Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Fortis zet 2000 goed in

Datum nieuwsfeit: 24-05-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht
Brussel/Utrecht, 24 mei 2000

Fortis zet 2000 goed in


* Stijging nettowinst met 86% tot EUR 851 miljoen
* Stijging winst per aandeel met 76% tot EUR 0,72
* Sterke bijdrage gerealiseerde meerwaarden
* Groei verzekeringspremies met 27%

* Stijging commissie inkomen met 21%

* Renteresultaat daalde met 1%

* Prognose: stijging nettowinst met ongeveer 20% en winst per aandeel tussen 12% - 15%

Fortis realiseerde opnieuw een aanzienlijke groei in het eerste kwartaal van 2000. De nettowinst steeg met 86%. Exclusief acquisities en valutakoersverschillen steeg de nettowinst met 78%. Gerealiseerde meerwaarden stegen netto van EUR 155 miljoen tot EUR 324 miljoen. Zonder gerealiseerde meerwaarden steeg de nettowinst met 75%. Zowel de bank- als de verzekeringsactiviteiten presteerden goed. Zoals verwacht, werd het eerste kwartaal van 2000 gekenmerkt door belangrijke gerealiseerde meerwaarden in zowel het bank- als het verzekeringsbedrijf. Ook waren de inkomsten uit de handels-activiteiten bij de bank en de inkomsten uit venture capital uitzonderlijk hoog. Als gevolg van de stijgende rente, de druk op de rentemarge en de verkoop van hoog-rentende obligatieportefeuilles in de afgelopen jaren daalde het renteresultaat met
1%.

Kerncijfers Eerste kwartaal Eerste kwartaal Stijging (in miljoenen EUR) 2000 1999 in %

Fortis
Resultaat vóór belastingen 1.248 738 69 Nettowinst 851 457 86 Eigen vermogen 15.324 13.508 1) 13
Balanstotaal 434.401 406.109 1) 7 Totaal beheerd vermogen 290.119 278.207 1) 4 Rendement op eigen vermogen (in 20,9 18,1 %)

Verzekeringsbedrijf
Totale baten na aftrek van 6.047 4.259 42 rentelasten
Resultaat vóór belastingen 518 277 87 Nettowinst 372 203 83
Bankbedrijf
Totale baten na aftrek van 2.184 1.898 15 rentelasten
Resultaat vóór belastingen 767 501 53 Nettowinst 512 288 78

1) Ultimo 1999.

Kerncijfers per Eerste kwartaal 2000 Eerste kwartaal aandeel 1999 (in EUR)

Nettowinst 0,72 0,41 Na volledige 1) 0,71 0,40 conversie
Eigen vermogen 12,49 11,46 2)

1) Na volledige conversie van de warrants, de optierechten en de converteerbare obligatieleningen.

2) Ultimo 1999.

Ontwikkeling van de groep
In het eerste kwartaal van 2000 heeft Fortis haar groeistrategie verder doorgevoerd. Zowel autonome groei als externe groei zijn hierin belangrijke componenten. In dit kader werd een openbaar bod afgerond op alle uitstaande aandelen Banque Générale du Luxembourg (BGL), die Fortis nog niet in haar bezit had. Fortis bezit nu ruim 97% van het aandelenkapitaal.
Ook na afsluiting van het eerste kwartaal heeft Fortis een aantal stappen gezet op het terrein van externe groei. In Spanje werd het belang in Bèta Capital uitgebreid tot een 100% deelneming. Daarnaast heeft Fortis bekend gemaakt, dat zij een openbaar bod zal uitbrengen op het resterende belang van 40% in Belgolaise die zij nog niet in haar bezit heeft. Op 10 mei 2000 heeft Fortis aangekondigd dat de Centrale Bank van Maleisië Fortis toestemming heeft gegeven om onderhandelingen te beginnen met Maybank, de grootste bank van Maleisië. Deze onderhandelingen zijn gericht op het vormen van een joint venture, met als doel het verder uitbouwen van het bankverzekeringsconcept in Maleisië.

De invoering van de nieuwe namen Fortis Bank en Fortis AG waren belangrijke gebeurtenissen in het eerste kwartaal 2000. Vooral de introductie van Fortis Bank bij het begin van de lente op 21 maart 2000 kan niemand ontgaan zijn. Op verschillende manieren werd de nieuwe huisstijl aan het grote publiek bekendgemaakt. In het Verenigd Koninkrijk gingen Bishopsgate en Northern Star samen verder onder de naam Fortis Insurance Ltd.

Verzekeringsbedrijf
Het verzekeringsbedrijf kende een goede start in 2000. De netto verdiende verzekeringspremies namen toe met 27%.

Het levenbedrijf kende opnieuw een sterke premiegroei (+19%). Deze werd voornamelijk gerealiseerd door de verkoop van beleggingsgerelateerde producten. Fortis AG en Spanje waren koplopers bij deze groei, maar ook de Verenigde Staten steeg voornamelijk vanwege American Bankers Insurance Group (ABI), dat pas vanaf augustus 1999 in de cijfers meegenomen wordt. De totale levenpremies in België daalden ten opzichte van het hoge eerste kwartaal in 1999 toen aangekondigde herzieningen van de rekenrente leidden tot een verhoogde productie. De daling werd veroorzaakt door een daling van het premie-inkomen via het bankkanaal. In het tweede kwartaal tekent zich inmiddels een herstel af van de verkoop via het bankkanaal.

Bij Leven is naast de stijging van het premie-inkomen de toename van het resultaat voor belastingen (+81%) te danken aan hoge gerealiseerde meerwaarden. Exclusief gerealiseerde meerwaarden en de daarmee verbandhoudende belastingen steeg het netto resultaat met 15%. Alle regio's droegen hieraan bij, met uitzondering van de Verenigde Staten waar de eerste kosten de positieve resultaten teniet deden. In het levenbedrijf werd netto EUR 159 miljoen (1999: EUR 53 miljoen) aan meerwaarden gerealiseerd.

De netto premies Niet-leven namen toe met 41%. Deze groei vond met name plaats in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten, waar de invloed van de overname van respectievelijk Northern Star en ABI belangrijke factoren waren. In Ongevallen en ziekte bedroeg de stijging
12%. Deze toename is in de Verenigde Staten vooral toe te schrijven aan stijgende verkoop van verzekerings-producten aan kleine collectieven. Brand en Auto bleven zich goed ontwikkelen met respectievelijk een premiegroei van 9% en 30%. Bij Brand werd de belangrijkste stijging geboekt in Spanje en het Verenigd Koninkrijk en bij Auto realiseerde het Verenigd Koninkrijk een stijging. Overige branches vertoonde een sterke groei vooral vanwege de groei in de Verenigde Staten, als gevolg van eerder genoemde acquisitie.
Het resultaat vóór belastingen Niet-leven verdubbelde ruim van EUR 50 miljoen tot EUR 105 miljoen. In Overige branches steeg het technisch resultaat tot EUR 25 miljoen (1999: EUR 5 miljoen), in alle andere branches daalde het technisch resultaat. Alle regio's droegen bij aan de stijging van het resultaat voor belastingen, maar de Verenigde Staten en België toonden duidelijk de grootste stijging. Ook gerealiseerde meerwaarden hadden in het Niet-leven bedrijf een positief effect op de resultaten. De bijzondere baten en lasten stegen per saldo tot EUR 26 miljoen (1999: EUR -
3 miljoen) met name vanwege de vrijval van een gedeelte van de voorziening voor schade uit hoofde van het millennium. De netto gerealiseerde meerwaarden kwamen in totaal op EUR 19 miljoen (1999: EUR 15 miljoen). Exclusief gerealiseerde meerwaarden en de daarmee verband houdende belastingen steeg het netto resultaat Niet-leven van EUR 23 miljoen tot EUR
66 miljoen.

De bedrijfskosten in het verzekeringsbedrijf stegen met 48%. De kostentoename vond vooral zijn oorsprong in de acquisitie ABI en Northern Star. Autonoom stegen de totale bedrijfskosten met 4%, daar tegenover stond een autonome stijging van de totale baten na aftrek van rentelasten van
26%.

Bankbedrijf
In de eerste drie maanden van 2000 toonde de bank een gunstige ontwikkeling. Zoals gemeld bij de publicatie van de jaarcijfers in maart
2000 verloopt de integratie van Fortis Bank volgens plan. De nettowinst in het bankbedrijf steeg met 78% en het resultaat voor belasting steeg met
53%. Indien de gerealiseerde meerwaarden op de verkoop van beleggingen en de toevoeging aan het Fonds voor Algemene Bankrisico's (FABR) buiten beschouwing worden gelaten, steeg het netto resultaat met 35%.
Het commissie-inkomen liet een stijging zien (+21%). Deze stijging werd in het bijzonder gerealiseerd door effectengerelateerde activiteiten en bij vermogensbeheer. Het commissie-inkomen uit verzekeringen daalde. Dit wordt verklaard door een daling van verkoop bij FB Insurance ten opzichte van een zeer hoog resultaat in de vergelijkende periode van 1999. Ook de overdracht van de verzekeringsmakelaar TCD van Fortis Bank aan FB Insurance had een negatief effect. De resultaten uit financiële transacties stegen mede door de hoge resultaten op venture capital activiteiten. Binnen de bank werden meerwaarden gerealiseerd door de verkoop van obligatieportefeuilles in het kader van balansbeheer. Als gevolg van de stijgende rente, de druk op de rentemarge en de verkoop van hoog-rentende obligatieportefeuilles in de afgelopen jaren daalde het renteresultaat met 1%.

De stijging van de bedrijfskosten ten opzichte van het eerste kwartaal 1999 (+6%) wordt mede verklaard door de hogere salariskosten in verband met CAO-rondes en de invloed van valutakoersverschillen. De cost-income ratio daalde van 63,3% tot 58,3%, met name vanwege de hogere gerealiseerde meerwaarden. Indien deze buiten beschouwing worden gelaten, verbeterde de cost-income ratio ook.

De dotatie van EUR 39 miljoen aan het FABR in het eerste kwartaal 2000 past in het beleid om jaarlijks een bedrag van 0,1% van de risicogewogen activa aan het fonds toe te voegen. Dit beleid gaat uit van een FABR tussen 1% en
1,5% van de risicogewogen activa. Het FABR bedroeg op 31 maart 2000 1,24% van het risico-gewogen volume. De Tier-1 ratio van de bank daalde van 7,6% (ultimo 1999) tot 7,5% op 31 maart 2000.
De total capital ratio nam toe van 12,2% (ultimo 1999) tot 12,3% (31 maart
2000). De kredietverlening aan klanten steeg met 4%, met name de zakelijke kredietverlening vertoonde een goede groei. Beleggingen voor rekening van klanten en voor polishouders beheerde fondsen stegen met respectievelijk 7% en 9%. Mede hierdoor steeg het totaal beheerd vermogen in het eerste kwartaal van dit jaar tot EUR 290 miljard (+4%).

Millennium
Het beleid van Fortis is erop gericht om bij het uitblijven van claims ieder kwartaal 25% van de voorzieningen, die zijn getroffen in het kader van eventuele millennium problemen, vrij te laten vallen. In lijn met dit beleid viel in het eerste kwartaal van 2000 binnen de bank een voorziening vrij van EUR 44 miljoen voor belastingen en binnen de verzekeringsactiviteiten viel hierdoor EUR 28 miljoen voor belastingen vrij.

Solvabiliteit
Fortis heeft ten aanzien van haar solvabiliteitspositie een kader geformuleerd, dat bestaat uit een minimum niveau en een maximum niveau. De totale solvabiliteit was op 31 maart 2000 vrijwel gelijk aan het maximale niveau van de interne solvabiliteitseisen.

Employee Stock Option Plan
Fortis heeft besloten ook dit jaar weer een Employee Stock Option Plan aan te bieden aan haar medewerkers. Echter voor de laatste keer in deze vorm, want voor 2001 en daarna worden nieuwe initiatieven onderzocht die het mogelijk moeten maken dat medewerkers participeren in de succesvolle bedrijfsvoering van Fortis. De omvang van het komende Employee Stock Option Plan 2000 zal meer in lijn worden gebracht met hetgeen binnen de markt gebruikelijk is. De details van het optieplan 2000 worden dit najaar bekend gemaakt.

Vooruitzichten
De stijging van de winst in het eerste kwartaal zal niet gedurende het hele jaar vastgehouden kunnen worden. Door gerealiseerde meerwaarden en andere financiële transacties, waaronder resultaten uit venture capital activiteiten, kan het groepsresultaat per kwartaal sterk verschillen. 2000 zal gekenmerkt worden door hoge gerealiseerde meerwaarden, zij het lager dan in 1999, en er zal sprake zijn van een vrijval van de voorzieningen die waren getroffen uit hoofde van eventuele millenniumproblemen.
In 2000 zal, ondanks de verkrapping van de rentemarge, een goede autonome groei kunnen worden gerealiseerd. Ook de synergievoordelen uit de integratie van Fortis Bank zullen een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de winst. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, verwacht Fortis dit jaar haar financiële lange termijn doelstellingen te overtreffen en een nettowinstgroei te kunnen realiseren van ongeveer 20% en een winstgroei per aandeel tussen de 12% tot 15%.

Perscontacten:
Hilde Junius, 32 (0)2 510 52 34, 32 (0)478 882 960 Robin Boon, 31 (0)30 257 65 52, 31 (0)6 53 43 06 47
Investor relations:
Patrick Verelst, 32 (0)2 510 53 36
Gerard-Jan van Berckel, 31 (0)30 257 65 46
Frank Dausy, 32 (0)2 510 53 37

Noot: valutakoersen
Ter indicatie (koersen per 31 maart 2000):

1 EUR = BEF 40,34 = NLG 2,20 = USD 0,96 = GBP 0,60 = FRF 6,56 = ESP 166,39 = AUD 1,58

Dit persbericht en aanvullende tabellen met de ontwikkeling per kwartaal zijn beschikbaar op www.fortis.com. Vanaf donderdag 25 mei 15.00 uur is de analistenpresentatie op deze site beschikbaar.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...