Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorbereiding wetswijziging vakantie en ouderschapsverlof

Datum nieuwsfeit: 23-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

verslag bw mbt vakantie en ouderschapsverlof
Gemaakt: 23-5-2000 tijd: 16:3


8


27 079 Wijziging van enige bepalingen van het voorstel van wet tot wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof

nr. 5 VERSLAG

Vastgesteld 23 mei 2000

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1), belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel, brengt als volgt verslag uit van haar bevindingen. Indien de regering de vragen en opmerkingen tijdig zal hebben beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging genoegzaam voorbereid.


1. Inleiding

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel. Zij constateren dat de eerdere formuleringen in het wetsvoorstel 26 079, anders dan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer liet weten, niet in overeenstemming blijken te zijn met door de SER bedoelde formuleringen. Deze leden zijn desalniettemin blij dat de regering nu besloten heeft het aanvullend SER-advies in grote lijnen over te nemen. Zij menen dat de formuleringen die de SER voorstelt overeenkomen met de bedoelingen zoals die in de Tweede Kamer zijn geformuleerd. Deze leden hebben op enkele punten nog wel vragen.

De leden van de VVD-fractie hebben met instemming kennis genomen van het wetsvoorstel. Zij stellen vast dat de regering hiermee invulling heeft gegeven aan het advies van de SER.

Ook de leden van de CDA-fractie hebben met instemming kennis genomen van het wetsvoorstel. Tijdens de behandeling van wetsvoorstel 26079 hadden zij gewezen op de onduidelijkheid in interpretatie van de samenvoeging van de huidige artikelen 7:636 en 7:637 tot een nieuw artikel. Bovendien hadden zij reeds bij de behandeling van dat wetsvoorstel een amendement op dit punt ingediend. Zij zijn dan ook verheugd dat voorgesteld wordt om de beide artikelen te handhaven, met enkele verbeteringen.

Deze leden zijn dus enerzijds blij dat de onduidelijkheden door middel van dit wetsvoorstel opgelost worden, anderzijds vinden zij het geen goede zaak dat dit niet in een eerder stadium

gebeurd is. De vertraging die in het dossier arbeid en zorg steeds wordt opgelopen is onwenselijk, zo menen deze leden, en had voorkomen kunnen worden.

De leden van de fractie van D66 hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel. Naar aanleiding van de twijfel van de Tweede Kamer over de in dit wetsvoorstel geregelde kwesties heeft de SER nader advies uitgebracht. Ook deze leden constateren constateren dat de regering in grote lijnen gevolg wil geven aan de aanbevelingen van de SER. Zij willen enkele redactionele suggesties doen.

De leden van de fractie van GroenLinks zijn verheugd over de voorgestelde wijziging en het feit dat de door de Sociaal-Economische Raad gedane aanbevelingen in grote lijnen door de regering zijn overgenomen. Toch willen wij hierbij nog gebruik maken van de mogelijkheid om een enkele opmerking te maken.

De leden van de SP-fractie hebben destijds bij de behandeling van wetsvoorstel 26 079 reeds bezwaren geuit tegen de opvatting dat het wenselijk is, als een soort prikkel om ziekteverzuim tegen te gaan, ziektedagen te kunnen aanmerken als vakantiedagen. Zij hebben destijds tegen dat onderdeel van het wetsvoorstel gestemd. Zij constateren dat het onderhavige wetsvoorstel in wezen nog steeds van dezelfde gedachte uitgaat. Zij betreuren dat.


2. 1 De reikwijdte van het huidige artikel 7:636; betekenis van de zinsnede "kunnen

slechts met instemming van de werknemer door de werkgever als vakantie worden

aangemerkt"

In het laatste zinsdeel van elk van de leden van artikel 637 is sprake van aanmerking van dagen als vakantie "tot ten hoogste het aantal vakantiedagen dat in dat jaar boven het in artikel 634 bedoelde minimum is overeengekomen". De leden van de PvdA-fractie vragen zich af hoe de formulering "in dat jaar" precies begrepen moet worden. Immers, de in enig jaar te verwerven aanspraak op bovenwettelijke vakantie behoeft niet in dat jaar te zijn overeengekomen. In veel gevallen zal dat zelfs in het voorafgaand jaar zijn gebeurd. Begrijpen deze leden het goed dat "in dat jaar" beter gelezen kan worden als "voor dat jaar"? Bovendien vragen deze leden zich af of ook niet tot uitdrukking dient te komen dat de aanspraak op bovenwettelijke vakantie gegrond kan zijn op een cao, op een ministerieel besluit tot algemeenverbindverklaring van een cao-bepaling, op een regeling op arbeidsvoorwaarden door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan of op een bestendig gebruik. Zou het niet voor de hand liggen, zo vragen deze leden zich af, een relatie te leggen met artikel 634 door aan te geven dat het gaat om vakantiedagen die een werknemer verwerft boven op het in artikel 634 bedoelde minimum?

Zwangerschaps- en bevallingsverlof kunnen volgens de novelle niet als vakantie worden aangemerkt. De leden van de PvdA-fractie vragen zich in dit verband af hoe zich dit verhoudt tot de praktijk in het onderwijs, waar als gevolg van zwangerschaps- en bevallingsverlof verloren gegane vakantiedagen niet gecompenseerd worden. Zij wijzen in dit verband ook op verschillende rechterlijke uitspraken waarin aangegeven wordt dat docenten die bevallen in de vakantie, hun gemiste vrije dagen onder schooltijd moeten kunnen inhalen. Is de regering bereid de logische consequentie te trekken dat ook voor onderwijzend personeel zwangerschaps- en bevallingsverlof niet van vakantiedagen mag worden afgetrokken?

De leden van de VVD-fractie constateren dat in het onderwijs, zeker in het primair en voortgezet onderwijs, sprake is van een vakantie van 60 werkdagen (exclusief nationale erkende en christelijke feestdagen). Zij vragen zich af hoe binnen deze vrije dagen, de dagen waarop de werknemer binnen deze sector ten minste recht heeft, worden vastgelegd. Kunnen de andere vrije dagen in eerste instantie aangemerkt worden als vervangende vakantiedagen voor de dagen of gedeelte van de dagen waarop het werk niet verricht kan worden wegens de in artikel 635 bedoelde redenen? Bovendien is de vraag hoe het staat met andere om schoolorganisatorische redenen lesloze dagen en wat de gevolgen zijn van deze wetswijzigingen voor de vervangingsproblematiek ervan in het onderwijs.

De leden van de CDA-fractie kunnen instemmen met de gekozen oplossing om op grond van het SER-advies de beide artikelen te laten staan, met de drie verbeteringen die zijn aangebracht.

Het incidenteel kunnen aanmerken van ziektedagen en andere niet-gewerkte dagen als vakantiedagen, het expliciet buiten de verrekening houden van zwangerschaps- en bevallingsverlof en de beperking van het aantal dagen dat voor verrekening in aanmerking komt, hebben de instemming van deze leden. Wel hebben zij op dit punt enkele verduidelijkende vragen. Zij sluiten zich aan bij de vraag van de leden van de PvdA-fractie over de formulering "in dat jaar". Voorts vragen zij om een reactie op de suggestie om aan te sluiten bij de bewoordingen van de basisbepaling, artikel 634: «tot ten hoogste het aantal vakantiedagen waarop de werknemer over dat jaar aanspraak verwerft boven het in artikel 634 bedoelde minimum".

De aan het woord zijde leden kunnen instemmen met het voorstel om calamiteitenverlof toch onder de te verrekenen dagen te laten vallen nu de bepaling zo is veranderd dat er incidenteel per gebeurtenis afgesproken kan worden deze dagen te verrekenen. Zij erkennen dat het in sommige gevallen voor de werknemer redenen kunnen zijn om deze dagen wel te willen verrekenen. De leden van de CDA-fractie vragen wel om een uitgebreide beschouwing over de relatie tussen calamiteitenverlof en met het in te dienen wetsvoorstel inzake 10 dagen zorgverlof. Wordt het calamiteitenverlof daarin ook opgenomen als het gaat om onverwachte zorgtaken? En hoe verhoudt zich de voor te stellen financiering van zorgverlof tot de huidige loondoorbetalingsverplichting en de eventuele verrekening met vakantiedagen?

De leden van de fractie van D66 sluiten zich aan bij de vragen van de leden van de frcaties van PvdA en CDA over de formulering "in dat jaar" en bij de vraag van de leden van de laatstgenoemde fractie inzake de aansluiting bij artikel 634.

Deze leden vragen voorts om een reactie op de uitspraken van de kantonrechter in Middelburg en de rechtbank in Zwolle over het ontbreken van een compensatieregeling van vakantiedagen tijdens bevallingsverlof voor onderwijspersoneel. De vakantieregeling in het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel kent geen compensatieregeling in geval van samenloop van bevallingsverlof met de verplichte schoolvakanties. De sector bestuursrecht van de rechtbank Zwolle acht dit in strijd met de Wet Gelijke Behandeling. De kantonrechter in Middelburg achtte het ontbreken van compensatieregeling in strijd met het Burgerlijk Wetboek. Op grond van het Burgerlijk Wetboek mogen gewerkte dagen wegens ziekte niet

als vakantiedagen worden aangemerkt. Zij vragen bovendien of de vakantieregeling in het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel wordt aangepast.


2.2 Beperking van het aantal ziektedagen dat op grond van artikel
7:637 maximaal

als vakantie mag worden aangemerkt

De leden van de PvdA-fractie vragen zich af of de interpretatie die de regering aan richtlijn 93/104/EG geeft correct is. Artikel 7.2. van deze richtlijn luidt: "De minimumperiode van de jaarlijkse vakantie met behoud van loon kan niet door een financiële vergoeding worden vervangen, behalve in geval van beëindiging van het dienstverband".

Ingevolge het voorgestelde nieuwe tweede lid van artikel 7: 640 BW kan de werknemer bij schriftelijke overeenkomst met zijn werkgever ook tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst tegen schadevergoeding afstand doen van zijn aanspraak op vakantie voor zover deze het in artikel 634 bedoelde minimum te boven gaat. Deze formulering duidt er op dat de werknemer ook vakantieaanspraken, die in verstreken dienstjaren zijn verworven maar niet zijn geëffectueerd, kan afkopen, ook als nog openstaande vakantiedagen zijn toe te rekenen aan de omstandigheid dat de werknemer in die jaren minder vakantie heeft genoten dan waarop hij over die jaren wettelijk ten minste aanspraak verwierf. De vraag rijst of deze uitleg zich verdraagt met de strekking van artikel 7 van de genoemde richtlijn.

Deze leden wijzen erop dat de SER dienaangaande in zijn nader advies een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt. Zij wijzen ook op vragen die hierover door de leden van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer zijn ingebracht, alsmede op een brief d.d. 6 maart van FNV, CNV en MHP, waar bovendien ook nog eens wordt gewezen op mogelijke tegenstrijdigheid met artikel 12 van Verdrag 132 (betreffende de jaarlijkse vakantie met behoud van loon) van de Internationale Arbeidsorganisatie. Deze leden achten de uitleg van de regering niet afdoende. Zij achten het wenselijk dat de regering dienaangaande advies inwint van gezaghebbende Europese zijde, zodat onomstotelijk vast komt te staan dat geen sprake is van mogelijke tegenstrijdigheid. Is de regering daartoe bereid en kan dat advies gezamenlijk met de nota naar aanleiding van het verslag aan de Kamer worden toegezonden?

Deze leden zouden graag ook een reactie van regeringszijde krijgen op de door de vakbeweging voorgestelde alternatieve formulering van het voorgestelde tweede lid van artikel 7:640 BW, die wel aan zou sluiten bij de genoemde richtlijn. Deze formulering luidt:

"Afkoop van het aan verstreken dienstjaren toe te rekenen gedeelte van het vakantietegoed is slechts mogelijk onder aftrek van zoveel dagen als de werknemer in die jaren tezamen minder vakantie heeft genoten dan waarop hij over die jaren tezamen wettelijk ten minste aanspraak verwierf, en

Afkoop van het aan het lopende dienstjaar toe te rekenen vakantietegoed is slechts mogelijk voor zover dat tegoed het minimum waarop de werknemer over dat jaar aanspraak verwerft te boven gaat".

De leden van de CDA-fractie stemmen in met het voorstel de in eerdere jaren opgespaarde tegoeden buiten de verrekening te laten, omdat zij het sparen voor verlof en andere doeleinden hierdoor niet ontmoedigd wordt.

Deze leden kunnen de redenering volgen dat ook dagen die in een eerder jaar tot de «minimumvakantieaanspraken» behoorden in een volgend jaar afgekocht kunnen worden,

omdat er dan geen sprake meer is van de voor dat jaar wettelijke minimumvakantieaanspraken. Zij zijn echter van mening dat de wettelijke minimumvakantie een beschermende functie heeft. Het op grote schaal doorschuiven van deze dagen naar een volgend jaar is geen wenselijke situatie, in de ogen van deze leden. Kan de regering hierop reageren?

Is het juist dat de werknemer op willekeurig elk moment alle op dat moment bestaande vakantieaanspraken, met inbegrip van die welke in verstreken dienstjaren zijn verworven maar niet geëffectueerd, kan 'afkopen' voor zover zij het minimum waarop hij over het lopende dienstjaar aanspraak verwerft te boven gaan? In dat geval sluiten zij zich aan bij de vragen hieromtrent van de leden van de fractie van de PvdA en bij het voorstel om juridisch advies in te winnen van Europese zijde.

De leden van de D66 fractie sluiten zich aan bij de vragen van de voorgaande leden over de afkoopmogelijkheid, doch willen de kwestie uitvoeriger aan de regering voorleggen.

Ingevolge het voorgestelde nieuwe tweede lid van artikel 7:640 BW kan de werknemer bij schriftelijke overeenkomst met zijn werkgever ook tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst tegen schadevergoeding afstand kan doen van zijn aanspraak op vakantie voor zover deze het in artikel 634 bedoelde minimum te boven gaat.

Afgaande op de bewoordingen van deze bepaling kan de werknemer op willekeurig welk moment alle op dat moment bestaande vakantieaanspraken - met inbegrip van die welke in verstreken dienstjaren zijn verworven maar niet geëffectueerd - 'afkopen' voor zover zij het minimum waarop bij over het lopende dienstjaar aanspraak verwerft te boven gaan. Van het over verstreken dienstjaren nog openstaande vakantietegoed zou dus ook voor afkoop vatbaar zijn het gedeelte dat is toe te rekenen aan de omstandigheid dat de werknemer in die jaren minder vakantie heeft genoten dan waarop hij over die jaren wettelijk ten minste aanspraak verwierf. De enige beperking zou zijn dat het na de 'afkoop' resterende saldo steeds ten minste het niveau van dat minimum over het lopende dienstjaar moet hebben.

De vraag rijst of deze uitleg zich verdraagt met de strekking van artikel 7 van Richtlijn 931104/EG 'betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd'. De SER maakt dienaangaande in zijn advies van 2 november 1999 een uitdrukkelijk voorbehoud, maar de regering toont geen spoor van twijfel bij het bevestigende antwoord op deze vraag.

Artikel 7 van de richtlijn luidt:

"De Lidstaten treffen de nodige maatregelen opdat aan alle werknemersjaarlijks een vakantie met behoud van loon van ten minste vier weken wordt toegekend, overeenkomstig de in de nationale wetten en/of gebruiken geldende voorwaarden voor het recht op en de toekenning van een dergelijke vakantie.

De minimumperiode van de jaarlijkse vakantie met behoud van loon kan niet door een financiële vergoeding worden vervangen, behalve in geval van beëindiging van het dienstverband".

Naar de mening van de aan het woord zijnde leden is er enige reden tot twijfel.

Volgens de uitleg die de regering aan de nieuwe bepaling geeft zou het er immers niet toe doen dat het af te kopen vakantietegoed mogelijk gedeeltelijk is toe te rekenen aan de

omstandigheid dat de werknemer in verstreken dienstjaren minder vakantie genoot dan waarop hij over die jaren wettelijk minimaal recht verwierf.

Het positieve saldo van dat minimum en de metterdaad over verstreken dienstjaren genoten vakantie zou alsnog afkoopbaar worden naargelang het vakantietegoed nadien nog uitgaat, of door mettertijdse verwerving van nieuwe vakantieaanspraken weer uitgroeit boven het wettelijk minimum; in extremis zou, zo geredeneerd, het gehele minimum met vertraging voor afkoop vatbaar worden.

Het komt deze leden voor dat deze uitkomst in strijd is met de door hen veronderstelde ratio van artikel 7 van de richtlijn: de werknemer te beschermen tegen teloorgang van vakantieaanspraken doordat hij tengevolge van werkdruk, gebrek aan medewerking van de werkgever of anderszins niet toekomt aan het opnemen van vakantie en daarom maar bewilligt in of aanstuurt op afkoop.

Deze uitleg van de strekking van artikel 7 van de richtlijn vindt steun in artikel 12 van Verdrag 132 (betreffende de jaarlijkse vakantie met behoud van loon) van de Internationale Arbeidsorganisatie, luidende:

"Agreements to relinquish the right to the minimum annual holiday with pay prescribed in Article 3, paragraph 3, of this Convention or to forgo such a holiday for compensation or otherwise, shall, as appropriate to national conditions, be null and void or be prohibited".

Deze referentie is van belang nu in de overwegingen van de richtlijn uitdrukkelijk wordt overwogen, dat rekening moet worden gehouden met de beginselen van de Internationale Arbeidsorganisatie ter zake van de organisatie van de arbeidstijd.

Een meer 'richtlijnconforme' uitleg van het voorgestelde tweede lid van artikel 7:640 BW lijkt daarom te zijn, dat


* afkoop van het aan verstreken dienstjaren toe te rekenen gedeelte van het vakantietegoed slechts mogelijk is onder aftrek van zoveel dagen als de werknemer in die jaren tezamen minder vakantie heeft genoten dan waarop hij over die jaren tezamen wettelijk ten minste aanspraak verwierf, en


* afkoop van het aan het lopende dienstjaar toe te rekenen vakantietegoed slechts mogelijk is voor zover dat tegoed het minimum waarop de werknemer over dat jaar aanspraak verwerft te boven gaat.
Deze beperkende uitleg levert slechts schijnbaar een belemmering op voor het zogenoemde "sparen voor verlof". Voor dat doel is afkoop van vakantieaanspraken veeleer contraproductief, omdat met de afkoop ook het in de vakantieaanspraak besloten liggende recht op verlof verloren gaat en de afkoopsom bijgevolg slechts voor dat doel kan worden aangewend indien de werkgever aanstonds of te gelegener tijd alsnog recht op (onbetaald) verlof toekent. Met het oog op toekomstige behoefte aan verlof ligt het dan ook meer voor de hand (een gedeelte van) de vakantieaanspraken 'op de lat te laten staan'.

De leden van de fractie van GroenLinks willen nogmaals aangeven dat het voorstel om de afkoop van vakantieaanspraken mogelijk te maken, niet op hun steun kan rekenen, ondanks het feit dat wordt geregeld dat het slechts gaat om die vakantieaanspraken die het wettelijk minimum in een jaar te boven gaan. Deze leden vinden dat, in deze tijden met een krappe arbeidsmarkt, het gevaar te groot is dat werknemers onverhoopt «gedwongen»worden om hun bovenwettelijke vakantieaanspraken te verkopen, omdat er onvoldoende personeel beschikbaar is.

De leden van de SP-fractie zien in het wetsvoorstel twee positieve punten. In de eerste plaats dat zwangerschap nimmer als vakantie kan worden aangemerkt (art. 636 lid 2). En in de tweede plaats dat ziektedagen tijdens een vastgestelde vakantie niet als vakantiedagen kunnen worden beschouwd (art. 637 lid 2 eerste zin).

Deze leden behouden echter bezwaren tegen de mogelijkheid die het wetsvoorstel opnieuw biedt om ziektedagen te beschouwen als vakantiedagen. Zij zijn van mening dat de positie van de werknemer in zijn algemeenheid niet dusdanig is dat hij b.v. bij het aangaan van een arbeidscontract instemming kan weigeren met een voorstel van de werkgever als bedoeld in art. 636 lid 1. Bij een schriftelijke overeenkomst ligt dat naar hun oordeel niet principieel anders. Zij verzoeken de regering daarom nog eens uit te leggen welke prikkel er nu van de voorgestelde bepalingen kan uitgaan op mogelijke beperking van ziekteverzuim. Dit vooronderstelt nog steeds dat ervan uitgegaan wordt dat een werknemer ten onrechte ziek is. Daar is toch tegenwoordig de werkgever met zijn arbodienst zelf bij? Of wil de regering zover gaan dat het een belangrijk middel moet gaan worden om het inmiddels opnieuw gestegen ziekteverzuimpercentage (6) terug te dringen? Deze leden zouden dit een oneigenlijk middel vinden. Het gaat immers om door de werknemer opgebouwde vakantiedagen! Zij zien voorts het grote nadeel van dit soort bepalingen dat de werknemer het recht verliest om opgebouwde vakantiedagen in geld om te zetten, met name aan het einde van de dienstbetrekking. Graag vernemen zij een reactie van de regering hierop.


2.3 De motie Bussemaker/Schimmel (26 079 nr. 22)
De leden van de PvdA-fractie vragen de regering nog eens in te gaan op de problemen in uitvoerbaarheid ten aanzien van de aangehouden motie Bussemaker/Schimmel die uitspreekt dat wettelijke vakantiedagen, ook als zij doorschuiven naar een volgend jaar, hun wettelijk karakter behouden. In het bijzonder vragen de leden in te gaan op mogelijke alternatieven om wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen te administreren. In dit verband wijzen de leden nogmaals op artikel 7.2 van richtlijn 93/104/EG. Dat artikel impliceert immers ook dat een onderscheid moet kunnen worden gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke dagen, ook als die doorschuiven naar een volgend jaar.


3. Ouderschapsverlof

De regering spreekt over een overgangsregeling inzake ouderschapsverlof bij meerlingen, nu het wetsvoorstel met vertraging in werking zal treden. De regering stelt voor dat ouders en verzorgers van meerlingen tot een half jaar na inwerkingtreding van de wet alsnog een aanspraak op ouderschapsverlof kunnen maken. De leden van de PvdA vragen zich af waarom is gekozen voor een periode van een half jaar, nu nog niet duidelijk is wanneer het wetsvoorstel zal ingaan. Waarom is niet gekozen dit recht met terugwerkende kracht van kracht te maken, zo vragen zij zich af.

De leden van de SP-fractie geven te kennen te kunnen instemmen met de voorgestelde overgangsbepaling.


4. Tot slot

De nieuwe wijzigingen en de latere inwerkingtreding vragen naar de mening van de leden van de CDA-fractie om een uitgebreid voorlichtingstraject. Wordt hierin voorzien en op welke wijze?

Kan bovendien kort ingegaan worden op de relatie met het wetsvoorstel aangaande het loon 2000? Wordt het sparen van vakantiedagen fiscaal gefaciliteerd?

De voorzitter van de commissie,

Terpstra

De griffier van de commissie,

Van Dijk

Samenstelling:

Leden:

Plv. leden:

Terpstra (VVD), voorzitter

Biesheuvel (CDA)

Schimmel (D66)

Van Zijl (PvdA)

Bijleveld-Schouten (CDA)

Kalsbeek-Jasperse (PvdA)

Noorman-den Uyl (PvdA),

ondervoorzitter

Kamp (VVD)

Essers (VVD)

Van Dijke (RPF)

Bakker (D66)

Visser-van Doorn (CDA)

De Wit (SP)

Verburg (CDA)

Smits (PvdA)

Spoelman (PvdA)

Van der Staaij (SGP)

Orgü (VVD)

Harrewijn (GroenLinks)

Van Gent (GroenLinks)

Bussemaker (PvdA)

Balkenende (CDA)

Wilders (VVD)

Santi (PvdA)

Snijder-Hazelhoff (VVD)

E. Meijer (VVD)

Van Ardenne-van der

Hoeven (CDA)

Giskes (D66)

Van der Hoek (PvdA)

Dankers (CDA)

Hamer (PvdA)

Kortram (PvdA)

Blok (VVD)

Van Blerck-Woerdman

(VVD)

Van Middelkoop (GPV)

Van Vliet (D66)

Stroeken (CDA)

Marijnissen (SP)

Eisses-Timmerman (CDA)

Schoenmakers (PvdA)

Middel (PvdA)

Van Walsem (D66)

Weekers (VVD)

Vendrik (GroenLinks)

Rosenmöller (GroenLinks)

Wagenaar (PvdA)

Mosterd (CDA)

De Vries (VVD)

Oudkerk (PvdA)

Klein Molekamp (VVD)

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...