Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare vergaderingen gemeente Castricum

Datum nieuwsfeit: 23-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Castricum


Info-bulletin gemeente Castricum

RAADSVERGADERING.

Op donderdag 25 mei 2000, aanvang 19.30 uur vergadert de Castricumse gemeenteraad. Deze vergadering is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

Agenda:


- Voorbereidingsbesluiten voor Burgemeester Zaalbergstraat 14, Overtoom 3-5, Korte Cieweg 13, Boccherinistraat 9, Boccherinistraat 7 en Verlegde Overtoom 36,


- Extra krediet herinrichting Oranjelaan,


- Subsidiëring godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op de openbare scholen,


- Noodhuisvesting openbare basisschool De Sokkerwei,

- Vaststelling algemene subsidieverordening,

- Bestemming reserve groot onderhoud sportcomplexen,

- Aanwijzing klachtencommissie en een secretaris van deze klachtencommissie Wet Inschakeling Werkzoekenden,

- Uitvoering bouw- en installatiewerkzaamheden in kader groot onderhoud gemeentelijke gebouwen,


- Werkzaamheden voortvloeiend uit plan van aanpak bij Risico-inventarisatie en evaluatie brandweer,


- Extra krediet invoering Euro,


- Fusie Gasbedrijf,


- Aanbieding van de Rekening 1999.

OVERLEG CAL

Op maandag 29 mei 2000 is er een gezamenlijke en openbare bijeenkomst van de gemeenteraden van Akersloot, Castricum en Limmen in de 'Burgerij' Dusseldorperweg 103 in Limmen; aanvang 19.30 uur. Deze avond zal plaats vinden ter voorbereiding op de voorgenomen besluitvorming in de maand juni (raadsvergaderingen op 22 juni 2000) rond de samenvoeging van de gemeenten Akersloot, Castricum en Limmen. De avond zal voornamelijk een informeel karakter hebben en staat onder leiding van de voorzitter van de Stuurgroep, de burgemeester van Castricum, de heer C.J.D. Waal.

SPORTRAAD

De Sportraad vergadert op maandag 29 mei 2000 in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze openbare vergadering begint om 20.00 uur.
Agenda:


- Stand van zaken Contactpersonen, bijzonderheden clubbladen

- Subsidiëring Projecten Fonds Sport (meerdere aanvragen ingediend door C.S.V., S.C.C., A.V.C. en M.H.C.C.),


- Verantwoordingen (drie aanvragen M.H.C.C.),

- Stand van zaken Sportnota: beheersnotitie, Wouterland, Noord-End en De Duinloper.

KENNISGEVING ONTVANGEN AANVRAGEN OM EEN BOUWVERGUNNING / MELDINGEN BOUWVOORNEMEN

04.05.00 Prins Mauritsstraat 44 plaatsing schuur
08.05.00 Verlegde Overtoom 3 uitbreiding verdieping
09.05.00 Ruiterweg 21d wijziging voorpui op de verdieping
Prinses Irenestraat 33 uitbreiding woning

10.05.00 Griegstraat 17 vergroting schuur

12.05.00 Jacob Rensdorpstraat 20 uitbreiding woning
Dr. Jacobilaan 5 uitbreiding woning

De kennisgeving van een aanvraag impliceert niet dat de vergunning wordt verleend.

KENNISGEVING TER INZAGE LIGGENDEMELDINGEN EN AANVRAGEN BOUWVERGUNNINGEN

Met ingang van donderdag 25 mei 2000 liggen, in verband met een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan, gedurende 2 weken bij de receptie van het gemeentehuis de volgende plannen ter inzage:
Duinweg 2 plaatsing machineberging

Bachstraat 23 vergroting schuur

Berkenlaan 11 uitbreiding woning

Korte Cieweg 36 vestiging telemarketingsbedrijfje
Een ieder kan gedurende deze termijn van terinzagelegging schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van deze vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders naar voren brengen.
AFGEGEVEN BOUWVERGUNNINGEN EN GEHONOREERDE MELDINGEN:
18.05.00

Burg. Zaalbergstraat 1a uitbreiding woning

Grutto 57 uitbreiding woning

Dorpsstraat 115 plaatsing antenne-installatie

Dr. Ramaerlaan 6 uitbreiding woning

Tulpenveld 50 uitbreiding woning

Heereweg 19a bouw schuur t.b.v. het gebruik als huishoudelijke berg- en/of werkruimte en/of dierenverblijf + sloop bestaande schuur
Breedeweg 72 bouw schuur t.b.v. het gebruik als huishoudelijke berg- en/of werkruimte

Stetweg 3 plaatsing dakkapel

Stetweg 31 plaatsing dakkapel

Bremlaan 16 uitbreiding woning en garage/berging
AFGEGEVEN SLOOPVERGUNNING:

18.05.00 Heereweg 1 voor asbest-houdende omtimmering en asbest-houdend ventilatiekanaal (asbestpijp)

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling VRO in het gemeentehuis. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na de datum van verzending of uitreiking van het betreffende besluit te worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Castricum.
FEESTDAGEN (HEMELVAARTDAG)

Op donderdag 1 juni a.s. zijn alle gemeentelijke diensten vanwege Hemelvaartdag gesloten. Op 31 mei a.s. zal er geen grof vuil worden opgehaald. De vuilniswagens en het personeel zullen worden ingezet om op die dag de routes van donderdag 1 juni te verzorgen. In wijk 8 (deel Molendijk-Zuid) zal de grijze rolemmer op woensdag 31 mei geleegd worden. In wijk 1 (Noord-End) en wijk 2 (Molendijk-Noord) zullen de groene rolemmers op donderdag 1 juni niet geleegd worden. Er is ook geen vervangende datum. Raadpleeg zonodig uw afvalkalender. Zet op die dagen de rolemmers alstublieft tijdig (7.30 uur) aan de kant van de weg.

AFRONDING WERKZAAMHEDEN

Op donderdag 25 mei a.s. zullen de werkzaamheden aan de bocht Stationsweg/Dorpsstraat worden afgerond. Op woensdag 24 en donderdagmorgen 25 mei a.s. zullen de belijningen op het wegdek worden aangebracht, waardoor het verkeer met enig oponthoud rekening moet houden. Op donderdag 25 mei rond 14.00 uur zal het kruispunt Dorpsstraat-Stationsweg officieel weer geheel worden opengesteld voor het verkeer. De spoorwegovergang Kramers-weg/Mient blijft voorlopig nog afgesloten voor het verkeer. Ook de werkzaamheden aan de rotonde C.F. Smeetslaan zullen deze week worden afgerond, waardoor deze rotonde voor het verkeer zal worden opengesteld. De C.F. Smeetslaan tussen de Dr. De Jonghweg en de Martin Luther Kinglaan/Dorcamp blijft afgesloten voor het verkeer in verband met de werkzaamheden aan de vijver.

SERVICETAXI/OV-TAXI

Op 1 juni 2000 wordt het servicetaxi-systeem opgeheven. Op die datum wordt een nieuw taxisysteem geintroduceerd, de OV-taxi. ConneXXion zal (net als voor de servicetaxi) als vervoerder optreden.

De OV-taxi biedt inwoners van Castricum die om medische redenen niet met het openbaar vervoer kunnen reizen de mogelijkheid om tegen een laag tarief van deur tot deur te reizen.

Mensen die wel gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer kunnen ook met de OV-taxi reizen, maar tegen een hoger tarief, dit geldt ook voor 65-plussers. Deze categorie reist dus niet meer automatisch tegen het lage tarief!

De servicetaxi-pas is vanaf 1 juni 2000 niet meer geldig.

Enkele kenmerken van de OV-taxi:


- Het tarief is afhankelijk van het aantal verreden zones (net zoals het openbaar vervoer).


- 1 zone f1,00 - 5 zones f. 3.00


- 2 zones f1,50 - 6 zones f. 6.00


- 3 zones f2,00 - vanaf 6 zones f. 6.00 per extra zone

- 4 zones f2,50


- Gezinsleden reizen mee voor het lage tarief

- Indien er om medische redenen reisbegeleiding noodzakelijk is dan mag deze begeleider gratis meereizen.


- Er kan gereisd worden tussen 06.00 en 24.00 uur
Als u om medische redenen geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer, en daarom gebruik wilt maken van de OV-taxi, kunt u een OV-taxipas aanvragen bij de gemeente Castricum. De kosten van de pas bedragen f7,25 per pas. Het verstrekken van een nieuwe pas, na verlies van de oude, gaat f10,00 kosten. Het aanvraagformulier voor de OV- taxipas kunt u ophalen of aanvragen bij:

Truus Min, telefoon 0251-661306 of Marleen Engel telefoon 0251-661205

BEKENDMAKINGEN

Wet geluidhinder.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft op 24 april 2000 de hoogst toelaatbare waarde van de geluidsbelasting vastgesteld voor de gevels van de woningen aan de Heereweg en de Bleumerweg. Hierbij is tevens besloten tot het nemen van maatregelen tot het terugdringen van de geluidsbelasting vanwege de Heereweg. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 17 mei in de infohoek van het gemeentehuis ter inzage.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie bezwaar indienen bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Bronbemaling

Met ingang van 25 mei 2000 tot 22 juni a.s. ligt in de infohoek van het gemeentehuis ter inzage: een gedoogbeschikking voor het toepassen van bronbemaling bij het bouwrijp maken van het woningbouwplan Bonhoeffer College.

Bezwaren kunnen voor 22 juni a.s. ingediend worden bij Uitwaterende Sluizen, Postbus 15, 1135 ZH Edam.

VERHUUR VRIJE SECTOR HUURWONING VAN DELTA LLOYD

In de gemeente Castricum komt per 1 juli a.s. voor verhuur beschikbaar de eengezinswoning:

Tolweid 26

Huur f 1.115,59 per maand, m.i.v. 1 juli 2000 zal de huur worden aangepast.

De voorwaarden voor verhuur zijn:

Minimaal belastbaar inkomen per jaar: f70.000

Aantal leden huishouden ; minimaal 2 personen

Bij toewijzing van deze woning hebben ingezetenen die minimaal 1 jaar in de gemeente Castricum woonachtig zijn voorrang.

Belangstellenden moeten zich voor 2 juni a.s. schriftelijk melden bij de afdeling Sociale Zaken en Welzijn, Postbus 1301, 1900 BH Castricum.
EXPOSITIE GEMEENTEHUIS

Hakim Amini is afkomstig uit Afghanistan en woont nu bijna vijf jaar in Castricum. Hakim is geoloog, is getrouwd en heeft drie kinderen. Zijn grote hobby is houtbewerking, dit doet hij al sinds 1965. Hij maakt beelden met vrij vormen en mozaïek. Voor de beelden gebruikte hij speciaal berkenhout uit het oosten en het zuiden van Afghanistan, maar dit soort hout is in Nederland niet te krijgen. Daarom is hij nu met mozaïek bezig. Hakim maakt mozaïek doosjes en andere voorwerpen die worden versierd met een oud Afghaans patroon of zijn eigen ontwerp. De doosjes en een beeld van Hakim zijn te bezichtigen in het gemeentehuis tijdens kantooruren.

Is uw reisdocument nog wel geldig?

Als u naar het buitenland (ongeacht welk land) reist en ongeacht hoe lang u daar verblijft, hebt u altijd een geldig Paspoort of geldige Europese Identiteitskaart nodig.

Het reizen met een document, waarvan de geldigheidsduur verstreken is, is niet toegestaan.

Reisdocumenten dienen in principe persoonlijk te worden aangevraagd.

Het aangevraagde reisdocument ligt de volgende werkdag 's-middags vanaf half twee klaar en dient persoonlijk te worden afgehaald.

Zowel het Paspoort als de Europese Identiteitskaart hebben een geldigheidsduur van 5 jaar.

Paspoort

Toestemming is nodig tot 18 jaar van beide ouders/gezaghouders.

Het Paspoort is wereldwijd geldig maar voor sommige landen is het tevens nodig dat u over een visum beschikt. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij het reisbureau, waar u de reis boekt of bij de ambassade van het betreffende land.

Op het moment van afgifte (maar ook via latere aanvulling) is het mogelijk kinderen in het Paspoort te laten bijschrijven.

Kinderen kunnen in het paspoort van beide ouders worden bijgeschreven. Hiervoor is wel de schriftelijke toestemming van de andere ouder/gezaghouder noodzakelijk. Deze bijschrijving is geldig tot 16 jaar (Tsjechië tot 15 jaar).

De leges voor een paspoort bedragen f 100.-.

Europese Identiteitskaart

Toestemming is nodig tot 12 jaar van beide ouders/gezaghouders.

Kinderen kunnen niet op de Europese Identiteitskaart worden bijgeschreven.

De Europese Identiteitskaart is slechts geldig voor een beperkt aantal Europese landen: (Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje, Turkije, IJsland, Zweden en Zwitserland.)

De leges voor een Europese Identiteitskaart bedragen f 40.-.

Wat moet u bij de aanvraag altijd inleveren?

* Twee identieke, recente, niet gebruikte (kleur of zwart/wit) pasfoto's van 3,5 x 4,5 cm. (geen automaatfoto's of stickerfoto's of digitale foto's).


* De reisdocumenten (paspoort, Europese Identiteitskaart, Gemeentelijke Identiteitskaart en Toeristenkaart), die u in uw bezit heeft, of waarin u staat bijgeschreven, ook al is de geldigheidsduur verlopen


* De verschuldigde leges.

*

* Openingstijden afdeling Burgerzaken

Afdeling Burgerzaken is dagelijks geopend van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Daarnaast wordt op donderdag-avond van 19.00 uur tot 20.00 uur voor reisdocumenten een klaar-terwijl-u-wacht-service verleend.

Aanvraagformulieren, waarop ouders/gezaghouders hun toestemming kunnen verlenen zijn verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken, tel 661236/661246

STRAND

Van 1 mei tot 1 oktober is het verboden om overdag met honden en paarden op het strand te komen. Honden zijn toegestaan op het strand vanaf 20.00 uur , paarden zijn toegestaan vanaf 19.00 uur.

BEREIKBAARHEID GEMEENTE

Het gemeentehuis is 's morgens vanaf 8.30 telefonisch te bereiken. Wanneer zich voor 8.30 uur een probleem voordoet waar u de gemeente voor nodig hebt, zoals een verstopt riool dan kunt u de gemeente rechtstreeks bereiken van 7.30 uur tot 8.30 uur op nummer 661327.

Castricum, 24 mei 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie