Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag vergadering raadscommissie gemeente Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 23-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

Keywords: Commissie

Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie openbare werken en sociale voorzieningen, gehouden in het stadhuis van Enkhuizen op 23 mei 2000, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig: voorzitter,
secretaris,
leden:

de heer N.P. Dol
de heer N. Kegelaar
de heer D. van Pijkeren (RPF / SGP)
de heer J. Verjaal (D66)
de heer J. Knukkel (VL / GL)
de heer J. Kis (VL/GL)
de heer J. Tesselaar (EB)
de heer J.G. Langbroek (EB)
de heer J. Domburg (PvdA)
mevrouw E. Dangermond-Hilderink (VVD)
de heer H. Weijens (CDA)

Voorts aanwezig:

mevrouw K. van Loosdrecht, afd. EZ
de heer G. Santema, afd. Weg- en waterbouw
mevrouw J.A. van Rouwendal-van Die, notuliste

Afwezig met kennisgeving:

de heer J. Franx (vervangen door de heer Tesselaar)

Spreekrecht:

De heer J. Moerman, lid van het Charterplatform, spreekt in op agendapunt 4. Hij pleit voor het toestaan van laden en lossen op de Gependam. Er was vanuit uitgegaan dat bevoorrading was toegestaan. Pas toen duidelijk werd dat dit niet gold voor de gasten van de chartervaart, is aan de bel getrokken. Het Charterplatform heeft bureau Goudappel Coffeng ingeschakeld voor het maken van een verkeersplan. Spreker denkt dat de voorgestelde aanpassing niet veel kosten met zich mee brengt. Hij denkt dat het mogelijk is om het uitstel voor de aanbesteding van twee naar een maand terug te brengen. Hij roept de commissieleden op de dam zowel klantvriendelijk te maken voor de gebruikers als veilig voor recreatie.


1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij deelt mede dat de heren Langbroek, Kis en Verjaal definitief in deze commissie plaatsnemen, dat mevrouw Dangermond tijdelijk namens de VVD aanwezig is en dat de heer Tesselaar de heer Franx vanavond vervangt.
Op voorstel van de heer Tesselaar wordt agendapunt 4 behandeld na punt 2.

2. Verslag van de vergadering van 25 april 2000 Pag. 11 punt 3h, 4e regel van onderaf: 'De heren Franx en Verjaal...' wijzigen in: 'De heren Franx en Van Pijkeren sluiten zich hierbij aan.'
Pag. 12 punt 8: De drempel bij het Groene Kruisgebouw is verwijderd omdat scheuren ontstonden in de gevel van het pand van de Kauwgomballenboom. De verwijdering is tijdelijk; er wordt gezocht naar een oplossing.
Vervolgens wordt het verslag vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen


a. samenvatting vergadering d.d. 12 april 2000 van de adviesgroep milieu
De heer Langbroek vraagt of de fietsbalans de autobalans kan verstoren. Hij vindt dat fiets en auto gelijkwaardig moeten worden behandeld en dat er een fijnmaziger net voor auto's moet komen. Dit geldt niet vrachtauto's.
De heer Van Pijkeren vraagt zich af hoe lang gewacht moet worden of het middel Round up verboden wordt. De voorzitter vindt het jammer dat het al jaren duurt en hoopt op een snelle beslissing.
b. definitief bodemonderzoeksrapport en beschikking Westerstraat
213-215
De heer Tesselaar vraagt hoe het te rijmen is dat de vervuiling volgens de provincie ernstig en urgent is, maar dat het wel tot
2015 kan wachten. De voorzitter legt uit dat de vervuiling weliswaar ernstig is, maar in het tijdpad uitgezet pas in 2015 aan de beurt zal komen omdat ernstiger gevallen voor gaan. De heer Kegelaar voegt hieraan toe dat de termen tot verwarring leiden en dat hiervoor een prijsvraag is uitgeschreven. De vervuiling levert geen gevaar op voor het drinkwater. De verspreiding door het grondwater gaat dusdanig langzaam dat er geen acuut gevaar bestaat. De heer Knukkel stelt dat bij verhuizing van het garagebedrijf meer urgentie moet worden gegeven. Dit is volgens de voorzitter de inzet. De heer Kis vraagt waarom de vervuiler niet moet betalen. De secretaris antwoordt dat de vervuiling is veroorzaakt toen de normen nog anders lagen. Hierdoor wordt het een overheidsgeval. De normen voor een vergunning zijn nu dusdanig dat een dergelijke vervuiling niet opnieuw kan plaatsvinden. Van het PWN is nog geen bericht ontvangen. De bewoners hebben bericht gehad, met vermelding waar de stukken ter inzage liggen, en kunnen tot 3 juni reageren.

c. brief gemeente Laren d.d. 7 maart 2000 betreffende verzoek tot steun aan motie over voorgenomen wijziging van de Woningwet De heer Domburg vindt dat het argument van de gemeente niet klopt. Er is in Enkhuizen weliswaar iets geregeld, maar andere gemeenten hebben steun nodig. De voorzitter is het ermee eens en zal het college voorstellen de motie wel te ondersteunen uit solidariteit met gemeenten die geen beschermd stads- of dorpsgezicht hebben.
d. wijziging procedure advisering n.a.v. aanvragen voor Wvg-woningaanpassingen > f 5.000,-
De commissie neemt hiervan kennis.

e. nieuwbouw begraafplaats

In de vorige commissievergadering heeft de heer Van Pijkeren gevraagd of het krediet van f580.000 voor het kantoor en de loods wordt overschreden. De voorzitter heeft dit door Financiën laten doorrekenen en er wordt een overschrijding van f5.000 verwacht. Er is al f89.000 besteed. De voorzitter vindt deze kleine overschrijding al te veel omdat er maar twee in plaats van drie onderdelen worden gerealiseerd. Als de aula na de zomer leeg komt zal worden gekeken of zelfwerkzaamheid een mogelijkheid is. Er komt voor de aula een apart voorstel en een apart krediet. De heer Tesselaar heeft van wethouder Van Doornik de toezegging gekregen dat de container in het Donkere Laantje zou worden verwijderd of verplaatst maar dit is nog niet gebeurd. De voorzitter zal hierover contact opnemen.


1. autoverkeer op de Gependam
De voorzitter licht toe dat de havens één van de speerpunten was van de Trap nota. De bedoeling is om een toeristisch recreatieve impuls te geven. De provincie geeft een subsidie uit de Fin/ha pot. In het raadsbesluit van 1998 staat duidelijk dat de dam toegankelijk is voor voetgangers, bevoorraders en hulpdiensten en dat auto's niet verder mogen dan het Dirck Chinaplein. Bij het ontwerp is hiervan uitgegaan. Passagiers gaan lopend verder, al dan niet met gebruik van een systeem voor bagagevervoer. De dam moet ook aantrekkelijk zijn voor passsanten. In de afgelopen dagen is nagegaan dat er 23.000 passanten zijn tegen 19.000 op/afstappers. Zoals toegezegd zijn de financiële consequenties nagegaan. De wijzigingen zouden een tekort van 1.7 miljoen opleveren. Hij heeft telefonisch contact gehad met de heer Zwijndrecht van de provincie; deze heeft gezegd dat de verblijfsfunctie een belangrijke functie is en dat de subsidie in gevaar kan komen. Dit is geen definitieve toezegging maar een signaal.
Er is op de afgesproken datum gesproken met het Charterplatform, maar er was geen verkeersdeskundige aanwezig en er was nog geen plan. Vervolgens is besloten tot een nieuw gesprek dat gisteren heeft plaatsgevonden, waarbij er wel een plan was dat is toegelicht. De heer Santema en mevrouw Van Loosdrecht geven hiervan een eerste indruk.
De heer Santema zegt dat hoewel het uitgangspunt is dat de Gependam toch ook verblijfsgebied is, het plan bijna volledig uit de visie van de auto is opgezet. In de middelste strook van 3 meter moeten alle transporten plaatsvinden en moet ook de voetganger zich verplaatsen.
Mede door het voorgestelde materiaal geeft het de indruk van een rijbaan. Hierdoor krijgt de automobilist het idee dat hij de meeste rechten heeft, terwijl het de bedoeling was dat het een verblijfsgebied zou worden waar de voetganger de meeste rechten heeft. Omdat de strook slechts drie meter breed is, wordt het gebruik van passeerstroken voorgesteld. Er is bewaking nodig om te zorgen dat deze niet voor andere zaken worden gebruikt. Hij vindt het plan geen goed alternatief, ook omdat 90% van de tijd niet wordt op- en afgestapt. Een goed systeem voor bagage- en personenvervoer is beter aanstuurbaar door de havendienst. Ook zijn er minder mensen voor nodig. Volgens het oorspronkelijke plan kunnen incidenteel auto's worden toegelaten met toestemming van de Havendienst. Deze zijn dan te gast in het verblijfsgebied. Hij merkt op dat de gevraagde gegevens over tijdstip en hoeveelheid van personen die op- en afstappen nog niet zijn ontvangen. Wat betreft de financiële consequenties zegt hij dat de Europese aanbesteding in februari is aangevangen. Hierbij is men gebonden aan procedures. Eind volgende week zal het bestek gecorrigeerd en gereed zijn. Op 3 juli zal de aanbesteding plaatsvinden. De oplevering is op 1 mei 2001. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden moet opnieuw worden begonnen met de Europese aanbesteding en moet het bestek worden aangepast. Omdat in verband met de spoorhaven alleen 's winters gewerkt kan worden, betekent dit een vertraging van een jaar. Mevrouw Van Loosdrecht wijst erop dat het gemeenschapsgeld op het spel wordt gezet.
De heer Tesselaar vraagt waarom de breedte van de dam is teruggebracht en waarom uitstel van een jaar 1,7 miljoen kost. Hij vindt het geen stijl dat 1½ jaar niet is gepraat met de chartervaart. De heer Knukkel merkt op dat het in 1998 genomen besluit is genomen in overleg met de vertegenwoordigers van de chartervaart. De heer Tesselaar zegt dat EB akkoord is gegaan omdat het goed zou zijn voor de economie, maar nu wordt het een jaren '70 gebied voor flanerende voetgangers. Als de charters er niet willen aanleggen, ontstaat een probleem. De heer Langbroek ziet de charters als bedrijven die moeten kunnen laden en lossen. De heer Knukkel wil de besluitvorming heroverwegen als dit geen enorme financiële consequenties met zich mee brengt. Zijn fractie staat achter een autoluw karakter. D66 heeft gezegd dat de stad alleen geschikt is voor fietsers. Hij vindt dat de passagiers de
300 meter kunnen lopen en dat voor de bagage een systeem als op het centraal station in Amsterdam gebruikt kan worden. De heer Domburg vindt het voorstel van bureau Goudappel Coffeng wel mooi, maar ziet geen aanleiding van het oorspronkelijke plan af te stappen. Financieel gezien wordt veel in de waagschaal gelegd. Hij wijst erop dat er al een ondernemer is die bagage vervoert. De heer Verjaal heeft de beschikking Gependam te Enkhuizen erop nageslagen en heeft hierin geen vermelding van een verblijfsgebied gevonden. Volgens hem gaat de discussie over de interpretatie van het woord 'bevoorradingsverkeer'. Een andere interpretatie betekent niet dat de bestemming wordt veranderd. Hij kan zich niet voorstellen dat de f50.000 die nodig is voor aanpassen en uitwerken van het bestek bij een miljoenenproject als dit zorgt voor een vertraging van een jaar. Bij het bedrag van 13 miljoen voor gederfde inkomsten van liggelden is uitgegaan van de ontvangsten van vorig jaar; dit zou een verdubbeling inhouden. Hij acht dit te optimistisch. Hij mist in de berekening de exploitatiekosten die er niet zijn zolang de dam niet gereed is. Hij vraagt wat de spin off is voor een verblijfsgebied waar geen horeca is. De heer Van Pijkeren vraagt zich af of er jurisprudentie is van spraakverwarring over de interpretatie van het woord bevoorradingsverkeer. Hij heeft in de vorige vergadering een proefperiode van twee jaar voorgesteld, maar gezien het gevaar voor de subsidie van de provincie en gezien het naderen van de aanbestedingsdatum vindt hij het gewenst samen te zoeken naar een systeem voor bagagetransport. In de komende raadvergadering zou de definitieve afronding kunnen plaatsvinden. Hij betreurt dat er geen frequent overleg heeft plaatsgevonden, waardoor misverstanden zijn ontstaan.
Mevrouw Dangermond vraagt of de dambreedte is gewijzigd na het raadsbesluit van 9 maart 1998. Zij vraagt hoe het zit met de terugrijroute. De VVD vindt dat er wel auto's op de dam kunnen worden toegelaten, maar geen zware bussen. Voor de bagage van de passagiers kunnen lorries worden gebruikt. De heer Weijens houdt vast aan het oorspronkelijke plan. Hij denkt dat het bij verkeer op de dam een bende wordt en is bang dat er schade wordt veroorzaakt. Hij wijst erop dat er een voorziening nodig is om bagagekarretjes op te bergen als ze niet worden gebruikt. De heer Santema antwoordt dat alleen in de eerste opzet sprake is geweest van een dam van 18 meter breed. In het raadsvoorstel is uitgegaan van een breedte van 14 meter. Naderhand is gebleken dat de ondergrond veel slechter is dan werd verondersteld. Om constructieve redenen is de breedte teruggebracht naar 10 meter. Mevrouw Van Loosdrecht zegt dat bij de aanvraag voor het krediet is uitgegaan van 1,3 miljoen. Niet de aanpassing van f50.000 veroorzaakt de vertraging van een jaar, maar het opnieuw moeten doorlopen van de procedure. Het bestek aanpassen kost twee maanden, daarna de aanbesteding, totaal 8 à 9 maanden. Dan is het winter en kan niet worden gewerkt. De heer Verjaal kan zich niet voorstellen dat het verplaatsen van lantaarnpalen en bankjes zulke gevolgen heeft. De heer Santema licht toe dat de voorzieningen van de nutsbedrijven niet onder een rijbaan mogen liggen, daarom moet opnieuw met de nutsbedrijven worden gesproken. Er zijn kosten voor reken- en tekenwerk. De aanbesteding brengt geen extra kosten met zich mee, maar wel het bureau dat de aanbesteding begeleidt. Hij vindt het bedrag van f50.000 aan de lage kant. De voorzitter vindt dat het geen jaren '70 gebied wordt; toen vond juist een enorme groei van het autoverkeer plaats. De heer Tesselaar zegt dat de overheid het gebruik van de auto probeert terug te dringen. Hij vindt dat met de auto rekening moet worden gehouden. De heer Domburg is het hier niet mee eens. De voorzitter merkt op dat in het raadsvoorstel van 1998 staat vermeld dat passagiers met hun bagage tot het Dirck Chinaplein mogen rijden. De plannen zijn uitgewerkt vanuit het raadsbesluit. Tijdens de uitwerking stopt het overleg. Als de dam als bedrijfsterrein zou worden beschouwd, zou men bedrijfswater kunnen kopen. Er zou dan geen Fin/ha subsidie worden verstrekt. In tegenstelling tot de heer Verjaal is hij wel bang dat de subsidie in gevaar komt als de voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd. Bovendien is er dan veel geld in het water gegooid. De heer Tesselaar zou graag iets op papier zien van de provincie voor de komende raadsvergadering. De heer Knukkel vindt het financiële risico niet interessant. Hij staat achter het collegevoorstel omdat hij een uitstel van een jaar ongewenst vindt. De voorzitter zegt dat de havendienst niet wordt uitgebreid zodat er geen extra exploitatiekosten komen. De heer Verjaal stelt dat er wel kosten zijn voor het onderhoud. Hij informeert naar de verdubbeling van de havengelden. Mevrouw Van Loosdrecht antwoordt dat de gegevens zijn gebaseerd op de informatie van de havendienst.
De voorzitter stelt dat het voorstel voor de Gependam in principe niet meer in de raad wordt besproken. Deze discussie is naar aanleiding van de ontvangen brief en een vervolg van de discussie van de vorige maand. Afhankelijk van het advies van vanavond wordt het traject vervolgd.
Bij het toestaan van autoverkeer moet men de discipline hebben de auto terug te zette. Volgens mevrouw Dangermond zou de zeilvaart daarop toe moeten zien. De voorzitter is overtuigd van de motivatie van het charterplatform, maar vraagt zich af of dit politiek gewenst is.
De heer Weijens is tegen het plan van Goudappel Coffeng en vindt dat watersporters wel een stukje kunnen lopen. Er is afgesproken dat schepen die gehandicapten vervoeren, vooraan de dam aan mogen leggen. De heer Verjaal handhaaft zijn voorstel voor een proefperiode van twee jaar. Hij zou graag de spin off met en zonder autoverkeer cijfermatig naast elkaar willen leggen. De heer Domburg wil alleen bevoorradingsverkeer toestaan, geen auto's en bussen. Hij vindt dat een systeem voor bagagevervoer door de chartervaart gefinancierd dient te worden. De heer Langbroek vindt charters bedrijven; zij worden bevoorraad met mensen. De voorzitter antwoordt dat overleg heeft plaatsgevonden totdat het raadsbesluit is genomen. Vervolgens is dit uitgewerkt. De breedte is bij de uitwerking teruggebracht van 14 naar 10 meter. Vervolgens is gebleken dat de plannen van de gemeente niet stroken met de ideeën van de Chartervaart. Nadat een brief is ontvangen van de heer Vos heeft opnieuw overleg plaatsgevonden met het Charterplatform. De uitwerking is niet naar hun wens, maar wel volgens het besluit. De heer Tesselaar vindt dat de filosofie is veranderd. De voorzitter is het hier niet mee eens. Hij leest de laatste vier regels van het raadsbesluit voor. Hij merkt op dat het bedrijfsleven tegemoet wordt gekomen door investering van een grote kist met geld. Hij zegt dat het product 'mensen' wel kan lopen. Hij is het eens met de heer Domburg over de financiering van bagagetransport. Voor het uitrekenen van de spin off is een bureau nodig. In 1997 is het uitgerekend en kwam het volgens hem op ca. 8 miljoen.
De heer Santema antwoordt mevrouw Dangermond dat in het plan van de gemeente er twee banen zijn voor bevoorradingsverkeer. Er wordt vanuit gegaan dat er niet meer dan 3 auto's tegelijk op de dam zullen zijn. In het plan van de chartervaart kunnen auto's elkaar niet passeren. In beide gevallen moet op het eind van de dam gedraaid worden.
De commissie adviseert als volgt:
EB is voorstander van het plan van de chartervaart en wil een proefperiode van twee jaar met daarna een evaluatie. De heer Verjaal (D66) sluit zich hierbij aan. Hij is verheugd dat men in ieder geval samen verder wil gaan. De VVD is voorstander van bevoorraden met personenauto's en daarom van het plan van de chartervaart. VL/GL, PvdA, RPF/SGP en CDA steunen het plan van de gemeente.

2. jaarrekening 1999
De heer Domburg heeft problemen met de zinsnede in punt 140.10 "Het was te voorzien dat de bijdragen van horeca en havens niet vrijwillig zouden kunnen worden geïnd....". De indruk wordt gewekt dat een heel verkeerde beslissing is genomen. Hij vraagt of kan worden geïnventariseerd waar de vernielingen aan gemeente-eigendommen plaatsvinden. De voorzitter vindt dit een goede suggestie. Het betreft hier niet de bel-en-herstellijn. Mevrouw Dangermond vraagt of gezien de sloop van Overvest de voorziening voor zonne-energie geen weggegooid geld is. De voorzitter antwoordt dat er wellicht op korte termijn grote besparingen waren en dat de voorziening misschien opnieuw kan worden gebruikt.

3. 2e havenboot en communicatiemiddelen havendienst De noodzaak van aanschaf van een tweede boot ontgaat de fractie van de heer Van Pijkeren op dit moment. In de begroting is hiervoor geen post genomineerd. Hij stelt voor te wachten tot de Gependam bijna gereed is en ervoor te waken dat geen aanpassingen noodzakelijk zijn als bij de eerste boot. De heer Verjaal heeft begrepen dat de huidige communicatiemiddelen aan vervanging toe zijn en stemt hiermee in. Een tweede boot kan ook worden ingezet bij evenementen als het Waterkampioenweekend. Hij stelt voor te wachten op de eind- of tussenrapportage van de havens die in de vorige vergadering is aangekondigd om een betere onderbouwing te krijgen. De heer Kis wil eveneens wachten tot de Gependam klaar is; hij denkt dat er veel meer controle per fiets mogelijk is. De heer Knukkel is het hiermee eens want het betreft de Oosterhaven en Oude haven. De Gependam kan ook over land worden gecontroleerd. Voor de overige havens is er al een boot.
De voorzitter concludeert dat de commissie positief adviseert ten aanzien van de communicatiemiddelen. Het voorstel voor de boot wordt teruggenomen. Er kan veel vanaf de kade. Voor evenementen zou ook een boot gehuurd kunnen worden.

4. rondvraag
De voorzitter deelt mede dat de passantensteiger bij het Vuurtje en het havenkantoor in slechte staat verkeert. Er is op de post groot onderhoud een bedrag geraamd van f275.000. De fundering van de bruggen in de Boerenhoek is slecht. Hij stelt voor de passantensteiger voor f40.000 op te knappen voor dit seizoen en de overige f235.000 voor de bruggen aan te wenden. Het opknappen van de steiger is beslist noodzakelijk. Volgend jaar moeten dan de herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. De kosten zullen dan 3 ton bedragen. Het is de enige mogelijkheid de post voor groot onderhoud dit jaar niet te overschrijden. Door volgend jaar de werkzaamheden aan de steiger te combineren met die aan de haven kan misschien een besparing worden gedaan. De werkzaamheden kunnen tussen 1 januari en 1 april worden uitgevoerd als er geen passanten zijn. Mevrouw Dangermond vraagt of bekend is dat ook de kademuur bij de visafslag in slechte staat verkeert. De voorzitter antwoordt bevestigend. De heer Knukkel merkt op dat dit geen gemeente-eigendom is.
De heer Tesselaar vraagt aandacht voor het feit dat golfplaten niet meer in het depot in Enkhuizen kunnen worden afgeleverd. Het gevolg is dat ze worden gedumpt. De secretaris antwoordt dat het CAW om opheldering is gevraagd. Hij hoopt samen een oplossing te kunnen vinden. De voorzitter voegt hieraan toe dat ook accu's niet meer mogen worden ingeleverd. Hij dringt aan op een overgangsregeling zolang het inleveren i.v.m. de nieuw ingevoerde verwijderingsbijdrage nog niet goed loopt.
De heer Langbroek vraagt of er al een oplossing is voor de kledingbeurs van Lat. De voorzitter antwoordt dat er naar een oplossing wordt gezocht en verwijst hem naar de heer Van Doornik. De heer Kis informeert naar het fietspad Andijk-Enkhuizen. De voorzitter antwoordt dat er nog geen overdracht heeft plaatsgevonden aan Uitwaterende Sluizen. De aannemer is failliet gegaan en het is door firma Noor overgenomen. Andijk en Enkhuizen zullen met hem overleggen. Hij hoopt volgende maand meer informatie te kunnen geven.
De heer Kis heeft bij het Gulf tankstation fietsers dwars zien oversteken, heeft auto's aangetroffen op het fietspad en mist de paal bij het Emmaplein. In het kozijn van het Stadskantoor heeft hij grote gaten ontdekt; hij vraagt zich af of dit nu duurzaam bouwen is. De voorzitter zal de opmerkingen doorgeven aan de wethouder van verkeer. Hij verwacht dat als alles weer normaal is, de situatie zal verbeteren.
De heer Domburg zou graag zien dat de ketting bij Openbare Werken werd verwijderd. Hij vraagt waar het weggehaalde gedeelte van het hek is gebleven. De voorzitter antwoordt dat de ketting aangeeft dat daarachter de toegang verboden is. Het is de bedoeling dat hij overdag wordt weggehaald. De heer Knukkel merkt op dat er in de zomer andere hangplekken zijn, 's winters wordt de vestibule weer opgezocht. De ketting zou daarom 's zomers weggehaald en 's winters teruggehangen kunnen worden. De voorzitter zal informeren waar het hek is opgeslagen.
Mevrouw Dangermond vraagt of waterlozing op oppervlaktewater is toegestaan. De voorzitter antwoordt dat op genoemd adres wellicht nog geen riolering is en zal het nagaan.
Mevrouw Dangermond denkt dat de bezwaren tegen de modelvliegtuigjes bij het ecolint uit milieugekte zijn ontstaan en vindt dat het moet kunnen. De voorzitter antwoordt dat het te maken heeft met het stiltegebied. Pegasus heeft in de wijde omgeving naar een andere locatie gezocht. Het gekakel van kippen klinkt luider dan het gezoem van de vliegtuigjes. Pegasus wordt getolereerd, maar als ze eenmaal weg zijn, blijven ze weg.
5. sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.

N. Kegelaar, secretaris.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...