Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Conferentie van Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel

Datum nieuwsfeit: 23-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

NED-DUITSE KVK

DE HANDEL TUSSEN DUITSLAND EN NEDERLAND

UITNODIGING

Hierbij delen wij u mede, dat op dinsdag 23 mei 2000 om 9.00 uur in het Kurhaus te Den Haag/Scheveningen de jaarlijkse persconferentie van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel zal worden gehouden. Tijdens deze persconfe-ren-tie zal de voorzitter van onze Kamer, de heer Ir. J.H.M. Lindenbergh (Lid Raad van Bestuur ING Groep), over de ontwikkelin-gen in het handel tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland in 1999 berichten alsmede over de actuele stand van zaken. Daarnaast zullen wij dit jaar ook over verschillende projecten van de Kamer informatie verstrekken.

Gaarne vernemen wij vooraf of u wilt deelnemen (Tel: 070-3114133, mevr. D. Mekking). Wij zouden het zeer op prijs stellen, indien wij u op 23 mei 2000 zouden kunnen begroeten.

Met vriendelijke groeten,

A. Gerberding
directeur

PERSBERICHT

DE HANDEL TUSSEN DUITSLAND EN NEDERLAND

Het jaar 1999 gaf een algemeen herstel van de wereldconjunctuur te zien. De handel met de landen in Oost-Azië, die in 1998 een sterke weerslag van de financiële crisis had ondervonden, trok in de loop van
1999 merkbaar aan. Ook ging er een zeer stimulerende invloed uit van de florerende Amerikaanse economie. Hoewel het economische totaalbeeld dus gunstig was, deelde de ontwikkeling van de Duits-Nederlandse handel niet in de algemene positieve tendens en bleef bij de verwachtingen achter. Doorslaggevend hiervoor was in het bijzonder de daling van de Duitse export naar Nederland.

In 1999 bereikte het Duits-Nederlandse goederenverkeer een waarde van bijna 133 miljard DM en bleef daarmee iets achter bij het resultaat over 1998 dat met 136 miljard DM, geheel volgens de trend van de voorgaande jaren, zeer gunstig verlopen was. Dit verklaarde de voorzitter van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel, Ir. J.H.M. Lindenbergh, tijdens de jaarlijkse persconfe-rentie van de Kamer die op 23 mei 2000 in Scheveningen plaatsvond. Voor Nederland is Duitsland daarmee nog steeds veruit de belangrijkste handelspartner, gevolgd door België/Luxemburg, Groot-Brittannië, Frankrijk en de VS. Frankrijk slaagde erin de VS van de vierde plaats op de ranglijst van Nederlands belangrijkste handelspartners te verdringen. Als we naar de belangrijkste handelspartners van Duitsland kijken, zien we dat Nederland voor het tweede achtereenvolgende jaar een plaats in het klassement heeft moeten prijsgeven. Terwijl Nederland volgens de definitieve statistieken voor de Duitse buitenlandse handel in 1998 van de derde naar de vierde positie zakte, viel het in 1999 nog een plaats terug om als vijfde te eindigen. Behalve Frankrijk, de VS en Groot-Brittannië moest Nederland nu ook Italië vóór laten gaan.

Wanneer we de in- en uitvoercijfers afzonderlijk bekijken, kunnen we het volgende vaststellen: Als afzetmarkt voor Duitse producten behield Nederland zijn vijfde plaats, na Frankrijk, de VS, Groot-Brittannië en Italië. De Duitse exporteurs namen bijna 20% van de totale Nederlandse invoer voor hun rekening. Anderzijds zette Nederland zo.n 26% van zijn totale exportpakket af in Duitsland. Daarmee bezet het net als het voorgaande jaar de derde plaats onder Duitslands belangrijkste leveranciers. De VS bleef Nederland met een neuslengte voor, terwijl Frankrijk overtuigend de eerste plaats bezet.

De waarde van het Duits-Nederlandse goederenverkeer kwam in 1999 bijna 2,2% lager uit dan het voorgaande jaar en wist dus geen gelijke tred te houden met de gunstige ontwikkeling op de wereldmarkt. Daarom raakten beide landen marktaandelen kwijt.

Duitse buitenlandse handel 1999 (1)

Duitse import Duitse export in mld.DM +/- in% in mld.DM +/- in%

EU-Landen 500,2 + 2,4 567,8 + 5,2 Frankrijk 89,7 + 0,9 112,9 + 6,6 Nederland 68,9 - 0,7 64,5 - 3,7 Italië 63,3 - 1,8 73,3 + 4,0 Groot-Brittannië 59,4 + 4,8 83,3 + 2,4 België(2) 42,5 - 51,2 - Oostenrijk 34,6 + 4,5 52,7 + 1,8 Spanje 27,8 - 0,1 43,4 +12,8

Andere Europese
industrielanden
Zwitserland 33,4 + 2,6 44,7 + 4,7

VS 71,2 + 4,2 100,8 +12,4

Japan 41,7 + 2,3 20,5 + 11,7

1 Berekeningen van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel overeenkomstig voorlopige cijfers van het Statistisches Bundesamt, Wiesbaden
2 Tot en met 1998 werd België samen met Luxemburg als eenheid behandeld. Vanaf 1999 zijn de gegevens voor beide landen afzonderlijk beschikbaar.


- Lichte daling van de Duitse export naar Nederland na goede resultaten voorgaand jaar

De Duitse export naar Nederland bereikte in 1999 een waarde van 64,46 miljard DM en bleef daarmee 3,7% onder het niveau van het voorgaande jaar. Het aandeel van de totale Duitse export dat voor Nederland bestemd was, daalde van 7% naar 6,6%. Dit in tegenstelling tot de resultaten op de andere EU-markten, die hun aandeel zonder uitzondering zagen groeien.


- Instorting Russische markt voor voedingsmiddelen leidt tot prijsval

Opvallend was de daling van de exportwaarden in de voedingsmiddelensector, die maar liefst 19,3% bedroeg. Vooral de export van plantaardige oliën/vetten/margarine (-35,2%), boter (-29,5%), melk (-27,5%) en kaas (-19%) toonde in 1999 een duidelijke waardedaling. Deze was niet te wijten aan een achteruitgang van de uit- en invoervolumes, maar was een uitvloeisel van de harde prij-zenoorlog die in 1999 in deze branche woedde. Door de instorting van de Russische vraag naar kaas en melkproducten kwam er in 1999 een overaanbod van deze producten op de Europese markten, waardoor de prijzen kelderden. Ook de traditioneel sterkste productgroep in het Duitse exportpakket, de chemische producten, kon deze waardedaling niet compenseren. De export hier-van naar Nederland daalde met 6,5%. De export van energiedragers verliep eveneens teleurstel-lend (-21,5%). Ook deze daling hangt samen met de ontwikkeling van de prijzen. Door de lage pro-ductiequota van de OPEC, de hoge dollarkoers en de krappe voorraadsituatie werden de olieprijzen in 1999 sterk opgedreven.


- Nederlandse exporteurs houden sterke positie op de Duitse markt
Na een sterke stijging in 1998 handhaafde de import uit Nederland zich het afgelopen jaar op vrijwel hetzelfde hoge niveau (-0,7%). Er kon dus geen gelijke tred worden gehouden met de algemene ontwikkeling van de Duitse import, die met 3% toenam. Toch vertoont de dynamiek van de Neder-landse respectievelijk de wereldwijde export naar Duitsland meer overeenkomst dan deze cijfers op het eerste gezicht doen vermoeden. Net als in het voorgaande jaar wordt de waarde van de import uit Nederland namelijk sterk gedrukt door het feit dat de afzet van energiedragers door de boven-genoemde oorzaken opnieuw fors daalde. Als we deze categorie buiten beschouwing laten, zien we een importgroei van ruim 2%.

Ned Export naar 1995 1996 1997 1998 1999 Duitsland
Aandelen van de
Productgroepen in %

Landbouwprodukten 25 25 22 22 20 Energiedragers 15 19 18 13 11 Industriele fabrikaten 43 41 43 44 44 Waaronder:
Chemische producten 16 15 15 15 14 Electrotechnische producten 5 5 5 5 6 Machinebouw 5 4 6 7 8

- 'Rückwaren, Ersatzteile' (achterstallige meldingen, reserveonderdelen) scheppen onzekerheid / varkensimport her-stelt zich / groei bij elektrotechnische producten

Wat de Duitse importcijfers betreft, moet er overigens met nadruk op worden gewezen dat alle cij-fers voor de diverse subcategorieën met een aanzienlijke mate van onzekerheid omgeven zijn. Op het moment waarop de voorlopige cijfers voor de Duitse buitenlandse handel over
1999 werden gepubliceerd, was namelijk slechts zo.n 80% van de importen bij het Statistisches Bundesamt gemeld. Om te voorkomen dat de vertraagde meldingen de waarde van de voorlopige importstatis-tiek volkomen te niet doen, voegt het Statistisches Bundesamt elk jaar een gefixeerde post .Rück-waren, Ersatzteile. toe. De hoogte hiervan wordt gebaseerd op de gegevens van het Duitse Ministe-rie van Financiën, dat vaak eerder over de cijfers van de ondernemingen beschikt. In de voorlopige statistiek over 1999 valt zo.n 20% van het totale importvolume (overeenkomend met een waarde van ongeveer 13,4 miljard DM) onder deze rubriek. Net zoals elk jaar zal het Statistisches Bundes-amt deze hulprubriek bij de publicatie van de definitieve cijfers over 1999 op basis van de namel-dingen grotendeels bij de verschillende categorieën hebben ondergebracht. Tot dan moeten we er van uitgaan dat de waardedalingen in de diverse categorieën aanzienlijk minder drastisch zijn dan men op het eerste gezicht zou denken.
Ondanks deze onzekerheid zijn er uit de voorlopige cijfers toch wel conclusies te trekken. Zo had de sector voedingsmiddelen blijkbaar ook aan de importkant te kampen met de prijsdaling die door de instorting van de Russische markt ontstond. De import van varkens daarentegen vertoonde een groei van 50%. Nadat de varkenspest in 1997/1998 voor een inzinking in de Nederlandse varkens-export naar Duitsland had gezorgd, kon deze zich in 1999 duidelijk herstellen om weer op het niveau van 1994 uit te komen. Ook de import van elektrotechnische producten vertoonde een posi-tieve lijn.

HET DUITS-NEDERLANDSE DIENSTENVERKEER

In 1999 leverde Duitsland voor 5,2 miljard euro diensten aan Nederland. Omgekeerd leverde Neder-land voor 7,3 miljard euro diensten aan Duitsland. Hiermee komt de waarde van de dienstenbalans uit op
12,5 miljard euro. Dit betekent dat het dienstenverkeer tussen de beide landen het afgelopen jaar weer licht steeg, met 0,5%. Aangezien het dienstenverkeer tussen Duitsland en Italië sterk toenam, bevindt Nederland zich op de ranglijst van Duitslands handelspartners in het dienstenverkeer nu op de vijfde plaats, na de VS (29,7 miljard euro), Groot-Brittannië (20,7 miljard euro), Frankrijk (15,1 miljard euro) en Italië (13,5 miljard euro).

Het Duits-Nederlandse dienstenverkeer.

1999

Import van diensten Export van diensten (uitgaven) (inkomsten) in mln. Euro +/- in % in mln. Euro +/- in% Verkeer 1.881 - 9,2 1.702 - 0,5 Transport 2.119 - 6,8 925 + 1,8 Vrachtvervoer 1.585 + 2,2 562 + 4,3 Personenvervoer 252 -43,1 232 + 7,5 Havens en
Vliegvelden 282 + 1,0 131 -15,2 Doorvoerhandel 119 +237,3 262 + 5,4 Verzekeringen 22 +48,4 113 -17,2 Financiële
Diensten 74 + 3,4 255 -46,8 Overige 3.134 +18,8 1.906 + 2,1 Octrooien en
Licenties 296 -29,7 197 +22,7 Onderzoek en
Ontwikkeling 160 +15,5 268 + 1,5 Diensten van
Ingenieurs 274 +46,0 161 - 7,1 IT-diensten 203 +46,5 136 +71,6 Bouwwerkzaamheden
buiten D. 131 - 8,5 101 -27,4 Bouwwerkzaamheden
in D. 190 . 0,0 25 . 0,0 Regiekosten 156 +15,1 94 + 1,0 Commerciële
Diensten 302 +27,0 187 -16,5 Reclame en
beurzen 223 +28,7 58 -40,3 Post- en
koeriersdiensten203 +28,1 187 +15,0 Films 391 +51,7 2 -44,1 Opbrengsten uit
zelfst. wzh. 138 +73,0 28 - 5,6 Regering 93 +36,8 3 -46,6 Anders 372 +20,9 458 - 3,4
Totaal 7.348 + 3,4 5.162 - 3,5


1 Berekeningen van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel overeenkomstig voorlopige cijfers van de Deutsche Bundesbank, Frankfurt.


- Export van diensten (inkomsten voor Duitsland)
De hoogste groeicijfers in de dienstenexport naar Nederland behaalde Duitsland op het gebied van de IT-diensten. Terwijl de IT-leveranciers in 1998 nog een duidelijke achteruitgang moesten incas-seren, wisten ze dit verlies in 1999 niet alleen goed te maken, maar zelfs een fikse stijging te boeken: Nederland importeerde 71,6% meer diensten uit Duitsland dan het voorgaande jaar. Ook deden de Nederlanders een groot beroep op de Duitse dienstverlening op het gebied van octrooien en licenties (rechten, gages, leenvergoedingen). De groei van 22,7 procent in deze sector was echter niet voldoende om de scherpe daling van 1998 te compenseren. De post- en koeriersdien-sten vertoonden net als in het voorgaande jaar een forse groei. De financiële dienstverlening kwam weer terug op haar normale niveau, nadat 1998 een uitzonderlijke groei te zien had gegeven (1998: +85%). Voor de sector reizen kan worden geconcludeerd dat de waarde van de dienstverlening aan Nederlandse vakantiegangers in Duitsland in 1999 stabiel bleef (-0,5%). Volgens de gegevens van het Statistisches Bundesamt overnachtten de Nederlanders echter aanmerkelijk vaker in Duitse hotels met meer dan 9 bedden dan in het voorgaande jaar (+4,2%).

Import van diensten (uitgaven voor Duitsland)

In de doorvoerhandel ontwikkelde de dienstenimport zich uitstekend, met een waarde die in 1999 met maar liefst 237,3% omhoogschoot. Dit is wellicht te verklaren door het feit dat de Nederlandse transportondernemers, in tegenstelling tot hun Duitse collega's, de hoge brandstofprijzen niet volle-dig aan hun klanten doorberekenden en zij konden de Duitse ondernemingen - gesteund door de lagere lonen en motorrijtuigenbelastingen in Nederland - een aantrekkelijke prijs-kwaliteitsverhou-ding bieden. Ook de verzekeringsbranche en de ingenieurs- en IT-diensten wisten met bijna 50% aan-zienlijke groeicijfers te realiseren. Minder verheugend waren echter de ontwikkelingen in de reis- en transportsector. Er kwamen duidelijk minder Duitsers naar Nederland, waardoor de uitga-ven in de reissector met 9,2% en in het personenvervoer zelfs met 43,1% achteruitgingen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat 1998 een bijzonder regenachtig jaar was, wat de Duitse toeristen er misschien van heeft weerhouden weer in Nederland op vakantie te gaan. De Nederlandse statistie-ken geven echter geen daling van het aantal Duitse vakantiegangers te zien.

INKOMSTEN UIT BEROEPSARBEID EN VERMOGEN

De kleinste post op de lopende rekening zijn de inkomsten uit beroepsarbeid en vermogen. Onder de inkomsten uit beroepsarbeid vallen naast lonen en salarissen ook de winst uit onderneming en de huuropbrengst van woningen en gebouwen. Tot de inkomsten uit vermogen behoren onder meer rente-inkomsten, netto-pachtopbrengsten en inkomsten uit immateriële dividenden. In verge-lijking met 1998 kon de kloof tussen inkomsten en uitgaven dit jaar duidelijk verkleind worden.

In tegenstelling tot de handel tussen Duitsland en alle andere EU-lidstaten (behalve Ierland) ver-toont de Duits-Nederlandse lopende rekening in zijn geheel ook dit jaar weer een negatief saldo.

Lopende rekening Duitsland-Nederland 2000

Goederenhandel
Uitvoer 64,5 mld. DM
Invoer 68,9 mld. DM
Saldo 4,4 mld. DM

Dienstenverkeer
Inkomsten 10,1 mld. DM
Uitgaven 14,4 mld. DM
Saldo 4,3 mld. DM

Inkomsten uit beroeps-
Arbeid en vermogen
Inkomsten 4,2 mld. DM
Uitgaven 10,9 mld. DM
Saldo 6,7 mld. DM

Saldo totaal 15,4 mld. DM

VOORUITZICHTEN VOOR 2000

Voor het jaar 2000 zijn de vooruitzichten voor de wereldeconomie in het algemeen positief te noe-men. Het herstel in Azië, de krachtige groei in West-Europa, het economische herstel in Midden- en Oost-Europa en de blijvend hoge vraag op de Noord-Amerikaanse markt hebben een stimulerende invloed op zowel de Duitse als de Nederlandse economie. Ook de handel tussen beide landen zal hiervan profiteren.
De Duitse economie verkeert momenteel in een herstelfase. Deze zal ook in 2000 weer krachtig door de export worden aangezwengeld. Te verwachten is echter, dat de lichte verbetering van de situatie op de arbeidsmarkt zich ook geleidelijk in een verhoging van de particuliere consumptie zal vertalen. De Nederlandse conjunctuur blijft zeer dynamisch. De binnenlandse vraag zal blijven groeien. Het tekort aan arbeidskrachten zal echter remmend werken in de sectoren informatica, ICT, gezondheidszorg, de bouw en verschillende andere technische sectoren.

Duitsland zal voor Nederland ook in 2000 met afstand de belangrijkste leverancier blijven. De marktpositie van de Duitse aanbieders in Nederland blijft stabiel. Omgekeerd lijkt de betekenis van Nederland als leverancier van goederen en diensten voor Duitsland iets af te nemen. Nadat het in 1998 in het goederenverkeer van de derde naar de vierde plaats was gezakt, moest het 1999 met de vijfde plek genoegen nemen. In de dienstensector werd Nederland 1999 door Italië van de vierde naar de vijfde plaats verdrongen. Het is niet ondenkbaar dat de betekenis van de Duits-Nederlandse handel voor Duitsland, onder invloed van de wereldwijde economische dynamiek, nog verder terugvalt.

Opmerkingen voor de redactie:

Deze tekst is ook op te vragen onder www.dnhk.nl

Opmerking over de statistische basisgegevens:
Om de vergelijkbaarheid van de cijfers over de verschillende jaren te waarborgen, is de analyse ook dit jaar weer gebaseerd op de Duitse statistiek voor de buitenlandse handel, dat wil zeggen de cijfers van het Statistisches Bundesamt in Wiesbaden. Tussen de cijfers van het Statisti-sches Bundesamt en het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn verschillen mogelijk, die terug te voeren zijn op verschillen in onderzoekscriteria en -methoden.

Tabel 1
Goederenuitvoer van Nederland 1999 (voorlopige cijfers)
naar Duitsland Totale invoer Duitsland Waarde 1999 Aandeel(%) Waarde 1999 t.o.v. t.o.v.
1998 aan de 1998 totale In waarde invoer van in Waarde mld. DM in% in % Duitsland mld. DM in%
Totaal 68,91 100 - 0,7 8 853,08 + 3,0 Totaal excl.
energieprodukten 1 61,16 89 + 2,1 8 808,63 + 2,8 Energieprodukten 1 7,75 11 - 18,8 17 44,45 + 6,8
Landbouwprodukten,
voedings- en
genotmiddelen 13,74 20 - 14,0 20 69,22 -10,8 daarvan:
Dierlijke produkten 4,34 6 - 19,2 25 7,38 -15,3 Plantaardige produkten 8,58 12 - 11,7 22 39,34 -10,4
Industriële produkten 41,74 61 - 11,7 6 702,32 - 1,2 Daarva
Grondstoffen 0,58 0,8 - 27,5 2 36,70 +13,8 Halffabrikaten 1,09 16 - 17,4 19 59,80 -14,0 Fabrikaten 30,07 44 - 9,0 5 605,83 - 0,5
- Voorprodukten 8,28 12 - 15,2 9 87,41 -10,9
- Eindprodukten 21,79 32 - 6,4 4 518,42 + 1,5

1 Energieprodukten: Aardgas, aardolie en aardolieprodukten
Bron: Berekeningen van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel op basis van gegevens van het Statistische Bundesamt, Wiesbaden Tabel 2
Goedereninvoer van Nederland 1999 (voorlopige cijfers)
uit Duitsland Totale uitvoer Duitsland Waarde Jaar 1999 Aandeel (%) Waarde 1999 t.o.v. aan de t.o.v. Jaar 1998 totale 1998 In Waarde uitvoer Waarde van de in mld. DM in % in % Bonds mld. DM in % republiek

Totaal 64,46 100 - 3,7 7 984,07 + 3,0

Totaal excl.
energieprodukten. 63,24 98 - 3,2 6 975,71 + 3,0

Landbouwprodukten,
voedings- en
genotmiddelen 6,19 10 - 19,2 14 43,27 - 8,6

daarvan:
Dierlijke produkten 2,29 4 - 21,0 17 13,27 - 9,3

Plantaardige prod. 3,01 5 -

16,6 14 21,30 -10,2

Industriële prod. 53,72 83 - 7,0 6 898,30 +
0,5

daarvan:
Grondstoffen 0,77 1 - 17,2 12 6,66 - 6,1

Halffabrikaten 4,45 7 - 15,4 11 41,33 - 4,5

Fabrikaten 48,49 75 - 6,0 6 850,31 +
0,8


- Voorprodukten 9,52 15 - 10,4 7 130,38 - 3,0


- Eindprodukten 38,97 60 - 4,9 5 719,94 +
1,6


1 Energieprodukten: Aardgas, aardolie en aardolieprodukten
Bron: Berekeningen van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel op basis van gegevens van het Statistische Bundesamt, Wiesbaden

Tabel 3

Buitenlandse Handel van Nederland met Duitsland 1999 (voorlopige cijfers)

Uitvoer naar Duitsland Invoer uit Duitsland

Waarde 1998 Waarde 1998 t.o.v. t.o.v in 1997 in 1997 mln. DM in% mln. DM in%

TOTAAL 68.908 - 0,7 64.464 - 3,7

LANDBOUWPRODUKTEN 13.741 - 14,0 6.186 - 19,3

daarvan:
Melk 237 - 19,6 1.084 - 27,5 Boter 285 - 26,8 25 - 29,5 Kaas 1.267 - 15,7 188 - 19,0 Vlees en vleesprodukten 1.739 - 21,9 583 - 6,9 Eieren 378 - 20,2 37 - 20,1 Groenten (vers) 1.815 - 11,8 100 - 15,6 Groenten en fruit in
conserven, vruchtensappen 656 - 5,5 322 - 4,7 Cacaoprodukten 423 - 7,1 168 - 0,5 Margarine en spijsvetten 659 -20,7 347 -35,2 Levende planten 2.321 -21,4 76 -14,4
INDUSTRI.LE PRODUKTEN 41.742 -11,7 53.716 - 7,1

daarvan:
Chemische produkten 9.418 - 8,4 9.314 - 6,5 Kunststofprodukten 846 - 9,4 1.401 -13,6 Aardgas, aardolie en

-produkten 7.747 -18,8 1.227 -21,5 Machines 5.531 - 5,2 7.818 - 6,9 Machines voor
Metaalbewerking 70 -11,1 373 - 8,3
-Mach. v.d. textielindustrie 22 -36,5 103 -12,1
-Mach. v.d. landbouw 111 -27,3 432 +15,8
-Motoren en generatoren 197 +22,4 309 +10,7
-Pompen en luchtkompres. 254 - 7,9 928 + 2,0
-Ophaalmachines 217 -23,0 546 - 0,5
-Mach. v.d. grafische ind. 83 -25,1 459 -20,9
-Kantoor- en informatie
verwerkende machines 3.582 - 0,3 1.816 -12,6
-Mach. v.d. voedings-mid.ind. 64 -32,9 164 -10,3 Andere machines 932 -11,6 2.686 - 8,2 Elektrotechnische
produkten 3.942 + 2,5 6.704 0 Voertuigen voor wegvervoer 2.959 - 3,3 7.197 0 Basismetaalprodukten 2.055 -27,4 2.960 -19,0 Kleding en textiel 1.990 -16,0 3.330 -10,9 Metaalwaren 1.653 -19,0 3.369 -12,1 Papier, karton
en waren daarvan 1.087 -17,5 2.029 -11,4 Fijnmech. en opt. Produkten 1.021 - 4,6 1.816 - 5,4 Houtwaren 330 -23,7 1.224 + 1,3
Retourgoederen, Onderdelen 13.425 +117,5 4.563 +212,2

Bron: Berekeningen van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel op basis van gegevens van het Statistische Bundesamt, Wiesbaden

23 mei 00 11:00

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie