Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Amendement omzetten mestproductierecht naar pluimveerecht

Datum nieuwsfeit: 23-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

gew amendement snijder-hazelhoff over omzetting van mestp roductierechtem naar pluimveerechten

Gemaakt: 24-5-2000 tijd: 9:37

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2
Vergaderjaar 1999-2000


26 473

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van pluimveerechten

Nr. 13

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SNIJDER-HAZELHOFF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 23 mei 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel A, onder 2, komt te luiden:


2. Onder vervanging van het leesteken punt na onderdeel af door een puntkomma worden de volgende onderdelen toeg
evoegd:

ag. pluimveerecht: in kilogrammen fosfaat uitgedrukte hoeveelheid dierlijke meststoffen afkomstig van kippen en kalkoenen die op grond van het bij of krachtens hoofd-stuk V, titel 2, uitgezonderd artikel
58d, bepaalde in een kalenderjaar ten hoogste op een bedrijf mag worden geproduceerd;

ah. latente ruimte binnen het pluimveerecht: deel van het pluimveerecht, bepaald overeenkomstig artikel 58ha, 58ia of de krachtens artikel 58k gestelde regels, en overeenkomstig artikel 58l, tweede lid;

ai. concentratiegebied: concentratiegebied Zuid of concentratiegebied Oost als aangegeven in bijlage B behorende bij artikel 1 van de Wet herstructurering varkenshouderij;

aj. overdracht: eigendomsovergang, het vestigen of overdragen van een zakelijk gebruiksrecht dan wel het tenietgaan van dat recht, of het tot stand komen of eindigen van een door de grondkamer goedgekeurde pachtovereenkomst;

ak. milieuvergunning: vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer.

II

Artikel I, onderdeel G, wordt als volgt gewijzigd:

A. Na artikel 58h wordt het volgende artikel ingevoegd:

Artikel 58ha


1. Het overeenkomstig artikel 58h bepaalde pluimveerecht wordt vergroot met een hoeveelheid fosfaat die overeenkomt met de latente ruimte binnen het niet-gebonden mestproductierecht, bestemd voor de productie van pluimveemest.


2. De in het eerste lid bedoelde latente ruimte wordt bepaald door het voor het referentiejaar geldende niet-gebonden mestproductierecht te verminderen met:


- de hoeveelheid dierlijke meststoffen, bepaald overeenkomstig artikel
58h, en


- de in dat jaar geproduceerde dierlijke meststoffen afkomstig van andere dieren dan kippen en kalkoenen, voorzover deze productie groter is dan het voor dat jaar geldende grondgebonden mestproductierecht,
en de uitkomst daarvan te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller
overeenkomt met de hoeveelheid dierlijke meststoffen, bedoeld in het eerste gedachtestreepje, en de noemer met de som van de hoeveelheden dierlijke meststoffen, bedoeld in het eerste en het tweede gedachtestreepje.


3. De latente ruimte is ten minste nihil, en niet groter dan het voor het referentiejaar geldende niet-gebonden mestproductierecht.
B. Na artikel 58i wordt het volgende artikel ingevoegd:

Artikel 58ia


1. Het overeenkomstig artikel 58i bepaalde pluimveerecht wordt vergroot met een hoeveelheid fosfaat die overeenkomt met de latente ruimte binnen het niet-gebonden mestproductierecht, bestemd voor de productie van pluimveemest.


2. Ingeval artikel 58i, eerste lid, van toepassing is wordt de in het eerste lid bedoelde latente ruimte bepaald door de met overeenkomstige toepassing van artikel 58ha, tweede en derde lid, bepaalde latente ruimte van elk van de oorspronkelijke bedrijven en het door samenvoeging ontstane bedrijf bij elkaar op te tellen, met dien verstande dat voor de overeenkomstige toepassing van die artikelleden de hoeveelheden dierlijke meststoffen afkomstig van de onderscheiden diersoorten over het gehele jaar worden gemiddeld.

3. Ingeval artikel 58i, tweede lid, van toepassing is wordt de in het eerste lid bedoelde latente ruimte bepaald door de met overeenkomstige toepassing van artikel 58ha, tweede en derde lid, bepaalde latente ruimte van elk van de oorspronkelijke bedrijven bij elkaar op te tellen.

C. In artikel 58j, eerste lid, wordt 'het overeenkomstig artikel
58h of 58i bepaalde pluimveerecht' vervangen door: het overeenkomstig de artikelen 58h en 58ha, of de artikelen 58i en 58ia bepaalde pluimveerecht.

D. In artikel 58k wordt, onder vernummering van het derde lid tot vierde lid, na het tweede lid het volgende lid ingevoegd:


3. Bij de in het eerste lid bedoelde maatregel wordt voor bedrijven waarop het eerste lid van toepassing is, voorzien in een van de artikelen 58ha en 58ia afwijkende bepaling van de latente ruimte binnen het pluimveerecht.

E. Aan artikel 58l wordt, onder plaatsing van de aanduiding '1.' voor de huidige tekst, het volgende lid toegevoegd:


2. Ingeval toepassing van het eerste lid leidt tot een kleiner pluimveerecht dan het pluimveerecht bepaald overeenkomstig deze paragraaf of de krachtens artikel 58k gestelde regels, wordt deze verkleining eerst ten laste gebracht van de latente ruimte binnen het pluimveerecht.

F. Aan artikel 58o wordt, onder plaatsing van de aanduiding '1.' voor de huidige tekst, het volgende lid toegevoegd:


2. In afwijking van het eerste lid kan de latente ruimte binnen het pluimveerecht niet naar een ander bedrijf overgaan.
G. Aan artikel 58q wordt het volgende lid toegevoegd:


5. Op het tijdstip van registratie van de kennisgeving vervalt de latente ruimte binnen het pluimveerecht van het bedrijf waarvan het pluimveerecht afkomstig is.

H. In artikel 58r, eerste lid, onderdeel a, wordt 'dan overeenkomt met het pluimveerecht' vervangen door: dan overeenkomt met het pluimveerecht, verminderd met de latente ruimte binnen dat pluimveerecht.

Toelichting

Het voorliggend wetsvoorstel, waarbij de omzetting van mestproductierechten naar pluimveerechten plaatsvindt op basis van het gemiddeld aantal stuks pluimvee dat op het bedrijf aanwezig was in een referentiejaar, kan een groot aantal knelgevallen opleveren. Juridische procedures kunnen daarvan het gevolg zijn en deze kunnen grote onzekerheden voor de sector met zich meebrengen. Dit amendement beoogt alle, bij Bureau Heffingen, geregistreerde en benutte mestproductierechten om te zetten in pluimveerechten. De niet-benutte, niet-grondgebonden mestproductierechten voor pluimvee worden met dit amendement omgezet in «latente» pluimveerechten. De latente rechten, oftewel de werkruimte, mogen door de pluimveehouder worden benut binnen het eigen bedrijf. Zij mogen niet worden verhandeld. Met dit amendement worden grote problemen rond de knelgevallen voorkomen, terwijl de strekking van het wetsvoorstel niet wordt aangetast.

Snijder-Hazelhoff

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie