Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen Gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 24-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem


Gemeentelijke informatierubriek de Homoet, editie 24 mei 2000.
SLUITING GEMEENTELIJKE DIENSTEN
In verband met Hemelvaartsdag en Pinksteren zullen de gemeentelijke diensten op donderdag 1, vrijdag 2 en maandag 12 juni a.s. gesloten zijn.

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben de parkeergelegenheid nabij Antarctica Hattem b.v. aan de Hoopjesweg alleen te bestemmen voor vrachtauto's middels het plaatsen van het bord model E8 (met vrachtwagensymbool) van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Dit verkeersbesluit ligt met ingang van heden gedurende zes weken ter inzage bij het bureau Ruimtelijk Beheer.
Tegen dit besluit kan een belanghebbende ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking besluit een bezwaarschrift bij ons college indienen. Indien tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt, kan gedurende de bezwaartermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de President van de Rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen.

INZAMELING HUISVUIL I.V.M. HEMELVAARTSDAG

In verband met Hemelvaartsdag zal het huisvuil niet op de vaste inzameldag worden ingezameld, maar een dag later en wel op vrijdag 2 juni 2000. Het kan voorkomen dat het huisvuil op een ander tijdstip dan gebruikelijk wordt ingezameld, doordat er extra routes worden gereden op die dag. Derhalve het verzoek de containers voor 07.00 uur aan de weg te zetten.

DECLARATIEREGELING GEMEENTE HATTEM

Sinds 1 januari 1997 wordt door de gemeente Hattem de Declaratieregeling uitgevoerd.
De Declaratieregeling is er in principe voor alle inwoners van de gemeente Hattem met een laag inkomen.
Er is één uitzondering: studenten vallen niet onder de regeling. De regeling is bedoeld voor mensen met een inkomen op of net boven bijstandsniveau. Bij dat laatste ligt de grens op 125% van de toepasselijke bijstandsnorm. Mensen met een bijstandsuitkering vallen hier onder.
Maar ook mensen met bijvoorbeeld een Aaw- of Aow-uitkering kunnen beschikken over een minimum inkomen.
Er zijn ook werkende mensen met een inkomen óp of net bóven het sociaal minimum. Ook in die gevallen kan recht bestaan op een vergoeding op grond van de Declaratieregeling.

De Declaratieregeling is bedoeld om kosten te vergoeden van educatieve, culturele of sportieve aard. Dit gaat in het algemeen over activiteiten waarvoor u de deur uitgaat en die ontspannend zijn. Het bedrag dat u kunt declareren is afhankelijk van uw gezinssituatie:
* een zelfstandigwonende alleenstaande:kan f. 250,00 per kalenderjaar declareren.

* een één-oudergezin: kan f. 250,00 per kalenderjaar declareren.
* Dit bedrag wordt vervolgens verhoogd met f. 250,00 per inwonend kind dat op 1 januari jonger is dan 18 jaar.
* een echtpaar: kan f. 500,00 per kalenderjaar declareren.
* Dit bedrag wordt vervolgens verhoogd met f. 250,00 per inwonend kind dat op 1 januari jonger is dan 18 jaar.
* een thuiswonend kind van 18 jaar of ouder: kan f. 250,00 per kalenderjaar declareren.

Als u denkt in aanmerking te komen voor een vergoeding, kunt u een aanvraag indienen. Hiervoor bestaat een speciaal aanvraagformulier. Aan de hand van de gegevens die u op dit formulier invult beoordeelt de gemeente of u voor een vergoeding in aanmerking komt. U krijgt een brief waarin staat welke beslissing is genomen. Als de aanvraag is toegekend, staat er ook in de brief tot welk bedrag u kunt declareren.

Uitzondering:
De gemeente Hattem heeft besloten om alle mensen, waarvan afdeling Welzijn weet dat zij een minimum inkomen hebben, ambtshalve een toekenning te sturen.
Dit betekent dat de onderstaande groepen géén aanvraagformulier hoeven in te vullen:
Mensen die op 1 januari 2000 één van de volgende uitkeringen van de afdeling Welzijn ontvangen:

- Algemene bijstandswet (Abw)

- I.O.A.W.

- I.O.A.Z.

- Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Zij krijgen automatisch bericht over het maximaal te declareren bedrag. Ontvangt u na 1 januari 2000 voor het eerst een uitkering van de afdeling Welzijn, dan wordt gelijk met de toekenning van uw uitkering onderzocht of u recht heeft op een vergoeding op grond van de Declaratieregeling.

Het bedrag dat in de toekenningsbeschikking staat, is in feite van u maar wordt pas uitbetaald als is aangetoond dat bepaalde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Dit doet u door de bonnen, kwitanties, lidmaatschapskaartjes enz. in te leveren bij de afdeling Welzijn. U levert dan ook het declaratieformulier in. Hierop vult u uw naam en adres in (anders is niet meer na te gaan wie welke bonnen heeft ingediend).
Zodra het declaratieformulier en de bonnen zijn ingeleverd, bekijkt de afdeling Welzijn of de kosten die u hebt gemaakt onder de regeling vallen. Is dit het geval, dan wordt het door u gedeclareerde bedrag zo snel mogelijk (binnen vier weken) aan u uitbetaald. U mag zelf weten wanneer u de kosten declareert. Om echter te voorkomen dat met regelmaat aanvragen voor kleine bedragen in behandeling moeten worden genomen, kunt u gedurende de eerste 11 maanden van het jaar alleen een declaratie indienen indien de totale kosten meer bedragen dan f. 150,00. Een echtpaar zonder kinderen bijvoorbeeld heeft daardoor in ieder geval 3x per jaar de gelegenheid een declaratie in te dienen.
U kunt de bonnen ook opsparen en alles in één keer declareren. Er is één voorwaarde: uw declaratie over een bepaald kalenderjaar moet uiterlijk 31 januari van het jaar daarop zijn ingediend. Dus de declaraties over 2000 moeten uiterlijk 31 januari 2001 zijn ingediend.
Er wordt geen bijdrage verstrekt indien er sprake is van een vermogen dat hoger is dan het vermogen als genoemd in artikel 54 van de Algemene bijstandswet.
De vermogensgrenzen per 1 januari 2000 zijn als volgt:
* voor een alleenstaande f. 10.000,00

* voor een alleenstaande ouderf. 20.000,00
* voor gehuwden tezamen f. 20.000,00

Uw besteedbare inkomen wordt vergeleken met een zogenoemde "grondslag".
De hoogte van die grondslag is afhankelijk van uw woonsituatie en gezinssamenstelling.

Voor informatie over de regeling kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 12.30 uur telefonisch contact opnemen met de administratie van de afdeling Welzijn, de heer W. de Haas, telefoon 4431612. Aanvraagformulieren zijn tijdens openingstijden verkrijgbaar bij de afdeling Welzijn (te weten: maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 uur t/m 17.00 uur).

BEKENDMAKING MELDING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer hebben ontvangen van Van Apeldoorn & Faber Hout voor de inrichting aan het adres de Netelhorst 11 te Hattem.
De melding ligt vanaf heden gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer, op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr.: 038-4431639).
ONTWERP - BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders geven gelet op artikel 23 Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de terinzageligging van het ontwerp van het bestemmingsplan Het Veen, 34e partiële herziening. Deze herziening heeft betrekking op de percelen Veenwal 5 en 7 en beoogt nieuwbouw van een woning op een ruimtelijk gezien gunstiger gesitueerde locatie mogelijk te maken.

Het ontwerpplan ligt met ingang van 29 mei 2000 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer.
Een ieder kan gedurende bovenvermelde termijn van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze omtrent het ontwerpplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem.
KENNISGEVING 10% VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

Met ingang van 25 mei 2000 ligt gedurende twee weken ter gemeentesecretarie, sector Ruimtelijke Ordening en Beheer voor een ieder ter inzage een bouwplan voor het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw op het perceel Hezenbergerweg 50 te Hattem, gelegen in het bestemmingsplan "Het Veen".

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om 10% vrijstelling te verlenen voor het bouwen met overschrijding van de achterste bebouwingsgrens en de linker zijdelingse bebouwingsgrens.

Belanghebbenden, die bedenkingen hebben tegen het verlenen van vrijstelling worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze omtrent het voornemen, gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging, naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Schriftelijk moet dit geschieden bij het college van burgemeester en wethouders.
Mondelinge zienswijzen kunnen zowel persoonlijk (tijdens openstelling van het bureau R.O.), als telefonisch (op werkdagen van 08.00 uur tot 12.30 uur en 13.30 uur tot 17.00 uur) worden doorgegeven aan de heer P. Jetzes (tel. 4431643), of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening.
VERZOEK BOUWVERGUNNING

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van een verzoek om bouwvergunning voor het gedeeltelijk veranderen van een woning op het perceel Hilsdijk 9 te Hattem.

Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van de Algemene Verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Gelderland d.d. 22 april 1997 ex. artikel 50, lid 5 van de Woningwet de gevraagde bouwvergunning te verlenen.
De aanvraag om bouwvergunning ligt met ingang 25 mei 2000 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage ten stadhuize, bij de receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (R.O.B.). Een ieder is bevoegd om gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van bouwvergunning naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.

BOUWACTIVITEITEN

Positief is gereageerd op de melding bouwvoornemen voor:
* - het oprichten van een tuinhuisje, Vlierkamp 17 (VZ 15-05-2000);
* - het oprichten van een blokhut, De Gelder 54 (VZ 15-05-2000);
* - het oprichten van een tuinhuisje, Berkenlaan 6 (VZ 11-05-2000);
* - het uitbreiden en veranderen van een uitvaartcentrum, Van Galenstraat 5 (VZ 17-05-2000);

* - het uitbreiden en veranderen van een woning, Vechtstraat 46 (VZ 17-05-2000).

Vrijstelling bestemmingsplan/bouwvergunning:


* - het plaatsen van twee nissenhutten met een tijdelijke instandhouding voor een maximale periode tot uiterlijk 14 september 2001, Enkeweg 1 (VZ 15-05-2000).
Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan
vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de
President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij
afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een
bezwaarschrift te zijn ingediend.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:
* het veranderen en uitbreiden van een kanteldeur, de Reest 11;
* het uitbreiden van een woning, Hendrikjesweg 62.
VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat op donderdag 1 juni 2000 om 09.00 uur op het stadhuis een vergadering wordt gehouden van het Gelders Genootschap (Welstands Commissie), met als onderwerpen aanvragen om bouwvergunning (dan wel melding bouwvoornemen). Belanghebbenden (aanvragers/architecten) kunnen bij de heer P. Jetzes van het bureau Ruimtelijke Ordening (tel. 4431643) een afspraak maken om hun bouwplan toe te lichten tot uiterlijk woensdag 31 mei 2000, of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening. Bij het niet maken van een afspraak loopt u de kans dat de wachttijd kan oplopen.
Indien de orde van de vergadering of het belang van de aanvrager van de bouwvergunning of degene die een melding heeft gedaan dit vergt, kan de commissie besluiten achter gesloten deuren te vergaderen.
INTREKKEN KAPVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen het verzoek is binnengekomen voor het intrekken van een kapaanvraag betreffende het perceel:

* Populierenlaan 7, 18 bomen.

Hattem, 24 mei 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie