Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord vragen over leverantie F-16's aan Emiraten

Datum nieuwsfeit: 23-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Defensie
Kamervragen en antwoorden


Leveranties van F-16's aan de Verenigde Arabische Emiraten.

23-05-2000

Onderwerp
Antwoorden op de vragen van het Tweede-Kamerlid Van Bommel (SP) inzake leveranties van F-16's aan de Verenigde Arabische Emiraten.
Vraag 1
Kent u het bericht "Dutch Offer the U.A.E. 20 Used F-18=6A/B's? Antwoord
Ja.

Vraag 2
Vinden er onderhandelingen plaats met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) over de verkoop van Nederlandse F-16s? Zo ja, kunt u toelichten over hoeveel F-16s het gaat en in welk stadium de onderhandelingen zich bevinden?
Vraag 3
Is het waar dat er binnenkort afgevaardigden van het ministerie van Defensie een bezoek zullen brengen aan de VAE of kort geleden hebben gebracht? Zo ja, was het doel van dit bezoek om verder te onderhandelen over deze transactie?
Zo nee, wat is of was dan het doel van dit bezoek? Antwoord 2 en 3
Met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) worden door vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie besprekingen gevoerd over de verkoop van twintig overtollige F-16's. Die gesprekken hebben voor een deel plaatsgevonden in de VAE. De eerste aanzet tot deze besprekingen dateert uit 1993, toen de VAE Nederland benaderde over de mogelijkheid overtollige F-16's te kopen. Deze besprekingen zijn thans in een stroomversnelling gekomen.

Vraag 4
Hebben militaire autoriteiten in Dubai gevraagd om medewerkers van de Nederlandse luchtmacht om de training en de omscholing van het personeel te begeleiden bij deze eventuele aankoop? Zo ja, bent u van plan Nederlandse militairen naar de VAE te sturen? Antwoord
Bij verkoop van overtollig materieel is het veelal noodzakelijk de klant te assisteren bij de opleiding van personeel. In beginsel gebeurt dat in Nederland. Soms is het nodig ter plaatse aanvullende assistentie te verlenen. Of een en ander bij eventuele verkoop van F-16's aan de VAE het geval zal zijn, is thans nog niet te beoordelen.
Vraag 5
Nemen de Verenigde Arabische Emiraten niet deel aan het Verenigde Naties wapenregister? Zo ja, op welke wijze zal dit meegenomen worden in de uiteindelijke beslissing te leveren aan dit land, gezien de recentelijke invoering van de toetsing aan het VN-wapenregister als onderdeel van criterium 6 in het Nederlands wapenexportbeleid? Vraag 6
Geeft Amnesty International aan dat er in de VAE frequent schendingen van mensenrechten voorkomen? Zo ja, deelt u dan de mening dat vergunningaanvragen voor leveranties van militaire goederen aan dit land, gezien de geest van het Nederlands wapenexportbeleid, niet afgegeven moeten worden?
Vraag 7
Is de VAE in een instabiele regio, c.q. spanningsgebied gelegen? Zo nee, waarop baseert u die mening? Zo ja, deelt u dan de mening dat vergunningaanvragen voor leveranties van militaire goederen aan dit land, gezien de geest van het Nederlandse wapenexportbeleid, niet afgegeven moeten worden?
Vraag 8
Deelt u de mening dat er in de VAE geen sprake is van democratie? Is het oprichten van vakbonden en politieke partijen er verboden? Vinden er geen
van meningsuiting, vrijheid van vergadering, gebrekkige rechtspraak)? Zo ja, deelt u dan de
mening dat vergunningaanvragen voor leveranties van militaire goederen aan dit land, gezien de geest van het Nederlands wapenexportbeleid, niet afgegeven moeten worden?
Antwoord 5,6,7 en 8
De toets op deelname aan het VN-wapenregister wordt, blijkens de brief van 22 februari 2000 van de Minister van Buitenlandse zaken en de Staatssecretaris van Economische zaken (vergaderjaar 1999-2000, Kamerstuk 22 054 Nr. 47), uitgevoerd in het kader van de toets op het zesde criterium van het wapenexportbeleid, waarin het gedrag van het land van eindbestemming tegenover de internationale gemeenschap wordt getoetst. Aldus zal ook geschieden ten aanzien van eventuele leveranties aan de VAE. De VAE zijn een een betrouwbare partner in de internationale gemeenschap, doch nemen niet deel aan het VN-wapenregister. Dit gegeven zal derhalve in de context van het zesde criterium in negatieve zin meewegen in de totaalafweging bij een besluit over het verlenen van een vergunning voor de eventuele uitvoer van militaire goederen naar dat land.
Het tweede criterium van het wapenexportbeleid toetst de gevolgen van de voorgenomen uitvoer aan de mensenrechtensituatie in het land van eindbestemming. Een vergunning wordt niet verleend indien een duidelijk risico bestaat dat de goederen gebruikt zullen worden voor binnenlandse onderdrukking of mensenrechtenschendingen. Deze afweging wordt gemaakt met inachtneming van de aard van de goederen. In dit verband kan niet worden gesteld dat van een dergelijk risico sprake is. Ook de rapportages van Amnesty International (o.a. het Jaarboek 1999) wijzen niet in deze richting.

Het vierde criterium van het wapenexportbeleid toetst de gevolgen van de voorgenomen uitvoer voor de vrede, veiligheid en stabiliteit in de regio. Een vergunning wordt niet verleend indien een duidelijk risico bestaat dat het materieel voor agressie jegens een ander land zal worden gebruikt, of dat er kracht mee zal worden bijgezet aan territoriale aanspraken. De VAE hebben weliswaar aanspraken op drie door Iran in 1971 bezette eilanden in de Golf, maar deze geven geen aanleiding tot spanningen tussen de beide landen, die doen vrezen voor een gewapend conflict. Overigens heeft de Minister van Buitenlandse zaken op 18 mei jongstleden de Kamer een notitie over de toepassing van dit zogenoemde spanningsgebiedcriterium doen toekomen.

De VAE kennen geen democratie in de westerse zin des woords. Zo is het verboden om politieke partijen en vakbonden op te richten en is de vrijheid van meningsuiting beperkt. De vraag of een land een democratie in westerse zin is, vormt echter geen apart criterium van het wapenexportbeleid. Wel toetst het derde criterium van het wapenexportbeleid de interne situatie in het land van eindbestemming op het bestaan van spanningen of gewapende conflicten. Indien de in de vraagstelling genoemde factoren aanleiding zouden geven tot het ontstaan van dergelijke spanningen of conflicten, zou de toets op het derde criterium negatief moeten uitpakken. Daarvan is in het geval van de VAE echter geen sprake. Voor zover de in de vraag genoemde kwesties zouden leiden tot schendingen van mensenrechten, zij verwezen naar bovenstaande opmerkingen over het tweede criterium van het wapenexportbeleid.

Op basis van bovenstaande overwegingen ten aanzien van het over het algemeen positieve gedrag van de VAE ten opzichte van de internationale gemeenschap, het ontbreken van interne spanningen, de situatie met betrekking tot de mensenrechten alsmede de regionale omstandigheden, zou het totaaloordeel over een eventuele vergunningaanvraag voor de uitvoer van F-16 vliegtuigen naar de VAE op dit moment alles afwegende positief luiden. Het is ook op grond van deze overweging dat de besprekingen met de VAE zijn voortgezet.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie