bewoners en winkeliers hebben gesignaleerd, zo goed mogelijk en in samenhang op te lossen. Zo wordt een aantal locaties voorgesteld om de parkeermogelijkheden uit te breiden. Daarnaast is uitgewerkt hoe een blauwe zone (parkeren met een tijdslimiet) kan worden ingevoerd. Dit heeft financiële consequenties voor bewoners die een parkeerplaats wensen in de blauwe zone. Verder wordt voorgesteld om van de Dorpsstraat en Oude Sluis eenrichtingsverkeer te maken.

Gebied ten zuiden van de Molenstraat
De huidige eigenaar van St. Jan stopt met het zalencentrum en wil het geheel (gebouw én binnenterrein) verkopen. Daarom is bekeken hoe deze locatie kan worden ontwikkeld. Daarbij gaat het om het gebied dat wordt begrensd door Molenstraat, De Kade, de Lek en de Dorpsstraat. De voorgestelde uitgangspunten waaraan een nieuwe ontwikkeling moet voldoen zijn:
. het moet aansluiten op de karakteristiek van de oude kern voor wat betreft de menging van
functies;
. handhaven van het gevelbeeld/de verschijningsvorm van St. Jan; . verbetering van de kwaliteit van het achterterrein door (gedeeltelijke) sloop van de
achterbebouwing;
. realiseer een programma dat zich verdraagt met de kleinschaligheid van deze
locatie en dat geen parkeer- en doorstromingsproblemen oplevert. Dit leidt tot een voorstel om op deze locatie vier woningen (met tuinen) te realiseren en een ruimte waarin functies als een kantoor of kunstgalerie kunnen komen. De verbouw van het bestaande complex van St. Jan en handhaving van het gevelbeeld is hierbij uitgangspunt. Over deze plannen wordt nog overleg gevoerd met de huidige eigenaar.
Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing afgerond (19 mei)

Het college heeft op 16 mei ingestemd met het Ontwikkelingsprogramma Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) Nieuwegein 2000-2005. Hiermee wil de gemeente aanspraak maken op minimaal fl. 2,7 miljoen dat de provincie Utrecht Nieuwegein heeft toegekend. Na vaststelling in de gemeenteraad wordt het Ontwikkelingsprogramma 1 juli ingediend bij de provincie.

Dit jaar wordt de wet Stedelijke Vernieuwing ingevoerd. Stedelijke vernieuwing richt zich op het behoud of de verbetering van de fysiek-ruimtelijke situatie in bestaande wijken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de herstructurering van wijken of (oude) bedrijfsterreinen. Aan deze wet is het ISV gekoppeld. Dit is een bundeling van een aantal bestaande subsidies op het gebied van wonen en stedelijke vernieuwing. De dertig grootste steden ontvangen rechtstreeks van het rijk geld uit het ISV. Voor de overige gemeenten is de provincie budgethouder. De provincie heeft Nieuwegein aangemerkt als programmagemeente en vastgesteld dat de gemeente tot 2005 kan beschikken over een budget van fl. 2,7 miljoen. De gemeente is dan wel verplicht een meerjarig ontwikkelingsprgramma voor de stedelijke vernieuwing op te stellen. Dit programma moet voor 1 juli worden ingediend bij de provincie.

Ontwikkelingsprogramma
In het Ontwikkelingsprogramma ISV geeft de gemeente aan welke ontwikkeling zij nastreeft in de periode tot 2010. Daarvoor is de situatie in de wijken geïnventariseerd. Per wijk is gekeken naar bijvoorbeeld het aantal inwoners en woningen, de leeftijdsopbouw, gemiddeld inkomen, sociale veiligheid en het voorzieningenniveau. Op basis van deze inventarisatie zijn een viertal themas geselecteerd: jong, oud, woonmilieudifferentiatie en voorzieningen in wijken. Per thema is een aantal ambities uitgewerkt. Het Ontwikkelingsprogramma kent ook een financieel hoofdstuk, waarin een financiële vertaling is gemaakt van het ontwikkelingsprogramma. Hierin is vooral duidelijk gemaakt hoe de ISV-budget wordt ingezet. Daarnaast zijn ook particuliere en gemeentelijke investeringen nodig. Het Ontwikkelingsprogramma geeft hiervoor een indicatie. Dit onderdeel wordt de komende tijd verder uitgewerkt.
Bij het opstellen van het ontwikkelingsprogramma zijn diverse partijen betrokken. Samen met deze partijen moet het programma verder vorm krijgen en uiteindelijk worden uitgevoerd. Onder deze partijen vallen bijvoorbeeld de woningcorparties, beleggers en ontwikkelaars, bewoners, bedrijfsleven, buurgemeenten en provincie.
Besluitvorming
Het ontwikkelingsprogramma wordt op 30 mei ter advies voorgelegd aan de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken en Volkshuisvesting (REV). Op 23 mei wordt de Commissie voor de Volkshuisvesting (COVON) om advies gevraagd. In het COVON zitten vertegenwoordigers van de corporaties, Vrouwenadviescommissie, makelaars, beleggers en raadsleden. Verwacht wordt dat de raad op 29 juni zijn goedkeuring geeft zodat het
Ontwikkelingsprogramma nog net voor 1 juli bij de provincie kan worden ingediend. De provincie neemt in het najaar een besluit over de toekenning van het budget.

De vier themas
Hieronder worden de vier themas uit het Ontwikkelimngsprogramma kort toegelicht.Bij het thema jong ligt de nadruk op de veranderende leeftijdsopbouw in de wijken. Daardoor worden andere eisen gesteld aan de inrichting van de openbare ruimte. In de beleidsnota Speelruimte uit 1999 is dit onderwerp verder uitgewerkt en zijn twee projecten gepresenteerd op het gebied van veiligheidsmaatregelen en herstructurering van speelplekken. Bij de beleidsuitvoering zal een beroep worden gedaan op de ISV gelden.Het thema oud hangt samen met de vergrijzing. Om rekening te houden met het groeiende aantal ouderen moet zowel de openbare ruimte, de voorzieningenstructuur als het woningaanbod in de komende jaren worden aangepast. De herstructurering van de Lekboulevard en het verbeteren van seniorenwoningen in Jutphaas, hangt samen met dit thema.
Het thema woonmilieudifferentiatie richt zich op het woningaanbod in Nieuwegein. Dat is kwalitatief goed maar vrij eenzijdig (vooral eengezinswoningen). Met het toenemende woningaanbod in de regio (Leidsche Rijn) kan de concurrentiepositie van Nieuwegein onder druk komen te staan. Onder dit thema vallen projecten als Blokhoeve en herstructurering Lekboulevard.

Het thema voorzieningen in de wijken betreft met name de kwaliteit van de openbare ruimte in de diverse winkelcentra. Dit onderdeel wordt de komende tijd verder vormgegeven.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...