Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag vergadering raadscommissie gemeente Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 24-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

Keywords: Commissie

Verslag van de openbare vergadering van de raadscommissie algemeen bestuurlijke en economische zaken, gehouden in het stadhuis van Enkhuizen op 24 mei 2000, aanvang 20.00 uur.

Aanwezig: voorzitter,
secretaris,
leden:

de heer drs. S.P.M. de Vreeze
de heer E. Ruiter
de heer J. Verjaal (D66)
de heer K. Koeman (PvdA)
mevrouw J. Leek (CDA)
de heer J.W. Hekkert (VVD)
de heer J.G. Langbroek (EB)
de heer T. de Geus (RPF / SGP)
de heer J. Lok (VL / GL)
de heer drs. J.S. Tesselaar (EB)

Voorts aanwezig:

de heer H. van Doornik, wethouder
de heer G. van Dijk, afd. Communicatie
de heer R. van der Schans, afd. EZ
de heer E. Baan, afd. Welzijn
mevrouw J.A. van Rouwendal-van Die, notuliste

Afwezig met kennisgeving:

de heer D. van Pijkeren (vervangen door de heer De Geus)


1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. In verband met de overgang naar de commissie ABOZ zijn aanwezig de heer H. van Doornik, portefeuillehouder EZ, en de heer G. van Dijk, afd. Communicatie, die secretaris wordt van deze commissie. De heer Ruiter zal naar de commissie van de heer Van Doornik gaan. In het fractievoorzittersoverleg is afgesproken dat het verslag de vorm krijgt van een besluitenlijst, waarbij het advies van de commissie goed wordt vastgelegd. Ook worden vragen om meer informatie genoteerd. De commissieleden kunnen aangeven wat vastgelegd moet worden. De verslagen zullen zo spoedig mogelijk per e-mail worden toegezonden.
Na afloop van de openbare vergadering zal nog een besloten vergadering worden gehouden over Nogal Wiedes en over de volgende stap in het kader van de gemeentelijke herindeling.
2. Verslag van de vergadering van 26 april 2000 De secretaris behandelt de besluitenlijst:
Sinds 1 januari 2000 moeten portierswerkzaamheden in de horeca worden uitgeoefend door gecertificeerde portiers. In Enkhuizen zijn diverse portiers in het bezit van de benodigde diploma's, maar zij kunnen hun werk pas officieel uitoefenen als ze in dienst zijn van een beveiligingsbedrijf. Er is bij het Ministerie van Justitie een enorme achterstand ontstaan in de afhandeling van aanvragen voor starten van bedrijfsbeveiligingsbedrijven. Door de politie wordt toezicht gehouden op het nakomen van deze vereisten. De door de heer Langbroek genoemde persoon in Bovenkarspel was op dat moment niet in dienst als portier.
De heer Veenstra zal worden uitgenodigd voor de vergadering van juli.
De voorzitter geeft aan dat auto's van de hulpdiensten in het bezit zijn van een sleutel voor de paaltjes. Verslag:
Pag. 17: De heer Koeman dacht dat nog even zou worden gewacht met trouwen op schepen.
De voorzitter antwoordt dat er geen blokkade is en dat besloten is tot een proefperiode van twee jaar.
Pag. 17 punt 3a: De heer Tesselaar vraagt of de voorzitter of een vervanger naar de komende vergadering van het regionaal college van politie gaat.
De voorzitter antwoordt dat hij zal gaan. Er zal worden gediscussieerd over de wenselijkheid het aantal districten terug te brengen van 6 naar 3 en in dit kader Westfriesland Oost en West samen te voegen. Uit organisatorische en beheersoverwegingen vindt de voorzitter dit wenselijk, maar hij aarzelt omdat het gebiedsverantwoordelijk werken nog niet goed is ingebed. Hij heeft de hoop en de verwachting dat dit een regionaal gevoel is. Mevrouw Leek vraagt hoeveel invloed de gemeente heeft t.o.v. het ministerie.
De voorzitter antwoordt dat hij weliswaar verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid, maar dat de mensen in een regionale organisatie werken.
De heer Koeman vraagt of het overleg via Hoorn of via Heerhugowaard loopt.
De voorzitter antwoordt dat in een grote groep als in Heerhugowaard niet effectief zaken is te doen. De komende 5 à 6 jaar zal het nog een grote groep blijven. Binnen een groter district zal meer lokaal driehoekoverleg plaatsvinden. De afdelingshoofden kunnen misschien de rol van de oude districtshoofden overnemen. Hij kan zich vinden in dit model dat terug gaat naar dat van de oude Rijkspolitie. Vervolgens leest hij een fax voor, waarin het standpunt van het district Westfriesland Oost is verwoord.
Mevrouw Leek vindt dat deze goed klinkt en wenst de voorzitter veel succes toe.
De heer Tesselaar zegt dat het een van onze problemen is dat voor alles naar Alkmaar moet worden gegaan; hij denkt dat bij samenvoegen naar Hoorn gebeld kan worden.
De voorzitter antwoordt dat Alkmaar het centrum blijft van deze regio, maar dat voor Enkhuizen het zwaartepunt zal liggen bij de districtschef van Westfriesland en dat de lijnen naar Hoorn korter zullen worden.
Vervolgens wordt het verslag vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen


a. Brief d.d. 31 maart van bureau SMH/GHOR Noord Holland Noord De heer Lok vraagt de voorzitter zijn invloed aan te wenden om dit bureau in plaats van deze onduidelijke afkorting een naam te geven waarin het belangrijke werk van de organisatie tot uitdrukking komt.
De voorzitter is het met de heer lok eens dat dergelijke afkortingen niet moeten worden gebruikt.

b. Grondverkoop bedrijventerrein Schepenwijk aan WEB v.o.f. De commissie neemt hiervan kennis.

c. Grondverkoop Schepenwijk aan ENW NV t.b.v. transformatorstation De commissie neemt hiervan kennis.

d. Grondverkoop Schepenwijk aan de heer E.L. van de Pouw Kramer De commissie neemt hiervan kennis.

e. Verslag presentatie "Toekomst voor een bedrijvig Enkhuizen" De heer Lok betreurt het dat de discussie de richting van de aanleg van Krabbersplaat 2 is opgegaan en dat andere belangwekkende zaken niet aan de orde zijn gekomen. Hij is erop gewezen dat Provinciale Staten substantiële middelen voor handen heeft voor herstructurering van bedrijventerreinen. Als herstructurering van Krabbersplaat 1 in verband met nautische bedrijven noodzakelijk is, dring hij erop aan dit te onderzoeken. De heer Van Doornik antwoordt dat in het collegeprogramma staat dat naar Krabbersplaat 1 zal worden gekeken. Er zal worden onderzocht wat wel en niet mogelijk is. Bij punt 5 wordt hierop teruggekomen.
De heer Tesselaar heeft de bijeenkomst bijgewoond maar staat niet op de presentielijst.
De heer Verjaal sluit zich aan bij de heer Lok.
f. Eindoverzicht kosten krediet Veranderproces
De heer Tesselaar dacht dat het niet gebruikelijk was om consultants vakantiedagen uit te betalen.
De voorzitter antwoordt dat zij kennelijk zo lang in dienst waren; gewoonlijk is dit niet het geval.
De heer Tesselaar informeert naar de kerntakendiscussie. De voorzitter verwijst naar het collegeprogramma.

1. Rondvraag
De heer Tesselaar heeft vernomen dat in de vierde bestuurslaag (PvdA) al een beslissing is genomen over de herindeling. De heer Lok zegt geen vierde bestuurslaag te kennen. De voorzitter hoopt dat de heer Tesselaar krachtig heeft ontkent. Mevrouw Leek vraagt naar aanleiding van Enschede hoe actueel de rampenplannen zijn en of nog aan de voorwaarden voor de vergunningen wordt voldaan.
De voorzitter heeft met de heer De Vries de bestaande procedures doorgenomen. De telefoonnummers zijn geactualiseerd. Begin juni wordt besproken wat in de eerste 2 à 3 uur na melding moet gebeuren. Half juli worden met politie en brandweer de rampenplannen voor de meest risicovolle bedrijven, Solvay en Draka, bekeken en wordt gekeken naar de havens en de sluis en naar horeca zoals de Stadsherberg.
Mevrouw Leek denkt aan de gastank tegenover het BP station. De heer Langbroek vraagt naar de chlooropslag voor het waterleidingbedrijf. Deze valt onder Andijk; er bestaat hiervoor een rampenplan.
De heer De Geus dacht dat het werd gemeld als er chemisch transport door de havens plaatsvond.
De voorzitter zegt dat met de heer Bloemendaal is afgesproken de waterwegen goed in beeld te brengen.
De heer De Geus vraagt waar WEB voor staat en vraagt afkortingen voortaan te verduidelijken.
De heer Tesselaar wijst hem erop dat dit in punt 9 staat vermeld. De heer De Geus heeft in een brief van 18 april gelezen over versterking van de ambulance in Hoogkarspel. Tegelijkertijd wordt geprobeerd een ambulance naar Enkhuizen te krijgen. Hij pleit voor het laatste.
De voorzitter antwoordt dat de heer Burema hiermee bezig is. Het zit niet goed met de aanrijtijden. Het onderzoek van de provincie wordt nog afgewacht.

2. Toelichting uitgiftebeleid en totstandkoming prijzen bedrijfsgrond De heer Van der Schans geeft een toelichting. Als een bedrijf gaat verhuizen worden inlichtingen gevraagd. Tot 1½ jaar geleden konden bedrijven meteen worden geholpen. Het hangt af van de beschikbare kavels. Er wordt op gelet dat er geen incourante restkavel overblijft. Er wordt gekeken naar het aantal arbeidsplaatsen en of het bedrijf iets toevoegt aan Schepenwijk. Getracht wordt om detailhandelgerichte bedrijven te concentreren. De Zwaluw biedt veel werkgelegenheid, ook indirect. Er is voorkomen dat dit bedrijf naar Andijk is verhuisd. Bedrijven met minder dan 5 arbeidsplaatsen per ha worden naar het WFO-terrein verwezen. Enkhuizen heeft een regionaal bedrijventerrein, maar het grootste aanbod komt uit Enkhuizen. Het rijksbeleid om bijv. witgoedbedrijven niet toe te laten wordt gevolgd. Ook wordt gekeken of er gevaar is voor leegloop van de binnenstad. Een aerobicstudio zou wel naar de letter, maar niet naar de geest toegestaan kunnen worden. Het is niet aan te bevelen om jonge meisjes 's avonds over een bedrijventerrein te laten fietsen. Op verzoek van de heer Van Doornik gaat de heer Van der Schans in op de rol van de Bedrijfsregio; het prijzenbeleid kan alleen in beslotenheid worden toegelicht. De bedrijfsregio houdt zich bezig met acquisitie en PR. Er is nog geen bedrijf door hun tussenkomst naar Enkhuizen gekomen, wel is de PR goed geslaagd. Bedrijven die door hen worden aangebracht worden niet boven aan de lijst geplaatst. De voorzitter wijst op het belang van het hebben van een platform. De situatie voor acquisitie is in de laatste 5 jaar volkomen veranderd. Er moet nu worden gekeken hoe de schaarse grond het best verdeeld kan worden.
De heer Van der Schans zegt in antwoord op de opmerking van de heer Lok dat wezenlijke elementen niet ter discussie zijn gekomen, dat de discussie over de notitie met de portefeuillehouder zal worden afgerond. Hierbij komt duurzaam bouwen aan de orde. Hij denkt dat de grond nog steeds gepromoot moet worden, want de mooie tijden zullen eens eindigen. De industrieterreinen van Hoorn en het WFO-terrein worden uitgebreid. De concurrentiefactor is een zorg voor de toekomst. Het inbouwen van een reservevoorraad is een zorgelijk risico voor als het tij keert. De heer Van Doornik zegt toe de notitie van de Bedrijfsregio met een ambtelijke advisering ter inzage te zullen leggen.
De heer Lok wil de notitie hier bespreken. Wat onhaalbaar is op dit moment, moet op sterk water blijven staan. De heer De Geus maakt zich zorgen over de grondprijzen. Voor de ontsluiting is grond duur ingekocht. Hij vraagt waar nieuwe autobedrijven zijn gedacht.
De heer Van der Schans antwoordt dat dit niet meer op een zichtlocatie mogelijk is. In de nota staat iets over herstructurering. Hij heeft van de beleidscoördinator van de Provincie vernomen dat Krabbersplaat niet in aanmerking komt voor subsidie voor herstructurering omdat het te nieuw is en omdat het type er niet geschikt voor is. Wel zijn er andere subsidiemogelijkheden. Hij zal een en ander afstemmen met de heer Van Doornik.
De heer De Geus was aangenaam verrast in het SOW rapport te lezen dat in geen enkele andere plaats zoveel mensen in de eigen woonplaats werken.
De heer Tesselaar vindt het een helder verhaal. Hij maakt zich zorgen over het volbouwen van West Friesland en denkt dat het tijd is om naar de kwaliteit te kijken en niet naar de kwantiteit. De heer Verjaal vraagt of nu de hoogspanningsleidingen zijn verwijderd er iets leuks mogelijk is op het eiland. De heer Van Doornik staat open voor suggesties.
3. Veiligheidspreventie basisschool Het Driespan De heer Baan geeft een toelichting. De heer Van Doornik zal met Stichting Welzijn spreken om toch weer een jeugd- en jongerenwerker aan te stellen om iets te doen aan de overlast op straat. Vanwege de ernst van de situatie is dit onderdeel uitgelicht uit het totale pakket maatregelen van meer controle en persoonlijk aanschrijven. De toegang tot de openbare terreinen wordt verboden zodat de politie op kan treden. De voorzitter voegt hieraan toe dat aandacht zal worden besteed aan jeugdbeleid en hangjongeren in zijn portefeuille en bij Welzijn.
De heer De Geus weet dat overlast soms escaleert, maar wijst erop dat het zich zal verplaatsen.
De heer Langbroek vraagt of de schade aan gemeente-eigendommen kan worden geïnventariseerd. De voorzitter antwoordt dat de meeste schade wordt toegebracht in het weekeinde en aan borden, palen en schoolpleinen. Het is lastig om te achterhalen wie de veroorzaker is.
De heer Baan zegt dat de schade als totale post wordt geboekt, maar dat er meer duidelijkheid in gebracht zal worden door een analyse te maken. Een auto die een paaltje omver rijdt is van een andere importantie dan puur fysiek geweld.

4. Jaarrekening 1999
Het stoort mevrouw Leek dat bij de overschrijding van de personeelskosten één wethouder de zwarte piet krijgt toegespeeld en dat de portefeuillehouder personeelszaken buiten beeld blijft. De heer De Geus gaat ervan uit dat het nogmaals in de raad komt en vindt dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. Ook de heer Hekkert vindt het onredelijk dat alles één kant is uitgeschoven en was onaangenaam verrast dat dit niet is rechtgezet in de raad.
De voorzitter antwoordt dat het in de raad besproken zal worden.
5. Verkoop grond Flevolaan aan NUON
Volgens de heer Tesselaar is de naamswijziging van ENW in Nuon pas per 1 januari volgend jaar.
De heer Langbroek informeert wat wordt bedoeld met 'eventueel verdisconteerd'.
De secretaris antwoordt dat bedoeld wordt dat wordt verdisconteerd bij een eventueel toekomstige overdracht.
De commissie stemt in met het voorstel.

6. Overige mededelingen
De voorzitter heeft geen mededelingen.
De heer De Geus vraagt naar de stand van zaken betreffende de begraafplaats.
De voorzitter antwoordt dat kantoor en loods binnen het krediet gebouwd zullen worden. De in de commissie OWS genoemde overschrijding is niet juist.
De heer Lok kent het in het jaarverslag gebruikte woord 'volgtijdelijk' niet en heeft het niet in het woordenboek kunnen vinden.
De heer Lok verzoekt om de besluitenlijsten van de raadscommissies niet alleen per e-mail maar ook per post toe te blijven zenden. De heer Langbroek sluit zich hierbij aan uit de wetenschap dat de techniek vaak faalt.

7. Sluiting

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 21.30 uur. E. Ruiter, secretaris

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...