Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen Gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 24-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem


Gemeentelijke informatierubriek de Homoet, editie 24 mei 2000.
SLUITING GEMEENTELIJKE DIENSTEN
In verband met Hemelvaartsdag en Pinksteren zullen de gemeentelijke diensten op donderdag 1, vrijdag 2 en maandag 12 juni a.s. gesloten zijn.

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben de parkeergelegenheid nabij Antarctica Hattem b.v. aan de Hoopjesweg alleen te bestemmen voor vrachtauto's middels het plaatsen van het bord model E8 (met vrachtwagensymbool) van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Dit verkeersbesluit ligt met ingang van heden gedurende zes weken ter inzage bij het bureau Ruimtelijk Beheer.
Tegen dit besluit kan een belanghebbende ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking besluit een bezwaarschrift bij ons college indienen. Indien tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt, kan gedurende de bezwaartermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de President van de Rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen.

INZAMELING HUISVUIL I.V.M. HEMELVAARTSDAG

In verband met Hemelvaartsdag zal het huisvuil niet op de vaste inzameldag worden ingezameld, maar een dag later en wel op vrijdag 2 juni 2000. Het kan voorkomen dat het huisvuil op een ander tijdstip dan gebruikelijk wordt ingezameld, doordat er extra routes worden gereden op die dag. Derhalve het verzoek de containers voor 07.00 uur aan de weg te zetten.

DECLARATIEREGELING GEMEENTE HATTEM

Sinds 1 januari 1997 wordt door de gemeente Hattem de Declaratieregeling uitgevoerd.
De Declaratieregeling is er in principe voor alle inwoners van de gemeente Hattem met een laag inkomen.
Er is één uitzondering: studenten vallen niet onder de regeling. De regeling is bedoeld voor mensen met een inkomen op of net boven bijstandsniveau. Bij dat laatste ligt de grens op 125% van de toepasselijke bijstandsnorm. Mensen met een bijstandsuitkering vallen hier onder.
Maar ook mensen met bijvoorbeeld een Aaw- of Aow-uitkering kunnen beschikken over een minimum inkomen.
Er zijn ook werkende mensen met een inkomen óp of net bóven het sociaal minimum. Ook in die gevallen kan recht bestaan op een vergoeding op grond van de Declaratieregeling.

De Declaratieregeling is bedoeld om kosten te vergoeden van educatieve, culturele of sportieve aard. Dit gaat in het algemeen over activiteiten waarvoor u de deur uitgaat en die ontspannend zijn. Het bedrag dat u kunt declareren is afhankelijk van uw gezinssituatie:
* een zelfstandigwonende alleenstaande:kan f. 250,00 per kalenderjaar declareren.

* een één-oudergezin: kan f. 250,00 per kalenderjaar declareren.
* Dit bedrag wordt vervolgens verhoogd met f. 250,00 per inwonend kind dat op 1 januari jonger is dan 18 jaar.
* een echtpaar: kan f. 500,00 per kalenderjaar declareren.
* Dit bedrag wordt vervolgens verhoogd met f. 250,00 per inwonend kind dat op 1 januari jonger is dan 18 jaar.
* een thuiswonend kind van 18 jaar of ouder: kan f. 250,00 per kalenderjaar declareren.

Als u denkt in aanmerking te komen voor een vergoeding, kunt u een aanvraag indienen. Hiervoor bestaat een speciaal aanvraagformulier. Aan de hand van de gegevens die u op dit formulier invult beoordeelt de gemeente of u voor een vergoeding in aanmerking komt. U krijgt een brief waarin staat welke beslissing is genomen. Als de aanvraag is toegekend, staat er ook in de brief tot welk bedrag u kunt declareren.

Uitzondering:
De gemeente Hattem heeft besloten om alle mensen, waarvan afdeling Welzijn weet dat zij een minimum inkomen hebben, ambtshalve een toekenning te sturen.
Dit betekent dat de onderstaande groepen géén aanvraagformulier hoeven in te vullen:
Mensen die op 1 januari 2000 één van de volgende uitkeringen van de afdeling Welzijn ontvangen:

- Algemene bijstandswet (Abw)

- I.O.A.W.

- I.O.A.Z.

- Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Zij krijgen automatisch bericht over het maximaal te declareren bedrag. Ontvangt u na 1 januari 2000 voor het eerst een uitkering van de afdeling Welzijn, dan wordt gelijk met de toekenning van uw uitkering onderzocht of u recht heeft op een vergoeding op grond van de Declaratieregeling.

Het bedrag dat in de toekenningsbeschikking staat, is in feite van u maar wordt pas uitbetaald als is aangetoond dat bepaalde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Dit doet u door de bonnen, kwitanties, lidmaatschapskaartjes enz. in te leveren bij de afdeling Welzijn. U levert dan ook het declaratieformulier in. Hierop vult u uw naam en adres in (anders is niet meer na te gaan wie welke bonnen heeft ingediend).
Zodra het declaratieformulier en de bonnen zijn ingeleverd, bekijkt de afdeling Welzijn of de kosten die u hebt gemaakt onder de regeling vallen. Is dit het geval, dan wordt het door u gedeclareerde bedrag zo snel mogelijk (binnen vier weken) aan u uitbetaald. U mag zelf weten wanneer u de kosten declareert. Om echter te voorkomen dat met regelmaat aanvragen voor kleine bedragen in behandeling moeten worden genomen, kunt u gedurende de eerste 11 maanden van het jaar alleen een declaratie indienen indien de totale kosten meer bedragen dan f. 150,00. Een echtpaar zonder kinderen bijvoorbeeld heeft daardoor in ieder geval 3x per jaar de gelegenheid een declaratie in te dienen.
U kunt de bonnen ook opsparen en alles in één keer declareren. Er is één voorwaarde: uw declaratie over een bepaald kalenderjaar moet uiterlijk 31 januari van het jaar daarop zijn ingediend. Dus de declaraties over 2000 moeten uiterlijk 31 januari 2001 zijn ingediend.
Er wordt geen bijdrage verstrekt indien er sprake is van een vermogen dat hoger is dan het vermogen als genoemd in artikel 54 van de Algemene bijstandswet.
De vermogensgrenzen per 1 januari 2000 zijn als volgt:
* voor een alleenstaande f. 10.000,00

* voor een alleenstaande ouderf. 20.000,00
* voor gehuwden tezamen f. 20.000,00

Uw besteedbare inkomen wordt vergeleken met een zogenoemde "grondslag".
De hoogte van die grondslag is afhankelijk van uw woonsituatie en gezinssamenstelling.

Voor informatie over de regeling kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 12.30 uur telefonisch contact opnemen met de administratie van de afdeling Welzijn, de heer W. de Haas, telefoon 4431612. Aanvraagformulieren zijn tijdens openingstijden verkrijgbaar bij de afdeling Welzijn (te weten: maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 uur t/m 17.00 uur).

BEKENDMAKING MELDING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer hebben ontvangen van Van Apeldoorn & Faber Hout voor de inrichting aan het adres de Netelhorst 11 te Hattem.
De melding ligt vanaf heden gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer, op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr.: 038-4431639).
ONTWERP - BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders geven gelet op artikel 23 Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de terinzageligging van het ontwerp van het bestemmingsplan Het Veen, 34e partiële herziening. Deze herziening heeft betrekking op de percelen Veenwal 5 en 7 en beoogt nieuwbouw van een woning op een ruimtelijk gezien gunstiger gesitueerde locatie mogelijk te maken.

Het ontwerpplan ligt met ingang van 29 mei 2000 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer.
Een ieder kan gedurende bovenvermelde termijn van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze omtrent het ontwerpplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem.
KENNISGEVING 10% VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

Met ingang van 25 mei 2000 ligt gedurende twee weken ter gemeentesecretarie, sector Ruimtelijke Ordening en Beheer voor een ieder ter inzage een bouwplan voor het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw op het perceel Hezenbergerweg 50 te Hattem, gelegen in het bestemmingsplan "Het Veen".

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om 10% vrijstelling te verlenen voor het bouwen met overschrijding van de achterste bebouwingsgrens en de linker zijdelingse bebouwingsgrens.

Belanghebbenden, die bedenkingen hebben tegen het verlenen van vrijstelling worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze omtrent het voornemen, gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging, naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Schriftelijk moet dit geschieden bij het college van burgemeester en wethouders.
Mondelinge zienswijzen kunnen zowel persoonlijk (tijdens openstelling van het bureau R.O.), als telefonisch (op werkdagen van 08.00 uur tot 12.30 uur en 13.30 uur tot 17.00 uur) worden doorgegeven aan de heer P. Jetzes (tel. 4431643), of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening.
VERZOEK BOUWVERGUNNING

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van een verzoek om bouwvergunning voor het gedeeltelijk veranderen van een woning op het perceel Hilsdijk 9 te Hattem.

Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van de Algemene Verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Gelderland d.d. 22 april 1997 ex. artikel 50, lid 5 van de Woningwet de gevraagde bouwvergunning te verlenen.
De aanvraag om bouwvergunning ligt met ingang 25 mei 2000 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage ten stadhuize, bij de receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (R.O.B.). Een ieder is bevoegd om gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van bouwvergunning naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.

BOUWACTIVITEITEN

Positief is gereageerd op de melding bouwvoornemen voor:
* - het oprichten van een tuinhuisje, Vlierkamp 17 (VZ 15-05-2000);
* - het oprichten van een blokhut, De Gelder 54 (VZ 15-05-2000);
* - het oprichten van een tuinhuisje, Berkenlaan 6 (VZ 11-05-2000);
* - het uitbreiden en veranderen van een uitvaartcentrum, Van Galenstraat 5 (VZ 17-05-2000);

* - het uitbreiden en veranderen van een woning, Vechtstraat 46 (VZ 17-05-2000).

Vrijstelling bestemmingsplan/bouwvergunning:


* - het plaatsen van twee nissenhutten met een tijdelijke instandhouding voor een maximale periode tot uiterlijk 14 september 2001, Enkeweg 1 (VZ 15-05-2000).
Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan
vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de
President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij
afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een
bezwaarschrift te zijn ingediend.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:
* het veranderen en uitbreiden van een kanteldeur, de Reest 11;
* het uitbreiden van een woning, Hendrikjesweg 62.
VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat op donderdag 1 juni 2000 om 09.00 uur op het stadhuis een vergadering wordt gehouden van het Gelders Genootschap (Welstands Commissie), met als onderwerpen aanvragen om bouwvergunning (dan wel melding bouwvoornemen). Belanghebbenden (aanvragers/architecten) kunnen bij de heer P. Jetzes van het bureau Ruimtelijke Ordening (tel. 4431643) een afspraak maken om hun bouwplan toe te lichten tot uiterlijk woensdag 31 mei 2000, of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening. Bij het niet maken van een afspraak loopt u de kans dat de wachttijd kan oplopen.
Indien de orde van de vergadering of het belang van de aanvrager van de bouwvergunning of degene die een melding heeft gedaan dit vergt, kan de commissie besluiten achter gesloten deuren te vergaderen.
INTREKKEN KAPVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen het verzoek is binnengekomen voor het intrekken van een kapaanvraag betreffende het perceel:

* Populierenlaan 7, 18 bomen.

Hattem, 24 mei 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...