Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag vergadering raadscommissie gemeente Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 22-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie welzijn en ruimtelijke ordening, gehouden in het stadhuis van Enkhuizen op 22 mei
2000, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig: voorzitter, mevrouw Th. Dekker

secretaris, de heer D. Rood

leden: de heer F.C. Jans (EB)

de heer S.M. Takken (EB)

de heer J. van Keulen (D66)

de heer E.S. Fijma (PvdA)

de heer K. Kooiman (RPF/SGP)

de heer W. Haentjens (VVD)

mevrouw J.A. Leek - de Boer (CDA)

Voorts aanwezig: wethouder dhr. H. van Doornik, dhr. T. van der Lee en dhr. A. De Jong( beiden van de afd. Stadsontwikkeling), dhr. E. Baan (afd. Welzijn), mevrouw A. Muskee, notulist.

Afwezig: mevrouw W.H.J. Lok-Hörnemann (VL/GL)

Insprekers: Dhr. Hetteling, voorzitter van het MKB Enkhuizen.


1. Opening en algemene inspraakronde
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Wethouder de heer Van Doornik neemt als portefeuillehouder Welzijn de agendapunten over Welzijn voor zijn rekening. De volgorde van de agenda wordt daarop aangepast. Het verzoek van de heer Van der Veen om het huurbeleid (woning zou aan twee huurders tegelijkertijd zijn verhuurd) van de Stichting Woondiensten te agenderen is per abuis niet ingewilligd. Met excuses zal het punt in de volgende commissie worden besproken.
Dhr. Hetteling spreekt in op agendapunt 4, vaststelling bestemmingsplan Schepenwijk fase 1. Hij treedt op als belangenbehartiger van mevrouw Groeneveld van Studio Aero-fit en van de heer de Moel van dierenspeciaalzaak De Moel B.V. Spreker is van mening dat de gemeente met twee maten meet en spreekt van ongelijke behandeling. Een aerobicsstudio kan niet worden gezien als een horeca- of detailhandelbedrijf. Naar zijn mening kunnen daarom ook geen beperkingen worden gesteld aan de vestigingsmogelijkheden in de binnenstad. Ook niet op grond van de milieunormen. Daar in de binnenstad maar een beperkt aantal gebouwen passend is voor een aerobicstudio - alleen Kornalijnslijper zou een optie kunnen zijn - wenst Aero-fit terug te kunnen vallen op de locatie Schepenwijk. Hij vindt dat de gemeente de bepalingen van het bestemmingsplan Schepenwijk op een verkeerde manier uitlegt en dat vestiging van een aerobicsstudio op Schepenwijk mogelijk is.
Ten aanzien van de verkoop van dierenzaak artikelen door het tuincentrum Bos op Schepenwijk vindt hij dat de gemeente deze verkoop juist wel geheel kan verbieden op grond van het bestemmingsplan.
De heer Haentjens zegt ook geluiden te hebben gehoord dat de gemeente niet enthousiast is over de vestiging op de plek van Kornalijnslijper, omdat dit een verkeersaantrekkende werking zou hebben. Hij vraagt de voorzitter om uitleg over het weren van Aero-fit van Schepenwijk. Voorzitter antwoordt dat Schepenwijk is ontwikkeld als locatie voor productiebedrijven en volumineuze producten (woonwinkels, bouwmarkten, auto's). Deze bedrijven kunnen zich niet ergens anders vestigen en daarom blijft het college, ook gelet op de zorg voor werkgelegenheid, zorgvuldig met de benutting van deze schaarse grond omgaan. Los daarvan lijkt het haar ook uit sociale veiligheid al niet wenselijk. Schepenwijk is in de avonduren geen aantrekkelijke plek voor de (merendeels) vrouwelijke bezoekers van de aerobicsstudio. Spreker meldt dat de gemeente inmiddels in gesprek is met mevrouw Groeneveld. Daar de meeste van de 400 leden s'avonds trainen, zou gebruik gemaakt kunnen worden van de parkeergelegenheid op het Boschplein. De heer Haentjens benadrukt dat de VVD als liberale partij met een opgelegde keuze van het college niet kan instemmen. Hij verzoekt het college de ondernemer de kans te geven orde op zaken te stellen en haar niet afhankelijk te laten zijn van één mogelijkheid.

2. Vaststelling bestemmingsplan Schepenwijk fase 1 (voorstelnr. 67) Alle leden van de commissie gaan akkoord met het voorstel. De heer Van Keulen meldt dat door het vervallen van de hoogspanningsleiding de bestaande ruimte eronder vrijkomt. Wellicht zijn er mogelijkheden om dit gebied te ontwikkelen voor zogenaamde 'showrooms' of een eenmanskantoor. Voorts vraagt spreker hoever de beperking van detailhandel op een bedrijventerrein gaat.
De heer Fijma merkt op dat de wet onderscheid maakt tussen gewone detailhandel en detailhandel met bulkgoederen. Hij kan zich daarom ook heel goed vinden in het bestemmingsplan en het standpunt van het college over de aerobicsstudio en het tuincentrum. Mevrouw Leek is het eens met de ondernemersvereniging die tegen de vestiging is van bedrijfswoningen op Schepenwijk. De heer de Jong antwoordt op de vraag van de heer Van Keulen dat de waterbergingsruimte onder de hoogspanningsleiding in stand gehouden dient te worden, maar dat zijn suggestie welkom is. Over de detailhandelbeperking legt de heer De Jong uit dat de gemeente volgens het IMK beleid heeft gekozen voor de vestiging van een modern tuincentrum. Het rijksbeleid, vastgesteld sinds 1992, stelt dat detailhandel met bulkgoederen en ABC (auto, boot, caravan) goederen, alsmede keukencentra en tuincentra toegelaten mogen worden op bedrijventerreinen. Een supermarkt zal zich er niet mogen vestigen. De heer Haentjens vraagt of er geen conflictsituaties kunnen ontstaan met bedrijven over de vrijstellingsmogelijkheden naast de bestaande bedrijfscategorieën nu er een scheidingslijn bestaat tussen de oude en de nieuwe situatie. Volgens de heer De Jong zijn er geen bedrijven die niet aan de categorieën voor een bedrijventerrein zouden voldoen en kan een bedrijf dat buiten de categorieën valt zich hier ook niet meer vestigen.
De voorzitter concludeert dat allen akkoord gaan met het voorstel en dat de suggestie van D66 voor de waterbergingsruimte breed wordt gedragen. Het college komt hierop terug.
3. Subsidieverzoeken


a. Voornemen om het subsidieverzoek Stichting Zinvol Perspectief voor
2001 en volgende jaren niet te honoreren, maar de evaluatie van het jaar 2000 af te wachten.
Alle leden zijn het hiermee eens. De heer Van Keulen vindt het een prima initiatief, maar acht het een justitiële zaak.
b. Afwijzing van het verzoek van de Stichting Internationale Zending voor een bijdrage in de
transportkosten van oud schoolmeubilair naar Suriname wegens het ontbreken van een direct gemeentelijk belang. Het afgeschreven schoolmateriaal van de gemeente Enkhuizen is reeds beschikbaar gesteld voor een onderwijsproject in Roemenië. Voor kennisgeving aangenomen.

c. Afwijzing van het subsidieverzoek van COC Purmerend en regio wegens het ontbreken van een direct gemeentelijk belang.
Voor kennisgeving aangenomen.


1. Bouwkundig rapport De Nieuwe Doelen (voorstelnr. 76) De heer Jans vraagt wat voor visie de gemeente heeft voor dit soort gebouwen. Spreker houdt fractieberaad voor. De heer Haentjens sluit zich hierbij aan. Spreker vindt dat de gemeente dieper moet ingaan op de materie gemeenschapshuis. Hij is voorstander van een gezelligheidscentrum met een brede horecagebruiksmogelijkheid voor het verenigingsleven, waardoor de exploitatie verbeterd kan worden en een gemeentelijke subsidie wellicht niet meer nodig zal zijn. Hij vraagt of er geen betere locatie voor de Nieuwe Doelen is. De heer Van der Veen attendeert spreker op het raadsbesluit van 1997 om de Doelen niet te verplaatsen. De heer Van Keulen vindt een bouwkundig onderzoek nodig om te kunnen bepalen hoe het verder met de Nieuwe Doelen moet. Hij acht de prijs, in verhouding met het werk, aanvaardbaar. Spreker zegt dat het gebouw nog steeds nodig is. Ook mevrouw Leek vindt dat een visie moet worden ontwikkeld en verzoekt dit bij het raadsvoorstel te betrekken. Wethouder Van Doornik verwijst naar het genomen raadsbesluit en zegt dat wanneer alle vragen, waaronder de bouwkundige, zijn beantwoord verder zal worden gekeken. De heer Baan licht toe dat stichting Gemeenschapshuis Nieuwe Doelen eigenaar is van de grond en het pand, maar voor een sluitende exploitatie afhankelijk is van een gemeentelijke subsidie. Juist ook door het huidige raadsstandpunt mag het niet tot een horecabedrijf verworden.
De voorzitter concludeert dat de heren Jans en Haentjens fractieberaad voorhouden. De overige leden gaan akkoord met het voorstel, mits na het bouwkundig onderzoek een visie wordt ontwikkeld hoe verder wordt omgegaan met de functie van de Nieuwe Doelen. De heer Van Keulen maakt een voorbehoud richting de financiële constructie van het voorstel.

2. Ingekomen stukken en mededelingen


a. Afwijzing van het verzoek van dhr. J. Vogel te Kampen om een stedenband met de gemeente Gökmeydan in Turkije aan te gaan. Dit gelet op de ervaringen met de beëindigde stedenband met Utska en het feit dat de Enkhuizer inwoners van Turkse afkomst vooral uit andere delen van Turkije komen.
De heer Kooijman steunt deze zienswijze van harte. Alle leden gaan akkoord.

b. Concept-regels voor reclames, uitstallingen, terassen, luifels en zonweringen.

Mevrouw Leek gaat in grote lijnen akkoord, maar stoort zich aan de formulering van plastic meubilair en kunststof plantenpotten. En waarom geen reclame van producten die losstaan van de bedrijfsvoering? Ze vindt de regels betuttelend. De voorzitter deelt mee dat de regels in samenspraak met de ondernemersvereniging zijn opgesteld om een rustiger beeld in de stad te creëren. De controle wordt uitgevoerd door de handhaver. De heer Fijma meldt dat bevoegdheden voor handhaving niet duidelijk in het voorstel staan vermeld en een inventarisering van bestaande vergunningen nodig zal zijn. Ook de benodigde ambtelijke capaciteit hiervoor zal beschreven moeten worden, alsmede de uitvoering van het beleid. De heer Van Keulen adviseert de formulering "zo dicht mogelijk tegen de gevel" te vervangen door een maataanduiding.
De voorzitter antwoordt dat het handhavingsplan volgt na vaststelling van dit voorstel. Op de vraag van de heer Takken antwoordt spreker dat de ondernemers het eens zijn met de regels (via de ondernemersvereniging). Op de vraag van de heer Fijma of voor Rijksmonumenten strakkere regels gelden, antwoordt de voorzitter dat hiermee rekening is gehouden. De voorzitter concludeert dat er zal worden nagedacht over een betere omschrijving voor de verzamelnaam plastic om onduidelijkheden te voorkomen. Alle leden gaan akkoord.

6. Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing Enkhuizen 2000 t/m
2004 (voorstelnr. 64)

Van alle commissieleden krijgt de heer Van der Lee alle lof en complimenten voor het opstellen van het ontwikkelingsprogramma ISV. De heer Van Keulen plaatst de volgende opmerkingen:


* Westeinde locatie na 2004, de optie sterker naar voren brengen om er later op terug te komen.

* Kooizand is als woningbouwlocatie een gepasseerd station en hoeft dan ook niet in het rapport te worden genoemd.
* Het idee voor de cirkelbus sterker naar voren brengen om parkeren en verkeersstromen terug te dringen.

* Voor het geluid zou de Rijksoverheid meer eisen kunnen stellen aan de productie van geluid, waarvoor diverse mogelijkheden zijn.
* De woorden revolving en hervullen worden door elkaar gebruikt. Waarom niet gewoon 'hervullend fonds'?

Over het Westeinde meldt de heer Van der Lee dat in de notitie van
1995 al is gesteld dat dit stuk grond niet geschikt is voor woningbouw. Er is uitgegaan van bestaande plannen. De voorzitter meldt dat het plan voor de Oksel bijna klaar is en de ontwikkelingsmaatschappij Krabberszand het plan voor het zomerreces zal presenteren.
De heer Van der Lee deelt mee dat het programma bij de provincie ambtelijk is doorgesproken. Men is tevreden. Men heeft nog wat suggesties voor het programma gedaan, waarvan een aantal wijzigingen zal worden doorgevoerd.
De voorzitter concludeert dat de commissieleden er geen bezwaar tegen hebben dat redactionele voorstellen worden opgespaard en na vaststelling in de raad worden doorgevoerd. Voor de raadsvergadering zal op een bijlage worden aangegeven om welke wijzigingen het gaat.
Omdat het raadsvoorstel nummer 77 "Storting ten behoeve van instelling revolving fund" niet door alle leden op tijd is ontvangen, wordt met goedkeuring van de leden besloten dit voorstel te behandelen in de commissie financiën en onderwijs.

7. Bouwplannen waarvoor vrijstelling van het bestemmingsplan middels een vrijstellingsprocedure ex. Artikel 19 WRO noodzakelijk is.

a. 22 garages aan de Vissersdijk.

De heer Jans vraagt of de garages worden verkocht of verhuurd in verband met toekomstige woningbouw. Eén eigenaar maakt een veranderingsprocedure makkelijker. De heer Kooijman vraagt of de grond vervuild is. De heer Van der Lee antwoordt dat de garages worden verkocht. Er ligt een eis van de raad om woningbouw op het binnenterrein te voorkomen. Aan de zijde van het Verlaat kan wel woningbouw worden gerealiseerd, omdat er twee ontsluitingsmogelijkheden zijn. Een schone grond verklaring is voor de garages waarschijnlijk niet noodzakelijk. De heer Jans houdt fractieberaad voor.


7. Voorbereidingsbesluit voor de Vissersdijk en Zuider Boerenvaart 34 Door de leden voor kennisgeving aangenomen.
8. Jaarrekening 1999 (voorstelnr. 70)
De heer Jans houdt fractieberaad voor. Mevrouw Leek meldt over de overschrijding van de personeelskosten dat zij de heer Knukkel als verantwoordelijke wethouder voor personeelszaken (te) weinig heeft gehoord en dat de wethouder financiën mevrouw De Munnik teveel schuld is toegeschoven. De heer Van Keulen zegt dat een ieder zoiets op eigen manier over zich heen laat komen. De heer Haentjens meldt dat het voltallige college verantwoordelijk is voor de overschrijding. Spreker meldt dat de prestaties van de onderscheidende budgethouders niet te analyseren zijn op doelmatigheid en alertheid. Ook ontbreken meetgetallen e.d. Spreker houdt fractieberaad voor.
De voorzitter zegt dat er wordt gewerkt aan een verbetering van de informatievoorziening waarvan het ideaalplaatje bekend is. Spreker concludeert dat de heren Jans en Haentjens fractieberaad voorhouden.

9. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 25 april 2000 Tekstueel
:
Pagina 3 halverwege: "De voorzitter antwoordt dat alles onder voorbehoud is en de ontwerpwerkzaamheden op basis van "no cure no pay" zijn gedaan". Op de vraag of de gemeente niet gebonden is aan de architect heeft de voorzitter bedoeld te zeggen dat de uit de politieke discussie naar voren gekomen gebruiksmogelijkheden en wensen nu een uitvoeringszaak van de architect zijn. Pagina 4 bovenaan: De heer Van der Veen heeft ook gevraagd wat de hoogte van het bedrag is dat het SOW de afgelopen jaren heeft uitgespaard aan onderhoud aan het recreatieoord. Men komt hierop terug.
Naar aanleiding van:
De heer Van Keulen vraagt waarom het parkeerbehoefte rapport van Sprookjes Wonderland niet ter inzage is gelegd. De voorzitter zegt toe het rapport alsnog in de leesmap ter inzage te leggen. De heer Haentjens vraagt of de Stichting Woondiensten inmiddels een vergunning heeft aangevraagd voor de schuurtjes in de bloemenbuurt. Hij zou een prijs in willen stellen voor het opwaarderen van het stadsbeeld en de eerste prijs geven aan de Zeevaartschool voor het opknappen van de woningen aan de Kade- Wierdijk. De voorzitter antwoordt dat de vergunning voor de schuurtjes is aangevraagd. Er zijn geen middelen om een prijs in te stellen maar een ieder kan uiteraard complimenten uitdelen.
10. Rondvraag

De heer Van der Veen maakt opmerkingen over een paginagroot krantenartikel over het openbaar vervoer van deur tot deur. Spreker vindt het een vaag artikel. Vooral 55-plussers vallen financieel gezien buiten de boot.
De voorzitter bevestigt dat de prijs per zone (strip) hoger is uitgevallen dan de provincie bij de presentatie van het plan Vervoer van deur tot deur heeft aangekondigd. Alle gemeenten in de regio zijn hierdoor onaangenaam verrast. Vrijdag 26 mei is er weer een bijeenkomst van de dertien gemeenten bij de provincie. Voorzitter zal daar haar ongenoegen spuien. De heer Van der Veen acht het verstandig om deze vervoersmogelijkheid een jaar uit te stellen. De WVG voorziening is goedkoper voor 55-plussers die slecht ter been zijn, maar deze kosten komen ook op het bordje van de gemeente. De heer Jans vraagt waarom de sloop van Laurus nog niet begonnen is op 8 mei. De secretaris deelt mee dat hierover reeds contact is opgenomen met Laurus, maar dat hiermee nog geen fatale datum is gepasseerd. De heer Van Keulen vraagt naar de voortgang van het Koperwiekplein. De voorzitter antwoordt dat zij hierover op 29 mei meer hoopt te horen. Het Koperwiekplein krijgt een zelfde aanpak als supermarkt De Boer.
De heer Takken deelt mee dat hij per 1 juli geen commissiewerk meer zal doen voor Enkhuizer Belang, omdat zijn werk nu extra aandacht vraagt. Hij bedankt de commissieleden voor de goede samenwerking. De voorzitter bedankt de heer Takken voor zijn constructieve werkwijze in de afgelopen twee jaar. De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur. D.Rood, secretaris

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie