Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over arbeidsmarktbeleid

Datum nieuwsfeit: 24-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Arbeidsmarktbeleid (240500)

Archief Schriftelijke Vragen Archief Schriftelijke Vragen

Arbeidsmarktbeleid (240500)

Den Haag, 24 mei 2000

Inbreng:
Dank voor deze notitie van beide bewindslieden waarin op overzichtelijke wijze de beleidsdoelstellingen op het arbeidsmarktbeleid integraal zijn weergegeven.
Veel van wat in deze notitie staat was al bekend maar het is plezierig om de personeelsproblematiek in de Zorgsector op deze wijze in zijn geheel gepresenteerd te krijgen.
Vervolgens is de vraag welke functie heeft deze notitie of wat kan de Kamer er mee doen? Niet ontkend kan worden dat deze notitie ook een directe relatie heeft met de wachtlijstenproblematiek en de meerjarenafspraken.
Eerder werd afgesproken om de Kamer periodiek te informeren over de stand van zaken van de meerjarenafspraken en wachtlijstproblematiek, de Kamer wil de mogelijkheid hebben om deze zaken in samenhang te bezien.

Allereerst de notitie van 18 mei inzake de personeelsproblematiek. Bruikbare notitie, diagnose goed, ingezette therapie lijkt adequaat maar resultaten zijn nog niet zichtbaar of laat ik zeggen meetbaar, dit gelet op de wachtlijstenproblematiek als één van de symptomen Of kunnen de bewindslieden cijfermatig aantonen of er vooruitgang geboekt is in het kader van het Convenant (CAZ) of meerjarig beleidskader 2000-2004. Zo neen, wanneer dan wel, (zie eerder, voorjaar 2001?)
Op dit moment wil mijn fractie volstaan met een aantal opmerkingen over dit stuk.
Instroom HBO-V opleiding is ook in 1999 nog verder gedaald, dit i.t.t. de andere sectoren in V en V.
In het AO van 9 december jl. werd door de minister toegezegd met haar collega van OCW te zullen overleggen over het benodigde vakkenpakket wat mogelijk één van de belemmeringen zou kunnen zijn. Op de valreep vóór dit AO werden wij per brief door de Minister geinformeerd over de uitkomsten van dit overleg. Toch blijkbaar een misverstand. De NVZ schrijft aan de minister van OC&W dat de nadruk op de vooral natuurwetenschappelijke vakken (ook bijv. wiskunde, scheikunde natuurkunde) een drempel opwerpen voor deelname HBO-V opleiding. Bovendien plaatst de NVZ vraagtekens bij het verplicht volgen van biologie als leervak. De brief van de minister van 16 mei gaat volstrekt voorbij aan deze constatering en spreekt uit dat biologie gehandhaafd blijft. Geen uitspraak over de natuurwetenschappelijke vakken. Gaarne toelichting. Heeft de minister in dit overleg ook de uitzonderingspositie van de duale opleiding HBO-Verpleegkunde aan de orde gesteld v.w.b. het recht op studiefinanciering? Dit mede naar aanleiding van de brandbrief van de NVZ (Ned. Veren. Ziekenhuizen) aan de minister van OCW van 16 nov. 1999?
Voor wat betreft de numerus fixus instroom studie geneeskunde wordt in deze notitie melding gemaakt van een instroom van 2010 (2000/2001) blz 10. Eerder werd melding gemaakt dat de minister overeenstemming had met haar collega van OCW dit getal te verhogen tot 1930 en dat ze zich sterk zou maken voor een nog grotere instroom (55 80 extra) i.v.m. de verruiming van de beroepsleiding huisartsen (van 325 naar 456 gefaseerd).
Mogen we nu van dit getal 2010 uitgaan en is dit inclusief de verruimde instroom huisartsen opleidingen?
Het capaciteitsorgaan zal volgens de minister pas in maart 2001 een eerste capaciteitsplan uitbrengen ten behoeve van de begrotingsbehandeling 2002. Vz. dit is voor mijn fractie niet acceptabel. Dit betekent 2 verloren jaren. Het heeft weliswaar nu al enige tijd geduurd voordat dit orgaan operationeel werd maar naar verluidt is een eerste capaciteitsplan voorradig nog vóór dit zomerreces. Mijn fractie wil dan ook de uitkomsten van dit capaciteitsplan reeds betrekken bij de behandeling van de zorgnota 2001. Graag een toezegging van de minister.
(p.s. event. brief prof. Postmus, vz. capac. orgaan hierbij betrekken, hierin onrustbarende geluiden voer de veel te lage ramingen instroom geneeskunde!)

Iets geheel anders is het dat ondanks de nog steeds grote wachtlijsten voor oogheelkunde er op dit moment 15 werkloze oogartsen rondlopen. (dit n.a.v. brief Nederl. Oogheelk. Genootschap). Hoe kan dit? Ofwel waarom neemt de minister geen maatregelen, is toch zonde van de investering?

De minister acht een taakherschikking tussen de verschillende beroepsgroepen zorg een goede manier voor meer adequate inzet. Als voorbeeld wordt mondzorg genoemd.
Maar wil de minister dan ook de belemmeringen bij sommige verzekeraars wegnemen, verzekeraars die bijv. dan slechts ingrepen op het gebied van mondhygiëne vergoeden mits dit door een tandarts wordt gedaan (niet mondhygiëniste)

De mogelijkheden van herintreding in de V en V sector wordt nader onderzocht door Prismant. Zou het niet wenselijk zijn om een soort databank op te richten waardoor potentiële herintreders makkelijker te bereiken zijn (BIG register voldoet niet)

Het jaarplan 2000 als onderdeel van het Beleidskader 2000-2004 gaat uit van een kostenplaatje van 240 miljoen. Tijdens het vorig AO (9/12) kwam de minister nog 85 miljoen tekort als dekking. Staatssecretaris Hoogervorst nam hiervan 5 + 15 miljoen voor zijn rekening. De rest zou met de voorjaarsnota worden opgelost, aldus de minister. IN de voorjaarsnota nu wordt 25 miljoen opgevoerd. Dit betekent nog steeds een tekort van 40 miljoen. Hoe wordt dit opgelost? Graag uitleg van de minister.

Hoe staat het nu met de Arboconvenanten nieuwe stijl, zijn deze inmiddels afgesloten.

Welke resultaten zijn er tot nu toe te melden v.w.b. de extra plaatsen kinderopvang in de zorgsector.

De staatssecretaris wil in het kader van benchmarking de best practices in de Thuiszorg als voorbeeld stellen voor het terugbrengen van ziekteverzuim en arbeidsongelijkheid. Zijn daar al resultaten van bekend? Zijn er grote verschillen zichtbaar geworden?

Vz. het kabinet heeft de problematiek van alfahulpen erkend bij inwerkingtreding van het nieuwe belastingstelsel in 2001 en heeft ervoor gekozen om te gaan werken met een duaal systeem. Een en ander kost wat geld en vereist ook nog de goedkeuring van sociale partners en CTG. Wat is de stand van zaken op dit moment? (p.s. CDA kan zich vinden in de gekozen oplossing, nl. de keuze voor behoud van oude rechten of officieel dienstverband bij thuiszorg conform CAO met gelijkblijvende nette inkomsten)

De antwoorden van de minister op de S.V. van mevrouw Kant en de heer Weekers alsmede de toelichting bij het mondelinge vragenuurtje van de minister zijn naar de mening van mijn fractie daarmee al voldoende aan de orde gesteld, waardoor ik op dit moment niet de behoefte heb daar wederom op in te gaan.

(P.s. standpunt minister: zoveel mogelijk inspanningen om eerst in eigen land te werven, daarna binnen Europa en bij uitzondering in landen buiten Europa. Geen werking in landen welke zelf tekorten hebben. (kwestie van fatsoen) Druk uitoefenen op werkgevers om op vrijwillige basis aan de intenties van deze gedragscode mee te werken . Ik kan me daarin vinden.)

Kamerlid: Siem Buijs

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie