Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 25-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Openbare kennisgeving

datum: week 21

Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:

-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Jolstraat 8 (ontvangen 12 mei 2000);

-het verbouwen van de recreatiewoning Ereprijs 12 (ontvangen 16 mei 2000);

-het uitbreiden van de woning Langevliet 60G (ontvangen 16 mei 2000);

-het maken van een extra verdieping op de woning Molengracht 24 (ontvangen 16 mei 2000);

-het veranderen van de garage/berging bij de woning Boterzwin 2132 in een studeerkamer, alsmede het plaatsen van een berging achter deze woning (ontvangen 16 mei 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Wezenstraat 36a (ontvangen 16 mei 2000);

-het bouwen van een woning in het plandeel Malzwin Zuid, kavel 29 (ontvangen 17 mei 2000);

-het uitbreiden van het Gemini ziekenhuis aan de Huisduinerweg 3 met kantoorunits voor de termijn van 3 jaar (ontvangen 17 mei 2000);

-het bouwen van een serre aan de woning Gladiolenstraat 23, alsmede het vergroten van de dakkapel aan de voorzijde van deze woning (ontvangen 17 mei 2000);

-het uitbreiden van de woning Bremstraat 44 (ontvangen 17 mei 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Janzenstraat 41 (ontvangen 17 mei 2000).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Rectificatie

In het Helders Weekblad van 11 mei 2000 is onder het kopje "ingediende bouwaanvragen" vermeld een ingediende bouwaanvraag tot het uitbreiden van de woning Cornelis Ditostraat 7 (ontvangen 27 april 2000). De plaatselijke aanduiding van de aanvraag dient te worden gelezen als Cornelis Ditostraat 13, de overige op de bouwaanvraag betrekking hebbende gegevens zijn onverminderd van toepassing.

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het volgende meldingsplichtige bouwwerk mag worden uitgevoerd:

-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Wierbalg 2609 (verzenddatum 12 mei 2000).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:

-het plaatsen van 2 dakkapellen in het zijgeveldakvlak van de woning Lichtbaaklaan 3 (verzenddatum 18 mei 2000);

-het verbouwen van de entree van de supermarkt aan de Vijzelstraat 191 (verzenddatum 10 mei 2000)

-het uitbreiden van de recreatiewoning Wintergroen 10 (verzenddatum 12 mei 2000);

-het maken van een extra verdieping op de bergruimte van de woning Boterzwin 4530 (verzenddatum 12 mei 2000);

-het bouwen van een woning op het perceel Malzwin 1506 (verzenddatum 12 mei 2000);

-het bouwen van een agrarische bedrijfsruimte aan de Nieuweweg 25a (verzenddatum 8 mei 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Wierbalg 1929 (verzenddatum 17 mei 2000);

-het plaatsen van een berging achter de woning P.W.A. - singel 82 (verzenddatum 17 mei 2000);

-het bouwen van een fietsbrug nabij de percelen Zwanenbalg 1521 en 1701 (verzenddatum 17 mei 2000);

-het verbouwen/uitbreiden van de keuken van de woning Van Leeuwenhoekstraat 7 (verzenddatum 17 mei 2000);

-het bouwen van een verkeersbrug nabij het perceel Zwanenbalg 1501 (verzenddatum 17 mei 2000);

-het uitbreiden van de verdieping van de woning Vogelzand 4202A (verzenddatum 17 mei 2000);

-het bouwen van een berging achter de woning Goudsbloemstraat 66 (verzenddatum 17 mei 2000);

-het verbouwen/uitbreiden van de telefooncentrale aan de Boerhaavestraat 15 (verzenddatum 17 mei 2000);

-het verbouwen/uitbreiden van de vuilpers aan de Schootenweg 1 (verzenddatum 17 mei 2000).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben sloopvergunning verleend voor:

-het verwijderen van asbesthoudend plaatmateriaal van/uit de betonnenrand om het buitenterras van gebouw 14B27-018 op het Nieuwe Haventerrein;

-het gedeeltelijk slopen van het pand Beatrixstraat 94.

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben onder andere de volgende aanvragen om bouwvergunning ontvangen:

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Wilhelminastraat 52;

-het bouwen van een garage aan de woning Badhuisstraat 80;

-het uitbreiden van de visafslag aan Het Nieuwe Diep 27B.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 2, lid 6, van het bestemmingsplan "Van Galenbuurt 1978, 2e herziening" resp. artikel 18, lid 8, van het bestemmingsplan "Huisduinen 1972, 1e herziening". Aan laatstgenoemd bouwplan kunnen burgemeester en wethouders meewerken door het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 26 mei 2000 gedurende twee weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Onteigeningswet

Burgemeester en wethouders brengen ter openbare kennis dat vanaf vrijdag 26 mei 2000 gedurende vier weken ter inzage zijn gelegd plannen, als bedoeld in artikel 80 van de Onteigeningswet en overige in dat artikel genoemde stukken, waaronder het ontwerp van het te nemen besluit, betreffende de voorgenomen onteigening ten name van de gemeente Den Helder van particuliere eigendommen aan (ten noorden van) de Van Foreestweg en ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan "Van Foreestweg 1994". De voorgenomen onteigening wordt noodzakelijk geacht in verband met de uitvoering door de gemeente van werken ter verbreding van genoemde weg en de aanleg van een vrijliggend fiets- en voetpad langs deze weg.

De stukken liggen gedurende deze periode ter inzage bij de Dienst Stadsontwikkeling en Beheer aan de Sportlaan 62, (van 8.00 tot 14.00 uur, telefoon 671 477). Gedurende deze periode van vier weken kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp schriftelijk of mondeling naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze dient gericht te worden aan Burgemeester en Wethouders, p/a Dienst Stadsontwikkeling en Beheer, postbus 36, 1780 AA Den Helder. Van het voornemen tot onteigening is aan betrokken eigenaren schriftelijk kennis gegeven.

Parkeernota

De gemeenteraad heeft bij haar besluit van 5 april 2000 de "Beleidsnota parkeren in het centrum van Den Helder" (Parkeernota) vastgesteld. Daarbij is besloten tot:

-wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van de parkeerbelasting waarbij onder andere de zonering van de verschillende parkeerterreinen in het centrum worden vastgelegd, de tarieven voor het betaald parkeren bij parkeerautomaten en -meters worden verhoogd met ca. 50%, de tarieven voor parkeervergunningen worden verhoogd;

-vaststelling van de tarieven voor het parkeren op het Bernhardplein en de Kroonpassage en de tarieven voor af te geven abonnementen;

-vaststelling van tarieven voor het gebruik van parkeerplaatsen in het centrum anders dan voor het parkeren van motorvoertuigen;

-aanschaf van nieuwe parkeerapparatuur;

-het starten van een planmatige onderhoudsprogramma aan de gemeentelijke parkeergarages;

-het starten van voorbereidingen om te komen tot belanghebbenden parkeren in een deel van de Van Galenbuurt;

-het verrichten van onderzoek naar de mogelijkheden en kosten voor het aangeven van de Parkeerring in 2 richtingen;

-het verrichten van onderzoek naar de noodzaak en mogelijkheden voor het reguleren van het parkeren op een deel van de Middenweg.

Het besluit tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van de parkeerbelasting is reeds ter openbare kennis gebracht op 17 april 2000.

Het besluit van de raad ligt met de bijbehorende stukken tot 21 juni 2000 ter inzage op de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, Sportlaan 62. Het is wenselijk vooraf een telefonische afspraak te maken voor inzage van de stukken.

Verkeerszaken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat een gereserveerde invalidenparkeerplaats wordt aangelegd:

-op de Landbouwstraat, in de parkeerstrook ten noorden van de woning nummer 77, ten behoeve van de in de woning Landbouwstraat 102 woonachtige invalide.

-nabij de woning Hendrik Baskewg 199, op het parkeerterrein bij woongebouw "De Wadden";

-nabij de woning Landbouwstraat 152, bij de ingang naar het woongebouw "Residence";

-voor de woning Graaf Willen II straat 418.

De invalidenparkeerplaatsen worden aangegeven met borden E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord waarop het kenteken van een motorvoertuig staat.

Bezwaren tegen (één van) deze besluiten kunt u tot 6 juli 2000 indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

De stukken liggen vanaf vandaag tot 6 juli 2000 ter inzage bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62, alhier.

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders zijn van plan een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer te verlenen aan BHW KOUDE TECHNIEK & AIRCO B.V., Energieweg 3a. Het gaat om een vergunning (artikel 8.1) voor oprichten van een gasflessenopslag op het adres Energieweg 3a (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie k, nummer 1937).

De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 26 mei 2000 tot 22 juni 2000 ter inzage, en wel op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) bij de Milieudienst, afdeling Milieuhygiëne (stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder) en bij de Openbare Bibliotheek, Bernhardplein 76, Den Helder (tijdens de openingsuren).

U kunt tegen zowel de aanvraag als de ontwerp-beschikking tot 22 juni 2000, schriftelijk bedenkingen indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt daarbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

U kunt voor 22 juni 2000 ook mondeling bedenkingen inbrengen. Er vindt dan een gesprek plaats waarbij de aanvrager aanwezig kan zijn. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan telefonisch contact op met de Milieudienst, telefoon (0223) 671 611.

Hebt u op bovengenoemde wijze bedenkingen ingediend of bent u belanghebbende en kunt u aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest, dan kunt u naar aanleiding van de beschikking in beroep gaan bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Laaste verandering: mei 25, 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie