Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BUZA aan Tweede Kamer met voorstellen aan Europese Cie

Datum nieuwsfeit: 22-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief BUZA informatievoorziening aan de tweede kamer over nieuwe commissievoorstellen

Gemaakt: 23-5-2000 tijd: 11:39


7


22112 Ontwerprichtlijnen Europese Commissie
Nr. 157 Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 mei 2000

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij drie fiches aan te bieden die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC):

Aanvullende bijdrage van de Commissie t.b.v. de IGC over de institutionele vraagstukken: De hervorming van de communautaire rechtspleging

Voorstel voor een besluit van de Raad tot oprichting van een Comité voor de sociale bescherming

Groenboek van de commissie over rechtsbijstand in burgerlijke zaken: problemen bij grensoverschrijdende geschillen.

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
D.A. Benschop Fiche 1: Hervorming communautaire rechtspleging Titel: Aanvullende bijdrage van de Commissie t.b.v. de IGC over de institutionele vraagstukken: De hervorming van de communautaire rechtspleging Datum Commissiedocument: 1 maart 2000 nr. Commissiedocument: COM (2000)109. Eerstverantwoordelijke ministerie: BZ in nauw overleg met JUST, i.o.m. alle overige departementen Behandelingstraject in Brussel:
De Commissie heeft een specifieke bijdrage over de hervormingen van het communautaire justitiële apparaat aan de Intergouvernementele Conferentie inzake institutionele hervorming van de EU (IGC) voorgelegd. Het rapport van de studiegroep onder leiding van Ole Due, het interim-rapport van de vrienden van het voorzitterschap, de voorstellen van het Hof van Justitie zelf en dit document vormen de basis voor de onderhandelingen in de IGC-voorbereidingsgroep, waar Eurocommissaris Barnier deel van uit maakt. Consequenties voor EG-begroting in EURO (per jaar): Nog niet aan te geven. Korte inhoud en doelstelling van het voorstel:
De Commissie vindt een fundamentele herziening van de gerechtelijke instellingen noodzakelijk, wil de Gemeenschap in het vooruitzicht van de komende uitbreiding haar karakter van een rechtsgemeenschap kunnen behouden. De lange duur van de beantwoording van de prejudiciële vragen en het groeiend aantal binnenkomende zaken, is voor de Commissie aanleiding om de taakverdeling tussen het Europese Hof van Justitie (HvJ) en het Gerecht van Eerste Aanleg (GEA) te herzien. Het GEA zou bevoegd moeten worden met betrekking tot alle directe beroepen, waarbij het HvJ alleen nog uitspraak zou doen over vraagstukken die van principieel belang zijn voor de communautaire rechtsorde. De Commissie is daarom voorstander van de filtering van hoger beroepen, dat wil zeggen dat per geval bekeken moet worden of een zaak bij het HvJ terecht moet komen. De criteria waaronder filtrage mogelijk is, dient het HvJ echter nog wel te preciseren. Volgens de Commissie is het bovendien noodzakelijk dat er Kamers van Beroep ingesteld worden. De Commissie merkt in haar advies tevens op dat de suggestie van de studiegroep die inhoudt dat het GEA in uitzonderlijke gevallen een bevoegdheid op het gebied van de prejudiciële verwijzingen zou krijgen op zeer gespecialiseerde gebieden, nader dient te worden onderzocht. In dat geval is de Commissie overigens geen voorstander van de invoering van hoger beroep op het HvJ.

De Commissie acht het nodig art. 234 EG-Verdrag aan te passen, om de bevoegdheidsverdeling tussen HvJ en de nationale rechterlijke instanties te verduidelijken.

Tot slot is zij voorstander van de vorming van gespecialiseerde communautaire gerechtelijke instellingen voor zeer gespecialiseerde onderwerpen, waarbij in eerste instantie wordt gedacht aan intellectuele eigendomstitels en het toekomstige gemeenschapsoctrooi. Wat de samenstelling van het HvJ betreft, acht de Commissie één rechter per lidstaat het meest wenselijk. Ook wil de Commissie meer bevoegdheden voor de President van het HvJ en een College van Kamerpresidenten dat elke drie jaar wisselt.

Het aantal rechters in het GEA moet worden bekeken in het licht van de toe te wijzen taken. Dit aantal zou onafhankelijk van het aantal lidstaten moeten zijn. De benoeming van rechters zou bij gekwalificeerde meerderheid dienen plaats te vinden. Rechtsbasis van het voorstel: Niet van toepassing. Het betreft een aanvullende bijdrage van de Commissie naar aanleiding van haar algemene IGC-advies ex artikel 48, tweede alinea, EU-Verdrag van 26 januari 2000. Subsidiariteit, proportionaliteit, deregulering: Voor een goed werkend systeem van rechtsbescherming op Europees niveau is de samenwerking tussen de nationale en Europese rechter essentieel. Het succes van het systeem van prejudiciële verwijzingen hangt van deze samenwerking af. De nationale rechters moeten zich meer bewust zijn van het feit dat zij ook een communautaire rechter zijn. Dit kan voorkomen dat teveel (triviale) zaken bij het Hof terechtkomen. Nederlandse belangen:
Nederland is een voorvechter van sterke Europese gerechtelijke instellingen. Het hoge niveau van de kwaliteit van Europese rechtspleging moet worden behouden. De problemen waarmee het Hof en Gerecht worden geconfronteerd kunnen echter een bedreiging voor de efficiënte rechtsgang in de Unie inhouden. De lange duur van de prejudiciële procedure en het groeiend aantal binnenkomende zaken zijn de knelpunten die het snelst om een oplossing vragen. Nederland heeft met betrekking tot de bovenstaande knelpunten de volgende voorstellen gedaan: De bevoegdheid voor de behandeling in eerste instantie van afgebakende categorieën van prejudiciële vragen zou aan het GEA kunnen worden overgedragen. Ook zou het GEA bevoegd moeten worden met betrekking tot alle directe beroepen. Het HvJ en het GEA zouden zelf de bevoegdheid moeten krijgen om wijzigingen in het reglement van procesvoering door te voeren (art.
225 en 245 EG). Eventueel zouden de zwaardere bepalingen uit het reglement van procesvoering kunnen worden gehaald en in het Statuut van het Hof kunnen worden geplaatst. Mocht het niet aanvaardbaar zijn het Hof en Gerecht zelf de bevoegdheid te geven wijzigingen door te voeren, dan zouden ook in de toekomst voorgestelde wijzigingen aan de Raad moeten worden voorgelegd, die dan met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit. Iedere lidstaat levert één rechter in het HvJ en één in het GEA. Het is niet noodzakelijk om in iedere zaak een Advocaat-generaal te laten concluderen. Voor relatief eenvoudige zaken, die uiteraard wel gepreciseerd dienen te worden, kan hiermee tijdwinst worden behaald. Een belangrijke toets op alle hervormingsvoorstellen is de garantie van de toegang tot de rechter in het gemeenschapsrecht (mede in het licht van het in ontwikkeling zijnde EU-Handvest grondrechten), de mogelijkheden voor de verdere rechtsontwikkeling en de waarborgen voor de rechtseenheid binnen de Unie. Consequenties voor nationale regelgeving/beleid c.q. decentrale overheden (betrokkenheid IPO/VNG): n.v.t. Rol EP in de besluitvormingsprocedure:
Het EP is als waarnemer bij de IGC-onderhandelingen betrokken en kan eigen ideeën en suggesties doen voor de institutionele hervormingen. Fiche 2: Comité sociale bescherming Titel: Voorstel voor een besluit van de Raad tot oprichting van een Comité voor de sociale bescherming Datum stuk: 20 maart 2000 nr. Raadsdocument: 7083/00 SOC 109
nr. Commissiedocument: COM(2000) 134 def. 2000/0055 (CNS) Eerstverantwoordelijke ministerie: SZW i.o.m. VWS, FIN, EZ, BZK, OCW, BZ Behandelingstraject in Brussel:
Raadswerkgroep sociale vraagstukken en besluitvorming op Sociale Raad Consequenties voor EG-begroting in euro (per jaar): geen Korte inhoud en doelstelling van het voorstel:
Doel van het voorstel is om een Europees Comité voor de sociale bescherming op te richten (ESPC). Dit Comité, dat de formalisering van de eerder ingestelde tijdelijke high level groep betreft, zal als mechanisme fungeren om de samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van de sociale bescherming te bevorderen en te structureren. Blijkens de conclusies van de Europese Raad van Lissabon dient daarbij prioriteit gegeven te worden aan een studie naar de houdbaarheid van pensioenstelsels en aan de bevordering van sociale insluiting onder meer door middel van het vaststellen van indicatoren. Rechtsbasis van het voorstel:
De Commissie noemt in dit verband Titel XI van het EG-Verdrag 'Sociale politiek, onderwijs, beroepsopleiding en jeugd'. De juridische dienst van de Raad onderzoekt nog welk specifiek verdragsartikel als zodanig kan fungeren en denkt hierbij aan 140 EG (comité van de Commissie) of artikel 207 EG (werkgroep onder Coreper).
Deze artikelen bieden naar Nederlands oordeel een minder voor de hand liggend specifiek aanknopingspunt, reden waarom, gelet op de door de Raad geuite wenselijkheid van instelling van het Comité, gedacht zou kunnen worden aan artikel 308 EG. Indien voor deze mogelijkheid wordt gekozen, zal het besluit wel met eenparigheid van stemmen en na raadpleging van het EP moeten worden genomen. Subsidiariteitstoets, proportionaliteit, deregulering:
Positief. Het op te richten Comité past binnen het kader waarbinnen een uitwerking dient te worden gegeven aan de door de Europese Raad van Lissabon geconstateerde noodzaak tot aanpassing en modernisering van het Europees sociaal model. Nederlandse belangen: Het voorstel past binnen de Nederlandse opvattingen en de in het Verdrag ten aanzien van sociale bescherming en sociale zekerheid neergelegde bevoegdheidsverdeling. Blijkens de conclusies van Lissabon is de samenwerking erop gericht uitwisseling van informatie, ervaring en goede praktijken tussen lidstaten te bevorderen. Voorts blijkt uit deze conclusies dat een beleid dat sociale uitsluiting wil bestrijden moet stoelen op een 'open coördinatiemethode', die lidstaten helpt stap voor stap hun eigen beleid te ontwikkelen door onder meer het ontwikkelen van richtsnoeren met tijdschema's, (waar opportuun) kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren, benchmarks en vergelijking van best practices en adequate monitoring. Deze open coördinatiemethode dient plaats te vinden binnen de bestaande procedures. Consequenties voor nationale regelgeving/beleid c.q. lagere overheden (betrokkenheid IPO/VNG) n.v.t. Rol EP in de besluitvormingsprocedure: Raadpleging.

Fiche 3: Groenboek civiele rechtsbijstand

Titel:
Groenboek van de commissie over rechtsbijstand in burgerlijke zaken: problemen bij grensoverschrijdende geschillen.

Datum stuk: 9 februari 2000

Nr. Commissiedocument: COM(2000) 51 definitief

Eerstverantwoordelijke ministerie: JUST i.o.m. EZ, BZ

Behandelingstraject in Brussel: Comité voor vragen civiel recht.

Consequenties EU-begroting: Geen

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel
Het groenboek is een discussiestuk over rechtsbijstand in burgerlijke zaken, waarin mogelijke oplossingen worden gegeven voor problemen bij grensoverschrijdende geschillen. In het groenboek worden problemen aan de orde gesteld die te maken hebben met het procederen door ingezetenen van lidstaten in andere lidstaten. De problemen vloeien voort uit het verblijf in de lidstaat, voorwaarden op het gebied van de financiële middelen van de rechtzoekende, voorwaarden op het gebied van de kans op succes van de rechtszaak waarvoor rechtsbijstand wordt gevraagd, informatie over rechtsbijstand in andere lidstaten, de extra kosten van procederen in een andere lidstaat en taalbarrières.
Rechtsgrondslag
Artikel 65 EG-verdrag

Subsidiariteitstoets
De in het groenboek gesignaleerde knelpunten kunnen in principe binnen het Nederlandse rechtsstelsel worden opgelost. Momenteel heeft al een ieder die in Nederland verblijft recht op rechtsbijstand in Nederlandse procedures. Dat is niet overal zo. Dat zou kunnen worden opgelost door in elk van de lidstaten burgers van alle andere lidstaten het recht te geven met gesubsidieerde rechtsbijstand te procederen. Daarmee kan worden bereikt dat in elk van de lidstaten de daar verblijvende personen op gelijke wijze rechtsbijstand ontvangen. Argument om toch communautaire regelgeving te formuleren is dat daarmee een voor de gehele Europese Unie uniforme nadere uitwerking van art. 6 EVRM kan worden bereikt. Tegen deze achtergrond kan worden ingestemd met het grondig onderzoeken van de vraag of de Commissie wetgeving moet voorstellen waarin duidelijk de verplichting voor de lidstaten wordt vastgelegd om onderdanen van de andere lidstaten noch op directe noch op indirecte wijze te discrimineren bij de toekenning van rechtsbijstand of gehele of gedeeltelijke vrijstelling van kosten of uitgaven.
Dit beginsel zou ook van toepassing moeten zijn op onderdanen van derde landen die gewoonlijk in een van de lidstaten verblijven, zoals in het Verdrag van 's-Gravenhage is neergelegd.
Nederlandse belangen:
De Nederlandse wetgeving biedt op zichzelf een goede rechtsbescherming voor een ieder die in dit land verblijft. Europese regelgeving kan een toegevoegde waarde hebben voor o.a. Nederlanders die in het buitenland procederen. Deze regelgeving kan een aanvulling zijn, met name voor de door de Commissie benoemde situaties waarin momenteel problemen worden ondervonden bij het procederen in en andere lidstaat. Het door de Commissie uit te voeren onderzoek naar mogelijke oplossingen van knelpunten kan het Nederlandse belang nader concretiseren.
Consequenties voor de nationale regelgeving/beleid cq decentrale overheden (betrokkenheid IPO/VNG): Nog niet bekend.

Rol EP in de besluitvormingsprocedure: Afhankelijk van Commissievoorstellen.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...