Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 25-05-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Openbare kennisgeving

datum: week 21

Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:

-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Jolstraat 8 (ontvangen 12 mei 2000);

-het verbouwen van de recreatiewoning Ereprijs 12 (ontvangen 16 mei 2000);

-het uitbreiden van de woning Langevliet 60G (ontvangen 16 mei 2000);

-het maken van een extra verdieping op de woning Molengracht 24 (ontvangen 16 mei 2000);

-het veranderen van de garage/berging bij de woning Boterzwin 2132 in een studeerkamer, alsmede het plaatsen van een berging achter deze woning (ontvangen 16 mei 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Wezenstraat 36a (ontvangen 16 mei 2000);

-het bouwen van een woning in het plandeel Malzwin Zuid, kavel 29 (ontvangen 17 mei 2000);

-het uitbreiden van het Gemini ziekenhuis aan de Huisduinerweg 3 met kantoorunits voor de termijn van 3 jaar (ontvangen 17 mei 2000);

-het bouwen van een serre aan de woning Gladiolenstraat 23, alsmede het vergroten van de dakkapel aan de voorzijde van deze woning (ontvangen 17 mei 2000);

-het uitbreiden van de woning Bremstraat 44 (ontvangen 17 mei 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Janzenstraat 41 (ontvangen 17 mei 2000).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Rectificatie

In het Helders Weekblad van 11 mei 2000 is onder het kopje "ingediende bouwaanvragen" vermeld een ingediende bouwaanvraag tot het uitbreiden van de woning Cornelis Ditostraat 7 (ontvangen 27 april 2000). De plaatselijke aanduiding van de aanvraag dient te worden gelezen als Cornelis Ditostraat 13, de overige op de bouwaanvraag betrekking hebbende gegevens zijn onverminderd van toepassing.

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat het volgende meldingsplichtige bouwwerk mag worden uitgevoerd:

-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Wierbalg 2609 (verzenddatum 12 mei 2000).

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:

-het plaatsen van 2 dakkapellen in het zijgeveldakvlak van de woning Lichtbaaklaan 3 (verzenddatum 18 mei 2000);

-het verbouwen van de entree van de supermarkt aan de Vijzelstraat 191 (verzenddatum 10 mei 2000)

-het uitbreiden van de recreatiewoning Wintergroen 10 (verzenddatum 12 mei 2000);

-het maken van een extra verdieping op de bergruimte van de woning Boterzwin 4530 (verzenddatum 12 mei 2000);

-het bouwen van een woning op het perceel Malzwin 1506 (verzenddatum 12 mei 2000);

-het bouwen van een agrarische bedrijfsruimte aan de Nieuweweg 25a (verzenddatum 8 mei 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak van de woning Wierbalg 1929 (verzenddatum 17 mei 2000);

-het plaatsen van een berging achter de woning P.W.A. - singel 82 (verzenddatum 17 mei 2000);

-het bouwen van een fietsbrug nabij de percelen Zwanenbalg 1521 en 1701 (verzenddatum 17 mei 2000);

-het verbouwen/uitbreiden van de keuken van de woning Van Leeuwenhoekstraat 7 (verzenddatum 17 mei 2000);

-het bouwen van een verkeersbrug nabij het perceel Zwanenbalg 1501 (verzenddatum 17 mei 2000);

-het uitbreiden van de verdieping van de woning Vogelzand 4202A (verzenddatum 17 mei 2000);

-het bouwen van een berging achter de woning Goudsbloemstraat 66 (verzenddatum 17 mei 2000);

-het verbouwen/uitbreiden van de telefooncentrale aan de Boerhaavestraat 15 (verzenddatum 17 mei 2000);

-het verbouwen/uitbreiden van de vuilpers aan de Schootenweg 1 (verzenddatum 17 mei 2000).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben sloopvergunning verleend voor:

-het verwijderen van asbesthoudend plaatmateriaal van/uit de betonnenrand om het buitenterras van gebouw 14B27-018 op het Nieuwe Haventerrein;

-het gedeeltelijk slopen van het pand Beatrixstraat 94.

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben onder andere de volgende aanvragen om bouwvergunning ontvangen:

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Wilhelminastraat 52;

-het bouwen van een garage aan de woning Badhuisstraat 80;

-het uitbreiden van de visafslag aan Het Nieuwe Diep 27B.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 2, lid 6, van het bestemmingsplan "Van Galenbuurt 1978, 2e herziening" resp. artikel 18, lid 8, van het bestemmingsplan "Huisduinen 1972, 1e herziening". Aan laatstgenoemd bouwplan kunnen burgemeester en wethouders meewerken door het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders zijn voornemens deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 26 mei 2000 gedurende twee weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Onteigeningswet

Burgemeester en wethouders brengen ter openbare kennis dat vanaf vrijdag 26 mei 2000 gedurende vier weken ter inzage zijn gelegd plannen, als bedoeld in artikel 80 van de Onteigeningswet en overige in dat artikel genoemde stukken, waaronder het ontwerp van het te nemen besluit, betreffende de voorgenomen onteigening ten name van de gemeente Den Helder van particuliere eigendommen aan (ten noorden van) de Van Foreestweg en ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan "Van Foreestweg 1994". De voorgenomen onteigening wordt noodzakelijk geacht in verband met de uitvoering door de gemeente van werken ter verbreding van genoemde weg en de aanleg van een vrijliggend fiets- en voetpad langs deze weg.

De stukken liggen gedurende deze periode ter inzage bij de Dienst Stadsontwikkeling en Beheer aan de Sportlaan 62, (van 8.00 tot 14.00 uur, telefoon 671 477). Gedurende deze periode van vier weken kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp schriftelijk of mondeling naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze dient gericht te worden aan Burgemeester en Wethouders, p/a Dienst Stadsontwikkeling en Beheer, postbus 36, 1780 AA Den Helder. Van het voornemen tot onteigening is aan betrokken eigenaren schriftelijk kennis gegeven.

Parkeernota

De gemeenteraad heeft bij haar besluit van 5 april 2000 de "Beleidsnota parkeren in het centrum van Den Helder" (Parkeernota) vastgesteld. Daarbij is besloten tot:

-wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van de parkeerbelasting waarbij onder andere de zonering van de verschillende parkeerterreinen in het centrum worden vastgelegd, de tarieven voor het betaald parkeren bij parkeerautomaten en -meters worden verhoogd met ca. 50%, de tarieven voor parkeervergunningen worden verhoogd;

-vaststelling van de tarieven voor het parkeren op het Bernhardplein en de Kroonpassage en de tarieven voor af te geven abonnementen;

-vaststelling van tarieven voor het gebruik van parkeerplaatsen in het centrum anders dan voor het parkeren van motorvoertuigen;

-aanschaf van nieuwe parkeerapparatuur;

-het starten van een planmatige onderhoudsprogramma aan de gemeentelijke parkeergarages;

-het starten van voorbereidingen om te komen tot belanghebbenden parkeren in een deel van de Van Galenbuurt;

-het verrichten van onderzoek naar de mogelijkheden en kosten voor het aangeven van de Parkeerring in 2 richtingen;

-het verrichten van onderzoek naar de noodzaak en mogelijkheden voor het reguleren van het parkeren op een deel van de Middenweg.

Het besluit tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van de parkeerbelasting is reeds ter openbare kennis gebracht op 17 april 2000.

Het besluit van de raad ligt met de bijbehorende stukken tot 21 juni 2000 ter inzage op de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, Sportlaan 62. Het is wenselijk vooraf een telefonische afspraak te maken voor inzage van de stukken.

Verkeerszaken

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat een gereserveerde invalidenparkeerplaats wordt aangelegd:

-op de Landbouwstraat, in de parkeerstrook ten noorden van de woning nummer 77, ten behoeve van de in de woning Landbouwstraat 102 woonachtige invalide.

-nabij de woning Hendrik Baskewg 199, op het parkeerterrein bij woongebouw "De Wadden";

-nabij de woning Landbouwstraat 152, bij de ingang naar het woongebouw "Residence";

-voor de woning Graaf Willen II straat 418.

De invalidenparkeerplaatsen worden aangegeven met borden E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord waarop het kenteken van een motorvoertuig staat.

Bezwaren tegen (één van) deze besluiten kunt u tot 6 juli 2000 indienen. Het bezwaarschrift stuurt u naar het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA te Den Helder.

De stukken liggen vanaf vandaag tot 6 juli 2000 ter inzage bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Sportlaan 62, alhier.

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders zijn van plan een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer te verlenen aan BHW KOUDE TECHNIEK & AIRCO B.V., Energieweg 3a. Het gaat om een vergunning (artikel 8.1) voor oprichten van een gasflessenopslag op het adres Energieweg 3a (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie k, nummer 1937).

De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 26 mei 2000 tot 22 juni 2000 ter inzage, en wel op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) bij de Milieudienst, afdeling Milieuhygiëne (stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder) en bij de Openbare Bibliotheek, Bernhardplein 76, Den Helder (tijdens de openingsuren).

U kunt tegen zowel de aanvraag als de ontwerp-beschikking tot 22 juni 2000, schriftelijk bedenkingen indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt daarbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

U kunt voor 22 juni 2000 ook mondeling bedenkingen inbrengen. Er vindt dan een gesprek plaats waarbij de aanvrager aanwezig kan zijn. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan telefonisch contact op met de Milieudienst, telefoon (0223) 671 611.

Hebt u op bovengenoemde wijze bedenkingen ingediend of bent u belanghebbende en kunt u aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest, dan kunt u naar aanleiding van de beschikking in beroep gaan bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Laaste verandering: mei 25, 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...