Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VenW met verslag EU-telecommunicatieraad

Datum nieuwsfeit: 22-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenW het verslag eu-telecommunicatieraad 2 mei jl

Gemaakt: 24-5-2000 tijd: 12:58


3

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

's-Gravenhage, 22 mei 2000

Bijgaand ontvangt u ter informatie het verslag van de EU Raad voor Telecommunicatie, welke op 2 mei 2000 te Brussel heeft plaatsgevonden.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

drs J.M. de Vries

Verslag van de EU Raad voor Telecommunicatie en Post

Brussel, 2 mei 2000

Goedkeuring van de voorlopige agenda.

De agenda werd goedgekeurd.

Goedkeuring van de lijst van A-punten.

De A-punten werden goedgekeurd.


3. Mededeling van de Commissie inzake 'de Europese standpunten voor de wereldradio communicatie conferentie 2000' (WRC 2000)

- conclusies van de Raad

Op 16 maart heeft de Commissie een Mededeling gepubliceerd over de Europese standpunten voor de Wereld Radio Conferentie 2000 (WRC) die van 8 mei tot 2 juni te Istanboel bijeenkomt. De WRC is het hoogste besluitvormende orgaan van de radiosector van de Internationale Telecommunicatie Unie en beslist in grote lijnen over verdeling van frequenties wereldwijd. De Mededeling van de Commissie biedt een overzicht van de voornaamste agendapunten op de WRC en sluit aan bij de European Common Proposals (ECPs) die de Conferentie van Europese Post en Telecommunicatie autoriteiten (CEPT) ter voorbereiding van de Europese standpunten heeft aangenomen. De meeste van de ECPs worden door alle EU-lidstaten gesteund. De Commissie beoogt, middels Raadsconclusies, een positief signaal aan de buitenwereld te geven dat de EU-landen op één lijn zitten en gezamenlijk zullen optreden op basis van de reeds vastgestelde (of evt. nog ter WRC-conferentie vast te stellen) ECPs. Hiermee beoogt de Commissie tevens de Lidstaten zoveel mogelijk aan die ECPs te binden, met het doel te vermijden dat bepaalde landen tijdens de WRC ineens een andere koers inslaan. Nederland kan instemmen met de Raadsconclusies zoals thans geformuleerd.

De voorzitter constateert dat er geen voorbehouden meer zijn bij de ontwerp-conclusies van de Raad inzake de mededeling van de Commissie over de Europese standpunten. De conclusies worden aldus vastgesteld, nadat de Commissie-vertegenwoordiger in een kritische interventie zijn teleurstelling uit over de zwakke toonzetting waar een gebrek aan politieke wil achter schuil lijkt te gaan van Lidstaten om zich in Istanboel ertoe te verplichten met elkaar de communautaire belangen te behartigen. De Franse delegatie deelt de zorg van de Commissie en doet een dringende oproep aan de Lidstaten om in het bijzonder de toekomst van het Galileo-project niet in gevaar te brengen door een gebrek aan eensgezindheid in het optreden van de Gemeenschap in Istanboel.


4. Conferentie over digitale terrestrische televisie van 17 en 18 februari 2000 in Lissabon


- informatie van het voorzitterschap

Het voorzitterschap heeft een memorandum opgesteld naar aanleiding van de conferentie over digitale televisie (DVB-T) welke van 17 en 18 februari te Lissabon werd gehouden. De invoering van DVB-T is een belangrijke kans voor de Europese industrie en biedt de consumenten en exploitanten belangrijke voordelen, aangezien door DVB-T:

het aantal TV-kanalen wordt uitgebreid (betaal TV en vrij te ontvangen TV)

de beeld en geluidskwaliteit worden verhoogd;

nieuwe diensten en functies worden ingevoerd en ontwikkeld, zoals interactiviteit, internetgebruik, e-commerce, etc.;

draagbare en mobiele ontvangst (alleen beschikbaar via DVB-T) mogelijk worden;

een doeltreffender spectrumbeheer mogelijk wordt;

lagere kosten voor transmissie over grote afstand per kanaal mogelijk worden.

De conferentie werd bezocht door vertegenwoordigers van het ICT- en mediabedrijfsleven, enkele DVB-T gerelateerde internationale organisaties, de Europese Commissie en enkele Europese overheden. De belangrijkste conclusies van de conferentie zijn:

DVB-T is essentieel voor de ontwikkeling van de Europese audiovisuele industrie en consumentenelektronica industrie; het is aannemelijk dat DVB-T ook een sleutelrol zal spelen bij de (toegang tot de) Informatie Maatschappij.

De introductie van DVB-T vergt een goed overwogen planning, met name met betrekking tot de regelgeving (minimaal en technologie-onafhankelijk; inhoud scheiden van distributie), de bevordering van eerlijke concurrentie (met andere platformen zoals kabel en satelliet) en algemene publieke doelstellingen (universele toegang, beschikbaarheid, culturele diversiteit e.d.).

Teneinde digitale televisie ten volle te benutten dient de «digital content industry» te worden bevorderd, met name door de overheden.

De Europese Commissie ziet voor zichzelf een rol weggelegd in het bevorderen van een open markt met nieuwe spelers, en het beschermen van de belangen van de consument; Richtlijn 95/47/CE inzake de introductie van digitale televisie is toe aan herziening.

Op uitnodiging van de voorzitter rapporteert de Portugese nationale regelgevende autoriteit, de initiatiefnemer van de conferentie, over het verloop van de conferentie langs bovenstaande lijnen.


5. Uitgebreide ministeriële conferentie over de informatie- en kennismaatschappij (10-11 april 2000)


- mededeling van het voorzitterschap

Op verzoek van de voorzitter brengt de Portugese delegatie mondeling verslag uit van de uitkomsten van de ministeriële conferentie over de informatie- en kennissamenleving die op 10 en 11 april heeft plaatsgevonden in Lissabon. De conferentie is te beschouwen als follow-up van de bijzondere Europese Top van Lissabon (23/24 maart) en als springplank naar de Europese Raad van Feira op 19 en 20 juni. Inzet is de ontwikkeling van een Europese strategie voor de ontwikkeling van de informatiemaatschappij. De aandacht gaat uit naar de bevordering van nieuwe producten en diensten, consumentenbelangen, concurrentievermogen en werkgelegenheid. De Commissie werkt momenteel samen met het voorzitterschap aan de opstelling van een coherent e-Europe actieprogramma dat zal worden aangeboden aan de Europese Raad van Feira.


6. Herziening van de regelgeving voor elektronische communicatie: resultaat van de openbare raadpleging


- presentatie door de Commissie


- oriënterend debat

en

Aanbeveling en mededeling van de Commissie over de toegang tot het aansluitnet, met inbegrip van de ontbundeling van het aansluitnet


- toelichting door de Commissie

De Commissie presenteert op hoofdlijnen de resultaten van de openbare raadpleging over de Commissie-mededeling van november 1999 inzake herziening van het regelgevend kader voor de elektronische communicatie-infrastructuur (ONP-review). Uit de vele reacties van Lidstaten en marktpartijen blijkt volgens de Commissie een grote mate van consensus over o.m. de doelstellingen en beginselen van de ONP-review, de blijvende noodzaak van sectorspecifieke regelgeving, de wenselijkheid om een sterkere harmonisatie van de regelgeving in de Lidstaten te bevorderen, het gebruik van algemene machtigingen waarbij individuele vergunningen dienen te worden beperkt tot toewijzing van schaarse middelen zoals frequenties en nummers, doelmatig beheer van het radiospectrum, handhaving van het huidige bereik van de universele dienst en herziening van de dataprotectie-richtlijn. Een belangrijk aspect is dat de Commissie heeft moeten constateren dat toepassing van een dubbele drempel voor de toepassing van sector-specifieke a-symmetrische verplichtingen inzake toegang en interconnectie op veel verzet stuit. De Commissie stapt daarom af van het in de mededeling van 1999 geschetste model waarin zowel het criterium van aanmerkelijke marktmacht als dat van een dominante machtspositie worden toegepast voor het opleggen van ex-ante verplichtingen. Zij kiest voor een meer flexibel systeem dat beter aansluit bij de algemene mededingingsregels. De nationale toezichthoudende instanties (NRAs) moeten beoordelen wanneer op een bepaalde relevante markt dient te worden ingegrepen. Om te voorkomen dat de regels op uiteenlopende manieren worden toegepast, dient tevens sprake te zijn van sterke coördinatie op EU-niveau, zowel tussen NRAs als nationale overheden.

Ter bevordering van meer concurrentie op het gebied van lokale toegangsnetten pleit de Commissie, als belangrijk onderdeel van de ONP-review, voor het openstellen van het fijnmazige aansluitnetwerk van de gevestigde operators op de markt van vaste openbare telefoonnetwerken. Over deze ontbundeling van de local loop zijn tegelijkertijd met het verschijnen van de resultaten van de openbare raadpleging een mededeling en aanbeveling van de Commissie verschenen.

In een oriënterend debat reageren de delegaties in de vergadering op vier vragen uit een document van het voorzitterschap. Uit de verschillende reacties ontstaat het volgende beeld:

er is brede steun voor de handhaving van een a-symmetrisch regelgevend kader, waarin zwaardere (ex-ante) verplichtingen worden opgenomen voor de dominante operators. Er dienen duidelijke criteria te worden uitgewerkt op basis waarvan deze dominante spelers op de markt kunnen worden gedefinieerd in samenhang met de vaststelling van de relevante markt.

Lidstaten tonen zich in principe bereid na te denken over mogelijke vormen van «soft law», teneinde sneller te kunnen inspelen op technologische ontwikkelingen en een snelle evolutie van de (tele)communicatiemarkt, maar benadrukken tegelijkertijd het belang van rechtszekerheid en duidelijkheid voor marktpartijen die vaak voor grote investeringsbeslissingen staan. De meeste Lidstaten willen bij de introductie van «soft law» een voorzichtige koers varen. De angst voor een verlies aan democratische controle neemt toe wanneer t.b.v. meer flexibiliteit de traditionele regelgever minder zeggenschap krijgt. Essentiële voorwaarden dienen in communautaire regelgeving te worden vastgelegd, waarna in de nationale implementatie en uitvoering meer ruimte kan worden geboden voor verschillende vormen van co-regulering en zelf-regulering. Hierbij kunnen Commissie-aanbevelingen een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen.

Lidstaten onderschrijven allen de noodzaak om in het kader van de bevordering van de informatiesamenleving sociale uitsluiting en digitaal analfabetisme te voorkomen. In relatie tot de discussie over de universele dienstverlening verschillen Lidstaten echter van mening over de manier waarop bijvoorbeeld de toegang tot het internet voor alle bevolkingsgroepen kan worden verwezenlijkt.

Nederland sluit zich aan in de rij voorstanders (Denemarken, Zweden, Finland) van een sectorspecifieke benadering die zoveel mogelijk aansluit bij de algemene mededingingsregels. De verplichting om toegang te verlenen is alleen aan de orde als de aanbieder over een economische machtspositie op de relevante markt beschikt. Daarbij moet het tevens gaan om infrastructuur waarvoor in economische zin geen reële alternatieven bestaan. Nederland is bovendien van mening dat de omvang van de universele dienst beperkt dient te blijven. De beschikbaarheid van diensten, ook voor wat betreft het aanbod aan internetverbindingen, dient zoveel mogelijk via marktwerking te worden bereikt. In de praktijk lijkt dat ook al goed te lukken. Tot slot plaatst Nederland, gesteund door de Belgische delegatie, als kritische kanttekening bij de in beginsel uitstekende doelstelling van een ontbundeling van de local loop dat hiermee niet de investeringsprikkel voor de ontwikkeling van alternatieve infrastructuren en technologieën verloren mag gaan. De Duitse, Belgische en Britse delegaties delen het Nederlands standpunt t.a.v. de universele dienst.

In de loop van de maand juni zullen de definitieve Commissie-voorstellen verschijnen.


7. Postdiensten


- informatie van de Commissie

De Commissie meldt op dit punt dat zij naar verwachting pas eind mei op basis van een voorstel van Commissaris Bolkestein praten over verdere stappen in de liberalisering van de postmarkt.


8. Diversen

Resultaat van de openbare raadpleging over 'dot.EU'


- mondelinge toelichting door de Commissie
In februari jl. circuleerde de Commissie een consultatie document over de mogelijkheid tot het aanvragen van een nieuw Europees top level domain (TLD)». Het aantal TLD's is vooralsnog beperkt tot bekende achtervoegsels als dot.com, dot.int, dot.org etc. alsmede de verschillende landendomeinen als dot.nl en dot.uk. De Commissie is van mening dat het opzetten van een nieuw dot.eu domein het imago en de infrastructuur van het internet in Europa zal versterken. Daarnaast zal creatie van een EU-domein Europese bedrijven soelaas bieden voor de steeds nijpender wordende schaarste aan registratiemogelijkheden in de reeds bestaande domeinen als gevolg van de explosieve groei van elektronische handel (alle andere domeinen, met name de dot.com, slibben dicht).

De Commissie heeft ruim 90 reacties op haar consultatiedocument ontvangen, waaronder die van Nederland. De meerderheid van de reacties was positief over het idee van de invoering van een «dot EU» domein, maar op het vlak van de praktische invulling bestaan nog de nodige reserves. Deze reserves hebben o.a. te maken met het feit dat de toegevoegde waarde voor een «dot EU» domein niet duidelijk uit het consultatiedocument naar voren komt, de bezorgdheid rondom het fenomeen «cybersquatting» en de mogelijke vermenging van markten.

De Commissie heeft aangekondigd dat de resultaten van de openbare raadpleging over de mogelijke invoering van een «dot.EU» top level domein zullen worden verwerkt in een Commissie-mededeling die naar verwachting in de loop van de maand mei zal verschijnen.

Mededeling van de Commissie over de organisatie van het beheer van Internet


- toelichting door de Commissie

De Commissie geeft in de vergadering een korte samenvatting van de onlangs verschenen Commissie-mededeling over de organisatie en het beheer van Internet.

De Mededeling geeft een goed overzicht van wat er in de afgelopen twee jaar is bereikt op het gebied van het internetbeleid. Het stuk gaat met name dieper in op de resultaten die zijn bereikt op het vlak van het management van het internet. Voor 1998 was het gehele internet beheer in exclusief Amerikaanse overheidshanden. Sinds de oprichting van International Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) is een deel van die beheerstaken overgegaan naar deze organisatie. ICANN is een privaatrechtelijke not-profit organisatie naar Amerikaans recht. Overheden kunnen aan ICANN adviezen verstrekken via het Governmental Advisory Committee (GAC). ICANN is echter niet gebonden om die adviezen over te nemen. Ook Nederland (DGTP) participeert in dit GAC.

De Commissie vraagt in de Mededeling om bevestiging van haar rol als deelnemer, coördinator en, waar mogelijk, als onderhandelaar in de internationale internet arena. De Commissie streeft er verder naar om de deelname van Europese spelers aan de relevante fora voor internetbeleidsvorming te stimuleren en te vergroten. Zo hoopt de Commissie tot een betere verdeling van belangen te komen. Op dit moment is er nog sprake van Amerikaanse dominantie in alle fora waar over internet zaken wordt beslist.

Aan het eind van de vergadering geeft het a.s. Frans voorzitterschap kort zijn voornemens voor de tweede helft van dit jaar weer. Het Frans voorzitterschap wil zowel e-Europe als de ONP-review met grote voortvarendheid voortzetten. De volgende zittingen van de Telecomraad staan gepland op 3 oktober en 4 december 2000. De Telecomraad zal zich onder Frans voorzitterschap tevens buigen over het postdossier.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...